پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت نرم، مدل ترکیبی، کارایی نسبی، تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاح شده ورودی محور مدل پوششی CCR اصلاح شده ورودی محور

متغیر کمکی کمبود در میزان تولید ستاده مشخص شده r را نشان می دهد و متغیر کمکی دیگری است که ورودی i استفاده شده از آن را بیان می دارد. یک واحد تصمیم گیرنده وقتی کاراست که:
اولا باشد و ثانیا

2-2-6-5- مدلهای خروجی محور
همانطور که قبلا اشاره شد کارایی را می توان از دو دیدگاه تمرکز بر ورودی ها و خروجی ها مورد بررسی قرار داد. چارنز وکوپر و رودز (1981) کارایی را با توجه به این دو دیدگاه به صورت زیر تعریف کردند:
در یک مدل ورودی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان کاهش هریک از ورودی ها بدون افزایش ورودی های دیگر یا کاهش هریک از خروجی ها وجود داشته باشد.
در یک مدل خروجی محور، یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هریک از خروجی ها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.
هدف مدل خروجی محور کسب بیشترین مقدار خروجی است. در این مدل بوده و میزان کارایی را نشان می دهد.

مدل پوششی CCR اصلاح شده خروجی محور مدل مضربیCCR اصلاح شده خروجی محور

شكل2-6- نمايش ساخت مدل خروجي محور CCR

2-2-6-6- بازده به مقیاس6
بازده به مقياس بيانگر رابطه بين تغييرات ورودي ها و خروجي هاي يك سيستم توليدي، خدماتي يا يك بنگاه است بعبارت ديگر به مفهوم چگونگي تغيير خروجي ها نسبت به تغيير يكسان در تمام ورودي هاست. بطور كلي در مفاهيم اقتصاد خرد و بطور خاص در بحث DEA سه نوع بازده نسبت به مقياس وجود دارد كه به شرح زير است.
الف- بازده به مقیاس ثابت (CRS)7
در صورتي كه نسبت تغيير در خروجي ها كه در نتيجه يك افزايش يا كاهش در تمام ورودي ها به دست مي آيد دقيقا برابر با نسبت تغيير ايجاد شده در ورودي ها باشد بازده به مقياس را بازده ثابت نسبت به مقياس مي نامند.
ب- بازده به مقیاس افزایشی (IRS)8
در صورتي كه نسبت تغيير در خروجي ها بزرگتر از نسبت تغييرات ايجاد شده در ورودي ها باشد بازده به مقياس را افزايشي مي نامند.
ج- بازده به مقیاس کاهشی(DRS)9
در صورتي كه نسبت تغيير در خروجي ها كوچكتر از نسبت تغييرات ايجاد شده در ورودي ها باشد آن را بازده به مقياس كاهشي مي نامند.
فرم رياضي سه نوع بازده به مقياس به شرح زير مي باشد (مهرگان،1383، 21)

شکل زیر مناطق بازده به مقیاس را نشان می دهد.

بازده به مقیاس
منطقه
بازده به مقیاس افزایشی
بازده به مقیاس ثابت
بازده به مقیاس کاهشی
بازده به مقیاس افزایشی(ورودی محور)
بازده به مقیاس ثابت (خروجی محور)
بازده به مقیاس ثابت (ورودی محور)
بازده به مقیاس کاهشی(خروجی محور)
بازده به مقیاس افزایشی(ورودی محور)
1
2
3
4

5

6

شكل2-7- مناطق بازده به مقياس

2-2-6-7- مدل BCC 10
یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن می باشد. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد. مدل های CCR از جمله مدل های بازده ثابت نسبت به مقیاس هستند اين مدل ها زماني مناسب هستند كه تمام واحدها در مقياس بهينه عمل كنند. در ارزيابي كارايي واحدها هر گاه فضا و شرايط رقابت ناقص محدوديت هايي را در سرمايه گذاري تحميل كند موجب عدم فعاليت واحد در مقياس بهينه مي گردد.
در سال 1984 بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCRمدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنها به مدل BCCشهرت یافت. این مدل به ارزیابی کارایی نسبی واحدها با بازده نسبت به مقیاس متغیر می پردازد (مهرگان،1383، 84).
مدل مضربی BCC ورودی محور به صورت زير مي باشد. تفاوت این مدل با مدل CCR در وجود متغیر آزاد در علامت است.

هرگاه ، بازده به مقیاس، افزایشی است.
هرگاه ، بازده به مقیاس، ثابت است.
هرگاه ، بازده به مقیاس، کاهشی است.

براي نوشتن ثانويه مدل مضربي BCC كه همان مدل پوششي ناميده مي شود محدوديت جايگزين متغير آزاد در علامت مي شود. در مدل های پوششی محدودیت تعیین کننده نوع بازده به مقیاس یک مرز کاراست.

اگر محدودیت به مدل زیر اضافه شود، بازده به مقیاس متغیر است.
اگر محدودیت به مدل اضافه شود، بازده به مقیاس غیرافزایشی است.
اگر محدودیت به مدل اضافه شود، بازده به مقیاس غیر کاهشی است.

شكل2-8- نمايش ساخت مدلBCC با هر دو گرايش
2-2-6-8- مدل اصلی CCR-BCC
برای ساخت مدل BCC ، یک محدودیت نرمال ساز به مدل اصلی CCR اضافه کردیم. شکل این محدودیت به صورت ”مساوی“ بود، حال اگر محدودیت مذکور را به صورت ”کوچکتر یا مساوی“ بیان کنیم مدل CCR-BCC بدست خواهد آمد. علت نامگذاری این مدل به شکل مرز حاصل از آن مربوط است. زیرا مرز این مدل ترکیبی از مرزهای مدل CCR ,BCC خواهد بود. در این مرز کارایی از مبدا مختصات شروع شده و سپس با مرز BCC تطبیق می یابد.
این محدودیت در مدل باعث می شود که بازده بصورت متغیر و از نوع کاهشی باشد.

شكل2-9- نمايش ساخت مدلCCR-BCC با هر دو گرايش
2-2-6-9- مدل اصلی BCC-CCR
تفاوت این مدل با مدل CCR-BCC در محدودیت نرمال ساز است. در این مدل شکل محدودیت نرمال ساز به صورت ”بزرگتر یا مساوی“ است. مرز این مدل ترکیبی از مرز مدل CCR و BCC می باشد. اما قسمت اول مرز این مدل شامل
مرز BCC و قسمت دوم آن شامل مرز CCR است. محدودیت مذکور باعث می شود که در این مدل بازده به مقیاس متغیر و از نوع افزایشی باشد.

شكل2-10- نمايش ساخت مدلBCC-CCR با هر دو گرايش

2-2-6-10- کارایی مقیاس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کارایی فنی، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی تخصیصی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک، حقوق بین الملل، سیاست خارجی