پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدت استفاده، هویت دینی، طبقه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه هويت ديني در افراد مجرد نسبت به افراد متأهل كم‌رنگ‌تر است يا به عبارت ديگر كاربران مجرد بيشتر داراي هويت ديني مدرن و سيال مي‌باشند نسبت به كاربران متأهل كه بيشتر از هويت ديني سنتي و اصيل برخوردارند.
16- آیا طبقه اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند با هویت دینی آنان رابطة معنی‌دار داشته باشد؟
از تحليل پاسخ‌هاي دريافتي از دانشجويان و با توجه به جداولي كه اين پاسخ‌ها را مورد آزمون قرار داده‌است و تشريح كامل آن‌ها در بررسي فرضيه‌ها آمده است مي‌توان دريافت كه افرادي كه داراي درآمد بالاتر هستند و از موقعيت مسكوني بهتري برخوردار مي‌باشند، هويت ديني مدرن و كم‌رنگ‌تري نسبت به ديگران دارند.

4-4) جداول و تحليل آزمون فرضيه‌هاي تحقيق:
فرضيه‌ي اول: هويت ديني در دانشجوياني كه عضو شبكه‌هاي اجتماعي هستند با سايرين تفاوت معناداري دارد؛ يعني دانشجوياني كه عضو شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيستند، از نظر پايگاه ديني و اعتقادات مذهبي نسبت به كساني كه در اين شبكه‌ها عضو هستند، جايگاه برتر و بالاتري دارند.

جدول شماره 52: گروه‌هاي آماري اعضاي شبكه

آيا در شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيز عضو هستيد؟
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خطاي استاندارد ميانگين
هويت ديني
بله
176
3.6414
0.74835
0.05641

خير
62
3.7365
0.79641
0.10114

جدول شماره 53: آزمون تي دو نمونه‌اي مستقل

آزمون لون براي مقايسه مساوي بودن واريانس
آزمون تي تست براي مقايسه ميانگين ها

آزمون فيشر
P-Value (زرد)
آزمون تي
درجه آزادي
P-Value (سبز)
اختلاف ميانگين
اختلاف خطاي استاندارد
فاصله اطمينان 95 درصد

حد پايين
حد بالا
هويت ديني
برابري واريانس ها
0.492
0.484
0.846-
236
0.399
0.09507-
0.11240
0.31650-
0.12636

نابرابري واريانس ها

0.821-
101.42
0.414
0.09507-
0.11581
0.32480-
0.13466

خروجي آزمون تي با دو نمونه‌ي مستقل, داراي دو جدول است, در جدول اول يعني جدول گروه‌هاي آماري تعداد نمونه‌ها، ميانگين، انحراف معيار و خطاي استاندارد ميانگين ارائه شده است. براي اين که ببينيم تفاوت ميانگين‌ها معنادار است يا خير، بايد به جدول دوم يعني جدول تي تست مستقل، نگاه کنيم. در اين جدول به قسمت P-Value در قسمت زرد رنگ نگاه مي‌کنيم، اگر مقدار P-Value، بيشتر از 05/0 باشد، نتيجه مي‌گيريم که واريانس برابرند و دليلي نداريم که واريانس‌هاي دو گروه برابر نباشد. در چنين شرايط در قسمت مساوي بودن واريانس‌ها به قسمت سبز رنگ توجه مي‌کنيم اگر مقدار آن کمتر از 05/0 بود، نتيجه مي‌گيريم که تفاوت ميانگين‌ها معني‌دار است. ولي اگر مقدار آن بيشتر از 05/0 بود، نتيجه مي‌گيريم که تفاوت ميانگين‌ها معني‌دار نيست. در صورتي که P-Value قسمت زرد رنگ کمتر از 05/0 باشد فرض برابر واريانس‌ها رد مي‌شود. لذا به قسمت سبز رنگ P-Value در قسمت مساوي نبودن واريانس‌ها توجه مي‌کنيم اگر اين مقدار کمتر از 05/0 باشد تفاوت ميانگين‌ها معني‌دار است و اگر اين مقدار بيشتر از 05/0 باشد تفاوت ميانگين معني‌دار نيست.
براي متغير هویت دینی همان‌طور که مشاهده مي‌شود در قسمت P-Value زرد رنگ مقدار آن بیشتر 05/0 مي‌باشد و اين نشان مي‌دهد که واريانس‌ها با هم برابر است بنابراين ما در سطر مساوي بودن واريانس‌ها به P-Value قسمت سبز رنگ توجه مي‌کنيم چون اين مقدار از 05/0 بزرگتر است نتيجه مي‌گيريم که تفاوت ميانگين‌ها معني دار نيست. يعني دانشجوياني كه عضو شبكه‌هاي اجتماعي مجازي نيستند، از نظر پايگاه ديني و اعتقادات مذهبي نسبت به كساني كه در اين شبكه‌ها عضو هستند، جايگاه برتر و بالاتري ندارند. پس فرضيه‌ي اول رد مي‌شود.

فرضيه‌ي دوم: بين مدّت استفاده کاربران از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني آن‌ها رابطه‌ي معني‌دار وجود دارد؛ يعني كاربراني كه مدت‌زمان بيشتري را در فضاي شبكه‌هاي اجتماعي حضور دارند احتمال دارد كه از نظر پايبندي به باورهاي ديني در مرتبه‌ي پايين‌تري قرار داشته‌باشند و برعكس كاربراني كه مدت‌زمان كمتري را در اين شبكه‌ها حضور دارند (آن‌لاين هستند) احتمال دارد كه از نظر باورها و اعتقادات ديني در مرتبه‌ي بالاتري قرار داشته‌باشند.
جدول شماره 54: آزمون فيشر براي مدت استفاده

هويت ديني

مجموع مربعات
درجه آزادي
مربع ميانگين ها
F
P-Value
بين دو گروه
7.133
4
1.873
3.182
0.014
در داخل گروه
130.029
232
0.560

جمع
137.162
236

در جدول اول مجموع مربعات متغيرها آمده است و درجه‌ي آزادي نيز براي اين متغيرها حساب شده است؛ براي معني‌داري از آزمون فيشر استفاده شده است. اين آزمون همانند تي دو نمونه‌اي مستقل عمل مي‌کند با اين تفاوت که براي سوال‌هايي استفاده مي‌شود که تعداد گزينه‌ها بيشتر از دو تا باشد. براي معني‌داري اين آزمون به P-Value مراجعه مي‌کنيم اين آيتم همان سطح معني‌داري مي‌باشد، اگر مقدار آن کمتر از 05/0 بود تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار است و اگر بيشتر از 05/0 باشد تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار نيست و بين گزينه‌ها تفاوت معني‌داري وجود ندارد و اين گزينه‌ها در يک سطح و داراي ميانگين يکساني هستند.
با توجه به جدول فوق سطح معني‌داري يا P-Value کمتر از 05/0 مي‌باشد، يعني تفاوت معني‌دار بين گروه‌ها وجود دارد.
با توجه به جدول فوق از آزمون مقايسات ميانگين دانکن استفاده کرده‌ايم، اين آزمون نشان مي‌دهد که کدام گروه‌ها با هم تفاوت معني‌دار دارند و کدام گروه‌ها با هم تفاوت معني‌دار ندارند.

جدول شماره 55: آزمون مقايسات ميانگين دانكن براي مدت استفاده

مدت استفاده
تعداد
زيرمجموعه براي آلفا= 0.05

1
2
کمتر از 2 ساعت استفاده مي کنند
109
3.4984

بين2 تا 5 ساعت استفاده مي کنند
53
3.8561
3.8561
بين5 تا 8 ساعت استفاده مي کنند
5
3.8752
3.8752
بيشتر از8 ساعت استفاده مي کنند
2

3.9944
Sig.

0.207
0.306
وسیله‌ای كه برای گروه ها در زیر مجموعه های همگن نمایش داده می شود

در جدول فوق همان‌طور که مشاهده مي‌شود گروه‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند، کمتر از 2 ساعت، بین 2 تا 5 ساعت و بین 5 تا 8 ساعت در دسته اول و بین 2 تا 5 ساعت، بین 5 تا 8 ساعت و بیشتر از 8 ساعت در دسته دوم قرار گرفته‌اند؛ اين بدين معني است که گروه‌ها کمتر از 2 ساعت، بین 2 تا 5 ساعت و بین 5 تا 8 ساعت با هم تفاوت معني‌داري ندارند و ميانگين‌هاي آنها نزديک به هم است. گروه‌هاي بین 2 تا 5 ساعت، بین 5 تا 8 ساعت و بیشتر از 8 ساعت هم با هم تفاوت معني‌داري ندارند و ميانگين‌هاي آنها نزديک به هم است يعني تنها گروه بیشتر از 8 ساعت با گروه کمتر از 2 ساعت تفاوت معني دار دارد و در بین گروه‌ها دارای میانگین بیشتری در این شاخص است. پس فرضيه‌ي دوم تأييد مي‌شود.

فرضيه‌ي سوم: بين ميزان استفاده‌ي کاربران از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني آن‌ها رابطه وجود دارد؛ يعني هر چه ميزان استفاده کاربران از اينترنت افزايش يابد، بيشتر احتمال مي‌رود که هويت ديني در آنان كمرنگ‌تر شده و برعکس هر چه ميزان استفاده کاربران از اينترنت کاهش يابد، بيشتر احتمال مي‌رود که هويت ديني سنتي و پررنگ‌تر داشته باشند.

جدول شماره 56: آزمون فيشر براي ميزان استفاده

هويت ديني

مجموع مربعات
درجه آزادي
مربع ميانگين ها
F
P-Value
درون گروهی
0.848
3
0.283
0.513
0.674
بین گروهی
94.308
171
0.552

مجموع
95.156
174

در جدول اول مجموع مربعات متغيرها آمده است و درجه آزادي نيز براي اين متغيرها حساب شده است براي معني داري از آزمون فيشر استفاده شده است اين آزمون همانند تي دو نمونه اي مستقل عمل مي‌کند با اين تفاوت که براي سؤال هايي استفاده مي‌شود که تعداد گزينه‌ها بيشتر از دو تا باشد. براي معني‌داري اين آزمون به P-Value مراجعه مي‌کنيم اين آيتم همان سطح معني‌داري مي‌باشد اگر مقدار آن کمتر از 05/0 بود تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار است و اگر بيشتر از 05/0 باشد تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار نيست و بين گزينه‌ها تفاوت معني‌داري وجود ندارد و اين گزينه‌ها در يک سطح و داراي ميانگين يکساني هستند.
با توجه به جدول فوق سطح معني‌داري يا P-Value بیشتر از 05/0 مي باشد، تفاوت معني‌دار بين گروه‌ها وجود ندارد. يعني هر چه ميزان استفاده‌ي کاربران از اينترنت افزايش يابد، احتمال نمي‌رود که هويت ديني در آنان كمرنگ‌تر شده باشد. با توجه به جدول فوق ما از آزمون مقايسات ميانگين دانکن نيز استفاده کرده ايم.

جدول شماره 57: آزمون مقايسات ميانگين دانكن براي ميزان استفاده

معمولاً به چه ميزان از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟
تعداد
زيرمجموعه براي آلفا= 0.05

1
ماهي يك بار
26
3.5457
هر روز
67
3.6299
هفته‌اي يك بار
55
3.6581
در طول سال بطور پراكنده
27
3.7908
Sig.

0.202
وسیله‌ای كه برای گروه‌ها در زیر مجموعه های همگن نمایش داده می‌شود.

در جدول فوق همان‌طور که مشاهده مي‌شود گروه‌ها در يک دسته قرار گرفته‌اند، اين بدين معني است كه بين گروه‌هاي اين شاخص تفاوت معني‌داري وجود ندارد. پس فرضيه‌ي سوم رد مي‌شود.

فرضيه‌ي چهارم: بين نوع استفاده‌ي کاربران از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني آن‌ها رابطه وجود دارد؛ يعني هر چه کاربران بيشتر در معرض و مواجهه‌ي محتوای خبري، علمي و آموزشي شبكه‌هاي اجتماعي باشند، بيشتر احتمال دارد که هويت ديني آنان حفظ شده و در قالب سنتي باقي بماند و برعکس هرچه کاربران بيشتر در معرض و مواجهه‌ي محتوای تفريحي و سرگرمي شبكه‌هاي اجتماعي باشند، بيشتر احتمال دارد که هويت ديني كم‌رنگ يا بازتابي داشته باشند.

جدول شماره 58: آزمون فيشر براي نوع استفاده

هويت ديني

مجموع مربعات
درجه آزادي
مربع ميانگين ها
F
P-Value
درون گروهی
6.301
4
1.575
2.937
0.022
بین گروهی
91.704
171
0.536

جمع
98.005
175

در جدول اول مجموع مربعات متغيرها آمده است و درجه‌ي آزادي نيز براي اين متغيرها حساب شده است براي معني‌داري از آزمون فيشر استفاده شده است. اين آزمون همانند تي دو نمونه‌اي مستقل عمل مي‌کند با اين تفاوت که براي سؤال‌هايي استفاده مي‌شود که تعداد گزينه‌ها بيشتر از دو تا باشد. براي كشف معني‌داري اين آزمون به P-Value مراجعه مي‌کنيم، اين آيتم همان سطح معني‌داري مي‌باشد، اگر مقدار آن کمتر از 05/0 بود تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار است و اگر بيشتر از 05/0 باشد تفاوت بين گروه‌ها در متغير مربوطه معني‌دار نيست يعني بين گزينه‌ها تفاوت معني‌داري وجود ندارد و اين گزينه‌ها در يک سطح و داراي ميانگين يکساني هستند.
با توجه به جدول فوق سطح معني‌داري يا P-Value کمتر از 05/0 مي باشد، و اين بدان معنا است كه تفاوت معني‌دار بين گروه‌ها وجود دارد. پس بين نوع استفاده‌ي کاربران از شبكه‌هاي اجتماعي و هويت ديني آن‌ها رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول فوق ما از آزمون مقايسات ميانگين دانکن هم استفاده کرده‌ايم، اين آزمون نشان مي‌دهد که کدام گروه‌ها با هم تفاوت معني‌دار دارند و کدام گروه‌ها با هم تفاوت معني‌دار ندارند.

جدول شماره 59: آزمون مقايسات ميانگين دانكن براي نوع استفاده

بيشتر از چه بخش‌هايي از شبكه اجتماعي استفاده مي‌كنيد؟
تعداد
زيرمجموعه براي آلفا= 0.05

1
2
همه‌ي موارد
91
3.5040

صحبت با دوستان
22
3.5400

تفريح و سرگرمي
29
3.7466
3.7466
مطالعه ديواره‌ها
9

3.9534
كسب اخبار و اطلاعات
25

3.9969
Sig.

0.320
0.304
وسیله‌ای كه برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت دینی، میزان استفاده، انحراف معیار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت دینی، علوم اجتماعی، ضریب همبستگی