پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مواد مخدر، مصرف مواد، توسعه شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ميليون وسيله نقليه- ساعت
– نرخ مرگ و مير تصادفات به ازاء يك ميليون وسيله نقليه ورودي (علي بخشي، 1376 : 42).

2-5-1-6- شاخص هاي جمعيتي

اين گروه از شاخص ها براي مقايسه وضعيت تصادفات در يك منطقه و يا كشور با مناطق يا كشورهاي ديگر تعريف مي‌شود. در اين شاخص ها ممكن است تعداد كل تصادفات يا تعداد مجروحين و كشته شدگان در تصادفات نسبت به معيارهاي مورد نظر سنجيده شود. (ماكاراچي، 1376 :111)
برخي از معروفترين شاخص هاي موجود در اين گروه عبارتند از:
– نرخ مرگ و مير يا تصادفات به ازاي صد هزار نفر جمعيت منطقه.
– نرخ مرگ و مير يا تصادفات به ازاء ده هزار وسيله نقليه شماره‌گذاري شده.
– نرخ مرگ و مير يا تصادفات به ازاء ده هزار راننده با گواهينامه رانندگي.
– نرخ مرگ و مير يا تصادفات به ازاء هزار كيلومتر از جاده‌هاي كشور.

2-5-1-7- شاخص هزينه تصادف

از آنجا كه تعيين هزينه تصادفات جاده‌اي بحث پيچيده و گسترده‌اي است، به ندرت اين معيار به عنوان شاخص در تعيين نقاط حادثه‌خيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زماني که از اين روش استفاده مي‌شود علاوه بر تعيين اولويت نقاط حادثه‌خيز، مي‌توان از نتايج آن در تجزيه و تحليل سيستماتيك ايمني در برآورد سرمايه‌گذاري هاي جاده‌اي استفاده نمود.
از مهمترين مزاياي محاسبه هزينه تصادفات جاده‌اي آن است كه چون هدف اصلي ارزيابي پروژه‌هاي حمل و نقل، يافتن يك راه حل بهينه براي حصول اطمينان از استفاده بهينه از منابع اقتصادي محدود است، تنها با ابداع روش هايي براي تخصيص قيمت معين به هزينه تصادفات و تعيين قيمت معين براي منافع حاصل از اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از تصادفات مي‌توان به واقعي‌ترين و مناسب‌ترين راه حل‌ها دست يافت.
تعيين هزينه‌هاي تصادفات ممكن است به منظور ارزيابي منابع از دست رفته «پس از وقوع حادثه» يا به منظور استفاده در محاسبات «قبل از وقوع حادثه» مورد استفاده قرار گيرد.
روش هاي مختلفي براي تعريف عمومي هزينه‌ها يا براي ارزش‌گذاري راه هاي جلوگيري از تصادفات وجود دارد. برخي از مهمترين اين روش ها عبارتند از (Downing and Hills, ):
1- روش توليد ناخالص يا روش سرمايه انساني
2- روش توليد خالص
3- روش بيمه عمر
4- روش اقلام اعطايي دادگاه
5- روش ارزيابي تلويحي جامعه
6- روش تمايل به پرداخت
با توجه به مطالب گفته شده از مجموعه شاخص هاي معرفي شده در اين تحقيق سعي شده است از دو شاخص تعداد تصادف و ضريب شدت تصادف براي بررسي تصادفات استفاده شود.

2-6- جمع‌آوري داده‌هاي تصادفات

در همه كشورهاي جهان داده‌هاي مربوط به تصادفات جاده‌اي توسط پليس راه جمع‌آوري مي‌شود، در بعضي كشورها در صورتي كه تصادف منجر به مجروح شدن كسي شده باشد، پليس گزارش تصادف را تهيه مي‌نمايد؛ در بعضي از كشورها پليس فقط تصادفاتي را كه خسارت به بار آورده باشند گزارش مي‌دهد. در اكثر كشورها نيروهاي پليس بلافاصله بعد از وقوع تصادف گزارش مقدماتي را تهيه مي‌كنند و سپس گزارشي با جزئيات بيشتر و اطلاعات صحيح تهيه مي‌كنند؛ به عنوان مثال در دانمارك پليس موظف است طي 24 ساعت فرم گزارش مقدماتي را كه فقط حاوي اطلاعات پايه درباره وقوع تصادف است را تهيه نمايد و پس از پنج هفته پليس بايد فرم نهايي را كه شامل همه اطلاعات است تهيه نمايد؛ اين اطلاعات شامل افراد مجروح شده در اثر تصادف نيز مي‌شود كه بعد از 30 روز فوت شده‌اند.
در اكثر كشورها داده‌هاي نهايي مربوط به كشته و زخمي شدگان ناشي از تصادفات از بيمارستان ها جمع‌آوري مي‌شود. معمولاً بين گزارش پليس و گزارش بيمارستان از آمار كشته‌ها و زخمي‌ها تفاوت‌هايي وجود دارد. در نهايت جزئيات داده‌هاي جمع‌آوري شده از تصادفات داخل يك چارچوب براي آناليز دقيق جهت بررسي تصادفات و علت هاي آن آورده مي‌شود.
در اكثر كشورها، همه و يا بيشتر اطلاعات مربوط به متغيرهاي تصادفات جاده‌اي در چارچوب يك فرم گنجانده مي‌شود. در نحوه نمايش متغيرها تفاوت‌هاي مهمي بين فرم هاي جمع‌آوري اين اطلاعات وجود دارد.
متغيرهاي اطلاعات اساسي تصادفات جاده‌اي مي‌تواند در 5 مورد زير به طور خلاصه طبقه‌بندي شود:
1- اطلاعات عمومي (زمان و موقعيت) شامل سال، ماه، روز، ايام هفته، موقعيت
2- مشخصات استفاده كنندگان از جاده: سن، جنس، استفاده كننده از جاده (راننده، سرنشين، عابر) مصرف مواد الكلي، بستن كمربند ايمني، طبقه‌بندي گواهينامه رانندگي رانندگان.
3- ويژگيهاي جاده و محيط: نوع جاده، وضعيت جوي، وضعيت روشنايي، سطح جاده، كنترل ترافيك
4- وسيله نقليه: نوع وسيله نقليه، سال توليد وسيله نقليه، كشور سازنده وسيله نقليه
5- تصادف: نوع تصادف، نحوه تصادف
در بيشتر كشورها فرم اطلاعات تصادفات جاده‌اي به طور مناسب مورد تجديدنظر و اصلاح قرار مي‌گيرد و دليل اين امر نيازهاي جديد براي تجزيه و تحليل تصادفات مي‌باشد. اين اصلاح و تجديدنظر مي‌تواند به صورت تغييرات جزئي و يا اينكه تجديدنظر در ساختار فرم گزارش باشد. به عنوان مثال در انگلستان تجديدنظر در فرم جمع‌آوري اطلاعات تصادفات جاده‌اي به صورت هر پنج سال يك بار پيش‌بيني شده است.

2-6-1- كميت و كيفيت آمار تصادفات جاده‌اي

تحقيق و بررسي تصادفات جاده‌اي عمدتاً شامل بدست آوردن آمار و اطلاعات، ثبت و دسته‌بندي كردن آنها، تجزيه و تحليل اطلاعات و تفسير نتايج مي‌باشد. آمار تصادفات يك ابزار اساسي براي تنظيم سياست هاي مربوط به ايمني جاده‌ها مي‌باشد. اين اطلاعات باعث مي‌شوند تا بودجه مربوط به ايمن‌سازي جاده‌ها در موثرترين شكل خود و با حداكثر بهره‌دهي به كار گرفته شوند؛ لذا يك جزء مهم و غيرقابل انكار در جهت كاهش تصادفات جاده‌اي و آثار زيانبار آن را تشكيل مي‌دهند.
در كشورهاي توسعه يافته مقامات محلي از طريق بازوهاي اجرايي خود، اين اطلاعات و آمار را در خلال رسيدگي به تصادفات جمع‌آوري مي‌نمايند سپس آنها را در سطح ملي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند. قابل اعتماد بودن كميت و كيفيت گزارشات تصادفات جاده‌اي كه از هر حوزه پليس راه مورد انتظار است، به مقدار قابل توجهي ارزش مباني آماري مورد استفاده در مطالعات ايمني را افزايش مي‌دهد. به همين منظور، كمبود يا تناقض و اشكال در گزارشات، ارزش مطالعاتي را كه بر مبناي آن انجام يافته است كاهش داده و تلاشهاي مربوط به استفاده حداكثر از بودجه‌هاي ايمني را كم اثر مي‌سازد.
مهندسين ترافيك از آمار و اطلاعات براي اولويت‌بندي عمليات بهسازي و ايمن‌سازي استفاده مي‌كنند، همچنين مسوولين ايمني راهها بيشتر شواهد خود را، كه بر مبناي آن برنامه‌هاي آموزشي را تدوين مي‌نمايند، از آماري بدست مي‌آورند كه از گزارشات پليس راه استخراج مي‌گردد.
البته حتي در كشورهاي توسعه يافته نقاط ضعف ذاتي در آمار و اطلاعات تصادفات جاده‌اي وجود دارد. در تحقيقي كه توسط ويليس، ترنر و كلسن در ارزيابي تاريخچه گزارش‌دهي تصادفات و همچنين در مطالعه ديگري، تاريخچه، آمار تصادفات جاده‌اي با شواهد موجود ديگر جامعه تطابق نداشته و دلايل اين اشكالات را بيان نمودند؛ تصحيح اين اشكالات از ديدگاه آنان موجب بهتر شدن و صحت آمار مربوطه و تأثير بيشتر آنها در كاهش تصادفات جاده‌اي مي‌شود (Willis, Turner and Colson, ).
اشكال عدم تطابق در گزارشات از عدم توفيق در بررسي صحيح تصادفات ناشي مي‌شود. معمولاً تنها قسمتي از تصادفاتي كه رخ مي‌دهند گزارش مي‌شوند. در يك مورد تنها 89% از تصادفاتي كه در ايالات متحده به بيمه گزارش شده بود در گزارشات پليس منعكس شده بود (آيتي،‌ 1371 : 22).
سيستم گزارش دهي بايد طوري باشد كه حداقل نياز اطلاعات اساسي و ضروري در سطح محلي و ملي را جمع‌آوري نموده و در عين حال بار موجود روي پليس راه و هزينه‌هاي جمع‌آوري و تجزيه و تحليل را به حداقل برساند.
به طور كلي مطالب مطرح شده فراگير بوده و در مورد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه صادق هستند، اما كشورهاي در حال توسعه چه براي بدست آوردن آمار و اطلاعات قابل اعتماد و چه تلاش براي كاهش تصادفات جاده‌اي خود با مشكلاتي مزيد بر آنچه گفته شد رو به رو هستند. بسياري از اين مشكلات در كشورهاي در حال توسعه، بومي و ريشه‌دار بوده و محدود به بخش حمل و نقل و يا مسايل جاده‌اي نمي‌شوند، اين مشكلات عبارتند از: كمبود يا نبود سرمايه و ارز و منابع مالي، نيروي انساني ماهر و تعليم ديده، ماشين آلات و تجهيزات و به طور كلي كمبود و عدم وجود زيربناي اساسي فيزيكي و تشكيلاتي. علاوه بر اين در اغلب كشورهاي در حال توسعه مشكل رشد سريع تعداد وسايل نقليه موتوري، افزايش جمعيت و توسعه شهرنشيني به همراه شبكه راههاي در حال فرسايش نيز مشاهده مي‌شود زيرا امكانات و اعتبار لازم براي بهسازي، نگهداري و توسعه راهها متناسب با توسعه نيازها نمي‌باشد.
در چنين شرايطي كمبود امكانات سبب مي‌شود كه سيستم آمارگيري، استخراج، تنظيم و در دسترس بودن آمار و اطلاعات نسبتاً ضعيف باشد؛ بنابراين تصور ارائه شده از وضع ايمني راهها در اين گونه كشورها معمولاً نارسا و ناقص مي‌باشد.

2-6-2- مشخصات گزارش هاي تصادفات

در كشورهاي توسعه يافته معمول است كه مشخصات تصادف وسايل نقليه، مصدومين، مشخصات پليس ناحيه و مقامات محلي بررسي كننده هر كدام با شماره‌هاي خاصي كه براي كامپيوتر قابل خواندن است در گزارشات مشخص مي‌شود.
مشخصات تصادف شامل موارد زير است (نظمي، 1375 : 12):
نوع گزارش، كد پليس راه منطقه، شدت تصادف، تعداد وسايل نقليه درگير، تعداد مصدومين، تاريخ و زمان (ساعت)، محل وقوع تصادف، نوع راه، وضع خط‌كشي، سرعت مجاز، مشخصات تقاطع و نوع كنترلي كه بر آنجا حاكم است (پليس، چراغ راهنمايي)، وضع روشنايي، وضع هوا، وضع سطح جاده، شرايط خاص موجود در محل، خطرات بالقوه موجود در جاده.
مشخصات وسيله نقليه شامل موارد زير است (نظمي، 1375 : 12):
نوع گزارش، شماره اختصاص يافته به هر وسيله نقليه در گزارش، نوع وسيله نقليه، شماره پلاك وسيله نقليه، طرز مانور وسيله نقليه در موقع تصادف، موقعيت وسيله نقليه در موقع تصادف، سرخوردن يا قيچي شدن، خروج وسيله نقليه از جاده، اولين نقطه شروع تصادف
مشخصات راننده شامل موارد زير است(نظمي، 1375 : 12):
جنسيت، سن، وضع آزمايش تنفس، شاخص‌هاي پزشكي از قبيل مواجه شدن با بيماري هاي ناگهاني مانند سكته قلبي، استعمال دارو و مواد مخدر.
مشخصات مصدومين عبارت است از (نظمي، 1375 : 13):
نوع گزارش، شماره اختصاص يافته به هر مصدوم در گزارش، جنسيت و سن مصدوم، شدت جرح، استفاده و يا عدم استفاده از كمربند ايمني.

2-6-2-1- گزارشات پليس راه (فرم هاي گزارش‌دهي تصادفات رانندگي)

در گذشته تنها در مورد تصادفات شديد يك گزارش مختصر به شكل نامه و توضيح و نه به شكل كدبندي و مدون از مأمور پليس به مافوق نوشته مي‌شد كه همان هم نهايتاً در دادگاه ملاك قرار مي‌گرفت. چنين گزارشاتي محدود به هيچ قاعده يا شكل خاصي نبوده و معمولاً هم حاوي اطلاعات تشريحي بود كه توسط مأمور پليس در صحنه تصادف مشاهده شده بود و در عين حال نظريات و عقايد و نتيجه گيري هايي مأمور را كه مبتني بر استنباطات شخصي وي بود در بر مي‌داشت. تنها چند سالي است كه تصادفات روي فرم هاي خاصي گزارش شده و جهت جمع‌بندي به مركز پليس راه ارسال مي‌شوند؛ سپس وزارت راه و شهرسازی آمار جمع‌بندي شده فوق‌الذكر را از مركز پليس دريافت داشته و مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد.
فرم جديد (فرم كام 113 که در پیوست آمده است) داراي سيستم به مراتب بهتري از كدگذاري بوده و استخراج اطلاعات از آن سهل‌تر و كاربرد آن در سيستم‌هاي كامپيوتري آسانتر است البته اين فرم نيز نياز به اصلاح دارد.
فرمهاي پيشنهادي موسسه تحقيقات راه و ترابري انگلستان كه از نسخه 1998 ترجمه شده و مخصوص كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد، چنين فرمهايي باعث رشد تحقيقات علمي در اين زمينه و كاربرد نتايج آن و در نهايت موجب كاهش صدمات شديد روز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سلسله مراتب، مواد مخدر Next Entries صفات خداوند