پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد کارکنان، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

انطباق کارکنان با توانمندي‌هاي مورد نياز حال و آينده سازمان
– آموزش، مشاوره و توسعه قابليت‌هاي تمامي‌کارکنان براي کمک به آنها جهت دست يابي و تحقق کامل توان بالقوه شان
– طراحي و ترويج فرصت‌هاي يادگيري فردي، تيمي‌و سازماني
– توسعه کارکنان از طريق تجارت کاري
– توسعه مهارت‌هاي کار تيمي‌
– همسو کردن اهداف فردي و تيمي‌با اهداف سازمان
– بازنگري و به روز کردن اهداف بلند مدت فردي و تيمي‌
– ارزيابي عملکرد کارکنان و کمک به آنها جهت بهبود عملکردشان (قوی دل،86)

توضيحات تشريحي
– براي تأمين خواسته‌هاي اين معيار انجام اقدامات زير ضروري است:
– ايجاد نگرش‌هاي مثبت و تحليلي ـ سازماني در کارکنان
– بهبود دانش و مهارتهاي شغلي در کليه رده‌هاي سازمان
– بهبود روحيه کارکنان از طريق ارتقاء سطح دانش آنها
– کمک به افراد براي شناسايي و درک اهداف سازماني
– کمک به درک و اجراي سياستهاي سازمان
– ايجاد امکان بهتر براي شناسايي و رفع به موقع مشکلات
– کمک به مهارتهاي رهبري، انگيزش، وفاداري و نيل به ديدگاههاي بهتر و موثرتر
– بهبود روابط مديريت و نيروي انساني
– ايجاد جو مناسب براي رشد و ارتباطات بهينه سازماني
– ايجاد امکان هماهنگي و انطباق توانايي‌هاي کارکنان با شرايط دائما در حال تغيير
– ايجاد ساز و کار مناسب براي تصميم گيري‌هاي فردي
– ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي شناسايي و تعيين نيازهاي آموزشي از طريق مختلف زير مثل:
الف ـ مشاهده و تحليل عملکرد شغلي افراد
ب ـ گردهمايي‌ها و توصيه‌هاي مديران و کارکنان
ج ـ تحليل شغل بر اساس شرايط احراز و شرح شغل تعيين شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان، عملکرد شرکت، چرخه عمر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های توزیع فراوانی، تعالی سازمان، تعالی سازمانی، مدل تعالی سازمان