پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هزینه تولید، افزایش بهره وری، نیروی کار، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

بسيار زيادي در توانايي برنجكاران در بدست آوردن حداكثر سود ممكن با توجه به نحوة مصرف نهاده ها، ميزان توليد و قيمت هاي فعلي وجود دارد . لذا با بهبود كارايي، مي توان در آمد شاليكاران استان را تنها با استفاده از فناوري فعلي و قيمت هاي موجود، در حد 55 درصد افزايش داد و به دنبال آن، توليد، درآمد و اشتغال افزايش مي يابد. اندازة بهينه‌ی مزرعه‌ در استان كهگيلويه و بوير احمد حدود1.7 هکتار برآورد گردید در حالی که 85 درصد شالیکاران استان کمتر از این مقدار زمین دارند. یکپارچگی اراضی، مکانیزاسیون، خدمات ترويجي و رعايت تناوب زراعي، تأثير معني‌داري بر بهبود كارآيي شاليكاران داشته است. در پايان ميزان مصرف بهينه اقتصادي نهاده‌هاي توليد در مزارع برنج استان مشخص گرديد(بهروز حسن پور).
مجید حسنی مقدم پایانامه خود را تحت عنوان ” بررسي و تحليل بهره‌ وري و عوامل توليد انواع مختلف برنج استان مازندران” در سال 1375 به انجام رسانید که خلاصه ی آن به شکل گزارش زیر است :
برنج نزد ايرانيان بعد از گندم بعنوان مهمترين ماده غذايي محسوب مي شود. در طي يك دوره سي ساله توليد برنج با رشد متوسط 6 درصد همراه بوده است . با اين وجود همواره شكافي بين توليد و مصرف وجود داشته كه از طريق واردات تامین می گردد. بنابراين بايد در جهت افزايش توليد اين محصول تلاش بيشتري نمائيم . از طرفي با توجه به محدوديتهايي كه وجود دارد افزايش سطح زيركشت آن بسيار محدود مي باشد. بدين جهت افزايش تولید تنها از طريق افزايش در واحد سطح امكان پذير است . مسلما افزايش بهره وري عوامل و نهايتا تخصيص بهينه عوامل باعث افزايش توليد در واحد سطح و همچنين باعث صرفه جوئي از بعد داخلي و همچنين باعث اين خواهد شد كه از وارد كردن برنج بي نياز گرديم . تحقيق بر روي عواملي كه در روند توليد اثر مي گذارد و همچنين شناسائي واريته هائي كه بهره وري عوامل توليد آن در سطح بالاتري نسبت به ارقام ديگر قرار دارد مي تواند مفيد واقع شود . اين امر باعث مي گردد كه استفاده از منابع بطور صحيح صورت گيرد و با دسترس بودن همان مقدار عوامل توليد، محصول بيشتري داشته باشيم . در اين بين مازندران با برخورداري 9.38 درصدسطح زیر کشتو 2.46 درصد تولید شلتوک کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در تحقیقات حاضر با استفاده از داده هاي مقطعي (1374) جمع آوري شده به روش نمونه گيري خوشه اي دومرحله اي از سطح شاليزارهاي مازندران انواع برنج به چهار گروه دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پرمحصول، دانه متوسط مرغوب و دانه كوتاه تقسيم گرديد.در اين تحقيق ابتدا از طريق روش حداقل مربعات (OLS) اقدام به تخمين دو تابع ترانستندتال و ترانزلوگ براي هر يك از گروههاي برنج گرديد . سپس اقدام به محاسبه بهره وري متوسط و نهائي، كشش توليدي نهاده ها گرديد همچنين با تخمين تابع هزينه سطح بهينه كشت ارقام مختلف محاسبه گرديد نهايتا با استفاده از روش آناليز واريانس يكطرفه به بررسي عوامل كمي و اجتماعي بر روي عملكرد و هزينه پرداخته شد. پاره‌اي از نتايج نشان مي‌دهد نهاده كود در مورد گروه دانه بلند پرمحصول و دانه متوسط مرغوب كمتر از حد بهينه و در دو گروه ديگر بيش از حد بهينه و در ناحيه سوم توليد مي باشد. بهره وري نيروي كار در گروههاي دانه بلند مرغوب و دانه بلند پرمحصول منفي و در دو گروه ديگر مثبت مي باشد ولي بيش از حد بهينه مي باشد. تاثير تحصيلات روي عملكرد تنها در مورد دانه بلند پرمحصول معني دار مي باشد (حسنی مقدم، 1375).
مجید حسنی مقدم پژوهشی تحت عنوان “مقايسه اقتصادي توليد برنج در اراضي پراكنده و يكپارچه دهستان سمسكنده شهرستان ساري ” برای موسسه تحقیقات برنج کشور انجام داده است :
بخش كشاورزي در بین فعاليتهاي اقتصادي از نظر توليدي و اشتغال در سطح كل كشور و بخصوص در مازندران داراي اهميت ويژه اي مي باشد. يكي از عالی ترين اصول اقتصادي اين است كه از منابع به نحو مطلوبي استفاده گردد و موانعي كه موجب عدم استفاده بهينه است از ميان برداشت.به عبارت ديگر اكولوژي با اكونومي شعار عمل كار كشاورزي قرار گيرد. پديده پراكندگی اراضي و به همراه آن عدم تجهز و نوسازي اراضي باعث مشكلاتي مي گردد. ازجمله برخوردهاي اجتماعي بين زارعين، تنگناهايي در امر بكارگيري ماشين آلات و تا حد زيادي موجب پيدايش اثرات منفي در جريان توليد و توسعه كشاورزي شده است . هدف اصلي اين طرح بررسي ميزان بهره وري اقتصادي يكپارچه سازي اراضي شاليزاري مي باشد. اين مطالعه در 8 روستاي دهستان سمكنده شهرستان ساري صورت گرفته كه روستاهاي آبندانر، تنگ لته، و هولا بعنوان روستاهاي نمونه با اراضي يكپارچه در روستاهاي حباسم، سمسكنده، ولشكلا، پائين كولا و آبندانك به عنوان روستاهاي نمونه با اراضي غيريكپارچه انتخاب، سپس ازطريق پرسشنامه و مصاحبه كشاورزان نمونه اطلاعات موردنظر جمع آوري گرديد. نتایج تحقيق نشان مي‌دهد كه متوسط عملكرد در اراضي يكپارچه 3418 كيلوگرم در هكتار و در اراضي غيريكپارچه 3157 كيلوگرم در هكتار و در روستاي آبندانسر 3589 كيلوگرم در هكتار بوده است . در ارتباط با هزنه هاي متغير توليد و شيوه كشت وكار تقريباً مشابهي كه در هردو قسمت انجام مي گيرد در هر هكتار با يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي بطور متوسط 98840 ريال معادل 85 درصد كاهش هزينه خواهيم داشت (مجید حسنی مقدم)
محمدتقي كربلايي پژوهشی تحت عنوان”بررسی کشت و پرورش توأم برنج و اردک در اراضی شالیزار و تأثیر آن بر کنترل علفهای هرز” برای موسسه تحقيقات برنج كشور معاونت موسسه تحقیقات برنج مازندران انجام داده است :
براي اجراي عمليات كشت توأم برنج و اردك سپس حدود 10 تا 12 روز بعد از نشاءكاري زماني كه نشاها استقرار پيدا كردند، جوجه اردك هاي هم سن نشاهاي برنج يعني حداكثر دو هفته را در شاليزارها مي نمائيم. در صورتيكه ابتداي نشاكاري ارتفاع آب حدود پنج سانتيمتر تنظيم شود نيازي به استفاده از علفكش نخواهد بود و بارها سازي جوجه اردكها در اثر هم زدن خاك توسط پا و منقارشان از رويش علفهاي هرز جلوگيري مي شود. لانه هاي جوجه اردك در كنار مزرعه مي‌توان احداث نمود. تعداد جوجه اردك در هكتار بستگي به ميزان علفهاي هرز تغذيه روزانه (حدود يكبار در روز) دارد، در كل به تعداد 250 تا 300 اردك مناسب مي باشد. اردكها تا زمان ظهور خوشه مي توانند در شاليزار بمانند. با توجه به اينكه اردك به آب علاقه زياد دارد لذا مزرعه نبايد خالي از آب شود مگر اينكه در كنار و حاشيه مزرعه تا در طول روز اردكها از علفهاي هرز و آفات كل مزرعه تغذيه نمايند. گرچه اردك همزيستي خوبي با همه ارقام دارد ولي بهتر است براي حضور بيشتر اردك در شاليزار از ارقام اصلاح شده و مقاوم به ورس و نيز ميان رس تا دير رس استفاده شود. وزن اردكها در اين صورت بيش از 5/1 كيلوگرم خواهد بود. در صورت محصور نبودن اطراف مزرعه مي توان از توري سيمي يا پلاستيكي مرغي مي‌توان استفاده كرد. تا از پراكندگي اردكها جلوگيري شود. نتايج نشان داد كه اردك همزيستي مناسبي با برنج دارد در صورت مدیریت صحيح در كشت توام اردك نه تنها براي برنج ايجاد نمي كند بلكه مقداري باعث افزايش عملكرد برنج مي شود. اردك توانايي خوبي در كنترل علف هاي هرز و آزولا دارد.با اين روش مي توان از مصرف علف كش خودداري و هزينه وجين كاري را به طور قابل توجه اي كاهش داد(محمدتقي كربلايي).
محمد محمدیان پژوهشی تحت عنوان”بررسی تأثیر کشت دوم در توازن پتاسیم در شالیزار” برای موسسه تحقيقات برنج كشور معاونت موسسه تحقیقات برنج مازندران انجام داده است :
بالا بودن هزینه تولید برنج، کشت و کار و تولید این محصول راهبردی را در اراضی شالیزاری با چالش جدي مواجه ساخته است.یکی از گزینه ها در جهت افزایش بهره وری اراضی شالیزاری استفاده از این اراضی براي کشت دوم بعد از کشت اصلی برنج می باشد. در چند سال اخیر موسسه تحقیقات برنج کشور تلاش هاي زيادي را به منظور مصرف محصولاتي كه در اراضی شالیزاری پس از برنج قابل کشت بوده و باعث افزایش بهره وری این اراضی شود نموده است. بي ترديد تغییر نظام کشت بدون در نظر گرفتن جنبه هاي مختلف زارعی ورود محصولات جدید امکان پذیر نمي باشد. از این رو سعي شده است تا همراه معرفی محصولات کشت دوم، تأثیر آنها بر روند تغییرات (بیلان) عناصر غذایی خاک اراضی شالیزاری مورد بررسی قرار گیرد. در این بین پتاسیم یکی از عناصر غذایی اصلی مورد نیاز برنج است که بعد از ازت بیشتر از هر عنصر غذایی دیگر جذب گیاه می شود. با توجه به افزایش سطح زیر کشت محصولات کشت دوم پس از برنج و از آنجایی که بیشتر کشاورزان از کودهای پتاسیمی حتی در محصول برنج استفاده نمی کنند بطور قطع تخلیه پتاسیم خاک اراضي شالیزاري با روند سریع تری اتفاق خواهد افتاد. با هدف بررسی جذب و خروج پتاسیم توسط محصولات کشت دوم و در نهایت بررسی روند توازن پتاسیم در اراضی شالیزاری مازندران طرحی تحقیقاتی با 5 تناوب برنج- شبدر، برنج – نخودفرنگی، برنج- کاهو، برنج- کلم و برنج آیش و با دو سطح کود پتاسیمی (0 و 200 کیلو گرم کود پتاسیمی) برای محصول برنج اجرا شد. پس از دو سال آزمایش و برداشت و خروج مقادیر متفاوت پتاسیم توسط محصولات مختلف روند جهت داري در تغییرات پتاسیم قابل جذب خاک کرت‌ها مشاهده نشد. از نظر خروج پتاسیم توسط محصولات کشت دوم، شبدر در طی سه چین برداشت بیشترین مقدار جذب را به خود اختصاص داد (محمد محمدیان).
مرتضی نصیری پژوهشی تحت عنوان “مقایسه اقتصادی نشاءکاری سنتی و مکانیزه برنج” برای موسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران انجام داده است :
یکی از مهمترین مشکلات از نظر صعوبت کاری و هزینه تولید مرحله نشاءکاری می‌باشد که در ایران عمدتاً با دست انجام می گیرد.وهمین مسئله باعث شد که تعداد زیادی از جوانان روستایي علاقه ای به ادامه كار برنجکاری ندارند و یا تعدادی از کشاورزان مزارع برنج خود را به باغات و یا زمین های مسكوني تبدیل مي‌نمایند.استفاده از ماشين نشاءكار بجای روش دستی علاوه بر رفع مسائلي از قبیل صعوبت کاری، مهاجرت و کمبود نیروی کار نشاءکاری، هزینه تولید را کاهش داده و عملکرد را در واحد سطح افزایش می دهد. در صورت استفاده از این روش براساس نوع رقم بطور میانگین یک میلیون ریال هزينه کاهش می یابد. بمنظور مقایسه دو روش نشاءکاری سنتی و مکانیزه تعداد زیادی پرسشنامه که حاوی اطلاعات کامل هزینه ها از مرحله کاشت تا مرحله برداشت و تبدیل بوده است در سالهای مختلف انجام گرفته که ماحصل آن برآورد و هزینه در هر دو روش نشاءکاری و برای دو نوع ارقام بومی و اصلاح شده می باشد. اما با توجه به اینکه تحقیق حاصله برای سال 1375 بوده است. براساس افزایش هزینه های برای سال 1384 محاسبه و بشرح ذیل اعلام می گردد.( مرتضی نصیری)
جدول(2-1):هزینه مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت با دو روش نشاءکاری سنتی و مکانیزه(ریال)
مراحل
روش
آماده سازی زمین
مرحله کاشت
مرحله داشت
مرحله برداشت
هزینه کل
روش سنتی1- ارقام محلی2- ارقام اصلاح شده
000/400/1
000/400/1
000/591/5
500/960/4
000/440/4
000/625/4
000/560/4
000/340/6
000/991/15
508/325/17
روش مکانیزه1- ارقام محلی2- ارقام اصلاح شده
000/400/1
000/400/1
666/027/3
660/907/2
000/440/4
000/625/4
000/560/4
000/340/6
666/427/13
668/272/15
منبع: ( مرتضی نصیری)
* هزینه های فوق مربوطه کل هزینه های انجام شده در تمام مراحل اعم از نیروی کار حاصله می باشد. و بدین جهت یادآور می شود بطور متوسط 50% هزینه مربوط به کار کشاورز در مزرعه می باشد.
محمد محمديان پژوهشی تحت عنوان”صرفه جویی در مصرف کود اوره در شالیزار با کشت شبدر برسیم” برای موسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران انجام داده است :
در مازندران کشت گیاهان خانواده لگومینوز و یا گیاهان دیگر به عنوان کشت دوم بعد از برداشت برنج از سابقه طولانی برخوردار می باشد. گیاه شبدر به دلیل سازگاری با شرایط رطوبتی زمین شالیزار و نیز به دلیل عدم نیاز به تهیه زمین (شخم و شیار) محصول آرمانی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان فارس، کشاورزی و منابع طبیعی، عوامل بازدارنده، عوامل اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مکانیزاسیون، محصولات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش بهره‌وری