پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پاسخگويان، ميزان، داراي

دانلود پایان نامه ارشد

انتظار مي رفت که بيشتر توجه خود را معطوف برنامه هاي خبري و سياسي و يا علمي – هنري نمايند.

5-2-2- مصرف تلويزيون ماهواره اي
در پژوهش حاضر، مصرف تلويزيون ماهواره اي با دو شاخص مدت زمان استفاده و همچنين اولويت بندي نوع برنامه هاي مورد مشاهده بررسي شده است. جداول زير نشان دهنده مدت زمان و همچنين اولويت بندي برنامه هاي مورد مشاهده توسط پاسخگويان مي باشند.

5-15- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز
وضعيت تماشايتلويزيون ماهوارهاي
تعداد
درصد
عدم تماشا
231
8/57
تماشا
169
2/42
جمع کل
400
100

داده هاي جدول (5-15) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب وضعيت تماشاي تلويزيون ماهواره اي را نشان مي دهد. بر اين اساس، 231 نفر (8/57 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که اصلاً تلويزيون ماهواره اي تماشا نمي کنند و در مقابل، 169 نفر( 2/42 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که تلويزيون ماهواره اي تماشا مي کنند.

5-16- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون ماهواره اي در طول روز
مدت زمان تماشا (به دقيقه)
تعداد
درصد
درصد تجمعي
60-1
33
5/19
5/19
120-61
39
1/23
6/42
180-121
21
4/12
0/50
240-181
26
4/15
4/70
300-241
16
5/9
9/79
360-301
22
0/13
9/92
360 و بيشتر
12
1/7
100
جمع کل
169
100

ميانگين(حداکثر- حداقل)
61/196 (480-5)
انحراف استاندارد
00/121

جدول (5-16) نشان دهنده توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب مدت زمان تماشاي تلويزيون ماهواره اي ميباشد. با توجه به دادههاي اين جدول مشاهده مي شود که 33 نفر (5/19 درصد) از پاسخگويان گزارش دادند که در طول روز بين 60-1 دقيقه (يک ساعت و کمتر) تلويزيون ماهواره اي تماشا مي کنند و در رده بعدي 39 نفر (1/23 درصد) از پاسخگويان قرار دارند که در طول روز بين 120-61 دقيقه (بيش از يک تا دو ساعت) تلويزيون ماهواره اي تماشا مي کنند. دامنه تغييرات تماشاي تلويزيون ماهواره اي بين 5 تا 480 دقيقه ميباشد. ميانگين تماشاي تلويزيون ماهواره اي نيز براي کليه بينندگان 61/196 دقيقه بوده است.

5-6- نمودارتوزيع درصدي پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون ماهوارهاي در طول روز(به دقيقه)

5-17-جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامه هاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيوني ماهواره اي
نوع برنامه
اولويت اول
اولويت دوم
اولويت سوم
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
سريالهاوفيلمهاي سينمايي
70
2/42
33
6/20
20
7/13
123
1/26
موسيقي و رقص
39
5/23
44
5/27
31
2/21
114
2/24
اخبار و گزارشهاي خبري
27
3/16
14
8/8
13
9/8
54
4/11
برنامههايطنزومسابقاتو سرگرمي
8
8/4
15
4/9
9
2/6
32
8/6
برنامه هاي آموزشي-هنري
8
8/4
9
6/5
13
9/8
30
4/6
برنامههاي علمي و پزشکي
6
6/3
16
0/10
28
2/19
50
6/10
برنامه هاي مستند
4
4/2
8
0/5
11
5/7
23
9/4
برنامه هاي ورزشي
3
8/1
17
6/10
12
2/8
32
8/6
برنامه کودک
1
6/0
3
9/1
7
8/4
11
3/2
تبليغات و معرفي کالاها


1
6/0
2
4/1
3
6/0
جمع کل
166
100
160
100
146
100
472
100

داده هاي جدول (5-17) نشان مي دهند که در خصوص اولويت اول بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون ماهواره اي، سريال ها و فيلم هاي سينمايي با 70 بيننده (2/42 درصد) و پس از آن، موسيقي و رقص با 39 بيننده (5/23درصد) و اخبار و گزارش هاي خبري با27 بيننده (3/16 درصد) بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن جمع کل اولويتهاي بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون ماهوارهاي نيز ملاحظه ميگردد که سريالها و فيلمهاي سينمايي با 123 بيننده (1/26 درصد)، موسيقي و رقص با 114 بيننده (2/24 درصد) و اخبار و گزارشهاي خبري با 54 بيننده (4/11 درصد) بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. هم چنين معرفي کالاها با سه بيننده (6/0 درصد)، برنامه کودک با 11 بيننده (3/2 درصد) و برنامههاي ورزشي با 32 بيننده (8/6 درصد) داراي کمترين مخاطب بوده اند. ضمن اينکه 231 نفر نيز اصلاً تلويزيون ماهوارهاي تماشا نمي کردند و بنابراين نيازي نبود که اولويت هاي تماشاي خود را مشخص کنند.

5-18- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقوله هاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيون ماهوارهاي

رديف
نام دسته
نوع برنامه
تعداد
درصد
1
سريال ها و فيلم هاي سينمايي
سريال ها و فيلم هاي سينمايي
70
2/42

2

برنامههاي تفريحي و سرگرمي
موسيقي و رقص

58

9/34

برنامه هاي ورزشي

برنامه کودک

برنامههايطنزومسابقاتوسرگرمي

برنامه هاي مستند

3
اخبار و گزارش هاي خبري
اخبار و گزارش هاي خبري
27
3/16

4

برنامه هاي علمي و هنري
برنامه هاي آموزشي – هنري

11

6/6

برنامه هاي علمي و پزشکي

جمع کل
166
100

جدول (5-18) نشان دهنده توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب مقولات ادغام شده اولويت نخست بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون ماهواره اي مي باشد. همانگونه که داده هاي جدول نشان مي دهد، سريالها و فيلم هاي سينمايي با 70 بيننده (2/42 درصد) بيشترين و برنامه هاي علمي و هنري با 11 بيننده (6/6 درصد) کمترين تعداد مخاطب را دارا مي باشند.
سليقه بينندگان و برنامه هاي مورد علاقه شان عمدتا تماشاي سريال ها و فيلم هاي سينمايي و نيز برنامه هاي تفريحي و سرگرمي بوده است (حدود77 درصد) و کمتر از يک چهارم علاقمند به اخبار و گزارش هاي خبري و هم چنين برنامه هاي علمي و هنري بوده اند.

5-3- توصيف متغيرهاي واسط
5-3-1- ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه از طريق سنجش عدم عضويت، عضويت عادي، فعال و داراي مسئوليت در هر کدام از انجمن هاي داوطلبانه صورت گرفت. چگونگي توزيع پاسخگويان بر اين اساس در جداول
(5-19) و (5-20) نشان داده شده است.
5-19- جدول توزيع پاسخگويان برحسب پرسشهاي ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
رديف
انجمن ها
ميزان فعاليت
توزيع
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1

انجمن علمي
غير عضو
324
4/81

398

100

عضو عادي
50
6/12

عضو فعال
8
0/2

داراي مسئوليت
16
0/4

2

کانون فرهنگي
غير عضو
351
2/88

398

100

عضو عادي
29
3/7

عضو فعال
16
0/4

داراي مسئوليت
2
5/0

3

انجمن هنري و ادبي
غير عضو
345
9/86

397

100

عضو عادي
40
1/10

عضو فعال
9
3/2

داراي مسئوليت
3
8/0

4

تيم ورزشي
غير عضو
262
7/65

399

100

عضو عادي
83
8/20

عضو فعال
50
5/12

داراي مسئوليت
4
0/1

5

خيريه
غير عضو
342
1/86

397

100

عضو عادي
45
3/11

عضو فعال
8
0/2

داراي مسئوليت
2
5/0

6

شوراي صنفي
غير عضو
387
7/97

396

100

عضو عادي
6
5/1

عضو فعال
2
5/0

داراي مسئوليت
1
3/0

ادامه جدول5-19- توزيع پاسخگويان برحسب پرسشهاي ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
رديف
انجمن ها
ميزان فعاليت
توزيع
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد

7

انجمن اسلامي
غير عضو
367
4/92

397

100

عضو عادي
23
8/5

عضو فعال
5
3/1

داراي مسئوليت
2
5/0

8

هيات هاي مذهبي
غير عضو
331
4/83

397

100

عضو عادي
42
6/10

عضو فعال
19
8/4

داراي مسئوليت
5
3/1

9

بسيج دانشجويي
غير عضو
276
3/69

398

100

عضو عادي
71
8/17

عضو فعال
43
8/10

داراي مسئوليت
8
0/2

10

پايگاه بسيج محلات
غير عضو
275
3/69

397

100

عضو عادي
49
3/12

عضو فعال
59
9/14

داراي مسئوليت
14
5/3

11

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
غير عضو
390
0/98

397

100

عضو عادي
4
0/1

عضو فعال
3
8/0

داراي مسئوليت
1
3/0

12

انجمن نجوم
غير عضو
386
2/97

398

100

عضو عادي
7
8/1

عضو فعال
3
8/0

داراي مسئوليت
1
3/0

داده هاي جدول (5-19) نشان مي دهد که تعداد اعضاي عادي تيم هاي ورزشي 83 نفر(8/20درصد)و پس از آنبسيج دانشجويي با 71 نفر (8/17 درصد)و انجمنهاي علمي با 50 نفر (6/12 درصد)بيشترين ميزان اعضاي عادي را دارا بودند. اين وضعيت در مورد تعداد اعضاي فعال انجمن ها بدين گونه بوده که پايگاه بسيج محلات با 59 نفر (9/14 درصد) بيشترين و پس از آن تيم هاي ورزشي با 50 نفر (5/12 درصد) و بسيج دانشجويي با 43 نفر (8/10 درصد) بيشترين ميزان اعضاي فعال را دارا مي باشند.در مورد اعضاي داراي مسئوليت نيز انجمن هاي علمي با 16 نفر(4درصد)و پايگاه بسيج محلات با 14 نفر (5/3 درصد) و بسيج دانشجويي با 8نفر(2 درصد) بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند.

5-20- جدول توزيع پاسخگويان برحسب ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه
ميزان فعاليت درانجمنهاي داوطلبانه
تعداد
درصد
درصد تجمعي
عدم فعاليت
119
3/30
3/30
کم
241
3/61
6/91
متوسط
31
9/7
5/99
زياد
2
5/0
100
جمع کل
393
100

ميانگين:29/13 ميانه: 52/10 نما:0 انحراف استاندارد:96/14
داده هاي جدول (5-20) نشان مي دهد که ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه در بين 3/61 درصد(241 نفر) از پاسخگويان در سطح کم، در حدود 9/7 درصد (31 نفر)از آنها در سطح متوسط و تنها در بين 5/0 درصد (2 نفر) در سطح زياد مي باشد. ضمن اينکه 3/30 درصد (119 نفر) از پاسخ گويان نيز هيچگونه فعاليتي در انجمن هاي داوطلبانه نداشتند. بدين ترتيب، ميانگين ميزان فعاليت در انجمن هاي داوطلبانه در بين کليه پاسخگويان 29/13 (از 100) و در سطح کم مي باشد. در حاليکه اين رقم در ميان پاسخگوياني که فعاليت انجمني داشته اند 07/19 است.ميانه پاسخ ها نيز عدد 52/10 بوده، يعني نيمي از پاسخ گويان نمره کمتر از 52/10 و نيمي ديگر نمره بيش از 52/10 کسب کرده اند. بيشترين فراواني نمره ها نيز عدد صفر بوده است. يعني بيشتر پاسخگويان هيچگونه فعاليتي در انجمن هاي داوطلبانه نداشتند.

5-3-2- هنجار معامله متقابل
ميزان هنجار معامله متقابل در دو بعد (ذهني و عيني) و با شش گويه در قالب مقياس ليکرت مورد سنجش قرار گرفت. جداول (5-21) و (5-22) به ترتيب نشانگر توزيع پاسخگويان بر حسب گويه ها و همچنين ميزان کلي هنجار معامله متقابل مي باشند.
5-21- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب گويه هاي هنجار معامله متقابل

ذهني
رديف
رديف
گويه ها
ميزان مخالفت/موافقت
توزيع
کل
ميانگين از4 نمره

تعداد
درصد
تعداد
درصد

1
با اين شعر موافقم که :
چو بد کردي مشو ايمن زآفات
که واجب شد طبيعت را مکافات
مخالف/کاملا مخالف
21
3/5

395

100

12/3

بي نظر
66
7/16

موافق/کاملا موافق
308
0/78

2
در جامعه امروزي، اگر به مردم کمک کني هر گاه لازم شد کسان ديگري نيز خواهند بود که به تو کمک کنند.
مخالف/کاملا مخالف
84
0/21

400

100

44/2

بي نظر
80
0/20

موافق/کاملا موافق
236
0/59

3
در جامعه امروزي، اگر به مردم خوبي کني از آنها نيز خوبي خواهي ديد.
مخالف/کاملا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تجارت آزاد، عصر اطلاعات، خطوط تلفن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آمادگی الکترونیکی، ارزیابی آمادگی، عرضه و تقاضا