پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت دینی، میزان استفاده، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

موافقم
87
31.2
31.3
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

از جدول شماره 43 درمي‌يابيم كه پدر و مادر 55 درصد دانشجويان گرفتن روزه را به فرزندان خود تأكيد مي‌كنند. 20 درصد در اين مورد نظري ندارند و والدين 24 درصد دانشجويان نيز نسبت به‌گرفتن روزه‌ي فرزاندانشان حساسيتي نداشته و تأكيدي بر آن ندارند.

جدول شماره 44: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اهميت دادن پدر و مادر در انجام فريضه نماز فرزندان
پدر و مادرم به نمازخواندن من بسيار اهميت مي‌دهند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
17
6.1
6.1
6.1

مخالفم
48
17.2
17.2
23.4

نظري ندارم
59
21.1
21.2
44.6

موافقم
77
27.6
27.7
72.3

کاملاً موافقم
77
27.6
27.7
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 44 نشان مي‌دهد كه پدر و مادر بيش از 55 درصد دانشجويان به نماز خواندن فرزندانشان بسيار اهميت مي‌دهند در حالي كه اولياء 23 درصد دانشجويان نسبت به اين مسأله اهميتي نمي‌دهند؛ 21 درصد نيز در اين مورد نظري ندارند. نكته جالب توجه اين است كه در حالي‌كه پدر و مادر ها در توصيه و تأكيد بر خواندن نماز و گرفتن روزه به طور مساوي برخورد دارند خود دانشجويان نسبت به گرفتن روزه تا خواندن نماز بيشتر اقبال نشان مي‌دهند.

جدول شماره 45: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان خريد كتب ديني از سوي والدين براي مطالعه فرزندان
پدر و مادرم براي مطالعه افرادخانواده، كتب مذهبي نيز خريداري مي‌كنند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
30
10.8
10.9
10.9

مخالفم
57
20.4
20.7
31.5

نظري ندارم
92
33.0
33.3
64.9

موافقم
54
19.4
19.6
84.4

کاملاً موافقم
43
15.4
15.6
100.0

جمع
276
98.9
100.0

داده های گمشده

3
1.1

جمع
279
100.0

از جدول شماره 45 اينگونه استنباط مي‌شود كه با توجه به اينكه 35 درصد والدين براي مطالعه‌ي افراد خانواده كتب مذهبي خريداري مي‌كنند؛ مي‌توان دريافت كه خريد كتب مذهبي هنوز به صورت جدي در سبد خريد خانواده‌هخا قرار نگرفته است. والدين 31 درصد دانشجويان اهتمامي نسبت به خريد كتب مذهبي براي مطالعه‌ي افراد خانواده ندارند و 33 درصد هم در اين مورد نظري ندارند.

جدول شماره 46: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تشويق پدر و مادر براي حضور فرزندان در مراسم مذهبي
پدر و مادرم مرا به حضور در مراسم مذهبي تشويق مي‌كنند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
24
8.6
8.6
8.6

مخالفم
50
17.9
18.0
26.6

نظري ندارم
85
30.5
30.6
57.2

موافقم
68
24.4
24.5
81.7

کاملاً موافقم
51
18.3
18.3
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

جدول شماره 46 مؤيد اين نكته است كه پدر و مادر حدود 43 درصد دانشجويان، مشوق آن‌ها براي حضور در مراسم مذهبس هستند و در حلي‌كه بيش از 30 درصد دانشجويان در اين مورد نظري ندارند، مي‌بينيم كه والدين حدود 27 درصد دانشجويان هم توصيه‌اي براي حضور فرزندانشان در مراسم مذهبي ندارند.

جدول شماره 47: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه روزه از سوي پدر و مادر
پدر و مادرم تمام ماه رمضان را روزه مي‌گيرند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
16
5.7
5.8
5.8

مخالفم
28
10.0
10.1
15.8

نظري ندارم
33
11.8
11.9
27.7

موافقم
81
29.0
29.1
56.8

کاملاً موافقم
120
43.0
43.2
100.0

جمع
278
99.6
100.0

داده های گمشده

1
0.4

جمع
279
100.0

با توجه به جدول شماره 47 مي‌بينيم كه بيش از 72 درصد پدر و مادران دانشجويان تمام ماه رمضان را روزه مي‌گيرند و خود نسبت به فرامين و فرايض ديني عامل هستند و در اين ميان تنها قريب به 16 درصد والدين دانشجويان مي‌باشند كه در ماه رمضان روزه نمي‌گيرند. بر همين اساس حدود 12 درصد دانشجويان در مورد اين سؤال نظري ندارند. با مقايسه اين پرسش بين دانشجويان و اولياء آنها مي بينيم كه در حيطه‌ي عمل به باورها و اعتقادات و انجام فرايض ديني پدران و مادران از فرزندان خود جلو تر بوده و هويت ديني آنان نسبت به فرزندانشان سنتي‌تر و اصيل‌تر است.

جدول شماره 48: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه نماز از سوي پدر و مادر
پدر و مادرم هميشه نماز مي‌خوانند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
14
5.0
5.0
5.0

مخالفم
22
7.9
7.9
12.9

نظري ندارم
43
15.4
15.4
28.3

موافقم
74
26.5
26.5
54.8

کاملاً موافقم
126
45.2
45.2
100.0

جمع
279
100.0
100.0

جدول شماره 48 نشان مي‌دهد كه حدود 72 درصد والدين دانشجويان فريضه‌ي نماز را بجاي مي‌آورند و در حالي‌كه بيش از 15 درصد دانشجويان در خصوص نماز خواندن والدين خود نظري ندارند، 13 درصد دانشجويان نيز اظهار كرده‌اند كه پدر و مادرشان نسبت به خواندن نماز تعهدي ندارند. در مورد انجام اين فرضه هم اگر مقايسه‌اي داشته باشيم بين دانشجويان و اولياء آن‌ها باز هم مشاهده مي‌كنيم كه پدران و مادران نسبت به فرزندان خود در انجام اين فريضه عامل‌تر مي‌باشند، چرا كه در مقابل 72 درصد اولياء، تنها 42 درصد دانشجويان نسبت به انجام فريضه‌ي نماز اهتمام دارند.

جدول شماره 49: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان ركت پدر و مادر در مراسم مذهبي
پدر و مادرم معمولاً در اعياد و عزاداري‌هاي مذهبي شركت مي‌كنند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
18
6.5
6.5
6.5

مخالفم
28
10.0
10.0
16.5

نظري ندارم
54
19.4
19.4
35.8

موافقم
89
31.9
31.9
67.7

کاملاً موافقم
90
32.3
32.3
100.0

جمع
279
100.0
100.0

بر اساس جدول شماره 49 مي‌بينيم كه بيش از 64 درصد والدين دانشجويان خود در مراسم اعياد و عزاداري‌هاي مذهبي شركت مي‌كنند؛ بيش از 16 درصد والدين در چنين مراسمي شركت نمي‌كنند و بيش از 19 درصد دانشجويان اظهار كرده‌اند كه در اين مورد نظري ندارند

جدول شماره 50: فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر پدر و مادر به اماكن مذهبي
پدر و مادرم معمولاً به اماكن مذهبي سفر مي‌كنند.

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

کاملاً مخالفم
18
6.5
6.5
6.5

مخالفم
32
11.5
11.5
17.9

نظري ندارم
64
22.9
22.9
40.9

موافقم
91
32.6
32.6
73.5

کاملاً موافقم
74
26.5
26.5
100.0

جمع
279
100.0
100.0

جدول شماره 50 حكايت از سفر 59 درصد والدين دانشجويان به اماكن مذهبي دارد و اين در الي است كه والدين 18 درصد دانشجويان در سفر‌هاي خود چنين رويكردي نداشته و سفر به اماكن مذهبي را معمولاً در برنامه‌هاي خود ندارند. بر همين اساس 23 درصد دانشجويان در اين مورد نظري ندارند.

3-4) جداول و تحليل آزمون سؤالات تحقيق:
قبل از آزمون سوالات تحقيق ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمالیتی متغیرها را بررسی می کنیم.
جدول شماره 51: آزمون كلموگرف اسميرنوف

تعداد
پارامترهای توزیع نرمال
آماره آزمون
p – مقدار

میانگین
انحراف معیار

احساس
276
3.6442
1.05082
1.636
0.009
باور و اعتقاد
266
3.7400
0.94478
2.443
0.000
عمل
272
3.3153
0.95807
0.904
0.387
روابط صميمي
269
3.9730
0.96751
2.956
0.000
عملكرد آموزشي
273
3.3599
1.06835
1.758
0.004
پايبندي والدين
278
3.8174
1.05327
2.886
0.000
با توجه به p – مقدار آزمون ها می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از متغیرها بجز متغیر عمل دارای توزیع نرمال نیست، اما چون تعداد مشاهدات بزرگتر از 30 است، می توانیم برای تحليل و بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها از آزمون های مورد نظر استفاده کنیم.
پيش از آنكه به بررسي صحت و سقم فرضيه‌ها بپردازيم با توجه به جداولي كه در بالا به هريك از آن‌ها پرداخته شد لازم است كه سؤالات پژوهش را نيز يك بار ديگر مرور كرده و پاسخ دهيم.
9- آیا هویت دینی در وجود کسانی كه عضو شبکه‌های اجتماعی هستند با کسانی که در این شبکه‌ها عضویت ندارند، متفاوت است؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه هويت ديني در وجود كساني كه عضو شبكه‌هاي اجتماعي مجازي هستند با ديگراني كه عضو اين شبكه‌ها نيستند تفاوت معناداري ندارد.
10- مدت زمان استفاده کاربران شبکه‌های اجتماعی از این شبکه‌ها چه‌قدر می‌تواند با هویت دینی آنان رابطه‌ي معنی‌دار داشته باشد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه كاربراني كه مدت زمان كمتري از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند از نظر هويت ديني پايبندي بيشتري دارند تا كساني كه مدت زمان بيشتري را در اين شبكه‌ها حضور دارند و از آن‌ها استفاده مي‌كنند.
11- میزان استفاده از این شبکه‌ها تا چه‌حد می‌تواند بر هویت دینی آنان تأثیر داشته‌باشد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي بر هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد.
12- آیا نوع و کیفیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر هویت دینی کاربران آن مؤثر است؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه نوع و كيفيت استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي بر هويت ديني كاربران مؤثر است و هرچقدر كه كاربران در استفاده‌ي خود از شبكه‌هاي اجتماعي به دنبال كسب اخبار و اطلاعات علمي‌باشند از هويت ديني اصيل‌تري برخوردارند تا كساني كه در اين شبكه‌ها به دنبال تفريح و سرگرمي يا دوست‌يابي هستند.
13- هدف استفاده‌ي کاربران شبکه‌های اجتماعی تا چه میزان می‌تواند با هویت دینی ایشان رابطة معنی‌دار داشته‌باشد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه هدف استفاده كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيز با هويت ديني آنان رابطه دارد و اگر كاربران اين شبكه‌ها را براي اهداف كاربردي در خدمت بگيرند داراي هويت اصيل‌تري خواهند بود نسبت به كاربراني كه بدون هدف خاص و صرفاً بدنبال وقت‌گذراني و تفريح در اين شبكه‌ها عضو مي‌شوند و حضور مي‌يابند.
14- میزان مشارکت کاربران شبکه‌های اجتماعی در تعامل با دیگران در این فضا چه‌قدر می‌تواند با هویت دینی آن‌ها رابطة معنی‌دار داشته باشد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه ميزان مشاركت كاربران شبكه‌هاي اجتماعي در تعامل با ديگران در اين فضا نمي‌تواند در هويت ديني كاربران تأثير معناداري داشته باشد.
15- آیا شرایط و ویژگی‌های فردی کاربران با هويت ديني آنان رابطة معني داري دارد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع امر به معروف Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدت استفاده، هویت دینی، طبقه اجتماعی