پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وجوه نقد، بانکداری الکترونیک، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

3
فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه
در این فصل به توضیح و تفسیر هرچند اندک نرم افزار به کار گرفته شده، متغیرها و فرضیات، تحلیل ها و روش های مورد آزمون خواهیم پرداخت.
متغیرها
در این تحقیق به بررسی تغییرات تعدادی از متغیرهای مورد نظر و بررسی اثرات آنها بر روی هم می پردازیم. در این راستا اطلاعاتی از اداره آمار بانک رفاه جمعآوری شده است. تعدادی از این اطلاعات به صورت روزانه و تعدادی نیز ماهانه می باشند. اطلاعاتی جمع آوری شده و علائم اختصاری به کار رفته در این تحقیق به شرح زیر می باشند:
اطلاعات روزانه:
ردیف
شرح
دوره
اطلاعات
از
تا
علامت
اختصاری
1
داررائی نقد
روزانه
شهریور 88
اسفند 91
Cash
2
بدهی
روزانه
شهریور 88
اسفند 91
Debt
3
نقدینگی (دارائی نقد – بدهی)
روزانه
شهریور 88
اسفند 91
Liquidity
4
نقد ابتدای روز
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
C1
5
مبلغ مورد درخواست منطقه
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
Ra
6
مبلغ حواله شده اداره خزانه
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
TC
7
نقد انتهای روز
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
C2
8
خالص کاهش وجوه نقد منطقه
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
NDC
9
خالص افزایش وجوه نقد منطقه
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
NIC
10
انتقال اضافه وجه نقد منطقه به حساب خزانه
روزانه
مرداد 91
اردیبهشت 92
Ctt
اطلاعات ماهانه:
ردیف
شرح
دوره اطلاعات
از
تا
علامت اختصاری
1
تغییرات تعداد کارت تهران
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chCARDteh
2
تغییرات تعداد کارت استانها
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chCARDuns
3
تغییرات تعداد کارت کل کشور
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chCARDsum
4
تغییرات تعداد دستگاه ATM تهران
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chATMteh
5
تغییرات تعداد دستگاه ATM استانها
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chATMuns
6
تغییرات تعداد دستگاه ATM کل کشور
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chATMsum
7
تغییرات تعداد دستگاه POS تهران
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
chPOSteh
8
تغییرات تعداد دستگاه POS استانها
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
chPOSuns
9
تغییرات تعداد دستگاه POS کل کشور
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
chPOSsum
10
تغییرات تعداد پایانه شعب تهران
ماهانه
مهر 84
مهر 91
chTERMteh
11
تغییرات تعداد پایانه شعب استانها
ماهانه
مهر 84
مهر 91
chTERMuns
12
تغییرات تعداد پایانه شعب کل کشور
ماهانه
مهر 84
مهر 91
chTERMsum
13
تغییرات تعداد کل درگاههای تهران
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chPORTteh
14
تغییرات تعداد کل درگاههای استانها
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chPORTuns
15
تغییرات تعداد کل درگاههای کل کشور
ماهانه
خرداد 84
مهر 91
chPORTsum
16
تعداد تراکنش از طریق ATM در تهران
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numATMteh
17
تعداد تراکنش از طریق ATM در استانها
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numATMuns
18
تعداد تراکنش از طریق ATM در کل کشور
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numATMsum
19
تعداد تراکنش از طریق POS در تهران
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
numPOSteh
20
تعداد تراکنش از طریق POS در استانها
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
numPOSuns
21
تعداد تراکنش از طریق POS در کل کشور
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
numPOSsum
22
تعداد تراکنش از طریق پایانه شعب در تهران
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numTERMteh
23
تعداد تراکنش از طریق پایانه شعب در استانها
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numTERMuns
24
تعداد تراکنش از طریق پایانه شعب در کل کشور
ماهانه
تیر 85
مهر 91
numTERMsum
25
مبلغ تراکنش از طریق ATM در تهران
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountATMteh
26
مبلغ تراکنش از طریق ATM در استانها
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountATMuns
27
مبلغ تراکنش از طریق ATM در کل کشور
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountATMsum
28
مبلغ تراکنش از طریق POS در تهران
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
amountPOSteh
29
مبلغ تراکنش از طریق POS در استانها
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
amountPOSuns
30
مبلغ تراکنش از طریق POS در کل کشور
ماهانه
اسفند 85
مهر 91
amountPOSsum
31
مبلغ تراکنش از طریق پایانه شعب در تهران
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountTERMteh
32
مبلغ تراکنش از طریق پایانه شعب در استانها
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountTERMuns
33
مبلغ تراکنش از طریق پایانه شعب در کل کشور
ماهانه
تیر 85
مهر 91
amountTERMsum
34
تعداد کل مشتریان حساب همراه
ماهانه
تیر 85
مهر 91
hamrahcustomer
35
تعداد کل مشتریان حساب تلفنبانک
ماهانه
تیر 85
مهر 91
telebankingcustomer
36
تعداد کل مشتریان حساب اینترنتبانک
ماهانه
تیر 85
مهر 91
internetbankcustomer
37
میزان سپرده پذیری
ماهانه
آذر 88
دی 91
sepordepaziri
38
میزان سود پرداختی
ماهانه
آذر 88
دی 91
soodpardakhti
39
میزان سپرده گذاری
ماهانه
آبان 89
شهریور 91
sepordegozari
40
میزان سود دریافتی
ماهانه
آبان 89
شهریور 91
sooddaryafti
در ادامه به بررسی رابطه بین متغیرهای یاد شده خواهیم پرداخت. جهت توضیح اینکه برای بررسی رابطه متقابل اطلاعات ماهیانه و روزانه، ناچار شدیم که از اطلاعات روزانه در هر ماه میانگین بگیریم و سپس در نرم افزار به بررسی رابطه میان آنها بپردازیم.
اطلاعات جمعآوری شده موجود مربوط به خرداد 1384 می باشند که بیشتر مربوط به تغییرات تعدادی، تراکنشی و ریالی ابزارهای الکترونیک اند. اطلاعاط مربوط به سایر متغیرها به دلیل نبود سیستم و واحدهای ثبت و نگهداری و تحلیل اطلاعات در بانک رفاه متاسفانه کمی دیرتر ثبت شده اند. اما با این وجودسعی شده در نرمافزار اطلاعات درهر بازه زمانی که با هم همپوشانی دارند مورد بررسی قرار گیرند.
فرضیات تحقیق
گسترش بانکداری الکترونیك، كه در اين تحقيق مبلغ كل تراكنش ريالي صورت گرفته در بازه هاي زماني مورد بررسي توسط هر يك از درگاه هاي الكترونيك (خودپرداز، پایانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اینترنت و پایانه شعب) مي باشد، تاثیر مثبتی بر مدیریت نقدینگی در بانک رفاه داشته است. از طرفي مي توان رشد تعدادي هر يك از اين ابزارها، همچنين تعداد تراكنشهاي صورت گرفته در بازه زماني را نيز توسط هر يك از اين ابزارها مورد بررسي قرار داد.
فرضيه اصلي: بين گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه ابزارهای استفاده از این سیستمها (خودپرداز، پایانه فروش، تلفنبانك، موبايلبانك، SMSبانك، اینترنت و پایانه شعب) و مدیریت نقدینگی در بانک رفاه رابطه قوي، مستقيم و معنيداري وجود دارد.
فرضيه هاي پژوهشي: به دليل كلان بودن فرضيه اصلي تحقيق، به منظور تحقيق درستي آن، به ناچار فرضيه اصلي را به 38 فرضيه پژوهشي قابل اندازه گيري تبديل نموديم. در ادامه و در فصل 4 اين تحقيق، اين فرضيات را مورد آزمون قرار خواهيم داد و در فصل 5 نيز با توجه به نتايج به دست آمده از اين آزمون ها به بررسي درستي فرضيه اصلي خواهيم پرداخت. این فرضیات فرعی عبارتند از؛
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیک و مبلغ تراکنش از طریق درگاه های الکترونیکی:
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه های الکترونیکی و مبلغ تراکنش انجام شده در هر یک از آنها:
بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه ها و کارت الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
بین تغییرات تعدادی کارتهایالکترونیکی کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بين تغییرات تعدادی دستگاههای ATM کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی دستگاههای POS کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادی کل ابزارها و کارت کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مبلغ تراکنش ریالی درگاه های الکترونیکی و مبلغ تراکنش انجام شده در آنها:
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های ATM کل کشور، در بانك رفاه ايران، و نقدینگی شعب کل کشور رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق دستگاه های POS کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش انجام شده از طریق مجموع درگاه های الکترونیک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین مبلغ تراکنش از طریق ATM،POSو پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات مشتریان حساب های الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:
بین تغییرات تعدادمشتریان حساب همراه کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنتبانک کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادمشتریان حساب های الکترونیکی کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و نقد درخواستی روزانه شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون