پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

تمرکز 4 بنگاه به کار برده می‌شود.

2-7- رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود
متغیرهای کنترلی به کار گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی و اندازه شرکت. که در ادامه رابطه هر کدام از این متغیرها با مدیریت سود به تفکیک توضیح داده می‌شود:
در ادبیات حسابداری از جمله مواردی که ارتباط آن با مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش آن در میزان رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران بررسی شده است، اهرم مالی است. نتایج پژوهش‌های پیشین مانند بیتی و وبر (2003)، دیچو و اسکینر (2002) و سوئینی (1994) نشان می دهد که اهرم مالی بالا به طور بالقوه باعث افزایش مدیریت سود از طریق استفاده اقلام تعهدی و سایر انتخاب های حسابداری افزایش دهنده سود می گردد. دلیل این کار تلاش در جهت پیشگیری از تخلف مفاد قراردادهای بدهی می باشد. از طرف دیگر، بر اساس نتایج پژوهش‌های جنسن (1986)، کریستی و زیمرمن (1994) و ایسترود (1997) می توان به این نتیجه رسید که با توجه به نقش میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در میزان مدیریت سود، افزایش اهرم مالی باعث کاهش مدیریت سود می‌گردد.

2-8- پیشینه پژوهش
2-8-1- پژوهشهای خارجی
برندر و لویس (1986)، دریافتند که بین بازارهای محصول و تصمیمات مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد. با فرض وجود انحصار چند جانبه در بازار که در آن تصمیمات مالی و تولیدی در پی هم گرفته میشوند، آنها نشان دادند که مسئولیت محدود شرکت ممکن است منجر به این شود که شرکت مقروض دست به اجرای سیاست جسورانه تولید برای کسب بازده بیشتر زند و از آن جایی که شرکتها تمایل دارند که با استفاده از ساختار مالیشان، بازار تولید را تحت تأثیر قرار دهند، این موضوع میتواند شاخص جدیدی برای تعیین نسبت بدهی- سرمایه ارائه کند.
ترومن و تیتمن65 (1988) در پژوهشی به توضیح هموار‌سازی سود حسابداری پرداختند. آنها با استفاده از روش تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعات‏ بین مدیریت و سهامداران، شرط ضروری برای مدیریت سود است. در مدل آن‌ها که‏ جهت سنجش مدیریت سود استفاده نموده‏اند، مدیر اطلاعات بیش‌تری از سهامداران‏ دارد. آنها همچنین نشان دادند که چگونه هموارسازی سود منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود.
تئو و همکاران (1998) به بررسی مدیریت سود و عملکرد غیر‌کارای شرکت‌های منتشرکننده سهام فصلی پرداختند. دوره مورد مطالعه آنها سال 1976 تا 1989 بود. آنها به این نتیجه رسیدند که انتشاردهندگان سهام، اقلام تعهدی جاری راتعدیل می‌کنند تا سود خالص بیش‌تری را قبل از عرضه سهام گزارش کنند و همچنین این شرکت‌ها پس از انتشار سهام، سود خالص و بازده سهام غیر عادی کمتری دارند.
شارگرادسکی (1998)، بررسی کرد که آیا میزان رقابتی که یک شرکت با آن مواجه میشود ساختار سرمایهاش را تحت تأثیر قرار میدهد؟ بدین منظور، وی شرکتهای فعال در صنعت روزنامه آمریکا را مورد بررسی قرار داد. همچنین، اثر ساختار سرمایه بر نسبت تبلیغات روزنامه‌ها را بررسی کرد. نتایج نشان داد که با کاهش رقابت، نسبتهای بدهی نیز کاهش یافته است و نسبت بدهی، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمتها دارد. شواهد، این دیدگاه را تأیید می‌کرد که ایجاد بدهی می‌تواند به عنوان یک استراتژی تسهیلکننده تبانی برای رقابت در بازار محصول به کار گرفته شود.
هیلی و والن66 (1999) به بررسی پیشینه مدیریت سود و کاربرد آن برای تدوین استاندارد پرداختند. آنها به طور خاص به بررسی شواهد تجربی، که در طی آن اقلام تعهدی خاصی به منظور مدیریت سود استفاده می‌شود، بزرگی آن و کثرت مدیریت سود و این که آیا مدیریت سود تخصیص بهینه منابع را در اقتصاد تحت تأثیر قرار می‌دهد، پرداختند.
دیچو و اسکینر (2000) در پژوهشی تحت عنوان «مدیریت سود: تطابق دیدگاه‌های دانشگاهیان، حسابداران و قانون‌گذاران» به بررسی مدیریت سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که دانشگاهیان نسبت به حسابداران و قانون‌گذاران درک متفاوتی از مدیریت سود دارند. حسابداران و قانون‌گذاران، اغلب مدیریت سود را به عنوان یک مسئله گسترش یافته و شایع که نیاز به توجه فوری دارد، می‌دانند در حالی که دانشگاهیان تمایلی به پذیرش این که مدیریت سود به طور گسترده‌ای توسط شرکت‌ها به کار می‌رود، ندارند.
بنیش67 (2001) به وجود دو دیدگاه در مورد مدیریت سود اشاره می‏کند. دیدگاه‏ فرصت‏طلبانه‏ که بیان می‏دارد مدیران در پی گمراه کردن سرمایه‏گذاران هستند و «دیدگاه تبادل اطلاعات‏» که بیان می‏دارد اختیارات مدیر، ابزاری است برای وی تا انتظارات شخصی‏اش را در مورد جریانات نقد آتی شرکت به سرمایه‏گذاران ارائه کند.
فیلیپاتوس68 (2002)، به بررسی مدل اقتصادی رابطه بین رقابت در بازار محصول و میزان سودآوری صنایع تولیدی فلزات مختلف در آمریکا پرداخت. وی دریافت که رابطه معناداری بین رقابت در بازار محصول و سودآوری شرکت‌ها وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش، حاکی از این بود که رقابت در بازار محصول در صنایع مختلف، متفاوت است.
برگسترسر و فیلیپن69 (2006) در مقاله‌ای به بررسی انگیزه‌های مدیر عامل در مدیریت سود پرداختند. آنها به شواهدی مبنی بر این که استفاده از اقلام تعهدی برای دستکاری سود گزارش شده، در شرکتهایی که قراردادهای جبران خدمات مدیران وابسته به ارزش سهام و اختیار خرید سهام است، دست یافتند. افزون بر این، آنها دریافتند که در طی سال‌های با اقلام تعهدی بالا، مدیران عامل تعداد بسیار زیادی برگ اختیار خرید سهام منتشر می‌کنند و همچنین حجم زیادی از سهام شرکت را به فروش می‌رسانند.
کدیا70 (2006)، به تخمین رقابت در بازار محصول پرداخت. کدیا تلاش کرد تا معیاری برای تخمین واکنشهای استراتژیک شرکت در بازار محصول ارائه کند و همچنین، با استفاده از این معیار، دستمزد مدیران ارشد اجرایی را تخمین زند. او از اطلاعات فصلی سود و فروش برای تخمین شیب تابع واکنش شرکت استفاده کرد و دریافت که زمانی که شیب تابع، منفی است و به دلیل اقدامات رقبا حاشیه سود کاهش یافته است، شرکت به عنوان یک جانشین استراتژیک و زمانی که شیب تابع، مثبت است و با افزایش اقدامات رقبا حاشیه سود افزایش مییابد، شرکت به عنوان یک مکمل استراتژیک طبقهبندی میشود. علاوه بر این، کدیا دریافت که حالت جایگزین استراتژیک منجر به کاهش پاداش مدیران ارشد اجرایی میشود این در حالی است که در حالت مکمل استراتژیک، پاداش مدیران افزایش مییابد.
کارونا71 (2007)، معتقد است که رقابت می‌تواند ابعاد مختلفی هم‌چون: قابلیت جایگزینی محصول، اندازه بازار و هزینه‌های ورود به صنعت، که میزان تمرکز در صنعت را مشخص می‌کند، را منعکس کند. وی با استفاده از این ابعاد نشان داد که: الف) افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش انگیزه شرکت‌ها می‌شود. ب) رابطه رقابت با این انگیزه‌‌ها چندبعدی است و پ) در تحت تأثیر قرار دادن انگیزه‌ها، ویژگی‌های صنعت نقشی اصلی ایفا می‌کند.
سیلبرتو و شنون (2008)، در پژوهشی با عنوان ورشکستگی و رقابت در بازار محصول، شواهدی از صنعت هواپیمایی به این نتیجه رسیدند که رقبا تغییر قیمت‌ها را با شرکت‌های ورشکسته مطابقت نمی‌دهند.
تسای و چیو72 (2009) به منظور کاهش ریسک ناشی از بحران‌های مالی، که در نتیجه مدیریت سود ایجاد می‌شود، و کمک به سرمایه‌گذاران برای اجتناب از زیان‌های عظیم در بازار سرمایه از یک شبکه عصبی به منظور پیش‌بینی سطح مدیریت سود استفاده کردند. آن‌ها با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی روزنامه اقتصادی تایوان و 11 عامل که مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، موفق به کسب مدلی با دقت پیش‌بینی 81 درصد در کشف مدیریت سود شدند. افزون بر این از مواردی که طی آن شبکه عصبی، پیش‌بینی درستی از مدیریت سود آن‌ها ارائه کرده بود، به منظور ساخت یک مدل درخت تصمیم برای ایجاد قوانین مفید تصمیم‌گیری استفاده شد.
تینایکار و ژو (2009)، در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول و مدیریت سود : شواهد بین المللی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و قوی بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود وجود دارد.
اهارونی و همکاران73 (2010) به بررسی پدیده تونل‌زنی74 به عنوان انگیزه‌ای برای مدیریت سود در فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار چین در طی دوره زمانی 1999 تا 2001 پرداختند. آنها نشان دادند که فروش کالا و خدمات به شرکتهای گروه می‌تواند به طور فرصت‌طلبانه برای مدیریت سود افزایشی در طی دوره قبل از پذیرش شرکت در بورس به کار برود.
کیم و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان شروط بدهی و مدیریت سود واقعی، به بررسی تصمیم‌های مدیریت سود واقعی و ارزش قراردادهای بدهی پرداختند. آنها دریافتند زمانی که شرط‌های محکمی در قراردادهای بدهی وجود دارد، مدیریت سود واقعی بیشتر است/ نتایج بررسی نشان داد شرکت‌ها به منظور جلوگیری از تخطی از شرط‌های بدهی، از مدیریت سود واقعی استفاده می‌کنند. همچنین، شرکت‌ها زمانی از مدیریت سود واقعی استفاده می‌کنند که توانایی محدودی در مذاکره مجدد درباره نقض شرط‌های بدهی دارند.
ابراهیم و لیئوید75 (2011) به بررسی معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی در قراردادهای جبران خدمات و مدیریت سود پرداختند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که از هر دو معیار عملکرد مالی و غیر مالی استفاده می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که تنها از معیارهای عملکرد مالی استفاده می‌کنند، اقلام تعهدی کم‌تری دارند. اما آن‌ها شواهدی در مورد کاهش رفتار مدیریت سود برای رسیدن به معیارهای سود تحلیل‌گران بدست نیاوردند. همچنین، شرکت‌هایی که از معیارهای عملکرد غیرمالی استفاده می‌کنند، اقلام تعهدی کمتری دارند. نتایج آن‌ها نشان ‌داد که معیارهای عملکرد غیرمالی، می‌تواند به منظور کاهش رفتار مدیریت سود در قراردادهای جبران خدمات مدیران به کار برود. نمونه آن‌ها شامل 357 شرکت از شرکت‌های موجود در شاخص 500 S&P در سال 2004 در بخش‌های مختلف به جز مالی، انرژی و بخش عمومی با قراردادهای جبران خدمت بر اساس مزایای نقدی بوده است.
الیتزر76 (2011) از ایده استراتژی مدیریتی چندگانه استفاده کرد و به بررسی اثرات عقلانیت محدود و راهنماهای اخلاق بر معاملات درونی، مدیریت سود و تلاش‌های مدیریت پرداخت. نتایج نشان می‌دهد که عقلانیت محدود و تدابیر اخلاقی، نقش مهمی را در تصمیم‌گیری‌های مدیریت ایفا می‌کند. افزون بر این، نتایج نشان داد که مدیریت سود، ویژگی‌های دینامیکی چند دوره‌ای را نشان می‌دهد، در حالی‌که تلاش و تصمیمات معاملات داخلی در هر دوره به طور مستقل انجام می‌شود. همچنین، نتایج آن‌ها نشان داد که بر خلاف تفکر همگانی، سهامداران دارای منافع مقرر در انجام مدیریت سود هستند چرا که ثروت آن‌ها را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، زیان‌های مورد انتظار بازار برای ارزش سهامداران در واکنش به دستکاری‌های حسابداری کشف شده، به منظور تسهیل ترجیحات سهامداران برای مدیریت سود مورد نیاز است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که ترجیحات سهامداران برای مدیریت سود (که با توجه به زیان‌های بازار تعدیل می‌شود) نشان می‌دهد که سهامداران لزوماً ترجیح نمی‌دهند که مدیران اخلاقی و با حداقل عقلانیت محدود را استخدام کنند.
پرولس و لوگی77 (2011) به بررسی ویژگی‌های شرکت‌هایی که مرتکب تقلب در صورت‌های مالی شده بودند و تأثیر مدیریت سود قبلی بر احتمال ارتکاب تقلب در صورت‌های مالی، پرداختند. نمونه آن‌ها شامل 54 شرکت متقلب و 54 شرکت غیر متقلب بود. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های متقلب نسبت به شرکت‌های غیر متقلب با احتمال بیش‌تری در سال‌های قبل دارای مدیریت سود بوده و این که شرکت‌های متقلب احتمال بیش‌تری دارد که به پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران برسند و به متورم کردن سود بپردازند، حتی هنگامی‌که مدارکی از مدیریت سود قبلی وجود نداشته باشد.
حدانی و همکاران78 (2011) به بررسی اثر نگرش سهامداران و نظارت سرمایه‌گذاران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که گرایش سهامداران، به گونه‌ای مثبت با نتایج آتی مدیریت سود وابسته است و همچنین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سهم بازار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، ساختار سرمایه