پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت جنسی، مسئولیت کیفری، اختلال درد

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد که قبل از سن سی سالگی شروع شده و طی یک دوره چند ساله رخ میدهد و سبب میشود که فرد درصدد درمان آنها برآید و یا اختلالات قابل ملاحظهای در عملکردهای اجتماعی و شغلی وی به وجود میآورد. این اختلال با علائمی همچون چهار علامت درد مرتبط با چهار ناحیه از بدن، دو علامت گوارشی به غیر از درد (مثل تهوع و استفراغ)، یک علامت جنسی به غیر از درد همچون بیتفاوتی جنسی و یک علامت نورولوژیک کاذب (به معنی یک علامت یا نقص یادآور اختلال عصبی که محدود به درد نباشد مانند اختلال هماهنگی یا تعادل) در سیر اختلال همراه است (کاپلان و سادوک، 2010، ص 258).
2 ) اختلال تبدیلی 41:
«این اختلال با وجود یک یا چند علامت بالینی یا نقص مربوط به حرکات ارادی یا کارکرد حسی که ناشی از یک عارضه طبی یا عصبی عمومی (مانند مواجهه با نزاع، استرس و کشمکشهای روانی حاد) میباشد ایجاد میشود ولی علامت یا نقص مربوط به عوامل روانی است». توجه به این نکته ضروری است که اختلال تبدیلی از تمارض جداست؛ بدین معنا که ادعای داشتن و بزرگنمایی بیماری جسمی، زمانی که وجود ندارد تمارض میباشد و معمولآ تنها نقشه برای فرار از کار و… میباشد اما مبتلایان به اختلالات تبدیلی درباره عارضههای خود بیاعتنایی تعجب برانگیزی (که فرانسویها به این حالت بیاعتنایی زیبا42 میگویند) نشان میدهند به ویژه در مواقعی که عارضههای آنها برای مردم خیلی نگران کننده است این بیتفاوتی نشان دهنده نوعی آسودگی خاطر میباشد، زیرا عارضهها سبب میشوند که فرد مجبور نباشد با کشمکشها و استرسهای جاری زندگی خود مقابله کند (دیوی، 1389، ص 130) این نوع اختلال در زنان دو برابر مردان شایع میباشد.
3 ) اختلال هیپوکندری یا خودبیمارانگاری 43:
این اختلال به معنی باور یا ترس بیمارگونه از اینکه فرد به یک بیماری شدید مبتلاست میباشد، در صورتی که هیچ بیماری وجود ندارد و احتمال ابتلا به این اختلال در مردان مساوی زنان میباشد (کاپلان و سادوک، 2010، ص 265).
4 ) اختلال درد 44:
این اختلال شامل اشتغال ذهنی درباره درد در غیاب بیماری فیزیکی میباشد و در زنان شایعتر از مردان است.
از دیگر اختلالات شبه جسمی میتوان به اختلال بدریخت انگاری بدن، اختلال درد مربوط به اختلال طبی کلی، اختلال شبه جسمی نامتمایز و اختلال شبه جسمی که به گونهای دیگر مشخص نشده است اشاره نمود.
بند نهم . اختلالات ساختگی
در این اختلال بیمار عمدآ اقدام به تظاهر نشانههای بیماریهای طبی یا روانی کرده و علائم بیماری خود را برخلاف واقع بیان میکند و تنها هدف در این بیماری ایفای نقش بیمارگونه میباشد تا باعث جلب توجه و محبت اطرافیان و پزشکان شود.
این اختلال می تواند با نشانههای فیزیکی همچون ریختن خون در ادرار خود برای تظاهر به بیماری و یا با علائم روانشناختی همچون توهمات و هذیانهای عجیب و غریب ساختگی و یا هر دو علائم فیزیکی و روانشناختی ظاهر شود و در مردان بیشتر از زنان شایع است و همچنین رافع مسئولیت کیفری از مجرم بیمار نخواهد شد (همان، 2010، ص 270).

بند دهم . اختلالات تجزیه ای
«در این نوع اختلالات اجزاء اصلی عبارتند از گسستگی در عملکرد منسجم، هوشیاری، حافظه، هویت و درک محیط» (همان، 2010، ص 274).
1 ) اختلال فراموشی تجزیه ای45:
این نوع اختلال شایعترین نوع اختلال تجزیهای میباشد و در آن بیمار قادر نیست در یک یا چند دوره ناگهانی خاطرات مهم مشخصی را که معمولآ استرسزا هستند را به خاطر بیاورد اما مطالب جدید را میتواند بیاموزد (صابری و محمدی، 1384، ص 46).
2 ) اختلال گریز تجزیه ای46:
مشخصه اصلی در این بیماری مسافرت ناگهانی و غیرمنتظره از محل کار یا زندگی و ناتوانی در بخاطر آوردن جنبههای مهم هویت (شامل اسم، خانواده و شغل) است و غالبآ بیمار یک هویت جدید برای خود در نظر میگیرد. لازم به ذکر میباشد که این نوع اختلال تقریبآ نادر است و میزان شیوع آن 2/0 درصد در جمعیت میباشد (کاپلان و سادوک، 2010، ص 277).
3 ) اختلال هویت تجزیهای ( اختلال شخصیت چندگانه47):
این نوع اختلال معمولآ نتیجه یک رویداد تروماتیک (اغلب به صورت آزار جنسی یا جسمی در دوران کودکی) میباشد و با وجود دو یا چند شخصیت یا حالات شخصیتی مجزا در یک فرد و تغییر از یک شخصیت به شخصیت دیگر به صورت ناگهانی شناخته میشود در این اختلال فرد معمولآ یک هویت اصلی (میزبان) دارد که معمولآ پیش از آغاز اختلال روانی وجود داشته است و یک یا چند هویت فرعی که پس از ابتلا به اختلال به وجود آمده است و نرخ شیوع این اختلال در نمونههای اجتماعی بیش از 5/1 درصد گزارش شده است (دیوی، 1389، ص 162- 163).

4 ) اختلال مسخ شخصیت48 :
این نوع اختلال در زنان شایع تر از مردان میباشد و مشخصه اصلی آن بیگانه شدن و جدایی از خود میباشد؛ بیمار ممکن است حس کند که در حال مشاهده خود در فیلم میباشد و یا بر هیچ یک از اعمال خود کنترل ندارد (همان، 2010، ص 281).
نکته لازم به ذکر در این اختلال این است که مسئولیت کیفری اینگونه بیماران جزء موضوعاتی است که حتمآ باید در قوانین مدون ما مورد توجه قرارگیرد، این اختلالات معادل جنون نیستند و اساسآ در روانپزشکی جزء اختلالات سایکوتیک نیز طبقهبندی نمیشوند اما ماهیت این اختلال به گونهای است که به نظر میرسد اراده و قضاوت فرد تغییر یافته و مشکلاتی که در نتیجه رفتارهای دگرگون شده بیمار بروز میکند اینگونه به ذهن متبادر میشود که فرد در مورد صحت و سقم رفتارهای خود آگاهی نداشته است (صابری و محمدی، 1384، ص 46).
بند یازدهم . اختلالات جنسی
در طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا اختلالات عملکرد جنسی (کژکاری جنسی) عبارت است از اختلال در چرخه پاسخ جنسی یا درد هنگام مقاربت جنسی؛ این اختلالات شامل:
1 ) اختلالات تمایل و تحریک جنسی
2 ) اختلالات ارگاسمی و درد جنسی
3 ) اختلالات جنسی ناشی از یک اختلال طبی کلی
4 ) انحرافات جنسی (پارافیلیاها):
ویژگی این نوع اختلالات وجود تکانهها و خیالات، اعمال جنسی غیر معمول و عجیب و غریب میباشد که شیوع آن در مردان بیشتر میباشد و علت آن هم شناخته شده نیست و در شرایط فشار روانی، اضطراب و افسردگی احتمال انجام اینگونه اعمال بیشتر است. این نوع اختلالات شامل نمایشگری49 (به معنی تخیلات یا رفتارهای جنسی در طول دوره 6ماهه که به نمایش آلت تناسلی فرد مربوط میشود)، یادگار خواهی50 (شامل تخیلات و رفتارهای جنسی که به استفاده از اشیا بیجان مربوط میشود)، مالش51 (شامل تخیلات و رفتارهای جنسی که به لمس اندام یا مالش به اندام فرد دیگر بدون رضایت او، مربوط میشود) ، بچه بازی52 (شامل تخیلات و رفتارهای جنسی که به فعالیت جنسی با کودک زیر سن بلوغ مربوط میشود)، سادیسم جنسی53 (شامل تخیلات و رفتارهای جنسی که در آن ایجاد رنج جسمی یا روانشناختی برای قربانی، که از نظر شخص تحریک کننده است مربوط میشود)، نظربازی جنسی54 (شامل تخیلات و رفتارهای جنسی که به عمل مشاهده فرد برهنه یا مشغول عمل جنسی مربوط میشود)، یادگار خواهی55 یا مبدل پوشی، مرده دوستی56 و … میباشد (پورافکاری، 1380، ص 180).
5 ) اختلالات هویت جنسی:
هویت جنسی یک اختلال روانشناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مؤنث بودن خود میباشد که معمولآ هماهنگ با جنس زیستی فرد است. بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی خود را متعلق به گروه جنسی مخالف میدانند و از وضعیت بدنی خود ناراضی هستند. مشخصه اصلی این اختلال تمایل شدید به ایفای نقش جنس مخالف، پوشیدن لباس او و همچنین داشتن این احساس که بیمار با جنسیت اشتباهی به دنیا آمده است میباشد. این نوع بیماران به دنبال درمان زیست شناختی (جراحی و هورمونی) به منظور تغییر جنسیت و کسب ویژگیهای آناتومیک جنس مخالف هستند.
نکته ای که در این بحث جلب نظر میکند این است که «برخلاف آمارهای جهانی که اغلب بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی مذکر را بیش از مؤنث بیان میکنند طبق پژوهشهایی که در ایران در سال 1386 انجام شده است آمار دختران مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی بیش از مراجعین پسر میباشد» (عسگری، صابری، رضائی، دولت شاهی، 1386، ص 184).
در خاتمه این اختلال باید متذکر شویم که ابتلا به انواع انحرافات جنسی در افراد هیچگاه رافع مسئولیت کیفری آنها نمیباشد (گودرزی و کیانی، 1380، ص286-304).
بند دوازدهم . اختلالات غذا خوردن
این نوع اختلال شامل بیاشتهایی عصبی، پراشتهایی عصبی (شامل شکمبارگی شدید همراه با تداخلات اجتماعی و ناراحتیهای جسمانی از قبیل درد شکم و تهوع که باعث توقف آن شده و سپس فرد دچار احساس گناه و تنفر از خود میشود) و… میباشد.
بند سیزدهم . اختلالات خواب
این نوع اختلالات شامل بیخوابی اولیه، پرخوابی اولیه، نارکولپسی (به معنی خواب آلودگی شدید در طول روز)، اختلال خواب مربوط به تنفس، اختلال خواب ریتم شبانهروزی، اختلال خوابگردی و … میباشد که در جرمزایی نقشی ندارند.
بند چهاردهم . اختلالهای کنترل تکانه
تکانه عبارت است از: «تمایل به انجام عملی به منظور کاهش تنش و استرس افزایش یابندهای که در نتیجه اوجگیری وسوسههای غریزی ایجاد میشود؛ به عبارت دیگر زمانی که یک فرد وسوسه انجام عملی را دارد تا به این طریق اضطراب، تنش و استرس خود را کاهش دهد یک تکانه را تجربه کرده است» (کاوه، 1391، ص 290)». این نوع بیماران قادر به مقاومت در برابر تکانهها یا وسوسههای انجام کارهای زیانآور برای خود یا دیگران نیستند. معمولآ پیش از رفتار تکانشی، فرد احساس افزایش تنش و برانگیختگی میکند و گاه احساس لذت پیشاپیش آگاهانهای وی را وسوسه میکند؛ پس از عمل نیز احساس خشنودی و راحتی میکند اما پس از یک فاصله زمانی دچار احساس پشیمانی، گناه و دلهره میشود. این احساس ممکن است ریشه در تعارضهای پنهان ناخودآگاه یا آگاهی از تآثیر منفی رفتارهای آنان بر دیگران داشته باشد (مثل تبعات قانونی خطرناک در اختلالاتی همچون جنون دزدی).
علت دقیق این اختلالات مشخص نیست اما دلایلی همچون عزت نفس پایین، اضطراب و نیاز به کاهش استرس در بروز این اختلال نقش دارند. این اختلالات شامل:

1 ) اختلال انفجاری دوره ای یا متناوب:
در این اختلال فرد به طور مکرر قادر به مقاومت در مقابل تکانههای پرخاشگری نیست و باعث آزاررساندن به دیگران میشود. این اختلال در مردان شایعتر از زنان میباشد (کاپلان و سادوک، 2010، ص 339).
لازم به ذکر میباشد که در این اختلال به دلیل ناتوانی در کنترل رفتار تکانهای پرخاشگرانه در بعضی موارد منجر به ارتکاب جرایم گوناگون میشود و در نهایت ممکن است موضوع ” سلب اراده ” مطرح شود، اما منسوب نمودن این وضعیت به اختلال انفجاری دورهای منطقی نیست. برای تشخیص این اختلال وجود چندین دوره مشخص ناتوانی برای مقاومت الزامی میباشد، ضمن اینکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد (صابری و محمدی، 1384، ص 50-49).
2 ) جنون دزدی:
این اختلال شامل ناتوانی مکرر در مقاومت مقابل تکانههای دزدی اشیایی که فرد به آنها نیاز نداشته و ارزش مالی هم ندارند میباشد و عمومآ بدون طرحریزی و مشارکت دیگری رخ میدهد (محمدی فرود، 1381، ص 18-17). شیوع این اختلال در زنان بیشتر از مردان میباشد.
3 ) جنون آتش افروزی:
این اختلال شامل آتش افروزی عمدی و هدفمند فرد به صورت مکرر میباشد، این اختلال که در مردان به نسبت زنان شایعتر است فرد بیمار هنگام آتش افروزی، مشاهده یا مشارکت در پیامدهای آن احساس لذت میکند (کاپلان و سادوک، 2010، ص 340).
4 ) قماربازی مرضی:
این اختلال شامل دورههای مکرر قمار بازی که باعث ایجاد مشکلات اجتماعی–اقتصادی، بدهکاری و انجام فعالیتهای غیرقانونی میگردد میباشد و در مردان نیز شایعتر است.
5 ) وسواس کندن مو:
این اختلال شامل کشیدن و کندن مکرر موها، به شکلی که سبب از دست دادن مقدار قابل توجه موها میشود است که در زنان شایعتر میباشد لازم به ذکر میباشد که ابتلا به انواع اختلالات کنترل تکانه همچون جنون دزدی و … هیچگاه باعث رفع مسئولیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع افسردگی اساسی، مسئولیت کیفری، اختلالات اضطرابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات، روش نمونهگیری