پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار، رقابت در بازار محصول، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش
متغيرهاي اين پژوهش با نرمافزار Excel ویرایش 2010 محاسبه و سپس تجزيه و تحليل و آزمون فرضيههاي پژوهش، به همراه نتايج آن نيز با توجه به خروجي‌‍‍‌هاي به دست آمده از نرمافزارهای Stata نسخه 9.1 و Eviews نسخه 7، انجام مي‌شود.

1-11- واژه‌های کلیدی
رقابت در بازار محصول: عبارت است از توان بازار شرکتها که همان کنترل یک شرکت بر قیمت یا سطح تولید محصولش است (پاندی، 2004). در تعریف عملیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چند جانبه یا رقابتی یک شرکت است.
شاخص Q توبین: که از تقسیم کل سهام به ارزش بازار به علاوه کل بدهی به ارزش دفتری بر کل دارایی‌ها به ارزش دفتری، حاصل می‌شود (مرادی و پورحسن، 1389).
شاخص هرفیندال-هیرشمن: یک شاخص اقتصادی است که برای سنجش میزان انحصار و رقابت در بازار به کار برده می‌شود (حساس‌یگانه و همکاران، 1387).
شاخص نسبت تمرکز n بنگاه: یکی از شاخص‌های تمرکز است از حاصل‌جمع سهم بازار n بنگاه برتر به دست می‌آید (خداداد کاشی و شهیکی تاش، 1384).
مدیریت سود: مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است (اسچیپر، 1989).

1-12- ساختار پژوهش
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسأله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در بخش مربوط به روش پژوهش به تشریح جامعه آماری، محدوده زمانی، نمونه آماری، دوره پژوهش، روش جمع‌آوری داده‌ها و تعریف متغیرها پرداخته شد. در قسمت روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید. در ادامه به تعریف واژه‌های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد.
موضوع فصل دوم، بیان مبانی نظری پژوهش و بررسی پژوهش‌های گذشته است. در ابتدا کلیاتی درباره مدیریت سود و رقابت در بازار محصول مطرح می‌شود. در بخش آخر فصل، به مرور خلاصه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه پرداخته می‌شود.
در فصل سوم، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن‌ها، جامعه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌شود.
موضوع فصل چهارم، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 18، EViews ویرایش 7 و Stata ویرایش 9.1 است.
در فصل پنجم، بحث و نتایج، محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش بیان می‌شود.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
در فصل قبل، مطالبی پیرامون پژوهش، از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد. در این فصل ابتدا دیدگاه‌های مختلف درباره مدیریت سود مطرح می‌شود و در ادامه بازار، رقابت، انحصار، رقابت در بازار محصول، شاخص‌های اندازه‌گیری رقابت، رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود و رابطه میان متغیرهای کنترلی و مدیریت سود بیان می‌شود و در پایان، سابقه پژوهش‌های انجام در زمینه مدیریت سود و رقابت در بازار محصول در دو بخش پژوهش‌های خارجی و داخلی بیان می‌شود.
مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از:
الف) مدیریت سود
ب) بازار
پ) رقابت
ت) انحصار
ث) رقابت در بازار محصول
ج) رابطه میان متغیرهای کنترلی و ساختار سرمایه
د) بررسی سوابق تاریخی مرتبط با پژوهش حاضر.

2-2- مدیریت سود
به اعتقاد اسچیپر( 1989) مدیریت سود مداخلهی هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمان شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. بلکویی ( 2004) معتقد است مدیریت سود بخشی از حسابداری طراحی شده است. یعنی ایجاد هدف و تصویر از پیش ساخته برای انتقال اطلاعات با به کارگیری اطلاعات حسابداری است. هموار سازی سود، مدیریت سود، حسابداری ساختگی و قصورهای سیستم حسابداری جنبه های مختلف حسابداری طراحی شده هستند.
از دیدگاه دیجورج و دیگران (1999) مدیریت سود هم در دامنهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی و هم در سایر فعالیت ها و اقدام های مدیریت صورت می گیرد. اما، بیشتر محققانی نظیر هیلی ( 1985) ، اسچیپر (1989) و بلکویی ( 2004) مدیریت سود را بیشتر در محدودهی گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی امکان پذیر میدانند. فاما و جنسن (1983) و بیتی و دیگران ( 2002) معتقدند شرکت های سهامی عام به دلیل تئوری نمایندگی در مقایسه با شرکت های سهامی خاص انگیزه های بیشتری برای اجرای مدیریت سود دارند. نتایج تحقیق هاکرمن و زمیجوسکی (1979) نشان داد مدیران شرکت هایی که پاداش خود را بر مبنای سود حسابداری دریافت میکنند، برای بیشتر نشان دادن سود از روش های حسابداری افزایش دهندهی سود استفاده میکنند.

2-2-1- اهمیت سود
درک این‌که چرا سود مهم است برای مدل‌سازی فرضیه‌ها، انتخاب کنترل‌ها و ساختن نمونه‌ها مهم است. می‌توان برای اهمیت سود حداقل دو دلیل ذکر کرد:

الف) نقش دوگانه حسابداری
سود مهم است زیرا اطلاعات حسابداری به طور کلی مهم هستند. دیدگاه سنتی در مورد ارزش اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات دارای نقش دوگانه می‌باشند: 1) نقش اطلاعاتی و 2) نقش نمایندگی (ناتارجان10، 1996؛ دای11، 1988؛ ججسدال12، 1981؛رونن13، 1979).
1) نقش اطلاعاتی، ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی وجه نقد آینده و ارزیابی ریسک آن‌ها می‌باشد (رونن، 2008). از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت‌های اقتصادی را بیان می‌کند، اما به عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری همچنان مورد تردید است. همچنین بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، پژوهش‌های تجربی موید آن هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (حقیقت و رایگان، 1387).
2) نقش نمایندگی حسابداری ناشی از جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی است که باعث می‌شود مدیر در موقعیت نمایندگی سهامداران قرار گیرد. از آن‌جا که مدیر هم دارای منافع شخصی است، تطابق بین اهداف سهامداران و مدیران، دیگر تضمین نمی‌شود. راه حل این مشکل برای سهامداران، تقاضای اطلاعات برای نظارت بر مدیران پس از کارهای انجام شده توسط آنان و همچنین فراهم کردن انگیزه‌ای که علایق مدیر با علایق آن‌ها (سهامداران) قبل از این‌که کاری انجام دهند یکی شود (رونن، 2008).
بر پایه تئوری نمایندگی (فاما و جنسن، 1983؛ نمازی، 1985) وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) می‌شود تا جایی که آن‌ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم‌های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی آن‌ها، در جهت منافع مالکان است (نمازی، 1384: 156).

ب) مربوط بودن ارزش سود
استولی و برتون (2004) بیان می‌کنند که با توجه به این‌که سود یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم‌گیری‌ها است، لذا آگاهی استفاده‌کنندگان از قابلیت اتکای رقم سود می‌تواند آن‌ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری کند (نقل از خواجوی و همکاران، 1390).

2-2-2- تمایز میان مدیریت سود و تقلب
دیچو و اسکینر (2000) بر اساس نوع گزارش و انتخاب‌های حسابداری، تمایز میان مدیریت سود و تقلب را به صورت جدول 2-1 بیان می‌کنند. در اینجا آن‌ها بین انتخاب‌های متقلبانه و انتخاب‌های تهاجمی اما غیر متقلبانه که مدیران می‌توانند از اختیارات خود استفاده کنند تفاوت می‌گذارند. نکته مهم که باید به آن اشاره شود این است که یک تفاوت مفهومی واضح میان رویه‌های حسابداری متقلبانه (که به طور واضح سعی در فریب سرمایه‌گذاران دارند) و رویه‌هایی که قضاوت‌ها و تخمین‌هایشان در میان اصول پذیرفته شده حسابداری است و رویه‌هایی که ممکن است بنابر انگیزه و نیت مدیریت سعی در مدیریت سود داشته باشند، وجود دارد. رونن و یاری با اقتباس از جدول دیچو و اسکینر (2000) تمایز بین مدیریت سود و تقلب را به صورت زیر نشان دادند.
جدول 2-1- تمایز میان مدیریت سود و تقلب
نوع گزارشگری
انتخاب‌های حسابداری
در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری
حسابداری محافظه‌کارانه
تشخیص سریع ذخایر
حسابداری خنثی (فاقد مدیریت سود)
سودی که ناشی از عملیات بی‌طرفانه می‌باشد
حسابداری تهاجمی
گرفتن ذخیره کمتر برای مطالبات مشکوک‌الوصول
کم‌تر کردن ذخیره موجودی در یک سیاست کاملا تهاجمی
نقض اصول پذیرفته شده حسابداری
تقلب
ثبت فروش قبل از تحقق یافتن
بیان بیشتر موجودی به وسیله ثبت موجودی‌های واهی

(رونن و یاری، 2008: 28)
2-2-3- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی
از دیدگاه تاریخی، درک ما از مدیریت سود تحت تأثیر وقایع زیادی نبوده است. می‌توان این وقایع را در سه طبقه پژوهش‌های نظری، تجربی و تغییرات قانونی قرار داد (رونن و یاری، 2008).
در بخش پژوهش‌های نظری، بینش‌های جدید با نفوذ و گسترش تئوری بازی‌ها با حسابداری همراه گشت که شامل پژوهش‌های انجام شده توسط لامبرت14 (1984)، دای (1985)، دای (1988)، آریا و همکاران15 (1988، 2003)،سانکار16 (1999)، رونن و یاری (2001، 2002)، رونن و همکاران (2003) می‌باشد (نقل از رونن و یاری، 2008). این پژوهش‌ها بیانگر این بودند که هموارسازی واقعی نتیجه رابطه نماینده- کارگزار بین مدیر و مالکان شرکت می‌باشد.
در پژوهش‌های تجربی، توجه‌ها معطوف به حالتی شد که در آن مدیریت ممکن است تقاضای مدیریت سود مفید داشته باشد. این پژوهش‌ها شامل پژوهش‌های انجام شده توسط هیلی (1985)، شیپر (1989)، جونز (1991)، دیچو و همکاران (1995)، بارتو و همکاران17 (2000)، دیچو و دیچو18 (2002)، کانگ19 (2005)، کوتری و همکاران (2005)، یی20 (2005)، یاری و همکاران (2007)، یاری (2007) می‌باشد (نقل از رونن و یاری، 2008: 16). این پژوهش‌ها به قراردادهای جبران خدمات مدیران اشاره می‌کنند، هنگامی که افزایش سود منجر به افزایش پاداش مدیران نمی‌شود، این موضوع ممکن است باعث ایجاد انگیزه در مدیریت برای کاهش سود گزارش شده شوند.
در سطح تغییرات قانونی می‌توان به سخنرانی رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، آرتور لویت21 (1998)، با عنوان «بازی اعداد»، قانون ساربنز-اکسلی (2002) و همچنین افزایش تعداد کارکنان کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای نظارت بر حسابداران و بیانیه‌های حسابرسی نام برد (رونن و یاری، 2008). سخنرانی آقای لویت باعث انتشار SAB شماره 99 با عنوان «با اهمیت بودن» وSAB شماره 100 با عنوان «تشخیص و زمان‌بندی ساختار مجدد» وSAB شماره 101 با عنوان «تشخیص درآمد» شد. افزون بر این تشکیل هیات نظارت بر حسابداری عمومی را می‌توان در این گروه جای داد (رونن و یاری، 2008).

2-2-4- تعاریف مدیریت سود
پیتون22 (1922) بیان می‌کند که همیشه ایجاد تعریفی مفید برای یک موضوع گسترده سخت بوده است. تعریف دقیق ممکن است در بهترین حالت ناکافی بوده باشد و اغلب به طور مثبتی گمراه کننده باشد. در مورد مدیریت سود نیز، تعریفی دقیق که همه جنبه‌های آن را در بر گیرد موجود نیست.
با نگاهی به جامعه حرفه‌ای حسابداری ملاحظه می‌شود که تعریف روشنی از مدیریت سود در بیانیه‌ها و یا استانداردها و سخنرانی‌ها وجود ندارد. اگرچه برای حد نهایی مدیریت سود که همانا تقلب محسوب می‌شود تعریف مشخصی (بر حسب انگیزه مدیر) وجود دارد (دستگیر و ناظمی، 1386: 15). در ایران، نیز تعریف روشنی از مدیریت و هموارسازی سود از طرف مقامات قانون‌گذار و بورس و اوراق بهادار تهران ارائه نشده است (دستگیر و ناظمی، 1386).
با این وجود، رونن و یاری (2008) تعاریف مدیریت سود را در سه طبقه سفید، خاکستری و سیاه طبقه‌بندی کرده‌اند. مدیریت سود مفید (سفید)، شفافیت گزارش‌های مالی را افزایش می‌دهد. مدیریت سود مضر (سیاه)، شامل ارائه کاملاً نادرست صورتهای مالی و تقلب می‌باشد و مدیریت سود خاکستری، دستکاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، رقابت در بازار محصول، رقابت در بازار، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، گزارشگری مالی، ارزش شرکت، هموارسازی سود