پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، ساختار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

زمانی 1381 تا 1387 بود. با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 6 به بررسی و آزمون فرضیات پرداخته شد. یافته‌های آن‌ها نشان داد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد و حدود 16% از تغییرات مسئولیت اجتماعی شرکت به طور معکوس تحت تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، منابع مالی و مدیریت سود می‌باشد. افزون بر این، عملکرد مالی شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت و با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت رابطه منفی و معکوس دارد.
ستایش و کارگرفرد جهرمی (1390)، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه با بررسی 86 شرکت در بازه زمانی 1388-1381 به این نتیجه رسید که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است. افزون بر این، در حالت استفاده از شاخص Q توبین و هرفیندال-هیرشمن به عنوان شاخص اندازه‌گیری رقابت در بازار محصول، رابطه مثبت و معناداری بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه شرکت‌ها وجود دارد که مؤید نظریه شکار است. اما در حالت استفاده از شاخص نسبت تمرکز 4 بنگاه، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه یافت نشد. از دیگر نتایج این پژوهش، تأیید وجود رابطه غیرخطی و از نوع درجه سه، بین شاخص Q توبین و ساختار سرمایه است. همچنین، با بررسی حالت پویای رابطه بین رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه، دریافتیم که در صنایع مورد بررسی در این پژوهش، ساختار سرمایه هدف وجود دارد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه این صنایع 45% است.
نمازی و همکاران (1390) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. آن‌ها از دو معیار اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس به منظور محاسبه کیفیت حسابرسی و از مدل تعدیل شده جونز به منظور محاسبه مدیریت سود استفاده کردند. دوره زمانی پژوهش آن‌ها 1380 تا 1386 بود. آن‌ها بدین نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و اندازه حسابرس، یک رابطه مثبت ولی غیر معنی‌دار و هم‌چنین بین مدیریت سود و دوره تصدی حسابرس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
اعتمادی و همکاران (1391) نیز به بررسی این مورد پرداختند که چگونه مدیریت سود، کیفیت سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموار بودن بررسی شده است. نمونه مورد بررسی شامل 303 شرکت برای دوره زمانی 1381 تا 1387 بود. در برآورد مدل‌های رگرسیونی چند متغیره از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش آنان بیانگر این بود که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری، از مقادیر مطلوب ویژگی‌های سود کاسته می‌شود. در این میان کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگی‌ها، تحت مدیریت سود قرار می‌گیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکت‌ها در ارتباط است. این نتایج از نظریه فرصت‌طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده و نشان می‌دهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد می‌کند.
ایزدی‌نیا و همکاران (1392) به بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی 118 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1379 پرداختند. آن ها در پژوهش خود به منظور بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده کردند. نتایج بررسی نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

2-9- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی نظری مفاهیم استفاده شده شامل مفاهیم مربوط به مدیریت سود، بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه بین متغیرهای کنترلی و مدیریت سود پرداخته شد و در پایان، پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه رقابت در بازار محصول و مدیریت سود ارائه شده است.
در فصل بعد به تشریح فرضیه‌های پژوهش و تعریف متغیرهای مورد استفاده و همچنین، روش‌های گردآوری داده‌ها از جامعه آماری پرداخته می‌شود. در ادامه، روش‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.

فصل سوم
روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها

3-1- مقدمه
فصل قبل به بيان مبانی نظری و پيشينه پژوهش اختصاص داشت. ابتدا مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، رابطه میان رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه میان متغیرهای کنترلی و مدیریت سود بیان شد و در بخش آخر فصل نيز، خلاصه‌اي از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه ارائه شد.
علم، شناخت واقعيت از طريق تجربه است. کارکردهاي علم؛ تبيين81، پيشبيني82 و تعميم83 است و هدف اساسي آن نظريهسازي است. تبيين به عنوان يکي از کارکردهاي علم به معناي شناخت علت يا علل پديدههاست. به بيان آماري، تبيين معادل توضيح واريانس متغير وابسته از طريق متغير مستقل يا ترکيبي از مشارکت نسبي متغيرهاي مستقل است. موضوع علوم اجتماعي، رفتارهاي انساني و مبتني بر روش مشاهدهاي است و از طرف ديگر پديدههاي اجتماعي، پيچيده و تغييرپذيرند. پديدههاي اجتماعي را نه يک علت بلکه علتهاي اجتماعي تبيين ميکنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغيرهاي مستقل (علل پديدههاي اجتماعي) نيست (ساعي، 1377). در این فصل به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.

3-2- تعريف پژوهش
در مباحث علمي، غالبأ مفاهيم پژوهش و روش علمي به صورت مترادف به کار برده مي‌شوند. هر چند بين اين دو واژه وجوه مشترک معنايي وجود دارد، ولي تفکيک آنها موجب تشخيص اختلاف بين آنها خواهد شد. پژوهش روندي رسمي‌تر، منظم‌تر و قوي‌تر از روش علمي است. پژوهش مجموعه فعاليت‌هاي منظمي است که هدف آن کشف حقيقت يا رسيدن از علم اندک به علم بيشتر است. معمولأ پژوهش منجر به نوعي ثبت مراحل و گزارش نتايج و دستاوردها مي‌شود. پژوهش در درست‌ترين شکل خود داراي دو شرط است: کنترل دقيق؛ شرطي که مانع تأثير عوامل نامربوط مي‌شود و نمونه گيري صحيح؛ شرطي که يافته‌هاي پژوهش را قابل تعميم مي‌کند. پژوهش به طور کلي بر کشف اصول عمومي و کليت‌ها تأکيد دارد و ويژگي‌هاي کلي مجمومه مورد بررسي را به دست مي‌دهد. پژوهش، جستجوي ماهرانه، منظم و دقيق در پديده‌ها است (دلاور، 1384).
تحقيق علمي را مي توان چنين تعريف کرد، “فرآيندي که به کمک آن مي توان روابط پنهان در پس يک پديده را که مغشوش به نظر مي رسند، کشف نمود”. در روش علمي ابتدا مدل ها يا نظريه هايي که به نظر مي رسد ماهيت پديده را تبيين کي کنند، قبول ميشود، سپس نتيجه هاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج مي گردد و آنها را با توجه به نتايج يافته هاي واقعي مي سنجند، مدل تعريف مي شود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مي يابد. ويژگي هاي فرآيند کسب آگاهي به اندازه انواع زمينه هاي تحقيق متفاوتند (آذر، 1381).

3-3- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها
اين پژوهش، پژوهشی كاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع شبه‌ تجربي و با استفاده از رويكرد پس‌رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رويدادي زماني استفاده مي‌شود كه پژوهشگر پس از وقوع رويدادها به بررسي موضوع مي‌پردازد. افزون بر اين، امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد (نمازي، 1379).
دادههاي اين پژوهش مبتني بر ارقام و اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شرکتهاست. در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. مباني نظري پژوهش از کتب و مجلات تخصصي فارسي و لاتين و دادههاي مورد نياز از طريق مراجعه به صورت‌‌هاي مالي حسابرسی شده، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش‌هاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم‌افزارهاي صحرا و تدبير‌پرداز نسخه 2 گردآوري مي‌شود.
3-4- فرضیه‌های پژوهش
فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه دربارۀ ماهيت و چگونگي روابط بين پديده‌ها، اشياء و متغيرها، که پژوهش‌گر را در تشخيص نزديک‌ترين و محتمل‌ترين راه براي کشف عامل مجهول کمک مي‌کند. بنابراين، فرضيه گماني موقتي است که درست بودن يا درست نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد. فرضيه بر اساس معلومات کلي و شناخت‌هاي قبلي يا تجارب پژوهش‌گر، به وجود مي آيد. اين شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب يا مطالعات قبلي باشد، از منابع شفاهي به دست آمده باشد و يا در جريان مطالعۀ ادبيات تحقيق حاصل شده باشد (حافظ نيا، 1385).
ساعي معتقد است كه يك فرضيهي خوب بايد داراي ملاکهاي زير باشد:
1- فرضيهها بايد با نظريههاي انتخاب شده مرتبط باشند.
2- فرضيهها بايد دقيق، روشن، مشخص و جزئي باشند؛ يعني، فرضيهها نبايد داراي مفاهيمي باشند که آزمونپذير نباشند.
3- فرضيهها بايد داراي مرجع تجربي باشند؛ يعني نبايد از مفاهيم انتزاعي غيرقابل اندازهگيري در فرضيه استفاده شود.
4- فرضيهها بايد قابليت پذيرفتن گزارههاي مخالف را که از لحاظ نظري قابل بازبينياند، داشته باشند (ساعي، 1377).
بر اساس پرسشهای پژوهش، مباني نظري و پيشينه، فرضیه‌های پژوهش شامل 3 فرضیه، به شرح زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفته است:
بین شاخص Qتوبین و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
ERN management = β_0 +β_1Qtobin +β_2 LVG + β_3ROA + β_4LnSIZE + ε_it
که متغیرهای مورد استفاده در این الگو عبارت‌اند از:
EARNINGS management: مدیریت سود
Qtobin: شاخص Q توبین
LVG: اهرم مالی
ROA: بازده دارایی‌ها
SIZECO: اندازه شرکت
2- بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود دارد.
ERN management = α_0 +β_1HH +β_2 LVG + β_3ROA + β_4LnSIZE + ε_it

که متغیرهای مورد استفاده در این الگو عبارت‌اند از:
EARNINGS management: مدیریت سود
HHI: هرفیندال- هریشمن
LVG: اهرم مالی
ROA: بازده دارایی‌ها
Ln SIZE: اندازه شرکت

3- بین شاخص نسبت تمرکز n بنگاه و مدیریت سود،رابطه معناداری وجود دارد.
EARNINGS management = α_0+β_1CRn +β_2 LVG + β_3ROA + β_4LnSIZE + ε_it

که متغیرهای مورد استفاده در این الگو عبارت‌اند از:
EARNINGS management : مدیریت سود
CRn: بین شاخص نسبت تمرکز n بنگاه
FINANCIAL LVG: اهرم مالی
ROA: بازده دارایی‌ها
LnSIZE: اندازه شرکت

3-5- متغیرهای پژوهش
متغير يک مفهوم است که بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي‌شود. به عبارت ديگر، متغير به ويژگي‌هايي گفته مي‌شود که مي‌توان آنها را مشاهده يا اندازه گيري کرد و دو يا چند ارزش يا عدد را جايگزين آنها نمود. عدد يا ارزش نسبت داده شده به متغير، نشان‌دهنده تغيير از يک فرد به فرد ديگر يا از يک حالت به حالت ديگر است (دلاور، 1384).
متغيرهاي اين پژوهش به منظور آزمون فرضيه‌ها، به سه گروه متغيرهاي مستقل، وابسته و کنترل تقسيم مي‌شوند:

3-5-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل این پژوهش، رقابت در بازار محصول است که بیانگر توان بازار شرکتها است. توان بازار به معنی کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش است. از جنبه عملیاتی، توان بازار را می‌توان به عنوان توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت تعریف کرد (پاندی، 2004). برای اندازه‌گیری این متغیر در این پژوهش از شاخص Q توبین استفاده می‌شود. همچنین، به منظور بررسی بیشتر، علاوه بر شاخص Q توبین، از دو شاخص هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز n بنگاه نیز استفاده می‌شود.
1- شاخص Q توبین: که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل دارایی‌ها به ارزش دفتری، حاصل می‌شود. لیندن‌برگ و راس (1981) نشان دادند که نسبت Q توبین (یا به بیان ساده تر نسبت Q) از نظر تئوریکی صحیح بوده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، هموارسازی سود Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، ارزش دفتری، بورس اوراق بهادار تهران