پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هستی شناسی، مصرف كننده، اعتقادات دینی، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت های آنها مشروعیت می بخشد. اغلب کارخانجات که در صنایع آلاینده مشغول هستند از این روش برای کسب مشروعیت و مقبولیت اجتماعی استفاده می کنند. این دلیلی است که شما شرکت شل 15 را مي شناسيد و نه محصولات آن را .
تبليغ براي محصول : در اين روش صرفاً محصول و خدمات سازمان مورد تبليغ قرار مي گيرد. اغلب سازمان هاي توليدي براي معرفي محصولات خود از اين روش استفاده مي كنند.

5. تبليغات برمبناي مراحل متفاوت چرخه عمر كالا :
تبليغات آگاهي دهنده : در اين روش هدف آگاه ساختن مشتريان از وجود يك محصول جديد است.
تبليغات ترغيب كننده : در اين نوع از تبليغات، ترغيب كردن مشتريان براي خريد از طريق ايجاد تفاوت نسبت به رقبا، مدنظر است.
تبليغات يادآوري كننده : اين روش براي يادآوري محصولات اشباع و طبقه هاي شلوغ محصول بكار مي رود.
6. تبليغات بر مبناي پاسخ دريافتي از سوي مخاطب
پاسخ مستقيم : اين نوع تبليغات بلافاصله منجر به خريد مي شود كه آن را پاسخ مرحله اول نيز مي نامند.
پاسخ غير مستقيم : هدف اين تبليغات علاوه بر خريد در مراحل بعدي، ايجاد ارتباط بلندمدت با مشتري نيز مي باشد.
7. تبليغات بر مبناي جاذبه بكار گرفته شده
– استفاده از جاذبه منطقي
– استفاده از جاذبه عاطفي
– استفاده از جاذبه طنز
– استفاده از جاذبه جنسي
– استفاده از جاذبه ترس
8. تبليغات بر مبناي رسانه بكارگرفته شده
تبليغات چاپي
تبليغات تلويزيون
تبليغات راديويي
9. ساير انواع تبليغات
تبليغات طبقه بندي شده : اين نوع تبليغات تحت يك عنوان مرتبط به هم طبقه بندي مي شوند و بيشتر در رسانه هاي چاپي ديده مي شود. نيازمندي هاي همشهري يك مثال خوب براي اين مورد است .
تبليغات تعاوني : در اين روش هزينه تبليغات بين توليدكننده محصول و اعضاي كانال توزيع تقسيم مي گردد. اين نوع مي تواند در دو روش عمودي و افقي صورت پذيرد.
تبليغات تدافعي : براي كاهش اثر تبليغات رقبا از تبليغات تدافعي استفاده مي شود. اين روش باعث مي شود سهم بازار در مقايسه با رقبا كاهش نيابد.
تبليغ خدمات : اين نوع تبليغات به وسيله سازمانهايي ارائه مي شود كه محصول فيزيكي ندارند.
اين تبليغ ها مي توانند شامل تبليغ براي خدماتي باشد كه توسط اشخاص مثل وكلاء ارائه مي شود يا اينكه جنبه سازماني داشته باشد. تبليغ براي خدمات امري سهل و ممتنع مي باشد چرا كه تفاوت هاي بسيار زيادي با محصولات فيزيكي دارند.
تبليغ در محل خريد: اين نوع از تبليغ به دنبال تحريك آني و خريد بلافاصله از سوي مشتري مي باشد. اين تبليغات بيشتر در محل هاي خريد و داخل فروشگاه ها ديده مي شوند. تبليغ جلوي پيشخوان يكي از اين موارد است.

انواع نقش هاي تبليغات :
1) نقش بازاريابي :
فراگردي راهبردي است كه يك كسب و كار اعم از تجاري يا غيرتجاري براي ارضاي نيازهاي مصرف كننده بكار مي برند و مصرف كننده از طريق اين فراگرد نسبت به درخواست كالا يا خدمات اقدام مي كند.
چهار ابزار فراگرد بازاريابي عبارتند از : كالا16 ، قيمت17 ، محل فروش18 و روشهايي كه براي عرضه كالا 19 به كار مي رود.
ارتباطات بازاريابي بر 4 تكنيك اصلي مبتني بر ارتباطات تقسيم مي شود. تبليغات عمومي، ترويج فروش، ارتباطات نهادي يا موسسه اي و فروش شخصي.
2) نقش ارتباطي :
از آنجا كه تبليغات شكلي از ارتباطات جمعي است، نقش ارتباطي آن نيز قابل بررسي است.
3) نقش اجتماعي :
تبليغات علاوه بر نقشهاي فوق برخي از نقش هاي اجتماعي را دربردارد و تلاش مي كند كه در مورد محصولات و خدمات جديد به ما اطلاعات دهد، بياموزد كه چگونه از اين نوآوري ها استفاده كنيم، محصولات و كيفيت ها را مقايسه و آگاهانه تصميم بگيريم ضمن آنكه تبليغات در ارتقاء حس زيبايي شناختي ما نيز سهيم است. علاوه بر اين بايد گفت تبليغات در جوامعي رونق دارد كه حداقل در برخي از سطوح از رونق اقتصادي برخوردارند.

شيوه هاي تبليغات :
اقدام مستقیم : یکی از نمودهای اقدام مستقیم را می توان تبلیغات محصول دانست، که قصدش بر آن است که پاسخی سریع ایجاد کند و به خرید منجر شود. تبلیغات حاوی کوپن با محدودیت زمانی، فرم های سفارش پستی از جمله تبلیغات اقدام مستقیم هستند.
اقدام غیر مستقیم : هدف این شیوه از تبلیغ برانگیختن تقاضا در بلندمدت است چنین تبلیغاتی به مصرف کنندگان اطلاع می دهد که کالای خاص موجود است، منافع آنرا مشخص می کند و تعیین می کند آنرا از کجا می توان خریداری نمود، ضمن آنکه با استفاده از تکنیکهایی تلاش می کند که مصرف کننده را قانع نماید که مجدداً کالایی را خریداری کند و این تصمیم را تقویت نماید. خدمات بیشتر غیرمستقیم و کالا مستقیم است.

دین :
دین به عنوان معادل Religion مفهوم فراگیری است که به کلیت دین، قبل از تجلی خارجی اش تعلق می گیرد. تا زمانی که برداشتها و تلقیات متفاوت از دین واحد در قالب گروه های کلامی مجزا شکل نگرفته و رسمیت اجمالی و تفصیلی نیافته است، چیزی به عنوان مذهب ، نیز به ظهور نرسیده است. (شجاعی زند 32:1384)
ابن سینا قلمرو دین را در عرصه عبادات ، معاملات و سیاسات می پذیرد، البته، غایت اصلی دین را تحقق نظلم اجتماعی و سیاسی می داند و با توجه به اجتماعی بودن انسان و نیاز او به مشارکت اجتماعی و حاجت مندی اجتماعی به سنت و قانون، وجود قانونگذاری عدل را ضروری شمرده است، (خسرو پناه ، 108:1382)
ابن رشد وحی را متمم و مکمل علوم عقلی ووظیفه فلسفه را بررسی عقلانی آموزه های دینی می دانست. ابن رشد با توجه به پذیرش معانی تأویلی قرآن، قلمرو وسیعی برای دین قائل می شود. ابن طفیل، فیلسوف اندلسی، قلمرو دین را حقایقی می داند که به سعادت انسانها منجر می شوند. سهروردی قلمرو دین را مشتمل بر دنیا و آخرت می داند. آخرت را غایت دنیا معرفی می کند. (همان : 109) دانشمندان زیادی مانند یونگ، ویلیام جیمز، آلکسیس کارل نظریه فطری بودن دین را مطرح کرده اند.(همان :123)
در هستی شناسی توحیدی و نیز در هستی شناسی دینی، دنیا و طبیعت متن حقیقت نیست بلکه ظاهر و نمود آن است و انسان در دنیا نظیر جنینی است که در رحم برای ورود به جهان دیگر آماده می شود.(پارسا نیا ، 116:1385)
ادیان آسمانی مبانی اصیل ماوراء الطبیعی20 فرهنگ های حقیقی رامی سازند. چنین فرهنگ هایی اساساً دو وجه دارند. وجه طولی 21 آشکار می سازد، که همه چیز به خصوص وجود انسانی از جانب خدا می آید و بر این اساس جهتی طولی ازامرمطلق 22 درماهیت فرهنگ لزوم ذات می یابد. مقتضای وجود این جهت طولی،قابلیت انسان سنتی برای نیل به معرفت ماوراء الطبیعی حقیقت متعالی بوده است .
وجه دوم عرضی 23 است که به سنت فرهنگ زمینی و صور گوناگون آن اشاره دارد. ملاحظه و بررسی وجه طولی فرهنگ بالاخص معطوف به دین و هنر قدسی وابسته به آن است و بررسی وجه عرضی فرهنگ در پژوهش های مربوط به نحوه قوام و کم و کیف هیئات صور جزئی نظم دهنده زندگی اجتماعی به انجام می رسد که بعضاً با وجه طولی نیز مرتبط می شود. در سطح عرضی، تمام فرهنگها، تابع ادوار ظهور، اوج و انحطاط اند. بنابراین فرهنگ اصلی مکلف است در بطن خود ظرفیتی برای نیل به معرفت متعالی و ماوراء الطبیعه حقیقت مطلق ایجاد کند. در سطح عرضی، فرهنگ باید بکوشد تا تمام افراد بتوانند بر حسب مراتب قابلیت خویش در این علم قدسی سهیم شوند.( پیچ ، 77:1384)
کی یر که گور معتقد است که انسان با گذار از دو عالم حس و عالم عقل به عالم عشق رسیده است و این همان مرحله دینی است که از پس مراحل زیبایی شناختی و اخلاق سربرآورده است. او اصولاً برای دین چهار جنبه برشمرده است :
1) عقیده دینی که جنبه شناختی و معرفتی آن است .
2) مناسک دینی که جنبه شعائری و عبادتی آن است .
3) سازمان دینی که جنبه اجتماعی و تعلق کلیاتی آن است .
4) تجربه دینی که جنبه معنوی و فردی دین به شمار می رود .
شلایر ماخر را در غرب به وسیله رویکرد شهودی اش نسبت به دین به عنوان ناجی دین می شناسند.
چرا که با مستقل و آزاد ساختن دین از فلسفه و علم و متکی نمودن آن بر قلب و احساس به جای اندیشه و عمل باعث گردید که قلمرو و معیارهای شخیص درستی و حقانیت دین از دیگرحوزه ها منفک گردد و از دست اندازی های منتقدان جسوری که بی محابا متعرض ساخت قدسی آن می شوند در امان بماند.(شجاعی زند ، 65:1384)
استوارات هوور معتقد است که دین مجموعه ای از نمادهای نظام های اعتقادی است که از لحاظ فرهنگی معنادار هستند و نیز محل تلفیق این نمادها با یکدیگرند. چون دین درتمام زوایای اندیشه و عملی آدمی حضور دارد یکی از موضوعات اصلی نظریه های فرهنگ و جامعه به شمار می آید.
دین صراحتاً با ابعاد تجربی و هستی شناسی وجود، یعنی با ابعاد هستی و معنا سر و کار دارد. دین با قرار دادن حیات فردی در متن هدفی کیهانی و وسیع تر به زندگی او معنا می دهند. دین آن گونه که به طور سنتی تلقی می شود محدود به رویدادهایی که در قلمرو مقدس رخ می دهد، نیست بلکه، بخشی از فرهنگ است که تصویر قابل قبولی از نظام حاکم بر هستی ارائه می دهد. از این منظر دین و فرهنگ تفکیک ناپذیرند و آنچه که مقدس تلقی می شود به گفته لاند بای می تواند متغیری به شمار آید که دامنه آن از امری ذاتی تا امری کارکردی را در برمی گیرد.(استوارت هوور، لین اسکافیلد کلارک :29)
در نزد دورکیم دین تمیز گذار امور مقدس از نامقدس است که برای حفظ انسجام اجتماعی دارای کارکردی ویژه است. بر این اساس، وی، در صدد یافتن جایگزین های مناسبی برای دین بود. تا بتواند خلاء دین درعصر صنعتی را جبران نماید .
به عبارت دیگر، « از نظر دورکیم ذات دین عبارت است از تقسیم جهان به دو دسته نمودار مقدس و غیرمقدس».
پس مذهب مستلزم وجود امر تقدس ، سپس سازمان یافتن باورهای مربوط به امر مقدس و بالاخره مستلزم مراسم و اعمالی است که به نحوی کم وبیش منطقی مشتق از باورها هستند. مذهب عبارت است از دستگاهی همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور مقدس. آدمیان هیچگاه، جز جامعه خودشان چیز دیگری را نپرستیده اند.(ریمون آرون : 375)
ماکس وبر دین را مبنای انگیزش و محرکی برای فرد و جامعه می دانست که در فرایند توسعه صنعتی ضروری بود. وی معتقد بود که روند عقلانی شدن اعتقادات دینی، موجب انتقال از ادیان چند خدایی به یکتا پرستی شده است. نقطه عزیمت بشر، جهان سراسر مقدس و سرشار از موجودات قدسی بوده است و سر منزل نهایی او جهانی است افسون زدایی شده و به غایت عقلانی که فاقد هر نوع قدسیت و فرهمندی است .(شجاعی زند ، 1380 :172)
ارنست ترویلکه دین را اساس اخلاقی مثبت می دانست که در ایجاد نظم نوین اجتماعی موثر بود. اما در دیدگاه مارکسیسم دین مانعی بود که باید جای خود را به دین عرفی « توسعه سوسیالیستی » می داد.(ای وایت ، 58:1989)
الکس دوتو کویل معتقد است که : در آمریکا این دین است که مردم را درجهت روشنگری و تنویر افکار هدایت کرده است و از طریق رعایت قوانین الهی است که انسان به آزادی و جامعه به دموکراسی رهنمون گردیده است . (شجاعی زند : 152:1384)
کلیفوردگیرتز، دین پژوه نمادگرا، معتقد است نمادهای دینی مانند اشیاء و مکان های مقدس، اعمال مناسکی و سرگذشتهای قدیسین، نمادهای ماکرو سیمبالیک اند و به فرد در تفسیر معنای زندگی اش کمک می نمایند. گیرتز دین را نظامی نمادین می داند که از طریق مفاهیم مدون، یک نظم عمومی موجود، خلق ها و انگیزه های پایدار و گسترده و پرقدرتی را در مردمان پدید می آورد و آن را چنان هاله ای از حقیقت می پوشاند که انگار تنها واقعیت ممکن است. به علاوه او ، معتقد است که نمادها خصوصا نمادهای مناسکی قادرند فضا و شرایطی را برای گروندگان پدید آورند که در آن به شناخت عمیق تری از واقعیات نائل گردند. نمادگرایانی چون گیرتز و برگر آرای خویش را بر پیش فرضهایی درباره معناداری و نظم جاری در جهان استوار ساخته اند. برهمین اساس است که برگر می گوید: دین کوشش جسورانه ای است برای آنکه، سراسر گیتی برای انسان معنا دار شود. بعد تحت تأثیر گیرتز دین را مجموعه ای از صورتها و اعمال نما دینی می داند که بشر را به موقعیت های غایی هستی مرتبط می سازد . این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مصرف کننده، تلفن همراه، صنایع کاربر، کانال توزیع Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رسالت جهانی، پیامبران الهی، نماز جماعت، آرامش خاطر