پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مکانیزاسیون، محصولات کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان محصول کشت دوم در شالیزار محسوب می گردد. با توجه به افزایش دامداری ها در سطح استان، تقاضا برای علوفه شبدر افزایش یافته است. مزیت اصلی شبدر، قدرت تثبیت ازت ملکولی هوا بر روی گره های باکتریایی ریشه می باشد که در نتیجه کشت آن در شالیزار می تواند در تغذیه ازت برنج موثر باشد و از این طریق می توان در مصرف کود اوره در شالیزار صرفه جویی کرد. سطح زیرکشت شبدر بسته به شرایط و از جمله وجود و دسترسی به بذر آن از 20 تا 40 هزار هکتار در سطح استان دارد. با توجه به اینکه میزان ازت ذخیره شده در ریشه و گره های باکتریایی آن معادل 100 کیلوگرم اوره در هکتار می باشد با فرض سطح زیرکشت 20 هزار هکتار، سالیانه از مصرف 2000 تن اوره در اراضی شالیزاری صرفه جویی می شود. جنبه های اقتصادی و زیست محیطی این صرفه جویی بسیار حائز اهمیت می باشد. پس از کشت شبدر برسیم و برداشت کامل چین های آن باید مصرف کود اوره را برای ارقام پرمحصول برنج (مثل نعمت، ندا، فجر و …) به نصف مقدار توصیه شده تقلیل داد و در مورد ارقام محلی از مصرف کود اوره به صورت پایه اجتناب کرد و در صورت نیاز کود اوره باید به صورت سرک مصرف شود. در صورت کشت ارقام محلی برنج مثل طارم از زیر خاک نمودن چین آخر شبدر برسیم باید جدا خودداری گردد، چون باعث خوابیدگی محصول می‌شود (محمد محمديان).
منصور بهرامي-احمد اشراقي-مرتضي نصيري-علي محدثي پژوهشی تحت عنوان”كاهش مصرف سموم با معرفي ارقام مقاوم به بيماي بلاست” را برای معاونت موسسه تحقيقات برنج – آمل انجام داده‌اند :
بيماري بلاست ناشي از قارچ Magnaporthe grisea مهمترين بيماري برنج در شمال كشور مي باشد. در صورت كشت ارقام محلي كه در مقابل اين بيماي حساس هستند و فراهم شدن شرايط مساعد محيطي براي ايجاد و توسعه بيماري خسارت قابل توجهي به اين گونه ارقام وارد مي گردد . در مديريت بيماريهاي گياهي كشت ارقام مقاوم بهترين و اقتصادي ترين راهكار براي مبارزه با بيماريها مي باشد لذا جستجوي منابع مقاومت در ژرم پلاسم هاي موجود در كشور به منظور معرفي اقام پرمحصول و مقاوم به تنش هاي زنده (آفات و بيماريها ) و غير زنده(شوري، گرماو سرما و …) از اهداف برنامه هاي بهنژادي در سطح بين المللي و ملي مي باشد. طي ساليان اخير مقاومت تعدادي زيادي از ژرم پلاسم ها موجود به بيماي بلاست در خزانه مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفته و در نتيجه ارقام پرمحصول و مقاوم نعمت،ندا ،فجر ، ساحل و شفق و شيرودي معرفي شدند.منطقه يا مناطق مورد استفاده و مخاطبين يا بهره برداران: كارشناسان و مروجين بخش اجرا و ترويج، شاليكاران استان شمالي و ساير مناطق برنج خيز كشور. با كاشت ارقام مقاوم به بيماي بلاست نياز به سمپاشي عليه اين بيماي نمي باشد
ريال صرفه جويي در هر هكتار30360=(قيمت يك كيلوگرم سم)30360× (دفعات سمپاشي)2× kg5/0 قارچكش بيم
(صرفه جوي در يك سال به ريال)3036000000=30360× 100000(هكتار سطح زیر کشت)
همچنين عدم مصرف قارچكش ها راهكاري بسوي حفظ سلامت محيط زيست و كشاورزي پايدار مي باشد و نمي توان ارزش اقتصادي آنرا به ريال بيان نمود (بهرامی و همکاران).
مهندس الهام نظرداد پژوهشی تحت عنوان “اثر مکانیزاسیون کشاورزی بر میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج” برای مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی انجام داد که خلاصه‌ی پژوهش ایشان در زیر ارائه شده است:
با توجه به عواملی از جمله بالا بودن مصرف سرانه برنج ، امکان زراعت این محصول در شرایط خاص آب و هوایی و ….. ، برنج به عنوان یکی از محصولات استراتژیک مدنظر قرارگرفته است . در این تحقیق با عنایت به اهمیت نقش مکانیزاسیون کشاورزی در زراعت این محصول با مطالعه موردی شالیزارهای ۱۰ روستا از شهرستان ساری که براساس نوع عملیات کشاورزی برنج به مزارع کشت مکانیزه و مزارع کشت سنتی تفکیک شده اند , میزان عملکرد و ضایعات محصول برنج مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که عملکرد محصول برنج در مزارع سنتی ۸/۴ و در مزارع مکانیزه ۵/۵ تن در هکتار است و هزینه ضایعات در واحد سطح مزارع مکانیزه و سنتی به ترتیب ۱۶۳۸۹۹۸ و ۳۳۵۲۰۳۹ ریال میباشد . افزایش عملکرد محصول در مزارع مکانیزه نسبت به مزارع سنتی تحت تاثیر مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد ارقام پرمحصول در سطوح وسیعتر میباشد . کاهش ضایعات محصول در مزارع مکانیزه نیز تاحدودی تحت تاثیر مکانیزاسیون میباشد که به افزایش عملکرد محصول منجر خواهد شد . لازم بذکر است شالوده اصلی تقسیم بندی روستاها و خانوارهای نمونه این تحقیق به دو دسته مکانیزه و سنتی ، معیارهای مورد نظر مؤسسه تحقیقات بین‌المللی برنج است که با شرایط فعلی ایران تطبیق داده شده ونشان میدهد که تفاوت شالیکاران مکانیزه و سنتی تنها در انجام دو عملیات کاشت و برداشت میباشد . نظر به اهمیت مساحت مزارع در بکارگیری ماشین‌های کشاورزی ، بررسی حاضر در اراضی مورد نظر در ۴ گروه کمتر از ۱ هکتار، ۳ ـ ۱ هکتار، ۵ ـ ۳ هکتار و بیشتر از ۵ هکتار طبقه‌بندی گردیده و با توجه به اینکه در روستاهای سنتی، مزارع بیش از۵ هکتار وجود نداشت بنابراین مقایسه مزارع سنتی و مکانیزه در بین سه گروه کمتر از پنج هکتار صورت گرفت (الهام نظرداد).
ب) پژوهش‌های انجام گرفته مرتبط با موضوع این پایانامه در خارج از کشور:
1-” Evaloation of the effects of climate change on rice production in niger state,NIGERIA”
پژوهشگر: Ayinde O.E.,1 Ojehomon, V.E.T.,2 Daramola, F. S.1 and Falaki, A.A .
نتایج: این مقاله با استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل توصیفی به برسی تثیرات آب و هوایی بر عملکرد و خروجی محصولات کشاورزی می پردازد و دو عامل رطوبت و درجه حرارت را به عنوان مبنا قرار داده و تاثیر هر یک را بر خروجی محصولات کشاورزی بیان میکند، به طوری که 1% افزایش در رطوبت باعث کاهش محصولات کشاورزی به میزان 17% و افزایش 1% در درجه حرارت باعث افزایش 57% محصولات می شود. بنابر این رویکرد مورد مطالعه با هدف پیدا کردن راه حلی برای کاهش در تغییر وضعیت آب و هوایی است، به طور کلی این مطالعه نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی در کشور نیجر بسیار زیاد است و این تغییرات زیاد خود یک عامل منفی برای خروجی محصولات کشاورزی است.(Ayinde & etc, 2013)
2- “Impact of national fadama development project II on rice farmers’ profitability in Kogi State,Nigeria”
پژوهشگران: Olaolu M.O., Ajayi A.R. and Akinnagbe O.M
نتایج: در این پژوهش اثر ملی Fadama II توسعه پروژه در سود دهی از کشاورزان برنج بررسی و ارزیابی می شود که تا چه حد نوآوری های مختلف منتشر شده توسط پروژه‌های بهره‌مند برنج به تصویب رسید. این پروژه که تا به حال تمام هزینه‌های cofinanced توسط ذینفعان مختلف کلید نیز جامعه مورد استفاده قرار گیرد رویکرد توسعه (CDD) هدایت می‌شود در گسترش ارائه خدمات. مطالعه از داده‌های اولیه جمع‌آوری شده با کمک برنامه مصاحبه استفاده شده و ابزار تحلیلی مورد استفاده شامل آمار توصیفی، شاخص پذیرش و تجزیه و تحلیل حاشیه ناخالص (GM) در این مطالعه به کار گرفته شده قبل و بعد از مدل به تعیین تاثیر این پروژه را نشان می‌دهد. این مطالعه به وضوح نشان داده است که فن آوری‌ها در آماده‌سازی میدان مزرعه، فاصله کاشت و نوآوری های مختلف در ورودی کشت برنج بسیار تاثیر داشته است. این پروژه نشان می‌دهد که درآمد و سودآوری نهفته‌ی مثبت فراوانی برای کشاورز و در نتیجه معیشت او وجود دارد. افزایش بهره‌وری با توجه به این واقعیت است که عملیات تولید محصولات کشاورزی محدود به زمان به موقع است، همچنین استفاده از تخم های‌اصلاح شده، کود، علف کش‌ها، لوله چاه، عدم stoner برنج و غیره درمدیریت کاهش هزینه‌های تولید برنج در این منطقه است(Olaolu & etc, 2011)
3- “Assessing climate change impacts and adaptation strategies for smallholder agricultural systems in Uganda”
پژوهشگران: F. Bagamba, B. Bashaasha, L. Claessens1 and J. Antle2
نتایج: در این مقاله، با استفاده از تجارت کردن مدل تجزیه و تحلیل، تاثیر تغییر آب و هوا در معیشت مردم و استراتژی های انطباق برای افزایش انعطاف پذیری و پایداری سیستم کشاورزی در سه منطقه از اوگاندا (مرکزی، Masaka و جنوب غربی) استفاده می‌شد. نتایج نشان داد که 70-97 ٪ از خانواده ها موجب تاثیر منفی تغییرات آب و هوایی در اوگاندا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تغیرات آب و هوا معیشت 70% تا 90% از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است که علت بالای آسیب پذیری سطح معیشت به دلیل آب و هوا و ابعاد کوچک زمین و استفاده نکردن از زمین برای کشاورزی ارقام (محصولات) دیگر می‌باشد. این مقاله نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌هایی جهت افزایش بهره‌وری مناسب‌تر از تجاوز در حریم رودخانه‌ها و باتلاق‌ها برای افزایش زمین است که موجب تغییرات نامناسب در شرایط آب و هوایی نیز می شود(Bagamba & etc,2012) .
4- “Comparative Economic Analysis of Rice Production by Adopters and Non-Adopters of Improved Varieties among Farmer in Paikoro Local Government Area of Niger State”
پژوهشگر: A. Abdullahi
نتایج: تجزیه و تحلیل اقتصادی مقایسه‌ای برنج زود رس و دیر رس در میان کشاورزان در Paikoro محلی بهبود یافته بود. داده‌های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساختارمند جمع‌آوری شد و آمار توصیفی شامل 90 پاسخ دهنده، که از 45 زودرس از بهبود انواع برنج و 45 دیر رس از بهبود انواع برنج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده. این مطالعه نشان داد که ارقام بهبود یافته سودآورتر از ارقانم محلی است. و ارقام زود رس مشکلات عمده‌ای نظیر هزینه‌ی بالا، در دسترس نبودن و کار زیاد را به همراه دارد، اما ارقام دیر رس این مشکلات را ندارد و کشت آن آسانتر است و افزایش در خروجی برنج تضمین شده است(Abdullahi,2012) .
5- “Determinants of adoption and productivity of improved rice varieties in southwestern Nigeria”
پژوهشگران: J. O. Saka and B. O. Lawal
نتایج: در این مقاله به بررسی بازده ناخالص و عملکرد تولید در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، کشاورزان در منطقه مورد مطالعه می‌توانند بهره‌وری خود را از طریق افزایش مساحت زمین، تعداد تخم‌های اصلاح شده و کود افزایش دهند. در نتیجه تأیید این تصور که افزایش استفاده از نهاده‌های مدرن می‌تواند به بهره‌وری بالاتر منجر شود .(Saka & Lawl, 2009)
6- “Resource-Use Efficiency in Rice Production Under Small Scale Irrigation in Bunkure Local Government Area of Kano State”
پژوهشگران: A. Sani1, A.A. Yakubu2 and H.M. Bello
نتایج:
این مطالعه در Bunkure محلی منطقه دولت کانو امور خارجه انجام شد ارزیابی بهره‌وری از منابع در تولید برنج تحت آبیاری در مقیاس کوچک استفاده می‌شود. اهداف خاص از این مطالعه به منظور بهره‌‌وری استفاده از منابع، توصیف‌های اجتماعی و اقتصادی ویژگی‌های تولید کنندگان برنج و شناسایی محدودیت‌های تولید برنج آبی در میان پاسخ دهندگان می‌باشد و داده‌ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده هدفمند که شامل 3 روستا و 60 کشاورز برنج‌کار است جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد و این تجزیه و تحلیل تابع تولید داده‌ها به دو شکل تابعی بر اساس روش OLS برازش داده شد. نتایج نشان داد که 90 درصد از تنوع در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است. همه همکاری کارآمد نشانه‌های مثبت انجام شده است. نتیجه نشان داد که کود، نیروی کار و زمین در حال ناکارآمد استفاده می‌شده است، بنابراین زیر سطح اقتصادی مطلوب مورد استفاده قرار گرفت. این نسبت بالا (بزرگتر از واحد) از MVP / MFC تمام متغیرهای تصدیق شده است. برای تخصیص منابع بهینه به کود، نیروی کار و زمین حدود 7/85%، 3/83% و 69٪ افزایش در MVP به ترتیب مورد نیاز است. مشکلات عمده شامل فقدان کودکافی، سرمایه و دسترسی به زمین، سیاست‌های کشاورزی باید به سمت ارائه ورودی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هزینه تولید، افزایش بهره وری، نیروی کار، روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع استان مازندران، تحلیل اقتصادی، محیط زیست، سودآوری