پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، هموارسازی سود

دانلود پایان نامه ارشد

، نظارت سرمایه‌گذاران نهادی به طور منفی بر مدیریت سود اثر می‌گذارد.
گانی و همکاران (2011)، به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و شیوههای تأمین‌مالی شرکتهای بورسی چین پرداختند. در این راستا، آنها 10416 سال مالی را در 12 صنعت و برای سالهای 1994 تا 2006 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که رابطه بین رقابت و شیوههای تأمینمالی، غیر خطی (سهمی شکل یا مکعبی) بوده و به سه عامل نوع صنعت، اندازه شرکت و موقعیتهای رشد شرکت بستگی دارد. علاوه براین، شرکتهای چینی تمایل دارند که نسبتهای اهرمی خود را در طول زمان تعدیل کنند.
مارا و همکاران79 (2011) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا پس از اجباری شدن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، نقش هیأت مدیره در محدود کردن مدیریت سود، موثرتر شده است یا نه. آن‌ها به طور خاص، به بررسی دو ویژگی استقلال هیات مدیره و وجود کمیته حسابرسی و تأثیر آن‌ها بر روی مدیریت سود پرداختند. نمونه آن‌ها شامل 222 شرکت پذیرفته شده در بورس ایتالیا، در فاصله زمانی 2003 تا 2006 که به طور اجباری از اصول پذیرفته شده حسابداری به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تغییر رویه داده بودند، می‌شد. نتایج آن‌ها نشان داد که استقلال هیات مدیره و وجود کمیته حسابرسی، نقش مهم و مؤثری در کاهش مدیریت سود پس از اجباری شدن استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی دارند همچنین، چارچوب مقررات‌گذاری حسابداری به طور با ‌اهمیتی به اثربخشی این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی کمک می‌کند. یافته‌های آن‌ها همچنین نشان داد که ویژگی‌های حاکمیت شرکتی یک شرکت، مشخص‌کننده مهمی در مورد کیفیت سود است، و بنابراین در تحلیل قوانین و مقررات جدید، مشخصه‌های شرکت باید در نظر گرفته شود.
مارکاریان و سانتالو (2011) در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول، اطلاعات و مدیریت سود به این نتیجه رسدند که در زمانی اطلاعات کم باشد رقابت در بازار محصول اثر مثبتی بر مدیریت سود دارد. همچنین زمانی اطلاعات زیاد باشد رقابت در بازار محصول اثر منفی بر مدیریت سود دارد.
نمازی و خان‌سالار (2011) به بررسی رفتار هموارسازی سود در شرکتهای با سود بالا و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین در مقابل شرکتهای با سود پایین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالا در بورس و اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 2003 تا 2007 با استفاده از مدل جونز پرداختند. نتایج آن‌ها نشان داد که شرکتهای با سود پایین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالا در مقابل شرکتهای با سود بالا ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین تمایل بیش‌تری به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری دارند و به میزان بیش‌تری اقدام به مدیریت سود می‌کنند. همچنین آنها به منظور پشتیبانی از پایایی یافته‌ها، از شاخص ایکل نیز استفاده کردند که نتایج این مدل نیز با نتایج مدل جونز یکسان بود.
داتا و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان قدرت بازار محصول، ساختار صنعت و مدیریت سود به این نتیجه رسیدند که بیشتر صنایع رقابتی دارای مدیریت سود بالایی هستند.
کارونا و همکاران (2012)، در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول و مدیریت سود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و قوی بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود وجود دارد. همچنین این مطالعه نشان می دهد که عامل صنعت نقش مهمی بر تغییر در میزان مدیریت سود و همچنین رقابت در بازار محصول شرکتها دارد.
وانگ و کمپبل80 (2012) به بررسی این‌که چگونه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، حالت مالکیت و تعداد اعضای هیات مدیره بر مدیریت سود تأثیر می‌گذارند، پرداختند. نمونه‌های مطالعه شامل 1329 شرکت پذیرفته شده در بورس چین در فاصله زمانی 1998 تا 2009 بود. نتایج آن‌ها، بیانگر این بود که حالت مالکیت تا حدودی از انجام مدیریت سود در محیط فعلی چین جلوگیری می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مانعی برای اجرای مدیریت سود باشد. همچنین، به نظر می‌رسد که افزایش تعداد اعضای هیات مدیره، شیوه خوبی برای کاهش مدیریت سود باشد، اگرچه افزایش هیات مدیره غیر مستقل تأثیری در کاهش مدیریت سود ندارد.

2-8-2- پژوهشهای داخلی
نظر به این که تا کنون، در ایران، پژوهشی در خصوص بررسی تأثیر رقابت بر مدیریت سود شرکت‌ها، انجام نشده است، در ادامه به ذکر پژوهشهای داخلی پرداخته میشود که تا حدودی با موضوع این پژوهش ارتباط دارند.
خوش‌طینت و خانی (1382) به بررسی مدیریت سود و پاداش مدیران به منظور شفاف‌سازی اطلاعات مالی پرداختند. در این پژوهش مدیریت سود در قالب چهار فرضیه در رابطه با پاداش مدیران، پیش‌بینی پاداش و سود، هموار‌سازی سود و نظارت مراجع قیمت‌گذاری بررسی شد. یافته‌های آن‌ها بیانگر این بود که مدیران تمایل دارند به منظور افزایش پاداش خود به اعمال مدیریت سود در دوره‌های سود‌ده و زیان‌ده شرکت پرداخته و در دوره‌های سود‌ده به هموارسازی سود بپردازند.
خداداد کاشی و شهیکی تاش (1384)، براي سنجش درجه رقابت در بازارهای بين المللی کالاهاي عمده صادراتي کشاورزي ايران (پسته، خرما، انگور، سيب، زعفران، خاويار و کشمش) به سنجش تمرکز جهاني بازارهاي مذکور براي فاصله زماني 1997 تا 2000 ميلادي پرداخته‌اند. يافتههاي تحقيق نشان داد که شاخصهای تمرکز براي بازار جهاني برخي از محصولات مانند فرش، خرما، زعفران، خاويار وکشمش افزايش يافته است که اين مبين افزون شدن شدت انحصار و افزايش نابرابري صادراتي در بازار جهاني اقلام فوق است. از طرف ديگر، این شاخصها در بازار جهاني برخي از محصولات مانند سيب درختي و انگور تغيير چشمگيری نکردهاند.
نوروش و همکاران (1384) نیز به بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1375 تا 1382 با استفاده از مدل جونز (1991) پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان داد که شرکت‌های بزرگ در ایران نیز اقدام به مدیریت سود کرده و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی بیش‌تر می‌شود. از دیگر یافته‌های آن‌ها این بود که مدیران شرکت‌های بزرگ از اقلام تعهدی، برای کمتر کردن مالیات شرکت‌هایشان استفاده می‌کنند و همچنین، با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها، تمایل مدیران به مدیریت سود بیش‌تر می‌شود.
احمدپور و کریمی (1385) به بررسی مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه پرداختند. در پژوهش آن‌ها هموارسازی سود از چهار جنبه مدیریت، اعتباردهندگان و صنعت و حرفه و بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آن‌ها شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1377 تا 1382 بود. نتایج پژوهش آن‌ها بیانگر این بود که هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران وجود دارد و میزان آن بسته به سطوح هموارسازی سود و نوع صنعت متفاوت است.
آقازاده و طبیبی (1386)، به بررسي رقابتپذيري در سه سطح ملي (کشوري)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) پرداختند که عمدتاً بر اساس دو رويکرد محتوايي و فرآيندي به شناسايي رقابت‌پذيري پرداختند. نتایج نشان داد که بر مبناي رويکرد اول، در شناسايي رقابت‌‎پذيري همواره بايد بر نيازهاي بازار و محيط تأکيد شود در حاليکه در رويکرد دوم، بهجاي تمرکز بر تحليل رقابت، فرآيند دستيابي به شرايط رقابتي مورد توجه قرار ميگيرد. آنها در قالب بعد يا جنبه سوم شناسايي رقابتپذيري، مؤلفههاي رقابتپذيري بنگاه را در دو نوع تشکيلدهنده و تأثيرگذار دسته‌بندي کردند و دریافتند که يک سري از مؤلفهها که در سطح ملي به عنوان مؤلفههاي تشکيلدهنده رقابتپذيري هستند، ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مؤلفههاي تأثيرگذار باشند و برعکس.
بداغی و بزاززاده (1387) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشا پرداختند. در این پژوهش، کیفیت افشا با استفاده از چک لیستی متشکل از 235 قلم افشا اجباری (مطابق با استانداردهای حسابداری ایران) و مدیریت سود با استفاده از مدل اصلاح شده جونز (1995) بر اساس اقلام تعهدی اختیاری، اندازه‌گیری شد و نهایتاً برای آزمون فرضیه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. دوره پژوهش آنان سال‌های 1382 تا 1384 و روش آزمون به دو صورت مقطعی و تجمعی است. نتایج آن‌ها نشان داد که در بررسی سطح مقطعی سال به سال تنها برای سال 1384 حاکی از تایید فرضیه و وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت افشا و مدیریت سود می‌باشد؛ و در مجموع سه سال نیز نتایج نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار است.
غفاریان و جهانگیری (1387)، در مقالهای با عنوان “کیفیت و رقابتپذیری”، دو موضوع اصلی را بیان کردند: اول اينكه، تعريفهاي ارائه شده براي كيفيت با نگرشهاي متفاوتي عرضه میشود كه هر يك رويكرد ويژه‌اي را بر سازمان مسلط ميكند و دوم، هر يك از نگرشهاي كيفيت تا چه اندازه سازمان را براي موفقيت در محيط رقابتي آماده ميسازد؟ آنها با تلفيق تحليلي الگوي رقابت‌پذيري با نگرشهاي مختلف كيفيت، نشان دادند كه همه اين نگرشها نمي‌توانند به يك اندازه در خلق مزيت رقابتي نقش داشته باشند. اثربخش‌ترين نگرش، نگرش ارزش محور است كه به شيوه مؤثر و متوازني منافع مشتري و هزينه توليدكننده را مورد توجه قرار مي‌دهد. اين نگرش، نه تنها در موضوع كيفيت، بلكه در تمام تصميمگيريهاي مديريتي ميتواند يك شاخص هدايتگر به سوي موفقيت و رقابتپذيري بيشتر سازمان باشد.
اعتمادی و همکاران (1389) به بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاق شرکتی بر درک مدیریت سود پرداختند. در این پژوهش، موقعیت‌های شغلی مختلف حسابداران و دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها از ارزش‌های اخلاقی سازمانشان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های آن‌ها نشان داد که حسابداران در شرکت‌هایی با ارزش اخلاقی بالا (پایین) فعالیت‌های مدیریت سود را به عنوان فعالیت‌های غیراخلاقی تر (اخلاقی‌تر) درک می‌کنند. درک ارزش‌های اخلاق شرکتی در زنان در مقایسه با مردان به طور معنادارتری بالاتر به دست آمد. در میان جامعه دانشگاهیان افراد جوان از ارزش‌های اخلاق شرکتی، درک بالاتری دارند. همچنین افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر، معتقد به ارزش‌های اخلاقی بالاتری در شرکت هستند و نیز در میان جامعه حرفه‌ای حسابداری، شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر ارزش‌های اخلاقی بالاتری را دارا می‌باشند.
احمدپور و منتظری (1390) به بررسی نوع مدیریت سود و تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن پرداختند. نمونه مورد بررسی آن‌ها شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 بود. فرضیات با استفاده از رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان‌دهنده به کارگیری مدیریت سود کارا در بورس و اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج آن‌ها بیانگر این بود که اندازه شرکت و مالکیت خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر می‌گذارند. در مقابل بین مدیران غیرموظف، سهامداران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید.
خدادادی و جان جانی (1390) به بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379 تا 1385 با استفاده از مدل‌های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک پرداختند. نتایج مدل‌های تک متغیره آن‌ها نشان داد که شرکت‌هایی که دارای مدیریت سود نسبت به شرکت‌های بدون مدیریت سود، در سطح سود عملیاتی و سود خالص، عملکرد ضعیف‌تر؛ در سطح سود قبل از مالیات و سطح سود خالص، رشد بیش‌تر؛ در سطح سود خالص، اندازه بزرگ‌تر و سرانجام در سطح سود هر سهم، نرخ سود تقسیمی بالاتری داشتند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان داد شرکت‌هایی که مدیریت سود داشته‌اند، دارای رشد بیش‌تر و بازده کمتری بودند.
خواجوی و همکاران (1390) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سهم بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، ساختار سرمایه