پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد جنسی، انزال زودرس، عوامل روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

درمانی مختلف باعث بهبود نتایج میشود: متوکلوپرامید202 + تکنیک توقف- شروع و فشاردادن 61.11 درصد در مقابل متوکلوپرامید 54.35 درصد فلوکستین + توقف – شروع و فشاردادن + بازتوانی عضلات کف لگن 86.36 درصد در مقابل فلوکستین + توقف- شروع و فشاردادن 74.19 درصد در مقابل فلوکستین 61.54 درصد. همراهی سیلدنافیل + پاروکستین نتایج بهتری را نسبت به مصرف صرف پارکستین می دهد 85- 84 درصد این نتایج با به کارگیری مشابه برای سیلدنافیل + سرترالین حاصل شده اند. در کشور ما نیز مقایسهی اثربخشی دو داروی فلوکستین و سیتالوپرام203 در درمان انزال زودرس مورد بررسی قرار گرفت که هر دو دارو موثر بوده و تفاوت معناداری از نظر آماری بین آنها در مدت زمان تأخیر انزال وجود نداشت ( سیروسبخت و رضاخانیها، 1386).
17- درمان‌های روان‌شناختی
انزال زودرس بار روانشناختی عمدهای روی مرد و شریکش دارد (رولاند،2001). این مردان گرایش به اشتغال ذهنی با وضعیتشان دارند و احساس منفی کلی در ارتباط با وضعیتهای جنسی دارند، همچنین احساسات گناه/ خجالت، نگرانی/ تنش و ترس از شکست شدیدتری دارند (هارتمن، 2005). درمان روانی- جنسی بهترین مورد استفاده برای بیمار است تا بتواند بر فشار روانی204 و مشکلات رابطهای205 که به طور ثانویه نسبت به اختلالات عملکردی جنسی گسترش یافته، غلبه کنند (پالمار و استوکی، 2008). درمان روانی- جنسی باعث تشویق به بحث باز بین شریکهای جنسی، آموزش دربارهی این وضعیت و بیان نگرانیهای عاطفی و جسمانی میشود (آلتوف، 2006). مشاوره ممکن است در ترکیب با سایر درمانها جهت بهبود اعتماد به نفس موثر باشد اما به ندرت در درمان انزال زودرس همیشگی موثر است و با احتمال بیشتری در درمان انزال زودرس اکتسابی مخصوصاً انزال زودرس موقعیتی موفقیتآمیز است.

1-17 آموزش
آموزش میتواند یکی از مهمترین مولفههای سکس درمانی باشد. باورهای اشتباه، انتظارات غیرواقعبینانه و کمبود اطلاعات در مورد فیزیولوژی، آناتومی و عملکرد جنسی میتواند نقش محوری در علتشناختی و حفظ اختلال عملکردی جنسی ایفا کند. در نتیجه آموزش روانی گاهی اوقات باعث بهبود سریع در چند جلسهی اول میشود. همچنین از تصاویر یا دیاگرامهای اندام تناسلی مرد و زن جهت افزایش آگاهی بهتر بیماران از آناتومی انسان میتوانیم استفاده کنیم. اطلاعات در مورد احتمال خطر در سکس حفاظت نشده و بیماریهای منتقله از راه جنسی بسیار مهم بوده و در همهی موارد میبایستی به صورت روتین ارائه شود. متاسفانه بازآموزی بیماران برای عملکرد جنسی بهنجار همیشه آسان نیست. ما در فرهنگی زندگی میکنیم که افسانههایی را در مورد عملکرد جنسی پرورش میدهد، بنابراین باورهای غلط بیماران و انتظارات غیر واقعبینانه گاهی اوقات قاطعانه وارد درمان شده و به تغییر مقاوم هستند (بارلو، 2007). مجموعه افسانههای رایج در مورد مسائل جنسی مرد و زن (هیمن و لوپیکولو، 1998؛ وینچز و بارلو، 1997؛ زیلبرگلد، 1998؛ به نقل از بارلو، 2007) عبارتند از:
افسانههایی در مورد امور جنسی مرد
الف- یک مرد واقعی از نظر احساسات و برقراری ارتباطات مثل زن (زن صفت) نیست.
ب- یک مرد همیشه علاقه مند و آماده سکس است.
پ- یک مرد واقعی به صورت کامل نقش خود را در سکس ایفا میکند.
ت- سکس متمرکز است بر یک آلت سفت206و عملی که با آن انجام میشود.
ث- مردان به موضوعات جنسی زنان علاقهای ندارند.
ج- مردان واقعی مشکلات جنسی ندارند.
چ- هرچه بزرگتر بهتر.
ح- زنان مردانی را که نتوانند به نعوظ برسند، دوست ندارند.
خ- مردان میبایستی همهی شبها سکس طولانی داشته باشند.
د- در صورتی که یک مرد بداند که ممکن است توانایی رسیدن به نعوظ را نداشته باشد، برای او درست نیست که فعالیت جنسی با همسرش را شروع کند.
ذ- تمرکز کردن با شدت بیشتر روی نعوظ خود و سعی به سفتتر کردن207، بهترین راه برای رسیدن به نعوظ است.

افسانه هایی در مورد امور جنسی زن:
الف- سکس فقط برای زنان زیر 30 سال است.
ب- زنان نرمال در هر وعده ی سکس به ارگاسم می رسند.
ب- همه زنان میتوانند چندین بار به ارگاسم برسند.
پ- حاملگی و زایمان باعث کاهش پاسخدهی جنسی زنان میشود.
ت- زندگی جنسی یک زن با توقف قاعدگی به پایان میرسد.
ث- انواع مختلفی از ارگاسم در ارتباط با شخصیت زن وجود دارد، ارگاسمهای واژینال زنانهتر و پختهتر از ارگاسمهای کلیتوریال هستند.
ج- یک زنی که اشکال خارجیتر سکس را دوست ندارد سرد مزاج است.
چ- زنان آبرومند با کتابها یا فیلمهای شهوتزا برانگیخته نمیشوند.
ح- زنان با خصایص زنانگی بیشتر208 سکس را شروع نمیکنند یا در طول سکس وحشی و غیر قابل کنترل میشوند.
خ- خطر مضاعف: یک زن اگر سکس نخواهد سرد مزاج است و اگر سکس بخواهد شهوتران است.
د- اگر یک زن سکس را شروع نکند، به سکس علاقهای ندارد.
افسانه هایی در مورد مسایل جنسی مرد و زن:
الف- ما انسانهای آزادی هستیم که با سکس خیلی راحتیم.
ب- هر تماسی جنسی است یا می بایستی به سکس منتهی شود.
پ- سکس برابر با مقاربت است (سکس همان مقاربت است).
ت- سکس خوب حتماً نیاز به ارگاسم دارد.
ث- در عشق افراد باید به خودی خود بدانند که شریکشان به چه چیزی میل دارند و سکس باید خود به خودی باشد بدون هیچ برنامهریزی و صحبتی و درصورتی که شما سوال کنید که شریکتان از چه چیزی لذت میبرد دیگر رمانتیک نخواهد بود.
ما نوعاً این افسانهها را با زوج بررسی میکنیم و از آنها جهت مشخص کردن این که به درستی کدام بیانیهها اعتقاد دارند، سوال میکنیم. این تمرین به زوجین جهت کشف نگرشهایشان برای عملکرد جنسی کمک کرده و علاوه بر این به درمانگر جهت شناسایی باورهای بیمار و به چالش کشیدن آنها در درمان کمک میکند.
2-17 روش های خودیاریکننده209
بعضی بیماران قبل از اینکه کمک پزشکی را جستجو کنند از روشهای خودکمکی استفاده میکنند. نگرشهای خودکمکی210معمولاً از طریق تجربهی شخصی، کتابها، جستجو در اینترنت و منابع در دسترس دیگر بدست میآورند. اثربخشی این روشها ناشناختهاند و به ندرت پایدار211 هستند. بعضی از این روشهای رایج عبارتند از پرت کردن افکار212، همچنین درگیر شدن در پیشنوازش کوتاه213، ضربهزدن آرام214، گسستگی در ضربه215زدن و کنارهگیری به مدت چند لحظه216(هارتمن، 2005؛ ریلی و سگراوس، 2006). در موارد دیگر، مردان جوان با یک دورهی مقاوم کوتاه217اغلب میتوانند تجربهی یک ثانیه یا بیشتر کنترل انزال را در طول مقاربت بعدی داشته باشند (مک ماهون، 2005). بعضی مردان قبل از مقاربت جهت حساسیتزدایی آلت و تاخیر در انزال بعدی، خودارضایی218میکنند. راهکارهای دیگر شامل خوردن الکل، استفاده از کاندومهای ضخیم یا چند کاندوم و به کارگیری داروی بیحسی برای استفاده در سر آلت (ریلی و سگراوس، 2006) است. بسیاری از این فنون اگرچه ابداعی هستند اما باعث کاهش لذتهای مقاربت شده و در تاخیر زمان نهان انزالی ناموفق میباشند (آلتوف، 2006).

3-17 راهبردهای شناختی
راهبردهای شناختی مرتبط با درمان عبارتند از افزایش توجه مرد به احساسات جنسیاش به خاطر پایش بهتر برپایی جسمانی و استفاده از تکنیک تمرکز حسی که به نوبهی خود اجازهی لذت بردن از احساسات جسمانی بدون نیاز به تولید برپایی جنسی را میدهد (کری219، 1998؛ به نقل از شیجی، 2005). به عبارتی پزشک درمانگر میبایستی به بیمار مبتلا به انزال زودرس یاد دهد که ابتدا نشانههای افزایش برپایی جنسی220را تشخیص داده و سپس یاد بگیرد که چطور سطح تهییج جنسیاش را زیر سطوح شدیدی که باعث بازتاب انزالی221میشود، نگه دارد. مطالعات مقدماتی حاکی از این است که این دیدگاه به یک لیست انتظار در کنترل ارجحیت دارد (دکاروفل و ترودل، 2006). این تکنیک، تمرکز را روی مقاربت و ارگاسم داخل یک رابطهی صمیمانه جنسی به حداقل میرساند و میتواند به کاهش اضطراب عملکردی مرد که احتمالاً از طریق مسیرهای سمپاتیکی باعث افزایش پاسخ انزالی نارس شده، کمک میکند (رولاند و رزی، 2008).

4-17 راهبردهای رفتاری
فنون رفتاری زمانی اصلیترین درمان برای انزال زودرس بودند. عمدهترین فنون رفتاری عبارتند از کنترل محرک222، شروع- توقف، چلاندن223، تمرکز حسی224و واژن آرام225.

5-17 فن کنترل محرک
بسیاری از زوج ها اشتباهاً اعتقاد دارند که عملکرد جنسی یک فرایند خودکار بوده226و به چیزی بیشتر از میل شریک نیازی ندارد. آنها ممکن است درگیر فعالیتهای جنسی در موقعیتهای خیلی نامطلوب شوند و در مورد اینکه چرا مشکلات جنسی دارند، بینش227 نداشته باشند. عوامل محیطی و بین فردی مثبت برای عملکرد جنسی سالم ضروری هستند. کنترل محرک یک تکنیک درمانی است که شامل دستکاری228عوامل محیطی جهت تسهیل یک رفتار یا نتیجهی حاصل میباشد. در بافت سکس درمانی “کنترل محرک”مربوط به تلاشی است جهت ایجاد وضعیتهایی که هدایتگر عملکرد جنسی سالم هستند. عوامل زیست شناختی، روانشناختی و بین فردی همگی روی عملکرد جنسی تاثیر می گذارند. عوامل مثبت و منفی در هر یک از این حوزهها در تعامل با برپایی جنسی هستند. مثلا عوامل زیست شناختی شامل: بیماری، داروها، الکل، سیگار یا حتی چاقی و عوامل روانشناختی شامل: اعتماد به نفس، خلق، اضظراب، افکار و نگرشها میباشند. عوامل بین فردی که در ترکیب با عوامل روانشناختی قرار دارند شامل جذابیت بدنی و نگرش مثبت به سوی شریک میباشد (وینچز، باک و بارلو، 2007). مجموعه عوامل مثبت و منفی شناخته شده که روی عملکرد جنسی تاثیر می گذارند (وینچز و بارلو، 1997؛ به نقل از بارلو، 2007):
مجموعه عوامل روانشناختی و فیزیکی که باعث عملکرد جنسی موفقیت آمیز میشوند:
الف- عوامل روانشناختی
سلامت هیجانی خوب
جذب شدن به سوی شریک
نگرش جنسی مثبت
تمرکز روی لذت
تازگی
اعتماد به نفس خوب
محیط راحت برای سکس
نگرش منعطف در مورد سکس
ب- عوامل فیزیکی
سیگار نکشیدن
عدم مصرف زیاد الکل
عدم مصرف دارویی که روی سکس اثر داشته باشد
سلامت جسمانی خوب
تمرینهای مناسب و منظم
تغذیهی مناسب
مجموعه عوامل روانشناختی و فیزیکی که باعث عملکرد جنسی ناکارآمد میشوند:
الف- عوامل روانشناختی:
اختلال استرس پس از سانحه یا افسردگی
نگرش منفی در مورد سکس
تمرکز روی عملکرد
بر اساس عادت یا روال همیشگی
اعتماد به نفس ضعیف
محیط ناراحت برای سکس
نگرش خشک و محدود درمورد سکس
ب- عوامل فیزیکی
سیگار کشیدن
مصرف خیلی زیاد الکل
داروهای ضد افسردگی
سلامت جسمانی ضعیف
مشکلات جریان خون و قلب
دیابت
اولین هدف با توجه به “کنترل محرک” کمک به زوج جهت ارزش قائل شدن به شرایط خاصی که عملکرد جنسی سالم در آن رخ میدهد. علاوه بر این مشخص شده که یک مشکل پزشکی (مثل فشار خون) ممکن است فرد را در احتمال خطر مشکلات جنسی قرار دهد اما با شرایط روانشناختی و بین فردی مثبت ممکن است عملکرد شخص بدون مشکل باشد. هر عضو یک زوج میتواند شرایط یا عواملی را که به طور مثبت روی برپایی و عملکرد جنسی اش تاثیر میگذارد فهرست کند. شخص ممکن است عواملی از قبیل نشستن، زمان روزانهی خلقش (اوقاتی در روز که شخص خلق خوبی برای انچام فعالیت دارد)، خلق شریک، یا جو (با موزیک، با شمع، با لباس خواب) را فهرست کند. سپس زوج حتی میتوانند روی افزایش تعداد عوامل مثبت در هر رابط جنسی کار کنند و حتی میتوانند جهت مشخص کردن عوامل تاثیرگذار منفی در عملکرد جنسی اقدام کنند. عوامل منفی از قبیل باورهای غلط شرایط محیطی ضعیف یا بد و نگرانیهای مرتبط با عملکرد ممکن است در بافت سکس درمانی مورد توجه قرار گیرند. درمانگر همراه زوج تاثیر عوامل مثبت و منفی را شناخته شده را روی عملکرد جنسی بررسی کرده و به عنوان تکلیف در این تکنیک از آنها میخواهد که تمام عوامل و محرک های مثبت و منفی را قبل از سکس، حین سکس و حتی بعد از سکس لیست کرده و در جلسات درمانی به مرور و بحث در مورد آن ها بپردازند. دو روش شروع- توقف و چلاندن بر مبنای این عقیده استوارند که انزال زودرس به خاطر شکست مرد در توجه کافی به سطوح پیشارگاسمی تنش جنسی229رخ میدهد (سمانس230، 1956؛ مسترز و جانسون، 1970؛ به نقل از شیجی، 2005). به علاوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عملکرد جنسی، مشکلات جنسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انزال زودرس، عملکرد جنسی، خودکارآمدی