پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالعات اجتماعی، جمعیت شناختی، تحلیل داده، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………..49
2-30- واژگان تخصصی گردشگری ……………………………………………………………………………………………………54-79
2-31- مروری بر محتوای کتابهای درسی …………………………………………………………………………………………….69-55
ب- پیشینه های پژوهش
2-32- (1- پژوهش های انجام شده در ایران)………………………………………………………………………………………….76-69
2-33- ( 2- پژوهش های انجام شده درجهان ) ……………………………………………………………………………………….79-76
فصل سوم – فرآیند پژوهش
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..81
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….81
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………..81
3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………83-81
3-6- چگونگی روایی و اعتبار ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………………….83
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………..84
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-1- متغیرهای جمعیت شناختی ………………………………………………………………………………………………………..90-86
4-2- توصبف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………….95-91
4-3- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..131-96

ه

عنوان صفحه

فصل پنجم –بحث ؛نتیجه گیری و پیشنهادها
5- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..133
5-1- (نتایج حاصله با توجه به تجزیه تحلیل داده ها )……………………………………………………………………………..139-133
5-2- محدودیت ها و مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………139
5-3- پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………141-140
5-4- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..143-141
ضمایم
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….146-144
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..154-147
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………155
عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..156

و

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل شماره 1- خط مشی و رویه ی گردشگری………………………………………………………………………………………………28
شکل شماره 2 – رفتار گردشگر ……………………………………………………………………………………………………………….30
شکل شماره 3 – ویژگی اشتغال در صنعت گردشگری(مولفه اقتصادی ) ………………………………………………………………….34
شکل شماره 4 – فرآیند اثر تکاثری گردشگری ………………………………………………………………………………………………37
شکل شماره 5 – فشارهای وارد بر میهمان و میزبان ……………………………………………………………………………………….38
شکل شماره 6 – مولفه های آموزشی – علمی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی …………………………………………………..39
شکل شماره 7- چارچوب تصمیم گیری مصرف کننده ……………………………………………………………………………………….41
شکل شماره 8 – اثر مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی جهانگردی ………………………………………………………………………….42
شکل شماره 9 – گونه شناسی محرک ها در توریسم ……………………………………………………………………………………….43
شکل شماره 10- مولفه های زیست محیطی گردشگری…………………………………………………………………………………….44
شکل شماره 11 – دسته بندی انواع جاذبه ها ……………………………………………………………………………………………….45
شکل شماره 12- جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………….45
شکل شماره 13 – نقش دولتها در توریسم (جهانگردی و گردشگری ……………………………………………………………………..47

ز
فهرست جدال و نمودارها
عنوان صفحه
جدول ونمودار 4-1-1- متغیرجمعیت شناختی (جنسیت )از پرسشنامه 1 و2………………………………………………………………86
جدول ونمودار 4-1-2- متغیرجمعیت شناختی (سابقه کار) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………………87
جدول ونمودار 4-1-3- متغیرجمعیت شناختی (تحصیلات) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………………88
جدول ونمودار 4-1-4- متغیرجمعیت شناختی (سن)از پرسشنامه 1و2…………………………………………………………………..89
جدول ونمودار 4-1-5- متغیرجمعیت شناختی (سابقه ی تدریس ) از پرسشنامه 1و2……………………………………………………90
مقایسه سوالات 1 الی 9 دوپرسشنامه 1و2 از کتاب فارسی چهارم ؛پنجم؛ ششم
جدول ونمودار 4-3-1-مولفه اقتصادی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………..96
جدول ونمودار 4-3-2-مولفه آموزشی – علمی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………97
جدول ونمودار 4-3-3- مولفه مذهبی از کتاب فارسیچهارموپنجموششم………………………………………………………………….98
جدول ونمودار 4-3-4-مولفه اجتماعی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم ……………………………………………………………99
جدول ونمودار 4-3-5-مولفه سیاسی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………..100
جدول ونمودار 4-3-6-مولفه فرهنگی هنری از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم…………………………………………………….101
جدول ونمودار 4-3-7-مولفه ورزشی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم……………………………………………………………102
جدول ونمودار 4-3-8-مولفه زیست محیطی از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم…………………………………………………….103
جدول ونمودار 4-3-9- مولفه صنایع دستی گردشگری از کتاب فارسی چهارم و پنجم وششم ……………………………………….104
کد4-3-10- مقایسه سه سوال 10 و 19 و 28 از پرسشنامه 1 با سوال 10 از پرسشنامه 2
جدولونمودار4-3-10-1مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم وچهارموپنجم………………………………………………105
جدولونمودار4-3-10-2 مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………………..106
جدول ونمودار 4-3-10-3 مولفه اقتصادی از کتاب مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………..107
کد 4-3-11- مقایسه سه سوال 11 و 20 و 29 از پرسشنامه 1 با سوال11 از پرسشنامه 2
جدول ونمودار 4-3-11-1مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم…………………………………………108
جدول ونمودار4-3-11-2- مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم………………………………………..109
جدول و نمودار4-3-11-3- مولفه آموزشی – علمی از مطالعات اجتماعی ششم و چهارموپنجم……………………………………….110
کد 4-3-12- مقایسه سه سوال 12 و 21 و 30 از پرسشنامه 1 با سوال 10 از پرسشنامه 2
جدول ونمودار 4-3-12-1-مولفه مذهبی از مطالعات اجتماعی ششم و جغرافیا چهارموپنجم…………………………………………111
جدول ونمودا4-3-12-2- مولفه مذهبی از مطالعات اجتماعی ششم و تاریخ چهارموپنجم…………………………………………….112
جدول ونمودار 4-3-1-2-3- مولفه مذهبی از مطالعات اجتماعی ششم و مدنی چهارموپنجم……………………………………….1113

ح
عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری پایدار، صنعت گردشگری، زیست محیطی، گردشگری روستایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالعات اجتماعی، زیست محیطی، صنایع دستی، مدارس ابتدایی