پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معماری ایران، معماری ایرانی، زیبایی شناسی، عوامل طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

آن فرم گنبدی به جهت انتقال نیرو به صورت سه بعدی و فضایی از پایداری و دوام بیشتری برخوردار است. و اما سنگ، سنگ جسمی محکم و ایزوتروپیک بوده و در برابر عوامل جوی چون باد، باران و رطوبت دارای مقاومت بسیار میباشد. از سوی دیگر سنگ دارای قابلیت تیشهزنی و شکل دادن است. بنابراین سنگ مصالحی ارزان، در دسترس و قابل تبدیل به شکل احجام منشوری با مقطع ذوزنقه غیر قائم الزاویه و با ابعاد متغیر میباشد. از سنگ در ساخت تمام برکههای لارستان استفاده شدهاست، این ویژگی خاص این منطقه میباشد و این بناها را از بناهای مشابه در سایر شهرهای ایران متمایز نموده است.
نبود امکانات قالببندی: یکی از مراحل مهم و پرهزینه در ساخت بناهای امروزی، قالببندی میباشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در اختیار داشتن مصالح پرمقاومت و شکلپذیری چون فولاد، همواره قالب بندی، اجرای داربست و شمعهای چوبی مورد استفاده جهت نگهداری قالب، از جمله پرخرجترین و پرهزینهترین بخش اجرای یک ساختمان میباشد. دشوارتر زمانی است که این قالبها بخواهند تحت زاویه و انحنای خاصی اجرا گردند. در آبانبارهای لارستان جهت اجرای گنبد از ملات گچ استفاده شدهاست، چرا که گچ به دلیل زودگیر بودن امکان اجرای سقف بدون نیاز به قالب را امکان پذیر نمودهاست. با این تدبیر هزینه داربست و نگهداری موقف به طور کامل حذف گردیدهاست. در سازههای پوستهای بتنی امروز بیشتر از 70% هزینه را همین قالببندی تشکیل میدهد.
انتخاب ملات مناسب: استفاده از گچ به عنوان ملات، یکی از بهترین انتخابها بودهاست. ملات گچی که در این بناها استفاده میشود در اصطلاح محلی گچ تیز نامیده میشود و به جهت ورز ندادن زیاد، بسیار زودگیر میباشد. این گچ که از گچ نرم با درصد خاک بسیار کم ساخته شده است به دلیل نوع عمل آوری آن، نسبت به سایر انواع گچ دارای مقاومت بیشتری در برابر رطوبت میباشد. این نوع ملات گچ به دلیل خاصیت انبساطی پس از گیرش، پیوستگی فضایی کامل در سنگ به وجود میآورد و تمام فضای بین سنگها را پر میکند. بدین ترتیب یکپارچگی مورد نیاز جهت بدست آوردن سیستمی مقاوم با مکانیزم انتقال فضایی نیروهای فشاری در جهات مداری و نصف النهاری انحنای پوسته، حاصل میگردد.
عایقبندی مناسب آبانبار: از دیگر مسائل مهم، ایزولاسیون پوشش داخلی مخزن و پوشش خارجی گنبد میباشد. تنها در آبانبارهای این شهر است که جهت پوشش خارجی گنبد از ساروج به عنوان عایق و از کاهگل جهت پوشش نهایی و خنک نمودن آبانبار استفاده شدهاست. از آنجا که سنگهای به کار رفته در ساخت گنبد همه تراشیده شده و صاف میباشند، در نتیجه سطح نهایی گنبد نیز صاف بوده و امکان اجرای این پوشش بر روی آن وجود داشتهاست. این پوشش به راحتی قابل تعمیر میباشد. در بعضی آبانبارها جهت ایجاد تزئیناتی در سقف گنبدی شکل بنا از سنگهای بیرون زده استفاده شده است. به جهت ایزولاسیون کامل گنبد، امکان نفوذ آب به سازه آن تقریبا به صفر رسیده و به همین دلیل عمر گچ به کار رفته به عنوان ملات نیز به میزان قابل ملاحظهای افزایش مییابد.
تامین آب خنک: اقلیم لارستان نیمه صحرایی و گرم و خشک است، به همین دلیل در گذشته تامین آب آشامیدنی خنک از اهمیت به سزایی برخوردار بودهاست. در این راستا فرم انتخابی آبانبار باید به گونهای باشد که نیاز به تامین آب خنک را نیز برآورده سازد. استادکاران آن دوره با مدنظر قرار دادن این امر، تلاش کردهاند برای آن چارهای بیاندیشند. آنها با آشنایی تجربی با قوانین ترمودینامیک، سعی نمودند از عوامل طبیعی بیشترین بهرهگیری را نمایند. بنایان به دو دلیل عمده برای پوشش آبانبارها، سقفی پوستهای با ارتفاع بلند را انتخاب نمودهاند: 1- بحث سازهای و ایجاد مقاومت بیشتر، 2- بحث تاسیساتی و ایجاد فضایی خنک با تعبیه حداقل چهار درب در چهار جهت، به منظور استفاده از قوانین تهویه طبیعی. در بعضی مواقع جهت تهویهی مناسبتر دربهای بیشتری تعبیه گردیدهاست. بنایان آن زمان به این نکته نیز توجه داشتهاند که آب در لایههای زیرین خنکتر میباشد، به همین دلیل به ساخت پاشیرها اقدام نمودهاند. هرچند ساخت پلکانی طولانی در عمقی حدود 10-15 متری از سطح زمین بسیار دشوار میباشد اما بنایان جهت دسترسی به آب خنک در عمق پایینتر، مسائل اجرایی و سازهای مربوط به این عنصر را نیز حل نمودهاند.
قابل ذکر است که سازندگان برکه از طریق شاگردی و تجربی به آموختن نکات مهم در اجرای آبانبارها و کسب دانش در زمینهی چگونگی ساخت این گونه بناها پرداختهاند. در طول سالیان متمادی عدهای تلاش نمودهاند درجهت تکامل و تنوع بخشیدن به این بناها اقداماتی انجام دهند. اما ظاهرا هیچ یک از آنها موفق نبودهاست. همانند ساخت برکههای شش پر و هشت پر که تنها دو مورد در لار وجود دارد. در این برکهها، گنبد از چند قطاق متصل به هم تشکیل شدهاست. شاید به دلیل دشواری عملیات ساختمانی و کاهش مقاومت گنبد به دلیل چند بخشی شدن آن، ساخت آبانبارها به این شیوه رواج پیدا نکرده است. با توجه به موارد بالا شکی نیست که استادکاران لارستانی با الهام از نظام آفرینش و معماری ایرانی – اسلامی، با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز ساکنین به تامین آب خنک و با استفاده از مصالح ارزان قیمت و فراوان در منطقه، آبانبارها را بومی سازی کردهاند. به جرات میتوان اذعان نمود که این بناها هم در حوزهی سازه و هم در حوزهی معماری و زیبایی شناسی به کمال رسیدهاند. رقص هندسه، ضرب آهنگ عدد، سمفونی عقل و عشق در این معماری به عینیت دیده میشود و میتوان به آن بالید.

نکات فنی و اجرایی در ساخت آبانبارها
زمين آب انبار را در محلي انتخاب ميكردند كه سفت باشد و تحمل وزن سنگين ديوار مخزن و طاق آن و خصوصاً آب داخل آن را داشته باشد. اولین مرحله در ساخت آبانبار، گودبرداری میباشد. ابعاد گود حاصل از جمع قطر در نظر گرفته برای آبانبار به اضافه یک متر فضای اضافه در اطراف آن میباشد. این فضای اضافه که به وسیلهی شفته آهک پر میشده به عنوان دیوار حائل پشت جداره مخزن عمل مینمودهاست. در سالهای دور جهت گودبرداری از دو گاو استفاده میشده، گاو اول در درون گود و جهت شخم زدن و گاو دوم در بیرون گود برای بیرون کشیدن خاکها بودهاست. پس از اتمام عملیات گودبرداری به دلیل عمق زیاد گود و وزن زیاد گاو، امکان خارج کردن حیوان وجود نداشته، به همین دلیل گاو را همانجا قربانی کرده و گوشتش را بین ساکنان محله تقسیم مینمودهاند. این عمل به عنوان کاری خیر، برای خوش یمن نمودن شروع عملیات ساختمانی آبانبار بودهاست. با شروع عملیات ساختمانی، ابتدا کف آبانبار را با سنگ و ملات ساروج پوشش داده، سپس به اجرای همزمان جداره مخزن و شفته ریزی پشت آن پرداخته میشدهاست. پس از این سه مرحله جهت آببندی، پوششی از ساروج بر بدنه و کف مخزن اجرا میگردیده است(تصویر شماره12). نکته قابل توجه این است که در حین اجرای دیوار حائل پشت مخزن به فواصل مساوی سنگهایی به طول یک متر قرار داده میشد، این سنگها در حقیقت نقش آرماتور را در شفته آهک بازی مینمودند. پس از اتمام تمام مراحل فوق، حدود یک سال صبر میکردند تا نشست احتمالی مخزن مشخص شده، همچنین بر اثر بارندگی درون آن آب جمع گردد. پیش از احداث گنبد آبانبار حتما درون مخزن را از آب پر مینمودند تا در صورت سقوط سنگ کف آن ترک برنداشته، همچنین در صورت سقوط بنا جان او به خطر نیفتد.

برای ساخت گنبد آبانبار، در نخستین روز، بنا و دستیارش ابتدا به کمک دهانهها، مرکز آبانبار را به وسیله دو طناب، مشخص مینمودند. یک تخته چوبی به نام قپو که دارای چهار گوشواره جهت اتصال به طنابها در اطراف بود، در مرکز نصب میگردید. این تخته به گونهای بسته میشد که مرکز آن دقیقا در مرکز دایره مخزن قرار داشته باشد. طناب دیگری از مرکز تخته به کمر بنا متصل میشد. این طناب در حقیقت مشخص کننده محدوده قوس گنبد بودهاست. بنا به کمک طناب و بر اساس طول آن که شاخصی از شعاع گنبد بود، اولین رج گنبد را اجرا مینمود. پس از اجرای چند رج، در طول طناب گرهای زدهمیشد، بدین ترتیب از طول آن کاسته شده و رجهای بعدی به سمت داخل متمایل میشدند. این عمل تا انتهای اجرای گنبد ادامه مییافت. در صورتی که بنا به هر دلیلی در طول عملیات ساخت، قپوی بسته شده باز یا جابجا میشد، دیگر اجرای گنبد امکان پذیر نبوده و گنبد اجرا شده به دلیل نامتقارن شدن، از پایداری کافی برخوردار نبودهاست. پس از اجرای هر رج، دستیار بنا به سرعت بدنه داخلی گنبد را بندکشی مینمودهاست، چرا که به دلیل قوس آن امکان بندکشی در مراحل بعد وجود نداشتهاست. به گفته استاد صادق کامجو اجرای هربند آبانبار تقریبا یک روز به طول میانجامیدهاست. پس از اتمام گنبد در راس آن میلک نصب میگردید. در مورد فلسفه میلک و اینکه چرا بر بالای تمام آبانبارها نصب میشدهاست، اسناد مشخصی در دست نیست اما بنا به گفته برخی اهالی محل، نشانهای از انطباق راس گنبد با مرکز آبانبار و در نتیجه تضمینی بر پایداری آبانبار میباشد. عدهای دیگر میلک را نماد عروج و ملوک (همانند آنچه بالای گلدستهها و گنبدهای مساجد نصب میشود) میدانند. عدهای نیز معتقدند که نصب میلک نشأت گرفته از اعتقادات مردم روم باستان مبنی بر بارور شدن ابرها به وسیلهی آن و بارش باران بودهاست(هوشمند، 1383، ص 78).
شیوهی توزیع آب در سطح شهر
مردمان شهر لار با درایت و تدبیر خویش به کانال بندی و پخش آب در سطح شهر و محلات پرداختهاند. بدین صورت که ابتدا در فاصلهی 5 کیلومتری شهر، آب رودخانه جاری شده از شمال غربی شهر را به دو بخش با نامهای حیدری و نعمتی تقسیم نمودهاند. هریک از این انشعابات دو مسیر جداگانه را در پیش گرفته و وارد محلات میشوند. پس از آن نیز با تقسیم بندی این انشعابات به بخشهای کوچکتر تمام محلات از نعمت آب برخوردار میگشتهاند. اندازه این انشعابات بسته به جمعیت محلات و تعداد آبانبارهایی که از آنها آبگیری مینمودهاند مشخص میگردیدهاست(تصاویر شماره 13 و 14).
تصفیه آب و تامین بهداشت آبانبارها

در شهرهای دیگر ایران به جز لار، برای تصفیه از روش‌های فیزیکی و شیمیایی استفاده میشدهاست، ته نشین شدن مواد زاید، اضافه کردن حجم مشخصی از نمک به منظور تجزیه آن و میکروب کشی توسط کلر آزاد شده، استفاده از ترکیبات آهکی  برای گندزدایی و استفاده از کیسه‌های زغال به منظور بوگیری از جمله این روش‌ها است. به طور کلی به سه روش آب بهداشي و مطبوع براي آشاميدن در آب انبار ها ذخيره مي شده است:
1 – در آب انبار ها تاريكي محض وجود دارد و چون ميكروب هاي غير هوازي احتياج به نور براي رشد و نمو دارند، بنابراين در اين آب انبار ها از بين مي روند.
2 – به واسطه جاذبه زمين، املاح و ذرات موجود در آب ته نشين ميشوند. همچنين بر روي آب، نمك و آهك ميريختند تا مانند كلر باكتري ها را در آب از بين ببرند. بنابراين تصفيه آب هم از طريق فيزيكي و هم شيميايي صورت ميگرفته است. البته شايان ذكر است كه در همه آب انبارها موارد بهداشتي به يك ميزان رعايت نمي شده.
3 – با قرار دادن مخزن آب انبار در داخل زمين و تهويه هواي داخل آن، آب آب انبار در زمستان يخ نمي زده و در تابستان نيز براي آشاميدن خنك بوده است. دليل اين مطلب در دو قسمت بعدي همين مقاله ذكر خواهد شد.
اما در شهر لار از آنجا که دهانههای برداشت آب مستقیما به مخازن ارتباط داشتهاند موجب ورود نور و آلودگیهای دیگر به آبانبار شده و سبب کاهش کیفیت آب میگردیدهاند. در این شهر به منظور تصفیه آب نمک یا زغال اضافه نمیگردیده و تنها گاهی موارد، اندکی خاکستر به آب مخزن افزوده میشدهاست.

نگهداری و مرمت آبانبار

از آنجا که آبانبارها در نزد اهالی شهر لار دارای اهمیت بسیار بودهاند، ساکنان محله هر چند سال یک بار به مرمت آنها میپرداختهاند. هزینهی این مرمت یا توسط افراد خیر پرداخت میشده و یا توسط اهالی محل جمعآوری میگردیدهاست. وجود کتیبههای حاکی از مرمت آبانبارها بر سردر بعضی از آنها گواه این مطلب میباشد. لازم به ذکر است که بیشتر اقدامات مرمتی مربوط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نیروی کشش، بومی سازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تاثیرات اجتماعی، نادرشاه افشار، تامین کننده، گونه شناسی