پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مجازات، دیوان عدالت اداری، مجازات اسلامی، پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ی مرتبط………………………………………………………………………………………………..110
3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112
بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113
بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115
بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116
بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116
بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117
بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119
بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119
3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119
بند اول: مسولیت کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121
بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124
بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125
بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران معاصر……………………………………………………………………………126
3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128
بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128
بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131
3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136
بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136
بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137
بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138
بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138
3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139
3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142
3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142
3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142
3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144
3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145
3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146
3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی در قانون جدید مجازات اسلامی…………151
3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152
بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153
بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153
بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154
3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155
3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155
بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155
3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157
3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157
3-2-11 واکنش غیر سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159
3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159
3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160
بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160
بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161
3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162
بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162
بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162
4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170
کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170
پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173
مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174
قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175
سایت ها و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده
در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.
با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، فساد اداری، تفکیک قوا Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، پیشگیری وضعی، مسئولیت مدنی، تاریخ ایران