پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، استرس شغلی، تاب آوری، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………….86
2-4-10-5- نظریه زیست شناختی در مورد شادی……………………………………………………………….86
2-4-10-6- شادی در نظریه فاوا ………………………………………………………………………………………87
2-4-10-7- شادی در نظریه مزلو ……………………………………………………………………………………..88
2-4-10-8- شادکامی از دیدگاه دنیل گیلبرت………………………………………………………………………88
2-4-10-9- شادی از دیدگاه مارتین سلیگمن ……………………………………………………………………..92
2-4-10-10- شادی درنظریه فوردایس……………………………………………………………………………….94
2-4-11- عوامل تأثير گذار بر شادکامي……………………………………………………………………………….96
2-4-11-1- تفاوت هاي جنسيتي ……………………………………………………………………………………..96
2-4-11-2- درآمد ………………………………………………………………………………………………………….97
2-4-11-3- ازدواج …………………………………………………………………………………………………………97
2-4-11-4- تحصيلات ……………………………………………………………………………………………………98
2-4-11-5-رضايت شغلي ……………………………………………………………………………………………….98
2-4-11-6- سلامتي ………………………………………………………………………………………………………..99
2-4-11-7- مذهب …………………………………………………………………………………………………………99
2-4-11-8- اوقات فراغت و تفريح …………………………………………………………………………………100
2-4-11-9- موفقيت و تأييد اجتماعي ……………………………………………………………………………..100
2-4-11-10- حوادث زندگی …………………………………………………………………………………………100
2-4-11-11- توانایی ها………………………………………………………………………………………………….101
2-4-11-12- سن …………………………………………………………………………………………………………101
2-4-12- راهکارهای افزایش شادکامی……………………………………………………………………………..102
2-5- پیشینه تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………109
2-5-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………109
2-5-1-1- رابطه هوش هیجانی و شادکامی……………………………………………………………………….109
2-5-1-2- رابطه هوش هیجانی و تاب آوری…………………………………………………………………….110
2-5-1-3- رابطه استرس شغلی و تاب آوری ……………………………………………………………………111
2-5-1-4- رابطه استرس شغلی و شادکامی……………………………………………………………………….112
2-5-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………..113
2-5-2-1- رابطه هوش هیجانی و شادکامی……………………………………………………………………….113
2-5-2-2- رابطه هوش هیجانی و تاب آوری…………………………………………………………………….114
2-5-2-3- رابطه استرس شغلی و تاب آوری ……………………………………………………………………115
2-5-2-4- رابطه استرس شغلی و شادکامی……………………………………………………………………….116
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………123
3-2- طبقه بندی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………123
3-3- جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………………….123
3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری …………………………………………………………………123
3-5- روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………123
3-6- ابزار سنجش …………………………………………………………………………………………………………124
3-6-1-پرسشنامه هوش هیجانی بار آن……………………………………………………………………………..124
3-6-2- پرسشنامه استرس شغلی HES …………………………………………………………………………..124
3-6-3- پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون (CD-RISC) ………………………………………..125
3-6-4- پرسشنامه شادکامی آکسفورد………………………………………………………………………………..125
3-7- روشهای آماری تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………….126
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی …………………………………………………………………….129
4-2- تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطي …………………………………………………………………..130
4-2-1- يافته‌هاي مربوط به فرضیه اول……………………………………………………………………………..130
4-2-2- يافته‌هاي مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………………….131
4-2-3- يافته‌هاي مربوط به فرضیه سوم……………………………………………………………………………133
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………..136
5-2- محدودیت‌ها …………………………………………………………………………………………………………139
5-3- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………139
5-3-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………139
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………….139
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………….140
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..140
فهرست منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………….142
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………146
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 156

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 2-1) ظهور مفهوم هوش عاطفی (مایر، 2001) …………………………………………………………….20
جدول 2-2) مؤلفه های هوش هیجانی (به نقل از مایر، 2001) …………………………………………………27
جدول 2-3) توصيف مختصر سه موج بررسی تاب آوری (ريچاردسون، ٢٠٠٢)………………………….58
جدول 2-4) خلاصه پیشینه های انجام شده………………………………………………………………………….117
جدول 4-1)فراوانی ودرصد فراوانی جنسیت،وضعیت تاهل ونوع استخدام در بین پاسخگویان….. 129
جدول 4-2 )فراوانی ودرصد فراوانی سنوات خدمت وسطح تحصیلات در بین پاسخگویان………..129
جدول 4-3) آمار توصیفی متغییر های تحقیق……………………………………………………………………….130
جدول 4-4) تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………….130
جدول 4-5) رگرسیون برای رابطه تاب آوری با هوش هیجانی و استرس شغلی………………………..130
جدول 4-6) تحلیل واریانس……………………………………………………………………………………………….131
جدول 4-7) رگرسیون برای رابطه شادکامی با هوش هیجانی و استرس شغلی…………………………..132
جدول 4-8) همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..133

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 2-1) مدل جبرانی……………………………………………………………………………………………………….59
شکل2-2) مدل چالش…………………………………………………………………………………………………………60
شکل2-3) مدل عامل حفاظتی……………………………………………………………………………………………….61

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي ، پيمايشي از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان مشغول به خدمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1392 برابر 1150 نفر بودند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر 288 نفر انتخاب شد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری برگزیده شدند. برای جمع آور

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دادرسی مدنی، قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی Next Entries منابع تحقیق درباره مجازات اسلامی، نظام حقوقی، جرایم سایبری، قانون مجازات