پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت ها، استان مازندران، مصرف کنندگان، اقتصاد گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

شناخته شده است. همچنین گردشگری بین المللی در بخش جنوبی پرو تمرکز بیشتری دارد، تعداد کمی از گردشگران از طریق سفر جاده ای بناهایی که به مرور رشد کرده اند را در اطراف ماچوپیچو بازدید می کنند و تعداد بیشتر آنها از طریق سفرهوایی به (cusco) یا قطار مستقیم به مقصد ماچوپیچو می روند.
ساکنین پرو به دلیل نداشتن هزینه سفر به ماچو پیچو که حدود 25 دلار آمریکا می باشد با وجود اهمیت فرهنگی این مکان قادر به بازدید آن نیستند. رکود در دهه 1980 به دلیل افزایش آزادی و قرار دادهای بین المللی در راستای توسعه زیرنظر رئیس جمهور فوجیموری (fujimori) در سال 1998، باعث پیشرفت در دهه های بعد شد. گردشگری سومین منبع بزرگ اقتصادی در این کشور است که فرصت های شغلی را هم در بخش های رسمی هم غیر رسمی در اختیار ساکنین گذاشته است. صادرات و معادن دو رکن دیگر اقتصادی این کشور هستند.
– شورای شهر لستر ، نقد و بررسی تحول گردشگری
در این مقاله با مرور شواهد موجود حول فرصت ها و محدودیت ها ی گردشگری، ارزش گردشگری و حمایت از گردشگری در شهر لستر بررسی شده است.
نتایج به دست آمده:
به حساب آوردن هر سودی از گردشگران حائز اهمیت است.
گردشگری در بریتانیا 115 میلیار پوند به اقتصاد این کشور کمک می کند.
کاهش اخیر در میزان گردشگری نخست به دلیل کاهش در گردشگران شبانه است.
تولیدات غذا و نوشیدنی اهمیت رو به رشدی در اقتصاد زیر مجموعه ای دارند.
میزان کل مشاغل در لستر که در ارتباط با گردشگری هستند بین سال های 2008 تا 2010 کاهش یافته است. (از 8.7% به 7.9%)
اقتصاد گردشگری لستر بین سال های 2008 تا 2010 در حفظ مشاغل از آنچه که انتظار می رفت عملکرد ضعیف تری داشته است.
تعداد زیادی از مشاغل در فعالیت های ورزشی و رستوران و خدمات غذایی سیار بیش از آنچه که انتظار می رفت نگه داشته شدند.
ظاهرا اگر محدودیت های خاصی از بین برود پتانسیل بالایی برای پذیرش گردشگران موجود است.
مسئله اصلی برای حرفه گردشگری جلب اعتماد مشتری است.
– مدیریت گردشگری 2008، دیمیتریس بوهالیس دانشگاه بورن موث، راب لاو دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ
این مطلب مقالاتی که در بیست سال گذشته درباره گردشگری الکترونیک منتشر شدند را بررسی می کند. این مقاله با استفاده از منابع گسترده و متنوع با موضوع ادبیات گردشگری، بررسی و تحلیل جامعی از مطالعات اولیه با موضوع کاربردهای اینترنت در گردشگری دارد. همچنین بیانگر پیشرفت های آتی در گردشگری الکترونیک است و تغییرات مهمی را که بر ساختار صنعت گردشگری تاثیر می گذارند نشان می دهد. بخش اعظم این مقاله مروری بر تحقیقات و تلاش های رو به رشدی دارد که در این زمینه انجام شده است و چالش هایی که محققان گردشگری با آن روبه رو هستند و خواهند بود.
تجربه ای که انقلاب تکنولوژی از طریق پیشرفت اینترنت بدست آمده است، شرایط بازار را برای سازمان های گردشگری تغییر داده است، واز رابطه متقابلی که بین سازمان های گردشگری و مصرف کنندگان است حمایت می کند.
– شناخت محیطی در گردشگری جمعی، جولیان میرس، دانشگاه بورن موث 2007-2008
گردشگری جمعی نخست در قرن نوزدهم در انگلستان پدید آمد ولی بعدها در دهه 1950 به طور عمده در اروپا گسترش یافت. گردشگری جمعی به این معناست که حجم حجم زیادی از سیل گردشگران تعطیلات خود را در یک مقصد یکسان می گذرانند.
هدف از این مقاله ارزیابی آگاهی محیطی نسبت به گردشگری جمعی است. ادبیات گردشگری جمعی را بررسی می کند و آثار محیطی گردشگری جمعی و نقاط قوت آن و ارتباط بین گردشگری جمعی و گردشگری متناوب را شناسایی می کند. این مقاله بیانگر عناصر موثر بر فرایند تصمیم گیری گردشگران جمعی با توجه به انتخابشان برای تعطیلات می باشد.

3-1 مقدمه
در اين فصل به توضيح و تبيين چگونگي انجام پژوهش اشاره شده است. روش تحقيق يكي از فصول مهم هر تحقيق علمي است. جان ديويي71 پژوهش را عبارت از فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت مي داند. بنابراين پژوهش فرآيندي است كه از طريق آن مي توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را كسب كرد. روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است. همچنين پژوهش مجموعه فعاليت هاي منظمي است كه هدف آن كشف حقيقت يا رسيدن، از علم اندك به علم بيشتر است. پژوهش عبارت است كه از تغيير و كنترل هدايت شده يك موقعيت غير ثابت يا نامعين به موقعيتي كه از لحاظ مشخصات و روابط كاملاّ ثابت است(مقیمی،1373).
به اين جهت همچنان كه در ادامه خواهد آمد، ابتدا، متغيرهاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه آماري و حجم نمونه پرداخته و پس از آن به ترتيب روش و ابزار گردآوري داده ها را معرفي كرده و به شاخص هاي مورد پژوهش در پرسشنامه و قلمرو تحقيق اشاره شده و سپس با ذكر نحوه جمع آوري داده ها، روش هاي تجزيه و تحليل نتايج پژوهش پرداخته شده است. سوال هاي پرسشنامه با توجه به متغيرهاي موجود در مدل مفهومی تحقيق طراحي شده است كه در اين فصل بررسي و سپس پايايي و روايي ابزار سنجش با استفاده از روش هاي معتبر سنجيده شده و براي تحليل داده هاي آماري از روش هاي مختلف آمار توصيفي و استنباطي و از روش تحليل واريانس و كوواريانس و SEM72 استفاده مي شود. براي انجام محاسبات و ترسيم مدل ها و و نمودارها ازنرم افزار ليزرل73 استفاده مي شود.

3-2 روش تحقيق
تحقيق علمي عبارت است از يك روش گام به گام، منطقي، منظم و دقيق براي شناسايي مشكلات، گرد آوري داده ها، تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج هاي معتبر از آنها مي باشد. از اين رو تحقيق علمي صرفاّ مبتني بر تجربه يا برداشت هاي شخصي و درك مستقيم نيست، بلكه هدفمند و دقيق است. پايه هر علمي روش شناخت آن است و ارزش و اعتبار قوانين هر علمي، به روش شناختي مبتني است كه در آن علم بكار مي رود. منظور از روش شناسي تحقيق، شيوه انجام تحقيق است كه مشخص كننده روش هاي بكار گرفته شده در بررسي موضوع و دستيابي به نتايج در عمل و اجرا مي باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق اتخاذ شيوه اي مشخص است كه محقق را هر چه دقيق تر و آسان تر به پاسخ هاي احتمالي برساند، اين روش بستگي به اهداف و ماهيت موضوع و همچنين امكانات و منابع دارد. تحقيقات علمي بر اساس اهداف تحقيق به سه دسته تقسيم مي شوند؛ بنيادي، كاربردي و تحقيق و توسعه(سرمد، بازرگان و حجازي،۱۳۸۱). . تحقيق حاضر نيز از لحاظ هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد. زيرا با هدف كاربردي نمودن يك زمينه خاص علمي تلاش دارد پيش نيازهاي اجراي موضوع تحقيق را درعمل بررسي نمايد. انتخاب روش اجرايي تحقيق بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش، فرضيه هاي تدوين شده، ملاحظات اخلاقي و انساني حاكم بر موضوع تحقيق و وسعت امكانات اجرايي آن دارد. در اين مرحله محقق بايستي روش تحقيقي را كه براي پژوهش او مناسب است، انتخاب نمايد. از نظر اجرا و گرد آوري داده ها بطور كلي دو دسته تحقيق وجود دارد، تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) و تحقيق آزمايشي. در اين تحقيق باتوجه به محدوديت هاي منابع اطلاعاتي و امكانات محيط آزمايشي و نيز محدوديت در زمان اجرا از روش توصيفي استفاده شده است. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي مي باشد(سرمد، بازرگان و حجازي،۱۳۸۱)
تحقيق حاضر با توجه به اينكه در قلمرو خاصي از زمان انجام شده در زمره تحقيقات پيمايشي قرار دارد. توصيف كمي و دقيق يك پديده نيز ماهيتا موجب توسعه و بهبود و درك ما از آن پديده مي گردد. در مطالعات توصيفي بر خلاف مطالعاتي كه هدف شان كشف روابط علت و معلولي است هدف توصيف منظم و مدون موقعيت ويژه بصورت واقعي و عيني (يعني آنچه هست) مي باشد.

3-3 جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش مشتريان آژانس هاي مسافرتی استان مازندران مي باشد. لازم به ذكر است گردشگراني كه سفرهاي داخلي و خارجي را انجام مي دهند و از طريق اين آژانس ها اقدام به مسافرت مي كنند جزء جامعه آماري محسوب مي شوند.
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گيري
مبناي يك تحقيق استنباطي (آمار استنباطي) پاسخ قابل قبول به دو پرسش زير است:
1- حداقل حجم نمونه قابل قبول چقدر است؟ (n)
2- روش انتخاب عناصر نمونه چگونه است؟
پاسخ پرسش دوم اين است كه دليل كافي بر تصادفي بودن عناصر نمونه انتخاب شده و بدون جايگذاري بودن آن وجود داشته باشد. استفاده از روش هاي نمونه گيري مانند روش نمونه گيري ساده، گروهي، سيستماتيك، خوشه اي كه تضمين كننده روش نمونه گيري خوب است. هدف اصلي تحقيق كشف اصلي است كه در همه موارد صادق باشد. به عبارت ديگر هدف همه نمونه برداري ها در پژوهش علمي تهيه گزاره هاي دقيق و با معنا درباره يك گروه بر پايه مطالعه زير مجموعه اي از آن گزاره است. اما مطالعه تمامي جامعه به گونه اي كه به يك قاعده كلي بي انجامد اگر محال نباشد دست كم كاري مشكل است. نمونه گروه كوچكتري از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه اي از جامعه انتخاب شده، مي توان از مشخصات كلي جامعه استنتاج معيني به عمل آورد(جان بست،۱۳۷۴).
در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. در روش نمونه گيري تصادفي ساده هر يك از عناصر جامعه مورد نظر براي انتخاب شدن شانس يكساني دارند. يا به عبارتی دیگر همه نمونه هايي ممكن كه داراي تعداد ثابت n هستند براي انتخاب شدن احتمال يكسان داشته(هومن،1376).
زماني كه روش نمونه گيري تصادفي است جامعه آماري نرمال فرض مي شود. براي پاسخ به سوال اول از روش هاي رياضي استفاده مي شود، با توجه به اينكه نمونه كيفي است. از طرف دیگر 5% _ < n/N باشد اصطلاح جامعه نامحدود را نمي توان ناديده گرفت(آذر و مؤمني،۱۳۷۹).
فرمول زير با توجه به توضيحات بالا در اين پژوهش جهت تعيين حجم نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنجا كه جامعه آماري(مشتريان آژانس هاي مسافرتی استان مازندران) اين تحقيق، جامعه اي نامحدود است، لذا در اين تحقيق از فرمول كوكران( جامعه نامحدود ) براي نمونه گيري استفاده شده است:

با استفاده از فرمول بالا داريم :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، تغییرات آب و هوایی، حمل و نقل، توسعه گردشگری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، تمایل مشتری، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری