پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

است.(مظفری،1382؛ مظفری و هادیان فرد،1382) بخشی پور و دژکام (1384)، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و الگویابی معادله ساختاری صحت عاملی، اعتبار سازه و پایایی این ابزار را روی دانشجویان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان میدهد که الگوی دو عاملی برازندهترین الگو است. از لحاظ اعتبار نیز با کمک این ابزار به خوبی میتوان بیماران مضطرب و افسرده را از هم جدا کرد و پایایی این دو خرده مقیاس برابر 87/0 به دست آمده است (بخشی پور و دژکام، 1384؛ بشارت و همکاران، 1390). ابوالقاسمی ضریب همبستگی درونی مؤلفه ها و کل مقیاس را بین 74/0 تا 94/0 به دست آورده که تمامی ضرایب معنا دار بوده است (ابوالقاسمی،1382؛ سلطانی زاده و همکاران، 1389). در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عاطفه مثبت با عاملهای برونگرایی، پایداریهیجانی و پذیرندگی و همچنین رابطه معکوس عاطفه منفی با عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداریهیجانی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای بررسی اعتبار همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.

3-3-5- پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک-فرم کوتاه (EPQ-RS)
این پرسشنامه شامل 48 سوال است که توسط آیزنک در سال 1985جهت سنجش سه بعد شخصیت روانرنجورخویی، برون گرایی و روانپریشخویی طراحی شده است(آیزنک246 و همکاران، 1985). هر زیر مقیاس شامل 12 سوال است و به صورت بلی و خیر و 1 و 0 نمره گذاری می شود. بدینترتیب در هر خرده مقیاس بیشترین نمره و کمترین نمره ممکن، به ترتیب 12 و 0 است. کارنسی247 و همکاران(2007) ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاسهای برونگرایی، روان رنجور خویی، روانپریشخویی و دروغسنجی به ترتیب 78/0، 65/0، 42/0 و 64/0 و پایایی خرده مقیاسها به روش بازآزمایی را برابر 84/0، 82/0، 69/0 و 69/0 گزارش کردهاند. در ایران بخشی پور و همکاران(1385) ضرایب بازآزمایی را با فاصله یک هفته برای برونگرایی89/0 و برای روان آزردهخویی90/0 گزارش کردهاند. همچنین اعتبار هم زمان را از طریق همبستگی مقیاسهای با مقیاسهای نئو کوتاه معنادار به دست آوردهاند. اعتبار سازه مقیاسهای EPQ-RS از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد و مطابق با الگوی آیزنک تأیید شده است(بخشی پور و همکاران، 1385). در این تحقیق از این پرسشنامه برای بررسی همبستگی همگرا و واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.
3-3-6- پرسشنامه حالت –صفت بیان خشم(STAXI-2)
این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر در سال 1999 ساخته شده و مشتمل بر 57 ماده می باشد. این پرسشنامه شامل 6 مقیاس، 5 خرده مقیاس و یک شاخص بیان خشم است. نمره گذاری پرسشنامه براساس مقیاس 4 درجهای، از تقریباً هرگز(1) تا تقریباً همیشه (4) رتبه بندی می گردد. اصغری مقدم و همکاران(1387) در پژوهشی نشان دادند که STAXI-2از پایایی قابل قبولی برخوردار است. تمام مقیاسها و خرده مقیاسهای این ابزار به استثنای خرده مقیاس واکنش خشمناک در مردان و بیان خشم به طرف بیرون دارای ضریب همسانی برابر یا بالاتر از 70/0 است. همچنین در این پژوهش اعتبار همزمان را بر اساس رابطه مقیاسها و خرده مقیاسهای STAXI-2 با مقیاس کلی پرخشگری و خرده مقیاسهای پرسشنامه پرخشگری اهواز بررسی کردند که همه ضرایب همبستگی، معنادارگزارش شده است(اصغری مقدم و همکاران، 1387). در پژوهش دیگری اصغریمقدم و همکاران(1390) ضمن گسترش یافتههای قبلی، اعتبار ملاک این مقیاس را از طریق مقایسه گروه بالینی و غیر بالینی مورد تأیید قرار دادند. ضریب همسانی درونی مقیاسها و خرده مقیاسها در این پژوهش در دو نمونه بالینی و غیر بالینی به استثناء مقیاس بیان خشم به طرف درون بالاتر از 70/0است(اصغری مقدم و همکاران،1390). در تحقیق حاضر با توجه به ارتباط معکوس خشم با عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پایداری هیجانی، برای بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI)، از مقیاس خشم اشپیلبرگر استفاده خواهد شد( هافمنز و همکاران، 2008).

3-3-7- پرسشنامه ی شخصیتی نئو فرم کوتاه(NEO-FFI)
پرسشنامه نئو توسط مک کری و کوستا در سال 1985 ساخته شده است. این پرسشنامه یکی از ابزارهای مهم سنجش شخصیت است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است. فرم کوتاه این ابزار شامل 60 ماده از NEO-PI-R است که 5 بعد عمده شخصیت(روان آزردهگرایی، برونگرایی، پذیرندگی، موافقت و مسئولیت پذیری) و 6 خصوصیت در هر بعد را می سنجد. در این پرسشنامه مادهها به صورت یک مقیاس 5 درجهای (0=کاملاً مخالف تا 4=کاملاً موافق) رتبه بندی شده اند. کاستا و مک کری(1992) در پژوهشی ضریب آلفای زیر مقیاسهایNEO-FFI را بین 68/0(برای موافقت) تا 86/0 (برای روان آزردهگرایی) گزارش کردهاند(کاستا و مک کری، b1992). هلدن248 (1992) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنهی 76/0(برای پذیرندگی) تا 87/0(برای روان آزردهگرایی) گزارش می کند(هلدن،1992). در ایران روشن و همکاران(1385) ضریب همسانی درونی زیر مقیاسهای NEO-FFI را به استثناء مقیاس پذیرندگی بالاتر از سطح توصیه شده گزارش کرده است. گزارشهایی نیز در رابطه با اعتبار NEO-FFI شده است. در پژوهشی نیلفروشان و همکاران (1390) نشان دادند که NEO-FFI از پایایی و اعتبار مقبولی برخوردار است. پایایی بازآزمایی سه هفتهای برای پنج عامل NEO-FFI از 72/0 تا 89/0 گزارش شده است. اعتبار سازه این ابزار نیز تأیید شده است. کاستا و مککری (1989) اظهار می دارند که ابزار کوتاه شدهی نئو با فرم کامل آن مطابقت دقیقی دارد، به گونهای که مقیاس های فرم کوتاه، همبستگی بالای 68/0 را با مقیاس های فرم کامل پرسشنامهی نئو دارند. در تحقیق حاضر، از این پرسشنامه برای بررسی همبستگی همگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.(گاسلینگ و همکاران، 2003؛ ماک و همکاران، 2007؛ هافمنز و همکاران، 2008؛ ریمرو و همکاران،2013).
3-3-8- فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس((DASS-21
این مقیاس مجموعهای از سه زیر مقیاس خود سنجی است که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس طراحی شده است. فرم اصلی این مقیاس دارای42 سوال است اما DASS-21 شامل 21 سوال می باشد که هر هفت سوال یک عامل یا سازهی روانی را اندازه گیری میکند( هنری و کرافورد، 2005). آنتونی249 و همکاران(1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند و به سه عامل افسردگی، اضطراب واسترس دست یافتند. ضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 و 95/0 گزارش شده است. همچنین نتایج محاسبهی میان عامل ها در این مطالعه حاکی از ضریب همبستگی 48/0 برای افسردگی و استرس، ضریب همبستگی 53/0 میان اضطراب و استرس و ضریب همبستگی 28/0 میان اضطراب و افسردگی بود( آنتونی و همکاران،1998). هنری و کرافورد (2005) ضریب همسانی درونی را برای کل مقیاس برابر با 93/0، و برای خرده مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب برابر با 88/0، 82/0 و 90/0 گزارش کرده است. نتايج تحليل عامل تأييدي نيز وجود سه عامل افسردگي، اضطر اب و استرس را تأييد كرده است. همچنین اعتبار سازه
DASS-21 در این پژوهش مورد تائید قرار گرفته است(هنری و کرافورد، 2005). در ایران نیز صاحبی و همکاران(1384) این پرسشنامه را در نمونه 1070 نفری اعتباریابی کردند. نتایج تحلیل عاملی منجر به سه عامل افسردگی ، اضطراب و استرس شده است. همچنین برای بررسی اعتار ملاک DASS-21، از اجرای همزمان پرسشنامه های افسردگی بک، اضطراب زانگ و استرس ادراک شده استفاد شد. همبستگی زیر مقیاس افسردگی، DASS-21 با آزمون افسردگی بک 70/0، همبستگی زیر مقیاس اضطراب DASS-21 با اضطراب زانگ 67/0 و همبستگی مقیاس استرس DASS-21 با استرس ادراک شده 49/0 گزارش شده است (صاحبی و همکاران،1384). سامانی و جوکار(1386) پایایی و اعتبار این فرم را مورد بررسی دادند که پایایی بازآزمایی برای مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بهترتیب 80/0، 76/0و77/0 و آلفا کرونباخ به ترتیب 81/0، 74/0 و 78/0 گزارش کردند. اعتباره سازه(تحلیل عاملی) و اعتبار همگرا و واگرا DASS-21 در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است(سامانی و جوکار، 1386). از این پرسشنامه به منظور تعیین میزان افسردگی و اضطراب در نمونه بالینی و نیز بررسی شباهت های عوامل شخصیتی به دست آمده از پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) با پرسشنامه نئو استفاده خواهد شد.
3-4- روش اجر و گردآوری اطلاعات
3-4-1- آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)
فرایند آماده سازی پرسشنامهای که در فرهنگ دیگری بوجود آمده است مستلزم ترجمه و باز ترجمه های متعددی است که به منظور کسب اطمینان از معادل بودن مفاهیم پرسشنامه اصلی با پرسشنامه ترجمه شده است. در فرآیند ترجمه و آماده سازی پرسشنامه ده سوالی شخصیت گام های زیر برداشته شد:
1- در گام نخست پرسشنامه(TIPI) با رعایت اصول ترجمه توسط چهار متخصص زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شد. چهار ترجمه مقایسه شدند و پس از رفع نوسانات و حذف موارد اختلاف به یک متن تبدیل گردیدند.
2- متن مذکور دو باره توسط چهار متخصص زبان انگلیسی دیگر از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شد. این چهار ترجمه با یکدیگر مقایسه شد و با حذف موارد اختلاف و تعدیل جزئی به یک متن تبدیل گردید. متن مذکور با متن اصلی پرسشنامه مقایسه شد. به استثناء چهار توصیفگر تفاوت محسوسی بین نسخه بازترجمه شده و نسخه اصلی وجود نداشت. این توصیفگرها توسط دو متخصص روانشناسی و زبان انگلیسی دو باره مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام نسخه فارسی این پرسشنامه بوجود آمد.

3-4-2- مطالعه اولیه
الف) اجرای مقدماتی پرسشنامه آماه شده در میان 10 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد به منظور اطمینان از فهم معانی توصیفگرها و همچنین نحوه درجه بندی این توصیفگرها. پس از این اجرا ابهامات در اصلاح نهایی نسخه اصلی مرتفع گردید.
ب) اجرای اولیه بر روی نمونه 60 نفری و بررسی مشکلات مربوط به سوالها در حین اجرا و همچنین محاسبه ضرائب آلفای کرونباخ. پس از این اجرا و اطمینان از وضوح سوالات پرسشنامه برای دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ اولیه این پرسشنامه محاسبه گردید
ج) پس از این مرحله برای محاسبه پایائی از طریق باز آزمون ، پرسشنامه بر روی 40 نفر از افراد گروه نمونه اولیه با فاصله 2 هفته مجدداً اجرا گردید.

3-4-3- مطالعه اصلی
پس از آماده شدن پرسشنامه، مرحله اصلی جمع آوری اطلاعات در دو گروه غیر بالینی و بالینی آغاز شد:
الف: گروه غیر بالینی
در نمونههای غیربالینی برای اجرای پرسشنامهها پس از کسب معرفی نامه از دانشکدهی علوم انسانی برای سایر دانشکده ها، جمع آوری اطلاعات ادامه یافت. سپس بعد از توضیح اهداف مطالعه برای افراد نمونه و سایر مسائل نظیر محرمانه ماندن اطلاعات شخصی از آنها خواسته شد تا به سوالات پاسخ دهند. قابل ذکر است که در این نمونه پرسشنامهها را به دلیل حجم بالای به چهار گروه تقسیم کردیم:
جدول ‏31 گروهبندی پرسشنامههای اجرا شده
گروه اول
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامه آیزنگ
گروه دوم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامهخشمحالت-صفت
گروه سوم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
پرسشنامه شخصیت نئو
گروه چهارم
پرسشنامهTIPI
مقیاس حرمت خود
مقیاس عاطفه مثبت و منفی

بدین ترتیب به هر آزمودنی بطور تصادفی پرسشنامههای یکی از گروهها ارائه گردید. قابل ذکر است که پرسشنامه نئو به این دلیل که سوالات هرگروه مساوی باشند به گروه چهارم اضافه شد.
ب: گروه بالینی
پس از احراز ملاکهای ورود در نمونه بالینی ، پرسشنامه رضایت برای شرکت در مطالعه توسط بیماران تکمیل گردید. سپس آزمونهای افسردگی، اضطراب و استرس(DASS-21)، پرسشنامه دهسوالی شخصیت، مقیاس درجهبندی حرمت خود و آزمون نئو توسط آنان تکمیل گردید.

3-5- روش تحلیل داده ها
این تحقیق در گام نخست از روش های آمار توصیفی برای به دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عاطفه مثبت، عزت نفس، رضایت از زندگی، همسانی درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار، جمعیت شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی، تحلیل عامل