پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.955 خیلی قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
91.3%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.955
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-471154001716+1449429 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

I-2) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانک رفاه کل کشور (chCARDsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانک رفاه کل کشور (amountPOSsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکیبانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POSبانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکیبانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POSبانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از اسفند 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.751a
.564
.558
9.791E11
a. Predictors: (Constant), chCARDsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
8.190E25
1
8.190E25
85.435
.000a

Residual
6.327E25
66
9.586E23

Total
1.452E26
67

a. Predictors: (Constant), chCARDsum
b. Dependent Variable: amountPOSsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-8.090E11
1.886E11

-4.289
.000

chCARDsum
633684.118
68557.350
.751
9.243
.000
a. Dependent Variable: amountPOSsum
همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.751 قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
56.4%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.751
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-809046103364+633684 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

I-3) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانک رفاه کل کشور (chCARDsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانک رفاه کل کشور (amountTERMsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از خرداد 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.964a
.929
.928
3.048E11
a. Predictors: (Constant), chCARDsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
8.766E25
1
8.766E25
943.842
.000a

Residual
6.687E24
72
9.288E22

Total
9.435E25
73

a. Predictors: (Constant), chCARDsum
b. Dependent Variable: amountTERMsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-1.627E11
5.170E10

-3.146
.002

chCARDsum
612125.554
19924.654
.964
30.722
.000
a. Dependent Variable: amountTERMsum
همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.964 خیلی قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
92.9%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.964
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-162653540894+612125 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

I-4) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانک رفاه کل کشور (chCARDsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در درگاه های بانک رفاه کل کشور (amountPORTsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از خرداد 1384 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.937a
.878
.876
1.778E12
a. Predictors: (Constant), chCARDteh
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.680E27
1
1.680E27
531.725
.000a

Residual
2.338E26
74
3.160E24

Total
1.914E27
75

a. Predictors: (Constant), chCARDteh
b. Dependent Variable: amountPORTsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-2.033E12
3.236E11

-6.282
.000

chCARDteh
12684021.467
550064.376
.937
23.059
.000
a. Dependent Variable: amountPORTsum
همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.937 خیلی قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
87.8%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.937
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-2032769752766+12684021 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

II-5) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی دستگاه های ATM بانک رفاه کل کشور (chATMsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانک رفاه کل کشور (amountATMsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از تیر 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.845a
.714
.710
1.449E12
a. Predictors: (Constant), chATMsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
3.874E26
1
3.874E26
184.582
.000a

Residual
1.553E26
74
2.099E24

Total
5.428E26
75

a. Predictors: (Constant), chATMsum
b. Dependent Variable: amountATMsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-4.546E12
5.310E11

-8.562
.000

chATMsum
9.665E9
7.114E8
.845
13.586
.000
a. Dependent Variable: amountATMsum

همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.845 خیلی قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
71.4%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.845
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-4546031101451+9665071676(X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

II-6) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی دستگاه های POS بانک رفاه کل کشور (chPOSsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانک رفاه کل کشور (amountPOSsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از اسفند 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.901a
.813
.810
6.420E11
a. Predictors: (Constant), chPOSsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.180E26
1
1.180E26
286.245
.000a

Residual
2.720E25
66
4.121E23

Total
1.452E26
67

a. Predictors: (Constant), chPOSsum
b. Dependent Variable: amountPOSsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-6.219E11
1.040E11

-5.978
.000

chPOSsum
1.821E8
10762971.507
.901
16.919
.000
a. Dependent Variable: amountPOSsum
همبستگی ساده میان متغیرها (R):
0.901 خیلی قوی
میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل (R^2):
81.3%
میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):
معنادار است
میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):
0.901
الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:
Y=-621923155066+182096352 (X)
رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:
قبول

II-7) متغیر مستقل:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل