پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نهاد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

عملي‌ و بزرگداشت‌ ياد امام‌ (ره‌) توسط ‌شهرداريها.
هـ ـ تهيه‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ ارتباط‌ و همكاري‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ تأثيرگذار خارج‌ از كشور در انجام‌ امور مذكور در اين‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ فرهنگ‌ و ارتباطات‌ اسلامي‌ و وزارت‌ امور خارجه‌ با همكاري‌ مؤسسه‌ مذكور در بند (ب‌) صورت‌ مي‌گيرد.
و ـ تهيه‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ سازنده‌ توسط‌ سازمان‌ ملي‌ جوانان‌ با همكاري‌ مؤسسه‌ مذكور در بند (ب‌) به‎منظور آشنائي‌ و ارتباط‌ نسل‌ جوان‌ با انديشه‌ و زندگي‌ امام‌ و آرمانهاي ‌انقلاب‌ اسلامي‌.
ز ـ دستگاههاي‌ فرهنگي‌ كه‌ به‌‎نحوي‌ از بودجه‌ عمومي‌ استفاده‌ مي‌كنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل‌ سه‌ درصد (3%) از بودجه‌ عمليات‌ فرهنگي‌ و تبليغي‌ خود را جهت‌ اجراء وظايف‌ مذكور در اين‌ ماده‌ اختصاص‌ دهند.
ح‌ ـ آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌ (ره‌) و سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور تهيه‌ و به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 109 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور حفظ‌ و شناساندن‌ هويت‌ تاريخي‌ ايران‌ و بهره‌گيري‌ از عناصر و مؤلفه‌هاي‌ هويت‌ ايراني‌ به‌ويژه‌ زبان‌ فارسي‌، اقدامهاي‌ ذيل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ حمايت‌ از پژوهشهاي‌ علمي‌ و بين‌ رشته‌اي‌ در زمينه‌ ايران‌ شناسي‌ و گذشته‌ طولاني‌ تاريخي‌ و تدوين‌ گزارشها و كتابهاي‌ لازم‌ در سطوح‌ مختلف‌ عمومي‌، آموزشي‌ و پژوهشي‌.
ب‌ ـ بررسي‌ و گردآوري‌ نظام‌ يافته‌ تاريخ‌ شفاهي‌، گويشها و لهجه‌ها، آداب‌ و رسوم‌ عناصر فرهنگ‌ ملي‌ و بومي‌.
ج‌ ـ حمايت‌ از گسترش‌ منابع‌ و اطلاعات‌ به‌ خط‌ و زبان‌ فارسي‌ و تدوين‌ و تصويب ‌استانداردهاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ نمايش‌ الفباي‌ فارسي‌ در محيطهاي‌ رايانه‌اي‌.
د ـ تربيت‌ و تشويق‌ معلمان‌ ورزيده‌ و كارآزموده‌ درس‌ زبان‌ فارسي‌، در مقاطع‌ مختلف‌ آموزشي‌ به‌ويژه‌ مقطع‌ ابتدائي‌.
هـ ـ تقويت‌ تعامل‌ فرهنگها و زبانهاي‌ بومي‌ با فرهنگ‌ و ميراث‌ معنوي‌ ملي‌ و معرفي‌ وجوه‌ گوناگون‌ فرهنگ‌ بومي‌ در سطح‌ ملي‌ با رويكرد تحكيم‌ وحدت‌ ملي‌ به‌‎ويژه ‌در نظام‌ آموزشي‌ كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات‌ فرهنگي‌ و هنري‌.
و ـ شناسائي‌، تكريم‌ و معرفي‌ مفاخر و آفرينشهاي‌ ديني‌، فرهنگي‌، ورزشي‌، هنري‌، ادبي‌ و علمي‌ كشور، براساس‌ ضوابط‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌.
ز ـ شناسائي‌ اصول‌ و ضوابط‌ شكل‌گيري‌ معماري‌ ايراني‌ ـ اسلامي‌ در شهرها و روستاهاي‌ كشور به‎منظور معرفي‌ ويژگيهاي‌ هنرهاي‌ معماري‌ ايراني‌ اسلامي‌ ازطريق‌ انجام‌ پژوهشهاي‌ مورد نياز.
ماده‌ 110 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور ترويج‌ فرهنگ‌ صلح‌، مفاهمه‌، عدم‌ خشونت‌ و همزيستي‌ مسالمت‌آميز ميان‌ ملتها در مناسبات‌ بين‌المللي‌ و تحقق‌ گفت‌‎وگو ميان‌ فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي‌ ذيل‌ را انجام‌ دهد:
الف‌ ـ برنامه‌ريزي‌ در زمينه‌ مشاركت‌ و حضور فعال‌ در فرآيندها، نهادها و مجامع ‌منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ در باب‌ گفت‌‎وگوي‌ تمدنها.
ب‌ ـ فراهم‌سازي‌ شرايط‌ لازم‌ براي‌ تبادل‌ آراء و نظرهاي‌ متفكران‌، دانشمندان‌، هنرمندان‌ و نهادهاي‌ علمي‌، فرهنگي‌ و مدني‌.
ج‌ ـ اهتمام‌ به‌ معرفي‌ جلوه‌هاي‌ فرهنگي‌، هنري‌ و ادبي‌ ايران‌، در ساير مناطق ‌جهاني‌ و فراهم‌سازي‌ زمينه‌ آشنايي‌ و انتخاب‌ فعال‌ نخبگان‌ و مراكز علمي‌ و فرهنگي‌ و جامعه‌ ايراني‌ نسبت‌ به‌ دستاوردهاي‌ جديد فرهنگي‌ در جهان‌.
د ـ عقد موافقتنامه‌هاي‌ فرهنگي‌ منطقه‌اي‌، قاره‌اي‌ و بين‌المللي‌ و فراهم‌‎آوردن ‌شرايط‌ اجراي‌ اين‌ موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌.
هـ ـ بهبود ساختارهاي‌ اجرائي‌ و حمايت‌ از تأسيس‌ نهادهاي‌ غيردولتي‌ براي‌ تحقق‌ عملي‌ گفت‌‎ وگوي‌ فرهنگها و تمدنها با رويكرد كاهش‌ تصدي‌ دولت‌ و غيردولتي‌ شدن‌ اين ‌فعاليت‌.
و ـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ با پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور در سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌به ‌تصويب‌ هيأت‌وزيران‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 111 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ با هدف‌ تقويت‌ نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ و توسعه‌ فرصتها وگسترش‌ سطح‌ مشاركت‌ آنها در كشور، اقدامهاي‌ ذيل‌ را معمول‌ دارد:
الف‌ ـ تدوين‌، تصويب‌ و اجراي‌ برنامه‌ جامع‌ توسعه‌ مشاركت‌ زنان‌ مشتمل‌ بر بازنگري‌ قوانين‌ و مقررات‌، به‌ويژه‌ قانون‌ مدني‌، تقويت‌ مهارتهاي‌ زنان‌ متناسب‌ با نيازهاي ‌جامعه‌ و تحولات‌ فناوري‌، شناسائي‌ و افزايش‌ ساختارهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در فرصتهاي ‌اشتغالزا، توجه‌ به‌ تركيب‌ جنسيتي‌ عرضه‌ نيروي‌ كار، ارتقاء كيفيت‌ زندگي‌ زنان‌ و نيز افزايش‌ باورهاي‌ عمومي‌ نسبت‌به‌ شايستگي‌ آنان‌.
ب‌ ـ تنظيم‌ و ارائه‌ لوايح‌، مربوط‌ به‌ تحكيم‌ نهاد خانواده‌ جهت‌ تصويب‌ در مراجع ‌ذي‌صلاح‌.
ج‌ ـ انجام‌ اقدامهاي‌ لازم‌ از جمله‌ تهيه‌ برنامه‌هاي‌ پيشگيرانه‌ و تمهيدات‌ قانوني‌ و حقوقي‌ به‎منظور رفع‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌.
د ـ تقديم‌ لايحه‌ حمايت‌ از ايجاد و گسترش‌ سازمانهاي‌ غيردولتي‌، نهادهاي‌ مدني ‌و تشكل‌هاي‌ زنان‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.
تبصره‌ ـ كليه‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ موظفند اعتبار لازم‌ براي‌ انجام‌ تكاليف‌ قانوني ‌موضوع‌ اين‌ ماده‌ را كه‌ مرتبط‌ با وظايف‌ قانوني‌ آنها است‌ در لوايح‌ بودجه‌ سنواتي‌ ذيل ‌برنامه‌ مربوط‌، پيش‌بيني‌ و اقدامهاي‌ لازم‌ را با هماهنگي‌ مركز امور مشاركت‌ زنان‌ به‌عمل‌آورند.
ماده‌ 112 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور تبيين‌ و تقويت‌ جايگاه‌ جوانان‌ در جامعه‌، به‌‎عنوان‌ سرمايه‌ انساني‌ و اجتماعي‌ كشور و عنايت‌ و اهتمام‌ ويژه‌ به‌ اعتلا و رشد و تعالي‌ نسل ‌جوان‌، برنامه‌ ساماندهي‌ امور جوانان‌ حاوي‌ برنامه‌هاي‌ اجرائي‌ لازم‌، مشتمل‌ بر شيوه‌هاي ‌اصلاح‌ نگرش‌ عمومي‌ و ايجاد فرهنگ‌ مثبت‌انديشي‌ نسبت‌ به‌ جوان‌، زمينه‌سازي‌ براي ‌رشد فكري‌، علمي‌، حضور، توانمندسازي‌ و ارتقاء سطح‌ مشاركت‌ همه‌جانبه‌ آنان‌ درفرآيند توسعه‌ پايدار كشور، افزايش‌ رفاه‌ و سلامت‌ جسمي‌ و رواني‌ و ايجاد شوق‌، انگيزه‌ واميد به‌ آينده‌ در ميان‌ جوانان‌ و رفع‌ دغدغه‌هاي‌ شغلي‌، ازدواج‌، مسكن‌ و آسيبهاي ‌اجتماعي‌ آنان‌ در چارچوب‌ نگرش‌ فرابخشي‌ و به‌‎عنوان‌ يك‌ خط‌ مشي‌ محوري‌ با استفاده ‌حداكثر از ظرفيتهاي‌ موجود دستگاههاي‌ اجرايي‌ و سازمانهاي‌ غيردولتي‌ و ظرفيت‌سازي‌ در كشور و نيز بهره‌گيري‌ از اصلاح‌ ساختارهاي‌ نظام‌ اداري‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌، ازطريق‌ اعمال‌ نظام‌ مديريت‌ راهبردي‌، در چارچوب‌ برنامه‌ چهارم‌ را ظرف‌ مدت ‌شش‌ ماه‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ نمايد.
ماده‌ 113 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ به‎منظور تجلي‌ و توسعه‌ مفاهيم‌ و نمادهاي‌ هويت‌ اسلامي‌ و ايراني‌، در ساختار سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و علمي‌ و نيز تعامل‌ اثربخش‌ ميان‌ ايران ‌فرهنگي‌، تاريخي‌، جغرافيائي‌ و زباني‌ با رويكرد توسعه‌ پايدار:
الف‌ ـ طرح‌ كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري‌ ايراني‌ و اسلامي‌، در معماري‌ و شهرسازي‌ و سيماي‌ شهري‌، نامگذاري‌ اماكن‌ و محصولات‌ داخلي‌ را طي‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌ تهيه‌ و در سالهاي‌ بعد اجرا نمايد.
ب‌ ـ براي‌ احداث‌ موزه‌ علوم‌ و فناوري‌ و پاركهاي‌ علمي‌ عمومي‌، موزه‌هاي‌ كوچك ‌فرهنگي‌، ورزشي‌، تاريخي‌، صنعتي‌، دفاع‌ مقدس‌ و نمايشگاههاي‌ معرفي‌ دستاوردهاي‌ نوين‌ صنعتي‌ كشور زمينه‌سازي‌ نمايد.
ج ـ نسبت‌به‌ تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ حمايتي‌ از توليدكنندگاني‌ كه‌ محصولات ‌خود را متناسب‌ با مزيتها و مؤلفه‌هاي‌ فرهنگي‌ كشور توليد مي‌كنند، اقدام‌ نمايد.
د ـ از ظرفيتها و مزيتهاي‌ فرهنگي‌ در تسهيل‌ و بهبود روابط‌ و مناسبات‌ بين‌المللي‌ استفاده‌ نمايد.
هـ ـ نسبت‌به‌ سياستگذاري‌، هماهنگي‌ و حمايت‌ از فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ خارج‌ ازكشور و سياستگذاري‌ و برنامه‌ريزي‌ امور فرهنگي‌ ايرانيان‌ خارج‌ از كشور، اقدامهاي‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.
و ـ كليه‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌ و مجريان‌ طرحهاي‌ تملك‌ دارائي‌هاي‌ سرمايه‌اي ‌مجازند تا يك‌ درصد (1%) از اعتبارات‌ احداث‌ بناها و ساختمانهاي‌ خود را براي‌ طراحي‌، ساخت‌، نصب‌ و نمايش‌ آثار هنري‌ متناسب‌ با فرهنگ‌ ديني‌ و ملي‌ و يادمانهاي‌ دفاع ‌مقدس‌ در همان‌ طرح‌ صرف‌ نمايند.
ماده‌ 114 ـ دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور اهتمام‌ ملي‌ در شناسائي‌، حفاظت‌، پژوهش‌، مرمت‌، احياء، بهره‌برداري‌ و معرفي‌ ميراث‌ فرهنگي‌ كشور و ارتقاء توان‌ گردشگري‌، توليد ثروت‌ و اشتغالزايي‌ و مبادلات‌ فرهنگي‌ در كشور اقدامات‌ زير را در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ انجام ‌برساند:
الف‌ ـ تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ مربوط‌ به‌ «حمايت‌ از مالكين‌» متصرفين‌ قانوني‌ و بهره‌برداران‌ آثار تاريخي‌ ـ فرهنگي‌ و املاك‌ واقع‌ در حريم‌ آنها و «مديريت‌، ساماندهي‌، نظارت‌ و حمايت‌ از مالكين‌ و دارندگان‌ اموال‌ فرهنگي‌ ـ تاريخي‌ منقول‌ مجاز» تا پايان‌ سال ‌اول‌ برنامه‌ چهارم‌.
ب‌ ـ ايجاد و توسعه‌ موزه‌هاي‌ پژوهشي‌ ـ تخصصي‌ وابسته‌ به‌ دستگاههاي‌ اجرائي‌.
ج‌ ـ شناسائي‌ و مستندسازي‌ آثار تاريخي‌ ـ فرهنگي‌ در محدوده‌ جغرافيائي‌ اجراي ‌طرح‌، توسط‌ دستگاه‌ مجري‌ با نظارت‌ و تأييد سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و گردشگري‌.
د ـ ايجاد و تجهيز پايگاههاي‌ ميراث‌ فرهنگي‌ در آثار تاريخي‌ مهم‌ كشور و مضامين ‌اصلي‌ مرتبط‌ با موضوع‌ ميراث‌ فرهنگي‌.
هـ ـ شناسائي‌ و حمايت‌ از آثار فرهنگي‌ تاريخي‌ حوزه‌ فرهنگي‌ ايران‌ موجود دركشورهاي‌ همسايه‌ و منطقه‌ به‌‎عنوان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ مشترك‌.
و ـ به‎منظور جلب‌ مشاركت‌ بخش‌ خصوصي‌ و تعاوني‌، سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ وگردشگري‌ مجاز است‌ نسبت ‌به‌ صدور مجوز تأمين‌ و فعاليت‌ موزه‌هاي‌ خصوصي‌ و تخصصي‌ و مؤسسات‌ مشاوره‌ و كارشناسي‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعاليتهاي‌ ميراث‌ فرهنگي‌، كارگاههاي‌ مرمت‌ آثار فرهنگي‌ ـ تاريخي‌ منقول‌ و غيرمنقول‌، مؤسسات‌ مديريت‌ موزه‌ها و محوطه‌هاي‌ تاريخي‌ ـ فرهنگي‌، مؤسسات‌ كارشناسي‌ اموال‌ فرهنگي‌ ـ تاريخي‌، كارگاههاي‌ هنرهاي‌ سنتي‌ و ساير مؤسسات‌ خصوصي‌ مرتبط‌ با ميراث‌ فرهنگي‌ اقدام ‌نمايد، آئين‌نامه‌ اجرائي‌ اين‌ بند به‌ پيشنهاد سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و گردشگري‌ به‌ تصويب ‌هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ز ـ به‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ و گردشگري‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌منظور اعطاي ‌مجوز كاربري‌ و بهره‌برداري‌ مناسب‌ از بناها و اماكن‌ تاريخي‌ قابل‌ احياء با استفاده‌ از سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ خصوصي‌ داخلي‌ و خارجي‌، صندوق‌ احياء و بهره‌برداري‌ از بناها و اماكن‌ تاريخي‌ ـ فرهنگي‌ را ايجاد نمايد. بناها و اماكن‌ تاريخي‌ قابل‌ احياء به‌استثناي‌ نفايس ‌(املاك‌ و اموال‌) ملي‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ مذكور از شمول‌ ماده‌ (115) قانون‌ محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب‌ 1/6/1366 خارج‌ است‌.
اساسنامة‌ اين‌ صندوق‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ فوق‌ به‌ تصويب‌ هيات‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
ح‌ ـ ارتقاء جايگاه‌ بخش‌ غيردولتي‌ و افزايش‌ رقابت‌پذيري‌ در صنعت‌ گردشگري‌ ازطريق‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ و ارائه‌ تسهيلات‌ لازم‌، تهيه‌ ضوابط‌ حمايتي‌، اداري‌، بانكي‌ براي‌ مؤسسات‌ بخش‌ غيردولتي‌ و نيز جذب‌ سرمايه‌گذاران‌ و مشاركت‌ مؤسسات‌ تخصصي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ و بيمه‌ براي‌ گردشگران‌ خارجي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ جهت‌ تصويب‌.
ط‌ ـ تكميل‌ نظام‌ جامع‌ آماري‌ گردشگري‌ با نظارت‌ و هدايت‌ مركز آمار ايران‌.
ي‌ ـ به‌منظور حفظ‌ آثار و فرهنگ‌ سنتي‌، قومي‌، ايلي‌، ملي‌ و ايجاد جاذبه‌ براي‌ توسعه‌ صنعت‌ گردشگري‌ در كشور، دولت‌ مكلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ ايجاد مراكز حفظ‌ آثار و فرهنگ‌ ايلي‌ در شهرستانها و استانهاي‌ كشور از قبيل‌ دهكده‌ توريستي‌، مراكز و اطراق‌هاي‌ تفرجگاهي‌ ايلي‌، موزه‌ و نمايشگاه‌ اقدام‌ نموده‌ و با پيش‌بيني‌ اعتبارات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ در قانون‌ بودجه‌ سالانه‌ اقدام‌ نمايد. مشاركت‌ بخش‌ دولتي‌ و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، نهاد خانواده، دانشگاهها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنایع دستی، انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، زبان فارسی