پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………. 57
– جدول شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ……………………………………………… 57
– جدول شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال ………………………………………….. 57
– جدول شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ………………. 58
– جدول شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان متوسط درآمد ………………………………….. 61
– جدول شماره 07 : آمار پاسخگويان برحسب حيطه‌هاي هويت ديني …………………………………………………. 62
– جدول شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از اينترنت ………………………………………………. 66
– جدول شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي ………………. 67
– جدول شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در عضويت در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………….. 67
– جدول شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در ميزان دسترسي به شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …. 68
– جدول شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در چرايي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 68
– جدول شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان ميزان استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …………. 69
– جدول شماره 14 : فراواني و درصد پاسخگويان در ساعات حضور در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي …… 70
– جدول شماره 15 : فراواني و درصد پاسخگويان دراستفاده از بخش‌هاي مختلف شبكه‌هاي اجتماعي.. 71
– جدول شماره 16 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابزار مورد استفاده براي حضور در… …………………….. 71
– جدول شماره 17 : فراواني و درصد پاسخگويان در تعداد دوستان كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي ….. 72
– جدول شماره 18 : فراواني و درصد پاسخگويان در فواصل نوشتن مطلب در صفحات شخصي ………… 73
– جدول شماره 19 : فراواني و درصد پاسخگويان در ابراز علاقه براي نوشته‌هاي ديگران ……………………. 73
– جدول شماره 20 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نسبت به خواندن دعا ………………….. 74
– جدول شماره 21 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس نزديكي به خدا ……………………………. 74
– جدول شماره 22 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب خوشحالي از مسلمان بودن ………………………. 75
– جدول شماره 23 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس شادي از زندگي در … …………………… 75
– جدول شماره 24 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب احساس خستگي از انجام اعمال ديني …….. 76
– جدول شماره 25 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب انجام اعمال ديني تحت هر شرايطي ……….. 76
– جدول شماره 26 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقد به وجود خدا و … …………………………….. 77
– جدول شماره 27 : : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شرمساري … ……………………………….. 77
– جدول شماره 28 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان پاسخگويي دين اسلام … ………………. 78
– جدول شماره 29 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به زندگي پس از مرگ ……… 78
– جدول شماره 30 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به پاداش و … …………………….. 79
– جدول شماره 31 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه نماز ……………. 79
– جدول شماره 32 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان عمل به انجام فريضه روزه ……………. 80
– جدول شماره 33 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان شركت در مراسم مذهبي ………………. 80
– جدول شماره 34 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مطالعه كتب ديني …………………………. 81
– جدول شماره 35 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر به شهرهاي زيارتي …………………. 81
– جدول شماره 36 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به مجازات … …………………………. 82
– جدول شماره 37 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به ترك … ……………………………… 82
– جدول شماره 38 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقاد به درستكاري در … …………………………. 83
– جدول شماره 39 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس دوستي با پدر و مادر ……….. 83
– جدول شماره 40 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس آسايش و … ………………………. 84
– جدول شماره 41 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مشورت با پدر و مادر … …………………. 84
– جدول شماره 42 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان طرح مشكلات با پدر و مادر …………. 85
– جدول شماره 43 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تأكيد پدر و مادر … ………………………… 85
– جدول شماره 44 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اهميت دادن پدر و … …………………….. 86
– جدول شماره 45 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان خريد كتب ديني از … ……………………. 86
– جدول شماره 46 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تشويق پدر و مادر … ………………………. 87
– جدول شماره 47 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه روزه … ……………………….. 87
– جدول شماره 48 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه نماز … ………………………… 88
– جدول شماره 49 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان ركت پدر و مادر در مراسم مذهبي .. 88
– جدول شماره 50 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر پدر و مادر به اماكن مذهبي ….. 89
– جدول شماره 51 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………… 89
– جدول شماره 52 : گروه‌هاي آماري اعضاي شبكه ………………………………………………………………………………. 92
– جدول شماره 53 : آزمون تي دو نمونه اي مستقل …………………………………………………………………………….. 92
– جدول شماره 54 : آزمون فيشر براي مدت استفاده …………………………………………………………………………… 93
– جدول شماره 55 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي مدت استفاده ……………………………………………. 94
– جدول شماره 56 : آزمون فيشر براي ميزان استفاده ………………………………………………………………………….. 95
– جدول شماره 57 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان استفاده …………………………………………… 95
– جدول شماره 58 : آزمون فيشر براي نوع استفاده ……………………………………………………………………………… 96
– جدول شماره 59 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي نوع استفاده ………………………………………………. 97
– جدول شماره 60 : آزمون فيشر براي هدف استفاده ………………………………………………………………………….. 98
– جدول شماره 61 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي هدف استفاده …………………………………………… 98
– جدول شماره 62 : آزمون فيشر براي ميزان مشاركت ……………………………………………………………………….. 99
– جدول شماره 63 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان مشاركت ………………………………………… 100
– جدول شماره 64 : آزمون همبستگي براي پايگاه اجتماعي ………………………………………………………………. 101
– نمودار شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………….. 58
– نمودار شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………….. 59
– نمودار شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ………………………………………………. 59
– نمودار شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال …………………………………………… 60
– نمودار شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ……………….. 60
– نمودار شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سن ……………………………………………………………… 61
– نمودار شماره 07 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب متوسط ميزان درآمد ماهانه خود يا خانواده .. 62
– نمودار شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة احساس ……………………………………………………… 63
– نمودار شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة باور و اعتقاد ………………………………………………. 64
– نمودار شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عمل …………………………………………………………… 64
– نمودار شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة روابط صميمي خانواده ………………………………. 65
– نمودار شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عملكرد آموزشي خانواده …………………………… 65
– نمودار شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة پايبندي والدين به اصول و اعتقادات ديني . 66

– نمونه پرسشنامه يا چك ليست
شماره:

رديف
پرسش
لطفاًدراين‌محل چيزي نويسيد
1
آيا تا كنون از اينترنت استفاده كرده‌ايد؟
بلي خير

2
آيا در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيز عضو هستيد؟ (در صورتي كه عضو نيستيد فقط به سؤالات پشت برگه پاسخ دهيد.)
بلي خير

3
در صورت عضويت در شبكه‌هاي مجازي؛ عضو كدام‌يك از شبكه‌هاي زير مي‌باشيد؟
فيس‌بوك گوگل پلاس توئيتر ساير شبكه‌ها

4
ميزان دسترسي شما به اين شبكه‌ها چگونه است؟
كاملاً دسترسي دارم در برخي اوقات دسترسي دارم به ندرت دسترسي دارم اصلاً دسترسي ندارم

5
چرا در شبكه‌هاي اجتماعي عضو شده‌ايد؟
تعامل با ديگران كسب اخبار كسب اطلاعات علمي و آموزشي يافتن دوستان بيشتر همه‌ي موارد

6
معمولاً به چه ميزان از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟
هر روز هفته‌اي يك بار ماهي يك بار به‌طور پراكنده در طول سال

7
معمولاً در هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، بی ثباتی سیاسی، شکاف های اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله‌مراتب، مصرف كننده، قرن نوزدهم، ایدئولوژی