پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد جنسی، رضایت جنسی، انزال زودرس

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخ به این سوال ممکن است اطلاعاتی را با توجه به الگوی تعاملی و صراحت در برقراری ارتباط فراهم کند. درمانگر قبل از پرسیدن سوالات بیشتر از شریک ممکن است از او بپرسد که “آیا اول چیزی هست که مایل باشد درمانگر از او سوال کند یا خودش در موردش به بحث و گفتگو بپردازد”. این سوال باز پاسخ به شریک جهت شروع پردازش موضوعات یا عوامل شخصی که ممکن است روی درمان اثر داشته باشند فرصت می دهد. پس از آنکه درمانگر با شریک در مورد این موضوعات بحث کردند، مصاحبه با شریک به همان قالب مصاحبه با بیمار در میآید.
جلسه سوم : سومین جلسه معمولاً268 هر دو شریک را در برمیگیرد. درمانگر با پرسیدن این سوال از هر دو شریک شروع میکند “آیا از زمان آخرین ملاقات هیچ چیز جدیدی اتفاق افتاده است؟ یا این که آیا دوست دارند در مورد موضوعات مرتبط با جلسات قبلی بحث و گفتگو کنند؟”. پاسخهای شریکها به یک سوال باز پاسخ به درمانگر اجازه میدهد جهت مشاهدهی این که چگونه با هم ارتباط برقرار میکنند، چه کسی سوالات یا موضوعات را مطرح میکند و چگونه هر شخص با نیازهای خودش ارتباط برقرار میکند. زمانی که موضوعات توسط زوج مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت درمانگر میبایستی مفهوم سازی موردی269اش را ارائه دهد. بعد از طرح ریزی عواملی که به نظر میرسد در اختلال عملکرد جنسی مشارکت دارند، درمانگر میبایستی جهت شناسایی اهداف مناسب درمانی با زوج کار کند. زمانی که اهداف درمانی مشخص شد و روی آنها موافقت صورت گرفت، درمانگر میتواند یک طرح کلی درمان به زوج ارائه داده و مراحل ابتدایی درمان را مورد بحث قرار دهند.

اهداف درمان:
پیشنهاد میشود که هدف اولیهی سکس درمانی میبایستی کمک به زوج جهت داشتن ارتباط جنسی ارضا کنندهتر270باشد و برای آنها توضیح میدهیم که مقاربت یا ارگاسم جز کوچکی271از فعالیت جنسی بوده و برای فعالیت جنسی ارضاکننده ضروری نیستند و جزء اهداف ثانویه محسوب میشوند. همچنین توضیح میدهیم که اهداف جهت یافته به سمت عملکرد272 باعث فشار روانی بیمار و افزایش اضطراب عملکردی شده و معمولاً باعث خود شکستدهی میشوند. علاوه بر این مبنای اهداف جهت یافته به سمت عملکرد این عقیده است که در تعامل جنسی در صورتیکه وقایع شخصی (مثل مقاربت و ارگاسم) رخ ندهد یک شکست محسوب میشود.
حال با توجه به معیارهای تشخیصی انجمن روانپزشکان آمریکا برای انزال زودرس به عنوان یک بیماری که شامل:
– احساس ناتوانی در تاخیر انزال
– ناتوانی در کنترل انزال
– پذیرش به عنوان یک مشکل
– رنج روانی فردی و بین فردی همراه با آشفتگیهای گسترده273 است
اهداف درمانی می تواند شامل :
– رفع احساسات منفی بین زوج (افزایش صمیمیت جنسی274)
– افزایش کنترل در تاخیر انزال
– افزایش هوشیاری275 نسبت به احساسات جنسی و بدنی276
– افزایش خودکارآمدی جنسی277
– افزایش جراًتمندی جنسی 278
– افزایش اعتماد به نفس جنسی279
– مدیریت مشکلات جنسی
– افزایش رضایت جنسی 280
مرحله دوم: شامل 3 بخش است. در بخش اول به بررسی و اصلاح مفروضهها و باورهایی که زوج در مورد عملکرد جنسی دارند پرداخته میشود (جلسه چهارم).
اهداف این بخش شامل کشف باورهای اشتباه، انتظارات غیر واقعبینانه، کمبود اطلاعات درمورد فیزیولوژی، آناتومی و عملکرد جنسی که میتواند نقش محوری در علت شناختی و حفظ اختلال عملکرد جنسی داشته باشد. ما عموماً افسانهها را با زوج بررسی میکنیم و از آنها جهت مشخص کردن این که به درستی کدام بیانیهها اعتقاد دارند، سوال میکنیم. این تمرین به زوجین جهت کشف نگرشهایشان برای عملکرد جنسی کمک کرده و علاوه بر این به درمانگر جهت شناسایی باورهای بیمار و به چالش کشیدن آنها در درمان کمک میکند.
جلسه پنجم: به بخش دوم این فاز اختصاص دارد که در آن به آموزش و تبیین مولفهها و ابعاد “مدل سکس به اندازهی کافی خوب281” (متز282 و مک کارتی283، 2007) برای افزایش رضایت جنسی زوجها پرداخته میشود.
در “مدل سکس به اندازهی کافی خوب” تمرکز روی صمیمیت284 است، لذت به همان اندازهی عملکرد مهم است، پذیرش هیجانی دوجانبه به عنوان بخشی از محیط (رابطهای) مهم بوده و همچنین زوجها در راستای پیروی از واقعبینی و معنای مثبت در زندگی صمیمانهشان تشویق میشوند. سکس داخل سبک زندگی روزانهشان یکپارچهسازی شده و زندگی روزانه نیز داخل زندگی جنسی جهت ساختن سبک زندگی جنسی منحصر به فرد زوجین یکپارچهسازی میشود. سکس به اندازهی کافی خوب هماهنگ با شیوهی زندگی واقعی زوج میباشد و زمانی که سکس به عنوان لذت تجربه میشود باعث کاهش فشار، سرزندگی کامل و در رخدادی دیگر به عنوان یک اتحاد معنوی محسوب میشود. این مدل میپذیرد که در میان زوجهایی که از رابطهی جنسیشان رضایت دارند کیفیت سکس از روزی به روز دیگر و از خیلی خوب به متوسط یا حتی عملکرد بد در نوسان است. اختلالات عملکردی جنسی فرصتی استثنایی برای کمک حرفهای جهت حمایت و ارتقاء کیفیت زندگی افراد و زوج میباشد.
جلسه ششم: آموزش در رابطه با انزال و انزال زودرس، آموزش و استفاده از تکنیک های کنترل محرک285، مراقبه286و تقویت عضله پوپکو کوکسی جوس287.
الف- آموزش روانی در رابطه با مسئله انزال، فیزیولوژی آن، زمان های نهان طبیعی و اصلاح باورهایی در رابطه با آن، عوامل ایجاد کننده و چگونگی تشخیص آن. مثلاً درمانگر میتواند بیمار را آگاه کند که معمولاً بیشتر مردان ظرف 8 – 2 دقیقه بعد از دخول به انزال می رسند (وینچز و بارلو،1997؛ به نقل از بارلو، 2007). همچنین سن بیمار و مدت زمان سپری شده از آخرین انزال روی زمان نهان انزالی تاثیر دارد. هنگامی که انزال بدون طولانی بودن زمان پایان مقاربت را مشخص میکند تاکید کمتری روی توانایی مرد جهت کنترل انزالش وجود دارد و این باعث کاهش نگرانیهای مرتبط با عملکرد مرد شده و حتی ممکن است باعث افزایش مدت زمان نهان انزالی شود.
ب- تکنیک کنترل محرک: بسیاری از زوج ها اشتباهاً اعتقاد دارند که عملکرد جنسی یک فرایند خودکار بوده و به چیزی بیشتر از میل شریک نیازی ندارد. آنها ممکن است درگیر فعالیتهای جنسی در موقعیتهای خیلی نامطلوب شوند و در مورد اینکه چرا مشکلات جنسی دارند، بینش نداشته باشند. عوامل محیطی و بین فردی مثبت برای عملکرد جنسی سالم ضروری هستند. کنترل محرک یک تکنیک درمانی است که شامل دستکاری عوامل محیطی جهت تسهیل یک رفتار یا نتیجهی حاصل میباشد.
پ- بازتوانی عضلهی کف لگن (تمرینات تقویت عضلهی پوبکوکوکسی جووس) با تمرینات کگل.
ت- آموزش منطق و چگونگی انجام تکنیک مراقبه.
جلسه هفتم- بررسی و مرور تکالیف هفتهی قبل، معرفی تکنیک تمرکز حسی288به همراه توضیح منطق آن و آموزش و هدف از کاربرد آن.
الف- بررسی و مرور تکالیف تقویت عضله پوبکوکوکسی جووس، کنترل محرک و مراقبه.
ب- تکنیک تمرکز حسی به عنوان ابزاری برای کمک به زوجی که انگیزش و نگرش مثبت را برای انجام تکالیف جهت درمان مشکلات عملکرد جنسی دارند به کار میرود. جلسه ی هفتم- شروع تمرینات تمرکز حسی
تکلیف اول- شریکها در حالی که لباس پوشیدهاند هر یک به دیگری ماساژ میدهند. شخصی که ماساژ را دریافت میکند، میتواند دربارهی این که چه چیزی دوست دارد و چه چیزی دوست ندارد بازخورد بدهد. هدف از این تمرین رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان باهم بودن است. زوج جهت درگیر شدن در مقاربت موافقت نمیکنند.
جلسه هشتم- تکلیف دوم به این گونه که هر شریک به دیگری درحالی که عریان هستند بدون تماس با اندام تناسلی و بدون مقاربت ماساژ می دهد. شخصی که ماساژ را دریافت میکند میتواند در مورد این که چه چیزی دوست دارد و چه چیزی دوست ندارد بازخورد بدهد. هدف این تمرین رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان با هم بودن است.
جلسه نهم- تکلیف سوم که تکرار تکلیف جلسه قبل میباشد.
جلسه دهم- از این جلسه به بعد تکالیف تمرکز حسی همراه با مراحل (تمرینات) توقف – شروع 289(سمانس، 1956؛ کاپلان،1974؛ به نقل از بیکن، 2009) به عنوان تکالیف هفتگی منزل به زوج ارئه میشود. همچنین از این جلسه به بعد در طول تمرینات آلتی و مقاربتی، مرد سطح تهییج خود را بر اساس یک مقیاس 10 درجهای برای شناسایی عدد مورد نظر انزال اجتنابناپذیر خود مورد ارزیابی قرار میدهد (عدد1 به معنی حداقل سطح تهییج و عدد 10 به معنی حداکثر سطح تهییج و نقطهی انزال واقعی میباشد).
جلسه یازدهم- تکرار تمرین هفتهی قبل است فقط این بار شریک آلت مرد را با استفاده از مادهی لغزندهی آبکی دست مالی میکند.
جلسه دوازدهم- تمرین تحریک آلتی آرام – سریع ارائه میشود.
جلسه سیزدهم- زوج درگیر فعالیت جنسی میشوند. وضعیتی که زن در بالا قرار میگیرد به مرد کمک میکند که عضلات پایین بدن خود را شل کند و بهتر روی نقطهی اجتنابناپذیر انزال تمرکز کند.
جلسه چهاردهم- زوج درگیر فعالیت جنسی شامل دخول بدون تلمبهزدن می شوند. هدف دخول لذت بردن از احساسات لمسی و بالا بردن تحمل آلت در واژن جهت تاخیر در انزال میباشد.
جلسه پانزدهم- زوج درگیر فعالیت جنسی میشوند که شامل دخول با حداقل تلمبهزنی است. هدف دخول رسیدن به ارگاسم نیست بلکه لذت بردن از احساسات لمسی است. زوج میبایستی دخول را متوقف ساخته و سایر اشکال فعالیت جنسی را بعد ازمدت زمان مختصری از سر بگیرند.
جلسه شانزدهم- ممنوعیت روی مقاربت کاملاً برداشته میشود و زوج درگیر مقاربت میشوند. پیگیری برای درمان 45 روز بعد از اتمام درمان صورت میگیرد.

ساختار جلسات درمانی
جلسات
موضوع بحث
جلسه اول
شروع با توصیفی مختصر به بیمار و شریکش در مورد فرایند ارزیابی و توجه به سوالات و نگرانیهای آنها
جلسه دوم
دومین جلسه به مصاحبه با شریک اختصاص دارد.
جلسه سوم
سومین جلسه معمولاً هر دو شریک را در برمیگیرد. درمانگر با پرسیدن این سوال از هر دو شریک شروع میکند “آیا از زمان آخرین ملاقات هیچ چیز جدیدی اتفاق افتاده است؟ یا این که آیا دوست دارند در مورد موضوعات مرتبط با جلسات قبلی بحث و گفتگو کنند؟”. زمانی که موضوعات توسط زوج مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت درمانگر میبایستی مفهوم سازی موردی290اش را ارائه دهد.
جلسه چهارم
در این جلسه به بررسی و اصلاح مفروضهها و باورهایی که زوج در مورد عملکرد جنسی دارند پرداخته میشود.
جلسه پنجم
به آموزش و تبیین مولفهها و ابعاد “مدل سکس به اندازهی کافی خوب291” برای افزایش رضایت جنسی زوجها پرداخته میشود.

جلسه ششم
آموزش در رابطه با انزال و انزال زودرس، آموزش و استفاده از تکنیک های کنترل محرک ، مراقبه و تقویت عضله پوپکو کوکسی جوس .
جلسه هفتم
بررسی و مرور تکالیف هفتهی قبل، معرفی تکنیک تمرکز حسی292به همراه توضیح منطق، آموزش و هدف از کاربرد آن.
جلسه هشتم
هر شریک به دیگری درحالی که عریان هستند بدون تماس با اندام تناسلی و بدون مقاربت ماساژ می دهد. هدف این تمرین رسیدن به برپایی نیست بلکه لذت بردن از زمان با هم بودن است.

جلسه نهم
تکلیف سوم که تکرار تکلیف جلسه قبل میباشد.
جلسه دهم
از این جلسه به بعد تکالیف تمرکز حسی همراه با مراحل (تمرینات) توقف – شروع به عنوان تکالیف هفتگی منزل به زوج ارئه میشود. همچنین از این جلسه به بعد در طول تمرینات آلتی و مقاربتی، مرد سطح تهییج خود را بر اساس یک مقیاس 10 درجهای برای شناسایی عدد مورد نظر انزال اجتنابناپذیر خود مورد ارزیابی قرار میدهد
جلسه یازدهم
تکرار تمرین هفتهی قبل است فقط این بار شریک آلت مرد را با استفاده از مادهی لغزندهی آبکی دست مالی میکند.
جلسه دوازدهم
تمرین تحریک آلتی آرام – سریع ارائه میشود.
جلسه سیزدهم
زوج درگیر فعالیت جنسی میشوند.
جلسه چهاردهم
زوج درگیر فعالیت جنسی شامل دخول بدون تلمبهزدن می شوند. هدف، بالا بردن تحمل آلت در واژن جهت تاخیر در انزال میباشد.
جلسه پانزدهم
زوج درگیر فعالیت جنسی میشوند که شامل دخول با حداقل تلمبهزنی است. هدف دخول رسیدن به ارگاسم نیست بلکه لذت بردن از احساسات لمسی است.
جلسه شانزدهم
ممنوعیت روی مقاربت کاملاً برداشته میشود و زوج درگیر مقاربت میشوند

9- روش تجزیه و تحلیل داد‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها پژوهش حاضر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، روایی محتوا، درمان دارویی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، درمان چندبعدی، خودکارآمدی