پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و میزان نقد درخواستی روزانه شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و مبلغ حواله شده به اداره امور شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان کل حسابهای الکترونیکی کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و موجودی نقد پایان روز شعب:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعدادمشتریان تلفنبانک کلکشور و موجودی نقد پایان روز شعب کلکشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد کل مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و موجودی نقد پایان روز شعب کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی مشتریان حساب های الکترونیک و انتقال وجه نقد به اداره کل خزانه:
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب همراه کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان اینترنت بانک کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
بین تغییرات تعداد مشتریان حساب های الکترونیکی کل کشور و انتقال وجه نقد از شعب به اداره خزانه کل کشور، در بانك رفاه ايران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
نرم افزار تحلیل آماری SPSS
اس‌پی‌اس‌اس SPSS مخفف كلمات Statistical Plachage for the Social Science كه به معناي نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي است. بنابراين اين نرم افزار ابتدا براي محاسبات آماري محققان علوم اجتماعي نوشته شده بود. ولي با پيشرفت علم آمار وكامپيوتر اين نرم افزار نيز قابليت هاي خود را افزايش داد و اكنون به نرم افزاري تبديل شده است كه تقريبا تمام نيازيها محاسبات آماري هر نوع طرح تحقيقاتي و آماري را برآورده مي نمايد. (حبيب پور و صفري، 1388)
«اس پی اس اس» از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.ایننرم‌افزارتوسط پژوهشگران بازار و دادوستد،پژوهشگران سلامتی،شرکت‌های نقشه‌برداری،دولتی،پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند. (مومني و قومي، 1378)
تحلیل خروجی نرمافزار SPSS
نرمافزار SPSS چند جدول را جهت تحلیل ارائه می دهد. در اینجا به شرح اندکی از مهمترین جداول که در ادامه از آنها بهره میگیریم، می پردازیم؛
Model Summary به معنای خلاصه مدل است. این جدول مقادیر R و R^2 را نشان می دهد. مقدار R (همبستگی پیرسون بین دو متغیر) اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت همبستگی بن دو متغیر را نشان می دهد.
مقدار R^2 نشان میدهد که چه مقدار از متغیر وابسته، میتواند توسط متغیر مستقل تبیین شود.

به عنوان مثال جدول فوق را در نظر بگیرید؛ می توان مشاهده کرد که با توجه به مقدار نسبتاً قابل توجه R (0.965) همبستگی ساده از نوع خیلی قوی بین دو متغیر وجود دارد.
همچنین مقدار R^2 نشان می دهد که 93.2% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می گردد.
جدول بعدی ANOVA نام دارد. این جدول نشان می دهد که آیا مدل رگرسیو ن می تواند به طور معنادار و مناسبی تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کند. برای بررسی معناداری به ستون آخر (sig) نگاه می کنیم. این ستون معناداری آماری مدل رگرسیون را نشان می دهد.چنانچه میزان بدست آمده کمتر از 0.05 باشد نتیجه میگیریم که مدل بکار رفته، پیشبینی کننده خوبی برای متغیر وابسته است.

جدول فوق نشان می دهد که مدل رگرسیونی معنادار است.
جدول بعدی Coefficients ، به معنی ضرائب، اطلاعاتی را در مورد متغیرهای پیشبین به ما می دهد.

مشاهده می کنیم که مقدار ثابت (constant) و متغیر وابسته هر دو در مدل معنادار شده اند (به ستون sig نگاه می کنیم). ستون Coefficients Standardized (Beta) بیانگر ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار بتا است. ضریب رگرسیونی استاندارد شده یا مقدار Beta در جدول فوق 0.965 شده است که نشانگر میزان تاثیر متغیر مستقل بر وابسته است.
نکته: میزان Beta زمانی که تنها یک متغیر مستقل در مدل داریم، با میزان همبستگی پیرسون بین دو متغیر (R) دقیقاً برابر است. اما زمانی که بیش از یک متغیر مستقل داشته باشیم، Beta با ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تفاوت خواهد داشت. در واقع زمانی که بیش از یک متغیر مستقل در مدل داشته باشیم، ضریب Beta به ما کمک می کند تا سهم نسبی هر متغیر مستقل را در پیشبینی متغیر وابسته مقایسه کنیم و به عبارتی بتوانیم تعیین کنیم که کدام متغیرها بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارند.
جهت ایجاد معادله رگرسیونی از میزان ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (B) استفاده می کنیم. معادله رگرسیونی جهت پیشبینی دقیق مقادیر متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد و معادله آن به صورت زیر است:
Y=a+bX
Y= مقدار پیشبینی شده متغیر وابسته
a= عرض از مبدأ نقطه تقاطع خط رگرسیون با محور Y (در جدول: مقدار ثابت یا constant)
b= شیب خط (ضریب رگرسیونی استاندارد نشده یا B)
X= مقادیر مختلف متغیر مستقل
بنابراین معادله رگرسیونی جدول فوق به این صورت نوشته می شود؛
Y=999947.361+0.874 (X)
بنابراین با کمک معادله فوق می توان با ثابت نگه داشتن مقادیر a و b و جایگذاری مقادی مختلف متغیر مستقل X، مقادیر متغیر وابسته Y را پیشبینی نمود. (حبيب پور و صفري، 1388 ؛ مومني، 1378)
در آزمون های انجام شده در این تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. چرا که؛
متغیرها فاصله ای یا نسبی هستند.
رابطه مورد مطالعه خطی می باشد.
کارایی بالای این ضریب همبستگی.
دقت بالای این ضریب نسبت به سایر ضریب های موجود.
 تفسير نتايج ضريب همبستگي برونداد SPSS 
براساس يک قاعده کلي براساس مقادير زير مي‌توان درباره ميزان همبستگي متغيرها قضاوت کرد. در اين تحقيق نيز ملاك سنجش ضرايب همبستگي همين جدول مي باشد. بخاطر داشته باشيد همين تفسير براي مقادير منفي نيز قابل استفاده است؛
ضريب همبستگي
تفسير
0.00 – 0.19
خيلي اندک و قابل چشم پوشي
0.20 – 0.39
خيلي اندک تا اندک
0.40 – 0.69
متوسط
0.70 – 0.89
زياد
0.90 – 1.00
خيلي زياد

همچنين آماره sig. يا همان P-Value مربوط به همبستگي مشاهده شده بايد کوچکتر از سطح خطا باشد. يک قانون کلي وجود دارد و آن اينکه اگر همبستگي بزرگتر از 0.3 باشد مقدار معناداري کوچکتر از سطح خطاي 0.05 خواهد بود. (مومني و قومي، 1378)
خلاصه فصل سوم
در اين فصل كلياتي در ارتباط با اقتصادسنجي، مدل رگرسيوني، متغيرها و فروض مسئله بيان نموديم. همچنين نحوه استفاده از نرمافزار SPSS را نيز جهت آزمون مورد نظر در اين پايان نامه را شرح داديم. نتايج به دست آمده از آزمون ها را در فصل بعد و نتايج حاصل از تحليل آنها را نيز در فصل پنجم بيان خواهيم نمود.

4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
پس از آنکه داده هاي تحقيق گردآوري و طبقه بندي گرديدند و جداول ونمودارهاي لازم تهيه شدند و آزمون هاي آماري نيز انجام شد؛ نوبت به مرحله جديدي ازفرايند تحقيق که به مرحله تجزيه وتحليل داده ها معروف است، مي رسد. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد.در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود، جهت داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل روشي است که از طريق آن، داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي تحقیق فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين اين داده ها به منظورآزمون فرضيه ها فراهم آيد.در این تحلیل آماری جهت بررسی وجود رابطه همبستگی و میزان و شدت آن بین متغیرهای مورد بررسی، براساس مطالب ذکر شده در فصل 3 این پایاننامه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده نموده ایم.
بیان نتایج
در اين تحقيق با توجه به محدوديتهايي چون اطلاعات ناقص و يا عدم وجود همزماني بين اطلاعات كسب شده، 33 مورد تست نرمافزاري جهت تحليل روابط انجام گرديد كه در ادامه نتایج بدست آمده از خروجی نرمافزار آماری IBM SPSS Statistics 19 به همراه تحلیل آن به حضور ارائه می گردد؛
I-1) متغیر مستقل: تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی رفاه کل کشور (chCARDsum) _ X
متغیر وابسته: مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانک رفاه کل کشور (amountATMsum) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه H_O: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه H_1: بین تغییرات تعدادی کارتهای الکترونیکی بانك رفاه کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM بانك رفاه کل کشور رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از تیر 1385 الی مهر 1391
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.955a
.913
.912
8.003E11
a. Predictors: (Constant), chCARDsum
ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
4.954E26
1
4.954E26
773.490
.000a

Residual
4.739E25
74
6.404E23

Total
5.428E26
75

a. Predictors: (Constant), chCARDsum
b. Dependent Variable: amountATMsum
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-4.712E11
1.356E11

-3.474
.001

chCARDsum
1449429.477
52115.824
.955
27.812
.000
a. Dependent Variable: amountATMsum

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع وجوه نقد، بانکداری الکترونیک، روش شناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع متغیر مستقل