پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، ضمن عقد، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه مالکی زمین خودرابرای دفن میت عاریه می دهد؛ به خاطرلزوم احترام به مردگان ومانع اخلاقی ومذهبی مربوط به نبش قبرکه دارای جنبه اجتماعی نیز می باشدومربوط به حقوق عمومی است برحقوق خصوصی معیر مقدم شده وحدود واختیارش رامحدود می سازد.به عبارت دیگر دراراضی طرفین این شرط ضمنی وجود دارد وباتوجه به داوری عرف تازمانی که مرده نپوسیده است معیر نمی تواند زمین راپس بگیرد 102 یا اینکه شخصی به آوارگان ،اذن عبور ازملک خود رابدهد و قانون برای مدتی رجوع از این اذن را به دلیل اضطراب آوارگان ممنوع سازد.103 پیش از این گفتیم که برطبق قانون مدنی اگر وجه ملزم یا مانع قانونی در میان نباشد اذن دهنده در ارتفاق هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده ومانع استفاده دیگری ازملک خویش شود. 2- مورد دومی که مالک حق رجوع راازاذنی که داده است راندارد این است که مالک به وجه ملزمی حق رجوع راازخودسلب کرده باشد.ماده 120قانون مدنی این قسم ازموانع رجوع راپیش بینی کرده است: «اگرصاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برروی دیوار اوسرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند،هروقت بخواهد می تواندازاذن خود رجوع کند مگراینکه به وجه ملزمی این حق راازخود سلب کرده باشد».
وجه ملزمی که دراین ماده به کاررفته،اختصاص به شرط ضمن عقدلازم معین مانند بیع واجاره ندارد،بلکه هرقراردادی که مخالف باقانون نباشدطبق ماده10قانون مدنی نافذ است.بنابراین مادامی که عقد اصلی باقی است،چه اذن ضمن عقدلازم داده شود یاعدم رجوع ازاذن ،ضمن عقدلازمی شرط شده باشداذن دهنده نمی تواندازاذن خود رجوع نمایدورجوع اثرقانونی ندارد.سلب حق رجوع به وسیله ایقاع نیز امکان دارد،مانند ابراءکه طبق ماده 289قانون مدنی دائن می تواندازحق خود به اختیارصرف نظر نماید.104همچنین سلب حق رجوع ممکن است صریح باشد یاضمنی ویاناشی ازبنای دوطرف درتراضی،مانند اذن برگذاردن سرتیربرروی عمارت. ماده 124 قانون مدنی اعلام می دارد:«اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارهمسایه بوده وسابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می تواند آنرا تجدیدکندو همسایه حق ممانعت ندارد مگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق،به حرف اجازه او ایجاد شده بوده است».
درمواردی که مانع از رجوع مالک،قرارداد باشد، بامنحل شدن یافسخ عقد منشأ آن درجایی که فسخ عقد لازم امکان دارد محقق می شود.در واقع، مالک با اسقاط حق رجوع، اراده خود را برای ایجاد التزام اعلام کرده است. بنابراین واسطه مالک و مأذون بر مبنای اذن ساده قرار ندارد که نتیجه ی آن چیزی جز برقراری حق ارتفاق نیست.105
درمورد ماده120 قانون مدنی به همین ترتیب است.اذن سرتیر نهادن برروی دیوار همسایه،همراه باشرط ضمنی التزام به اذن وسلب حق رجوع است؛به خاطر این است که هیچکس اختیار بقاء وتخریب ملک خود را برابر تحصیل اذن سرتیر نهادن به همسایه نمیدهد.پس باید ثابت شود که مفاد تراضی دوطرف بر دادن اذن ساده بوده تا رجوع از آن ممکن باشد.به ویژه که حرف از گفته مالک تنها اباحه و اذن نمی فهمد و او را ملزم به نگاهداری پیمان خویش نمی داند.106
باتتبع درقانون مدنی درمورد خسارات ناشی ازرجوع مالک قانونگذار هیچ حکمی رابیان نکرده است .شاید علت آن باشد که وضع قواعد عام مسئولیت مدنی جوابگوی خلأفوق خواهدبود ،به هرحال این عدم پیش بینی کار دستگاه قضایی رامشکل ساخته است؛به دلیل اینکه دراثررجوع مالک ازاذنش خساراتی به مأذون وارد می شود وبطور معمول ایشان ادعای ورود خسارات کرده وجبران آن را می خواهد لذا قاضی باید باتوجه به قواعدعام مسئولیت مدنی ،بایدببیند که آیا رجوع به قصد اضرارولجبازی بوده یابرای رفع حاجت وضرر از مالک؟ که اثبات دوموضوع مشکل وزمان زیادی را می طلبد.درخصوص رجوع مالک ازاذن درفقه علامه درتذکره در مورد وضع سرتیر پنج قول ازشافعیه نقل کرده است که عبارتند از:
1- اذن دهنده ميتواند از اذن خود رجوع بنمايد و مخير است كه سرتير را باقى بگذارد و اجرت المثل بخواهد و يا آنكه بردارد و ارش بدهد.
2- اذن دهنده ميتواند از اذن خود رجوع كند و سر تير را بردارد و ارش بدهد.
باقى گذاردن و خواستن اجرت المثل متوقف بتراضى طرفين است.
3- اذن دهنده ميتواند از اذن خود رجوع كند ولى نميتواند سرتير را رفع بنمايد و فقط ميتواند اجرت المثل بخواهد.
4- اذن دهنده ميتواند از اذن خود رجوع كند و سرتير را رفع بنمايد بدون آنكه ارش بدهد.
5- اذن دهنده نميتواند از اذن خود رجوع كند. 107
به نظرمی رسدنظر مشهورفقهای شافعی این است که اذن ده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد اجاره Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری