پایان نامه ارشد رایگان با موضوع علوم انسانی، روش تحقیق، سیاست گذاری، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران، تهران:نشرآن
3)اجلالی، پرویز، سیاست گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی در ایران،تهران:عترت،1379
4) احمدزاده کرمانی، روح الله، (1390)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران : چاپار
5) احمدی، حسن، روش برنامه ریزی در بخش فرهنگ، تهران:انتشارات سازمان برنامه وبودجه،1370
6) استراس،آنسلم،کوربین، جولیت،(1385)، اصول روش تحقیق کیفی:نظریه مبنایی؛رویه هاوشیوه ها، مترجم بیوک محمدی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
7) اسدي طاري، محمدحسن، (1372)، تاريخچه تبليغات بازرگاني، رسانه، سال چهارم، ش 1
8) اسلامی ندوشن، محمدعلی، (1354)، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران : توس
9)اینگلهارت، رونالد،(1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران:نشرکویر
10) باهنر . ناصر همايون . محمد هادي (1388) – گذرگاه هاي تبليغات بازرگاني : از آغاز تا اسلام – تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
11) بريتانيكا، (1375)، تبليغات، ترجمه اكبر مهرافشا، پژوهش و سنجش، سال سوم، ش 10،9
12) بهادری، افسانه، (1376)، « درآمدی برسیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی» ، تهران : مرکز پژوهشهای بنیادی
13) بیکر، ترزال،(1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران:روش
14) پارسا نيا، حميد، (1385)، « ايدئولوژي، علم»، قم : موسسه بوستان كتاب
15)پراتکانیس،آنتونی،(1389)، عصرتبلیغات،کاووس سیدامامی، تهران:سروش
16) پك، جانيس، (1382)، «تحليل روان شناسانه از دين در جهان رسانه اي شده، بازانديشي درباره رسانه، دين و فرهنگ»، مترجم مسعود آريايي نيا، تهران : انتشارات سروش.
17) پور كريمي، جواد، (1381)، «تبليغات رسانه اي و تغيير نگرش مخاطبان و رويكرد روان شناختي بر تبليغات»، پژوهش و سنجش، سال نهم، ش 29
18) پهلوان، چنگیز، (1390 )، فرهنگ شناسی؛ گفتارهای در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران : قطره
19) پيچ، (1384)، « فرهنگ طولي و فرهنگ عرضي»، دومين همايش نرم افزاري دانشگاه باقرالعلوم (ع)
20)توفیق، فیروز،(1382)، رنامه ریزی در ایران وچشم انداز آینده آن، تهران: موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
21)جعفری، محمدحسن، (1390)، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی درنظام جمهوری اسلامی ایران، اسلام وپژوهشهای مدیریتی، ش1
22)حسنقلی پور، طهمورث، (1388)، مدیریت تبلیغات، تهران: نگاه دانش
23)حسین لی، رسول، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، تهران، چاپ اول1379
24)حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران:سمت
25) خسرو پناه، عبدالحسين، (1382)، «گستره شريعت»، قم : دفتر نشر معارف
26) دادگران، سيد محمد، (1374)، مباني ارتباطات جمعي، چاپ اول، تهران : انتشارات فيروزه
27)راوندی، مرتضی، (1374)، تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات مبشری
28)رفیع پور، فرامرز، (1382)، تکنیک های خاص تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران: انتشار
29)ساروخانی، باقر،(1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
30)ساعی، علی، (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، تهران :سمت
31) شاه محمدی، عبدالرضا، (1385)، اقناع و تبلیغ تهران : انتشارات زرباف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه یافتگی، اصول اخلاقی، هویت اسلامی، جهان اسلام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست گذاری، پایان نامه ها، ارزیابی عملکرد، سیاست گذاری فرهنگی