پایان نامه ارشد رایگان با موضوع معاونت در جرم، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

برای حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.

مبحث دوم: شیوه های مباحثه در ارتشاء
در کلیه نظامهای حقوقی علاوه بر مباشر جرم کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه به مباشر جرم مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. همکاری و مساعدت در ارتشاء به صورت شرکت یا معاونت محقق می گردد. شرکت یا معاونت در ارتشاء تابع قواعد کلی مربوط به شرکت یا معاونت در جرم است که در مواد 125 و 126 از ق.م.ا. بیان گردیده است.

گفتار اول: شرکت در جرم ارتشاء
عنصر مادی شرکت در جرم انجام عملیاتی است که جرم را مستند به عمل شریک می سازد و عنصر روانی شرکت در جرم عبارت است از علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم ارتکابی است وبرای تحقق آن شخص باید دارای همان عن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عنصر معنوی، قانونگذاری، خدمات عمومی، دیوان عالی کشور Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیامبر (ص)، فقهای امامیه، امیرالمومنین، امام صادق