پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدت استفاده، اقتصاد اطلاعات، فضای مجازی، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

سفر به شهرهاي زيارتي …………………. 81
جدول شماره 36 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به مجازات … …………………………. 82
جدول شماره 37 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اعتقاد به ترك … ……………………………… 82
جدول شماره 38 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب اعتقاد به درستكاري در … …………………………. 83
جدول شماره 39 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس دوستي با پدر و مادر ……….. 83
جدول شماره 40 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان احساس آسايش و … ………………………. 84
جدول شماره 41 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان مشورت با پدر و مادر … …………………. 84
جدول شماره 42 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان طرح مشكلات با پدر و مادر …………. 85
جدول شماره 43 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تأكيد پدر و مادر … ………………………… 85
جدول شماره 44 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان اهميت دادن پدر و … …………………….. 86
جدول شماره 45 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان خريد كتب ديني از … ……………………. 86
جدول شماره 46 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان تشويق پدر و مادر … ………………………. 87
جدول شماره 47 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه روزه … ……………………….. 87
جدول شماره 48 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان انجام فريضه نماز … ………………………… 88
جدول شماره 49 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان ركت پدر و مادر در مراسم مذهبي .. 88
جدول شماره 50 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب ميزان سفر پدر و مادر به اماكن مذهبي ….. 89
جدول شماره 51 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف …………………………………………………………………………………… 89
جدول شماره 52 : گروه‌هاي آماري اعضاي شبكه ………………………………………………………………………………. 92
جدول شماره 53 : آزمون تي دو نمونه اي مستقل …………………………………………………………………………….. 92
جدول شماره 54 : آزمون فيشر براي مدت استفاده …………………………………………………………………………… 93
جدول شماره 55 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي مدت استفاده ……………………………………………. 94
جدول شماره 56 : آزمون فيشر براي ميزان استفاده ………………………………………………………………………….. 95
جدول شماره 57 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان استفاده …………………………………………… 95
جدول شماره 58 : آزمون فيشر براي نوع استفاده ……………………………………………………………………………… 96
جدول شماره 59 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي نوع استفاده ………………………………………………. 97
جدول شماره 60 : آزمون فيشر براي هدف استفاده ………………………………………………………………………….. 98
جدول شماره 61 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي هدف استفاده …………………………………………… 98
جدول شماره 62 : آزمون فيشر براي ميزان مشاركت ……………………………………………………………………….. 99
جدول شماره 63 : آزمون مقايسات ميانگين دانکن براي ميزان مشاركت ………………………………………… 100
جدول شماره 64 : آزمون همبستگي براي پايگاه اجتماعي ………………………………………………………………. 101

فهرست شكل‌ها و تصاوير

نمودار شماره 01 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب نوع جنس ……………………………………………………. 58
نمودار شماره 02 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب مقطع تحصيلي ……………………………………………. 59
نمودار شماره 03 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت تأهل ………………………………………………. 59
نمودار شماره 04 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب وضعيت اشتغال …………………………………………… 60
نمودار شماره 05 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب موقعيت مسكوني خود يا خانواده ……………….. 60
نمودار شماره 06 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب سن ……………………………………………………………… 61
نمودار شماره 07 : فراواني و درصد پاسخگويان برحسب متوسط ميزان درآمد ماهانه خود يا خانواده .. 62
نمودار شماره 08 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة احساس ……………………………………………………… 63
نمودار شماره 09 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة باور و اعتقاد ………………………………………………. 64
نمودار شماره 10 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عمل …………………………………………………………… 64
نمودار شماره 11 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة روابط صميمي خانواده ………………………………. 65
نمودار شماره 12 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة عملكرد آموزشي خانواده …………………………… 65
نمودار شماره 13 : فراواني و درصد پاسخگويان در حيطة پايبندي والدين به اصول و اعتقادات ديني . 66

مقدمه:
با فرارسيدن عصر تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و گسترش فراگير آن كه به‌دنبال خود مفاهيم جديدي چون واقعيت مجازي، فضاي سايبر و … را به همراه ‌آورد؛ تغيير و تحولات زيادي در زندگي بشر ايجاد شد و ما را با جهان جديدي مواجه ساخت. جهاني كه در آن متفاوت مي‌انديشيم، مي‌نويسيم، مي‌خوانيم، ارتباط برقرار مي‌كنيم و به طور كلي جهاني كه در آن متفاوت زندگي ‌مي‌كنيم.
اساساً هميشه تكنولوژي،‌ روش و طريقه زندگي انسان‌ها را تغيير داده‌است. استفاده از تكنولوژي صرفاً منجر به ساده‌شدن كارها نمي‌شود، بلكه در روش انديشيدن و ماهيت كار انجام شده تأثير مي‌گذارد، تأثيراتي كه عمدتاً عظيم و پيش‌بيني نشده هستند. اختراع خط، تكنولوژي چاپ، تلگراف، تلفن و تكنولوژي كامپيوتر را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد؛ چرا كه هر‌يك به نوبه‌ي خود با تغييراتي كه به‌همراه آوردند، باعث دگرگوني در زندگي بشر شدند. رسانه‌هاي نوين اطلاعاتی و در رأس آن اينترنت، موجب نوسازي فرآيندهاي اجتماعی است. اين تکنولوژي تمام جنبه‌هاي زندگی مردم را تحت الشعاع قرارداده است. (جهانگرد؛ 1384: 3)
هرچند که انسان‌ها به طور معمول در مقابل هر گونه تغییری مقاومت می‌کنند ولی باید این مهم را پذیرفت که مواجهه با این تغییرات گریزناپذیر است و این مقاومت‌ها نیز شکسته‌خواهد شد و به همین علت باید همواره خود را برای این تغییرات که به سرعت و شتابان نیز صورت می‌پذیرد، آماده کرده و با یک شناخت خوب نسبت به میزان تأثیر هر یک از این تغییرات، اثرات سوء آن را به حداقل ممکن برسانیم.
با رشد شتابان تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات، به ويژه اينترنت و انتقال پرشتاب فعاليت‌ها به زندگي فردي و جمعي انسان؛ فضاهاي سايبر و محيط‌هاي مجازي، اهميتي روزافزون يافته و مجازي شدن را به نيروي محرك تغيير محيط زندگي انسان و از آن مهم‌تر به عامل اصلي تغيير الگوهاي فكري و رفتاري و به معنايي دقيق‌تر “وجود انسان” تبديل كرده‌است. ( اوحدي؛ 1380: 9 )
همان‌طور كه جامعه شناس انگلیسی، آنتوني گيدنز1 ( 1999 ) ياد‌آور مي‌شود، هرچه اين تغييرات نه‌تنها ” در بيرون از اينجا ” اتفاق مي‌افتد بلكه ” در اينجا نيز اتفاق مي‌افتد – در خانه‌هايمان و درون سرهاي ما -، و در اينكه ما چگونه دنيا و جايي كه در آن هستيم، مي‌بينيم. بنابراين، ما همه مسؤوليم تا در مورد تجربياتمان از اين تغييرات فرهنگي بيانديشيم و بحث كنيم. واقعيت اين است كه نمي‌توان نسبت به اين تغييرات بي‌تفاوت بود. بنابراين مهم است كه بدانيم كه چگونه اين تغييرات مي‌تواند تعاملات انساني هرروزه‌ي ما را تحت تأثير قرار دهد. مهم‌تر اينكه براي تمام كساني‌ كه وارد دنياي كار مي‌شوند لازم است تا نظرات خردمندانه‌اي راجع به اينترنت داشته باشند. ( تربتي، 1389، ص 12 )
جوامع در حال توسعه نظير ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تغييرات فاحش در بافت اجتماعی خود مواجهند. با افزايش پرشتاب قشر تحصيل‌كرده‌ي دانشگاهي، روز به روز بر ميزان طبقه‌ي نوظهور متوسط افزوده مي‌شود. پيامد ايجاد چنين طبقه‌ي اجتماعي در جوامع انساني، توليد نخبگان جديد در سطح جامعه و تغيير در تركيب و ساختار نخبگان قبلي مي‌باشد. اين فرآيند تدريجي در بلند مدت، منجر به تغيير ذائقه‌ي ارتباطي عموم جامعه می‌شود.
انديشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي و ارتباطات بر اين باورند كه تركيب و همگرايي، فناوري‌هاي ارتباطاتي و تجديد ساختار نظام سرمايه‌داري در دهه‌هاي اخير، سبب گشايش مرحله‌ي تازه‌اي در تاريخ جوامع بشري شده‌است. مرحله‌اي كه با اصطلاحاتي نظير جامعه فراصنعتي2، جامعه شبكه‌اي3، جامعه اطلاعاتي4، جامعه پست‌مدرن5، جامعه مجازي6 و امثالهم توصيف و تبيين شده است. “ويژگي‌هاي اين جامعه‌ي نو را مي‌توان پديده‌هايي از جمله اقتصاد اطلاعاتي جهاني، هندسه‌ي متغير شبكه‌اي، فرهنگ مجاز واقعي، توسعه‌ي حيرت انگيز فناوري‌هاي ديجيتال، خدمات پيوسته و نيز فشردگي زمان و مكان، برشمرد” ( كاستلز؛ 1380: 15 )
ورود به اين نوع جامعه‌ي جديد همچون مرحله‌ي گذار از جامعه‌ي كشاورزي به جامعه‌ي صنعتي، تمامي جنبه‌هاي‌ حيات بشري را تحت تأثير قرار داده و تحولاتي عميق را در ساختار جوامع و روابط ميان افراد به‌وجود آورده‌است، به‌نحوي كه عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را با انبوهي از فرصت‌ها و چالش‌هاي اساسي مواجه ساخته است.
در سال‌های اخير “شبکه‌های اجتماعی مجازی” با سرعتی بي‌نظير گسترش يافته‌اند. پايگاه‌های مجازی مای اسپیس (MySpace) ، فیس بوک (FaceBook) ، فایو های (5hi)، فرندستر (Friendster)، یوتیوب (YouTube)، فیلکر (Flickr)، اورکات (Orkut) و تویتر (Twitter) مشهورترين اين شبکه‌ها هستند که فضايی جذاب را برای ارتباط شبکه‌ای در فضای مجازی ميان کاربران اينترنت و عمدتاً از نسل جوان، فراهم آورده و در مدت زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده‌اند. به عنوان مثال FaceBook با توجه به اعلام سایت ويکی‌پدیا تا سپتامبر سال 2011 بيش از 800 ميليون کاربر فعال دارد. ( wikipedia؛ تاریخ مشاهده 09/09/1390)
شبکه‌های اجتماعی از يک سايت ساده مانند موتور جستجوگر، امکاناتی را برای بارکردن فايل‌های صوتی تصويری، گفتگوی مکتوب، پست الكترونيك و ديگر ابزارهای اشتراک‌گذاری به کاربران خود ارائه می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی، محل گردهمايی صدها ميليون کاربر اينترنت است که بدون توجه به مرز،‌ زبان،‌ جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می‌پردازند.
بي‌شك شبكه‌ي اجتماعي فيس‌بوك را مي‌توان به عنوان نماد شبكه‌هاي اجتماعي دانست. در سال‌هاي اخير حضور در فيس‌بوك به عنوان يك فعاليت اجتماعي در سطح دنيا شناخته شده و يكي از راه‌هاي برقراري ارتباط با دوستان، همكاران و آشنايان مي‌باشد. ورود كاربران ايراني نيز در اين شبكه‌ي ‌اجتماعي ( ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مدت استفاده، هویت دینی، طبقه اجتماعی Next Entries دانلود تحقیق با موضوع هویت دینی، علوم اجتماعی، ضریب همبستگی