پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، آزمون فرضیه، رقابت در بازار، معنادار بودن

دانلود پایان نامه ارشد

کنترلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
3-6- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-7- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-8- روش گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………66
3-9-1- چارچوب کلي مدل رگرسيون به روش داده هاي ترکيبي…………………………………………………………………………………..67
3-9-2- تحليل همبستگي در الگوهاي رگرسيون………………………………………………………………………………………………………….70
3-9-3- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون ………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-3-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون………………………………………………………………………………………………………….71
3-9-3-2- آزمون معنادار بودن ضرايب ……………………………………………………………………………………………………………………..72
3-9-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………72
3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-2- مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….76
4-3- مدل‌های اصلی فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………80
4-3-1- فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..82
4-3-2- فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-3- فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2- نتایج حاصل از پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….91
5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………….92
5-2-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4- نتیجه‌گیری کلی فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….92
5-2-5- نتیجه‌گیری متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………93
5-3- محدودیت های پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………………………………………..94
5-4- پیشنهادهای پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………………………………………………94
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج پژوهش‌…………………………………………………………………………………………………..94
5-4-2- پیشنهادها برای پژوهش‌‌های آتی……………………………………………………………………………………………………………………95
5-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………..16
جدول 2-2- تعاریف مختلف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………19
جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهای مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………………………..76
جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………77
جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل شاخص مدیریت سود……………………………………………………………………78
جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل شاخص مدیریت سود…………………………………………………………………………..78
جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………………………79
جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل شاخص مدیریت سود………………………………………………………………..80
جدول 4-7: آمار توصيفي متغيرهای مدل‌های اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………….81
جدول 4-8: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي مدل‌های اصلی پژوهش……………………………………………………..81
جدول 4-9: نتايج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضيه اول……………………………………………………………………………………….82
جدول 4-10: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………………………83
جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه اول…………………………………………………………………………..84
جدول 4-12: نتايج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضيه دوم……………………………………………………………………………………..85
جدول 4-13: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………85
جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه دوم…………………………………………………………………………..86
جدول 4-15: نتايج حاصل از آزمون قابلیت ادغام – فرضيه سوم…………………………………………………………………………………….87
جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه سوم………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه سوم………………………………………………………………………….89

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1- سه رویکرد متفاوت که اهمیت سود را از دیدگاه تئوری شرکت نشان می‌دهند………………………………………………29

چکیده
هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق است. متغير وابسته اين پژوهش مدیریت سود شرکت است که به وسیله اقلام تعهدي اختیاري اندازه گیري میشود. همچنين متغیر مستقل پژوهش رقابت در بازار محصول است که به وسیله شاخص Q توبین، شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه اندازه‌گیری می‌شود.
در راستاي تحقق اهداف پژوهش، سه فرضيه تدوين شده است كه معنا‌دار بودن رابطه بين رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکتها را مورد آزمون قرار مي‌دهد. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيههاي مطرح شده در اين پژوهش، رو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، روش پژوهش، متغیر مستقل، رقابت در بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، گزارشگری مالی