پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

جنسيت

دانشکده
پسر
دختر
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
علوم انساني و اجتماعي
24
8/17
63
8/23
87
8/21
علوم اقتصادي و اداري
28
7/20
56
2/21
84
0/21
علوم پايه
12
9/8
26
8/9
38
5/9
رياضي
13
7/9
24
0/9
37
2/9
حقوق و علوم سياسي
14
4/10
22
3/8
36
0/9
فني و مهندسي
18
3/13
16
0/6
34
5/8
شيمي
8
9/5
21
9/7
29
2/7
تربيت بدني
9
7/6
13
9/4
22
5/5
الهيات
4
9/2
13
9/4
17
2/3
هنر و معماري
5
7/3
11
2/4
16
0/4
جمع کل
135
100
265
100
400
100

داده هاي جدول (5-5) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب دانشکده را نشان مي دهد. بر اساس داده هاي اين جدول، بيشترين تعداد پاسخگويان به ترتيب متعلق به دانشکده هاي علوم انساني و اجتماعي(8/21 درصد)و علوم اقتصادي و اداري(21 درصد) مي باشند. همچنين کمترين تعداد پاسخگويان متعلق به دانشکده هاي هنر و معماري(4درصد)و الهيات و معارف اسلامي (3/4درصد) بوده است. به علاوه، بيشترين تعداد پسران(7/20 درصد) متعلق به دانشکده علوم اقتصادي و اداري بوده اند. اين در حالي است که بيشترين تعداد دختران (8/23 درصد) متعلق به دانشکده علوم انساني و اجتماعي مي باشند.

5-1-6- توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل

5-6- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب معدل
معدل
تعداد
درصد
درصد تجمعي
پايين(14 و کمتر)
38
6/13
6/13
متوسط(17-1/14)
160
3/57
0/71
بالا(20-1/17)
81
0/29
100
جمع کل
279
100

ميانگين(حداکثر- حداقل)
2/16 (96/19-71/8 )
انحراف استاندارد
68/1

جدول (5-6) نشان دهنده توزيع پاسخگويان بر حسب معدل مي باشد. با توجه به داده ها مشاهده مي شود که بيشترين تعداد پاسخگويان (3/57 درصد) داراي معدل در سطح متوسط (17-1/14) و پس از آن نيز (29 درصد) داراي معدل بالا (20-1/17) مي باشند. همچنين کمترين تعداد پاسخگويان (6/13درصد) داراي معدل در سطح پايين (14 و کمتر) هستند. ميانگين معدل پاسخگويان 2/16 ، پايين ترين معدل گزارش شده 71/8 و بالاترين معدل گزارش شده نيز 96/19 بوده است.ضمن اينکه 84 نفر از پاسخگويان نيز از آنجا که مشغول به تحصيل در ترم اول بودند ، مشمول پاسخگويان اين پرسش نمي شدند و مابقي دانشجويان نيز پاسخي به اين سوال نداده اند که شايد بتوان احتمال داد به علت نامناسب بودن نمره معدل شان، علاقمند به گزارش کردن آن نبوده اند.

5-1-7- توزيع پاسخگويان بر حسب محل تولد

5-7- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل تولد
محل تولد
تعداد
درصد
شهر
348
0/87
روستا
52
0/13
جمع کل
400
100

داده هاي جدول (5-7) تعداد و درصد دانشجويان برحسب محل تولد را نشان مي دهد. براساس اين داده ها محل تولد (87درصد) دانشجويان شهر و (13درصد) آنها روستا بوده است. چنانکه مشاهده مي شود تعداد دانشجوياني که محل تولد آنها مناطق شهري بوده است، بيشتر از دانشجوياني است که در مناطق روستايي متولد شده اند.
5-1-8- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت

5-8- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت فعلي به تفکيک جنسيت

محل سکونت فعلي
پسر
دختر
کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
سکونت با والدين
60
1/45
96
8/36
156
6/39
خوابگاه دولتي
25
8/18
108
4/41
133
8/33
خانه دانشجويي
33
7/24
21
0/8
54
7/13
خوابگاه خصوصي
10
6/7
31
9/11
41
4/10
سکونت با اقوام
1
8/0
4
5/1
5
3/1
منزل شخصي
4
0/3
1
4/0
5
3/1
جمع کل
133
100
261
100
394
100

جدول (5-8) نشان دهنده توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب محل سکونت فعلي مي باشد. با توجه به داده هاي اين جدول مشاهده مي شود که بيشترين تعداد پاسخگويان (6/39 درصد) با والدين خود زندگي مي کنند و پس از آن ساکنين خوابگاه هاي دولتي بيشترين تعداد (8/33 درصد) را به خود اختصاص داده اند. کمترين تعداد پاسخگويان (3/1 درصد) نيز همراه با اقوام و يا در منازل شخصي خود سکونت داشته اند. هم چنين، در حالي که 60 نفر (1/45 درصد) از پسران با والدين خود زندگي ميکنند، اين رقم در ميان دختران 96 نفر (8/36 درصد) ميباشد.

5-1-9- توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين

5-9- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين
پايگاه اقتصادي- اجتماعي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
پايين
197
5/52
5/52
متوسط
151
3/40
8/92
بالا
27
2/7
100
جمع کل
375
100

متغير پايگاه اقتصادي- اجتماعي از ترکيب سه بعد ميزان تحصيلات (پدر و مادر)، ميزان درآمد (پدر و مادر) و منزلت شغلي (پدر و مادر) حاصل شده است. نمره منزلت شغلي پدر و مادر پاسخگويان بر اساس پژوهش نائبي (1381) در نظر گرفته شده است. چنانکه داده هاي جدول (5-9) نشان مي دهند، بيشترين تعداد پاسخگويان (5/52 درصد) داراي وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين مي باشند. کمترين تعداد پاسخگويان(2/7 درصد) نيز داراي وضعيت اقتصادي- اجتماعي بالا هستند. ضمن اينکه 100 نفر (3/40 درصد) در پايگاه اقتصادي- اجتماعي متوسط قرار دارند.

5-3- نمودار توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب پايگاه اقتصادي- اجتماعي

5-1-10- توزيع پاسخگويان بر حسب محل سکونت والدين

5-10- جدول توزيع پاسخ گويان بر حسب محل سکونت والدين
محل سکونت والدين
تعداد
درصد
شهر
319
2/80
روستا
79
8/19
جمع کل
398
100

داده هاي جدول (5-10) توزيع پاسخگويان برحسب محل سکونت والدين را نشان مي دهد.براساس اين داده ها محل سکونت والدين براي حدود(80درصد) پاسخگويان شهر و نزديک به(20درصد) آنها روستا بوده است. چنانکه مشاهده مي شود تعداد پاسخگوياني که والدين آنها شهرنشين بوده است بيشتر از کساني است که والدينشان در روستا زندگي مي کرده اند.

5-4- نمودار توزيع درصدي پاسخ گويان بر حسب محل سکونت والدين

5-2- توصيف متغيرهاي مستقل
5-2-1- مصرف تلويزيون داخلي
در پژوهش حاضر، مصرف تلويزيون داخلي با دو شاخص مدت زمان استفاده و همچنين اولويت بندي نوع برنامه هاي مورد مشاهده بررسي شده است. جداول زير نشان دهنده مدت زمان و همچنين اولويت بندي برنامه هاي مورد مشاهده توسط پاسخگويان مي باشند.

5-11- جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز
وضعيت تماشاي تلويزيون داخلي
تعداد
درصد
عدم تماشا
135
8/33
تماشا
265
2/66
جمع کل
400
100

داده هاي جدول (5-11) توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب وضعيت تماشاي تلويزيون داخلي را نشان مي دهد. بر اين اساس، 135 نفر (8/33 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که اصلاً تلويزيون داخلي تماشا
نمي کنند و در مقابل، 265 نفر( 2/66 درصد) از پاسخگويان اظهار داشتند که تلويزيون داخلي تماشا مي کنند.

5-12- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز
مدت زمانتماشا(به دقيقه)
تعداد
درصد
درصدتجمعي
60-1
76
7/28
7/28
120-61
63
8/23
5/52
180-121
44
6/16
1/69
240-181
33
5/12
5/81
300-241
27
2/10
7/91
360-301
11
2/4
8/95
361 و بيشتر
11
2/4
100
جمع کل
265
100

ميانگين(حداکثر- حداقل)
00/156 (480-5)
انحراف استاندارد
74/106

جدول (5-12) نشان دهنده توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب مدت زمان تماشاي تلويزيون داخلي ميباشد. با توجه به دادههاي اين جدول مشاهده مي شود که 76 نفر (7/28 درصد) از پاسخگويان گزارش دادند که در طول روز بين 60-1 دقيقه (يک ساعت و کمتر) تلويزيون داخلي تماشا مي کنند و در رده بعدي 63 نفر (8/23 درصد) از پاسخگويان قرار دارند که در طول روز بين 120-61 دقيقه (بيش از يک تا دو ساعت تلويزيون داخلي تماشا مي کنند. دامنه تغييرات تماشاي تلويزيون داخلي بين 5 تا 480 دقيقه ميباشد. ميانگين تماشاي تلويزيون داخلي نيز براي کليه بينندگان 156 دقيقه بوده است.

ج

5-5- نمودارتوزيع درصدي پاسخگويان برحسب مدتزمان تماشاي تلويزيون داخلي در طول روز(به دقيقه)

5-13- جدولتوزيع پاسخگويان برحسباولويتبندي برنامه هاي مورد مشاهدهشبکههاي تلويزيوني داخلي
نوع برنامه
اولويت اول
اولويت دوم
اولويت سوم
کل91

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
سريالهاو فيلمهايسينمايي
140
9/54
42
8/16
31
9/12
213
6/28
اخبارو گزارشهايخبري
42
5/16
44
6/17
21
8/8
107
4/14
برنامههايطنزومسابقاتوسرگرمي
34
3/13
27
8/10
16
7/6
77
3/10
برنامه هاي ورزشي
10
9/3
47
8/18
42
5/17
99
3/13
برنامههايعلميوپزشکي
9
5/3
25
0/10
22
2/9
56
5/7
برنامه کودک
5
0/2
24
6/9
27
3/11
56
5/7
برنامه هاي مستند
5
0/2
13
2/5
18
5/7
36
8/4
برنامههايآموزشيوهنري
5
0/2
6
4/2
19
9/7
30
0/4
مجلههاي تصويريخانواده
4
6/1
12
8/4
23
6/9
39
2/5
سخنرانيها وبرنامههاي مذهبي
1
4/0
10
0/4
19
9/7
30
0/4
مصاحبه با شخصيت ها
2
8/0
2
3/0
جمع کل
255
100
250
100
240
100
745
100

داده هاي جدول (5-13) نشان مي دهند که در خصوص اولويت اول بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون داخلي سريالها و فيلمهاي سينمايي با 140 بيننده (9/54 درصد) و پس از آن اخبار و گزارشهاي خبري با 42 بيننده (5/16 درصد) و برنامه هاي ورزشي با 34 بيننده (3/13 درصد)بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن جمع کل اولويتهاي بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون داخلي نيز ملاحظه ميگردد که سريالها و فيلمهاي سينمايي با 213 بيننده (6/28 درصد)، اخبار و گزارشهاي خبري با 107 بيننده (4/14 درصد) و برنامههاي طنز و مسابقات و سرگرمي با 77 بيننده (3/10 درصد) بيشترين ميزان را به خود اختصاص دادهاند. هم چنين مصاحبه با شخصيتها با دو بيننده (3/0 درصد)، سخنرانيها و برنامههاي مذهبي با 30 بيننده (4 درصد) و مجلههاي تصويري خانواده با 39 بيننده (2/5 درصد) داراي کمترين مخاطب بوده اند. ضمن اينکه 135 نفر نيز اصلاً تلويزيون داخلي تماشا نمي کردند و بنابراين نيازي نبود که اولويت هاي تماشاي خود را مشخص کنند.

5-14- جدول توزيع پاسخگويان برحسب مقوله هاي ادغام شده اولويت نخست تماشاي تلويزيون داخلي

رديف
نام دسته
نوع برنامه
تعداد
درصد
1
سريال ها و فيلم هاي سينمايي
سريال ها و فيلم هاي سينمايي
140
9/54

2

برنامههاي تفريحي و سرگرمي
برنامه هاي ورزشي

53

8/20

برنامه کودک

برنامههاي تفريحي و سرگرمي

برنامه هاي مستند

3

برنامه هاي خبري و سياسي
اخبار و گزارش هاي خبري

43

9/16

سخنراني ها و برنامه هاي مذهبي

مصاحبه با شخصيت ها

4

برنامه هاي علمي و هنري
مجله هاي تصويري خانواده

19

5/7

برنامه هاي آموزشي و هنري

برنامه هاي علمي و پزشکي

جمع کل
255
100

جدول (5-14) نشان دهنده توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر حسب مقولات ادغام شده اولويت نخست بينندگان به هنگام تماشاي تلويزيون داخلي مي باشد. همانگونه که داده ها نشان ميدهد، سريال ها و فيلم هاي سينمايي با 140 بيننده (9/54)درصد بيشترين و برنامه هاي علمي و هنري با 19 بيننده (5/7) درصد کمترين تعداد مخاطب را دارا مي باشند.
سليقه بينندگان و برنامه هاي مورد علاقه شان عمدتاً تماشاي سريال ها و فيلم هاي سينمايي و نيز برنامه هاي تفريحي و سرگرمي بوده است(7/75درصد) و کمتر از يک چهارم علاقمند برنامه هاي خبري و سياسي و هم چنين علمي- هنري بوده اند. اين در حالي است که جامعه آماري پژوهش حاضر را دانشجويان تشکيل مي دهند و بنابراين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، پوشش گیاهی، عوامل طبی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی باستانشناسی، ظروف سفالی، روابط سیاسی