پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

تغییرات تعدادی پایانه شعب بانک رفاه کل کشور (chTERMsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانک رفاه کل کشور (amountTERMsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی پایانه شعب بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی پایانه شعب بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی پایانه شعب بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از تیر 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.758a
.574
.568
7.468E11
a. Predictors: (Constant), chTERMsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
5.420E25
1
5.420E25
97.176
.000a

Residual
4.015E25
72
5.577E23

Total
9.435E25
73

a. Predictors: (Constant), chTERMsum
b. Dependent Variable: amountTERMsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-3.217E12
4.359E11

-7.379
.000

chTERMsum
3.637E9
3.690E8
.758
9.858
.000
a. Dependent Variable: amountTERMsum
همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.758 قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
57.4%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.758
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-3216742171297+3637152632 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

II-8) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب بانک رفاه کلکشور(chTERMsum-chPOSsum-chATMsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانک رفاه کل کشور (amountPORTsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب بانك رفاه کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب بانك رفاه کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب بانك رفاه کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل Next Entries مقاله رایگان درباره قانون مجازات، جبران خسارت، دوره قاجار