پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عاطفه منفی، عاطفه مثبت، پرسشنامه ده سوالی شخصیت، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

همبستگی منفی و معناداری با مجموع خشم(33/0-r=) نشان می دهد. و عامل پایداری هیجانی با مجموع خشم همبستگی منفی و معناداری در نمونه کل(36/0-r=) ، نمونه مردان(37/0-r=) و زنان(34/0-r=) بدست آورده است. بطور کلی بالاترین همبستگی مجموع خشم با عامل پایداریهیجانی(36/0-r= ) بوده است که در زنان(34/0-r=) و مردان (37/0-r= ) این همبستگی کمی متفاوت است. همچنین با عامل موافقت هم این مقدار همبستگی(36/0-r= ) بدست آمده که در زنان این همبستگی معناداری مشاهده نمیگردد.
الف) همبستگی عامل ها با خرده مقیاس های خشم:
در نمونه کل بین عامل برونگرایی با آیتم بروز بیرونی خشم(30/0r=) همبستگی مثبت و معنادار و با آیتم بروز درونی خشم(23/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان رابطه معناداری مشاهده نمی شود. اما در نمونه زنان بین عامل برونگرایی با صفت خشم(33/0r=) و بروز بیرونی خشم(36/0r=) همبستگی مثبت و معناداری را نشان داده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل برونگرایی با آیتم بروز بیرونی خشم (30/0r= ) بوده است که البته در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید. و کمترین همبستگی این عامل با آیتم بروز درونی خشم(23/0-r=) بدست آمده است که در زنان و مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل موافقت با آیتم های حالتخشم (36/0-r=)، صفت خشم(46/0-r=) و بروز بیرونی خشم(40/0-r=) همبستگی منفی و معنادار و با آیتم کنترل بیرونی خشم(24/0r=) همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان نیز بین عامل موافقت با مجموع خشم (42/0-r=) و آیتم های حالتخشم (46/0-r=)، صفت خشم (43/0-r=) همبستگی منفی و معنادار به دست آمده است. در نمونه زنان نیز بین موافقت با آیتمهای صفت خشم(42/0-r=) و بروز بیرونیخشم (48/0-r=) همبستگی منفی و معنادار و با آیتم های کنترل بیرونی خشم(30/0r=) و کنترل درونیخشم(28/0r=) همبستگی مثبت و معناداری دیده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با آیتم صفت خشم (42/0-r= ) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با آیتم کنترل بیرونی خشم(24/0-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
عامل مسئولیتپذیری در نمونه کل همبستگی منفی که با آیتم حالت خشم(26/0-r=) نشان داده است. در نمونه زنان نیز عامل مسئولیتپذیری همبستگی منفی و معناداری با آیتم بروز بیرونی خشم (28/0-r=) بدست آورده است.
در نمونه کل بین عامل پایداری هیجانی و آیتم های حالتخشم (25/0-r=) و صفت خشم (43/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان این رابطه ها تکرار شده به این صورت که عامل پایداری هیجانی با مجموع خشم (34/0-r=) و آیتم های حالتخشم(30/0-r=) و صفت خشم(46/0-r=) همبستگی منفی نشان داده است. در نمونه مردان نیز عامل پایداری هیجانی با آیتم صفت خشم (39/0-r=) همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداریهیجانی با آیتم صفت خشم (43/0-r= ) بوده است که البته در بین زنان (46/0-r=) و مردان (39/0-r=) این همبستگی متفاوت بوده است. و کمترین همبستگی این عامل با آیتم حالت خشم(25/0-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏432 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس خشم حالت-صفت اشپیلبرگر بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه دهسولی شخصیت(ارتباط معکوس با عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایدرای هیجانی) بوده است، نتایج نشان می دهند که از بین این عاملها دو عامل موافقت و پایداری هیجانی همبستگی واگرایی معناداری را در نمونه غیربالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است این نتایج در نمونه زنان و مردان نیز به دست آمده است. در کل با در نظر گرفتن ارتباط خرده مقیاس های خشم با برونگرایی و مسئولیتپذیری می توان گفت که نتایج قابل قبول بوده است.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های واگرایی یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.

جدول ‏433: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با پرسشنامه عاصفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی(78n=)

شاخص

متغیر

نمونه
برونگرایی (TIPI)
موافقت (TIPI)
مسئولیتپذیری (TIPI)
پایداریهیجانی (TIPI)
پذیرندگی (TIPI)
عاطفه مثبت
مرد(34)
10/0
07/0
14/0
21/0
**48/0

زن(44)
**45/0
01/0-
19/0
04/0-
**43/0

کل(78)
*27/0
26/0
16/0
09/0
**43/0
عاطفه منفی
مرد(34)
01/0-
23/0-
*37/0-
*41/0-
31/0-

زن(44)
08/-
*32/0-
14/0-
**45/0-
25/0-

کل(78)
06/0-
*28/0-
*23/0-
**43/0-
*27/0-
جدول ‏433 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاطفه مثبت و منفی را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود عامل برونگرایی در کل نمونه با عاطفه مثبت(27/0r=) همبستگی مثبت و معناداری را به دست آورده است. این نتایج در نمونه زنان(45/0r=) نیز تکرار شده در حالی که نمونه مردان چنین ارتباطی را نشان نمی دهند.
عامل دیگری که با عاطفه مثبت ارتباط دارد پذیرندگی است که در کل نمونه(43/0r=)، نمونه مردان (48/0r=)و نمونه زنان(43/0r=) همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد.
بطور کلی بالاترین همبستگی عاطفه مثبت با عامل پذیرندگی (43/0r= ) بوده است که در زنان(43/0 r=) و مردان (48/0r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این سازه با عامل برونگرایی(27/0 r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏433 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس عاطفه مثبت بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه دهسولی شخصیت(ارتباط مستقیم با عامل های برونگرایی، پایدرای هیجانی و پذیرندگی) بوده است، نتایج نشان می دهند که این عاملها (غیر از پایداری هیجانی) همبستگی همگرایی معناداری را در نمونه غیربالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است نتایج تقریبا مشابهی در نمونه زنان و مردان به دست آمده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏433، بین عامل موافقت و عاطفه منفی در کل نمونه
(28/0-r=) و نمونه زنان (32/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این ارتباط در نمونه مردان مشاهده نمیشود.
همچنین بین عامل مسئولیتپذیری و عاطفه منفی در کل نمونه (23/0-r=) و نمونه مردان (37/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این ارتباط در نمونه مردان مشاهده نمیشود.
عامل پایداری هیجانی نیز با عاطفه منفی در کل نمونه (43/0-r=) و نمونه مردان(41/0-r=) و نمونه زنان (45/0-r=) همبستگی منفی و معناداری نشان داده است.
در نهایت بین عامل پذیرندگی و عاطفه منفی در کل نمونه (27/0-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این رابطه در نمونه مردان و زنان معنادرا نشده است.
بطور کلی بالاترین همبستگی عاطفه منفی با عامل پایداری هیجانی (43/0-r= ) بوده است که در زنان (45/0- r=) و مردان (41/0-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این سازه با عامل مسئولیتپذیری(23/0- r=) بدست آمده است که در زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏433 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس عاطفه منفی بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه دهسوالی شخصیت(ارتباط معکوس با همه عامل) بوده است، نتایج نشان می دهند که این عاملها (غیر از برونگرایی) همبستگی منفی و معناداری را در نمونه غیربالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است نتایج تقریبا مشابهی در نمونه زنان و مردان به دست آمده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.

فرجام فرضیه دوم: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏429 الی جدول ‏433 فرضیه دوم تحقیق در مورد اعتبار پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونهی غیر بالینی تأیید می شود.
4-2-2-2- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه بالینی
الف)بررسی همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه TIPI با آزمون نئو و حرمت خود
در این قسمت با بررسی یافتههای مربوط به همبستگی مقیاسهای پرسشنامه TIPI با پرسشنامه حرمت خود(SERS) و آزمون نئو، فرجام فرضیه دوم را در این نمونه بالینی مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه دوم تحقیق: پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) از اعتبار مناسبی در نمونههای بالینی و غیربالینی ایرانی برخوردار است.
جدول ‏434: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونهبالینی(56n=)
متغیر
شاخص
برونگرایی (TIPI)
موافقت (TIPI)
مسئولیت پذیری (TIPI)
پایداری هیجانی (TIPI)
پذیرندگی (TIPI)
حرمتخود (SERS)
**41/0
18/0
**38/0
16/0
**40/0
ت.
جدول ‏434 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و مقیاس حرمت خود را در نمونه بالینی نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود در نمونه کل بین سه عامل پرسشنامه دهسوالی شخصیت و حرمت خود همبستگی مثبت و معنادرای بدست آمده است. به این صورت که همبستگی برونگرایی، مسئولیتپذیری و پذیرندگی با حرمت خود به ترتیب 41/0، 38/0و 40/0 میباشد. بطور کلی بالاترین همبستگی حرمت خود با عامل برونگرایی (41/0r= ) بوده است و کمترین همبستگی این سازه با عامل مسئولیتپذیری(38/0 r=) بدست آمده است. همچنین قابل ذکر است که ارتباط بین حرمت خود و مقیاسهای برونگرایی و مسئولیتپذیری همانند نتایج گروه غیربالینی معنادار است. اما ارتباط حرمت خود با دو مقیاس موافقت و پایداری هیجانی که در گروه غیربالینی معنادار بود در این گروه مشاهده نمیشود.
با توجه به نتایج ارائه شده درت.
جدول ‏434 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس درجهبندی حرمت خود بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه دهسولی شخصیت(ارتباط مستقیم با عامل های برونگرایی، پایدرای هیجانی و پذیرندگی) بوده است، نتایج نشان می دهند که این عاملها (غیر از پایداری هیجانی) همبستگی همگرایی معناداری را در نمونه بالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است که باقی همبستگی ها رابطه غیر قابل انتظاری نداشتند. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
جدول ‏435: نتایج همبستگی بین پرسشنامه TIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (NEO-FFI)در نمونه بالینی(49n=)
متغیر
شاخص
برونگرایی
(FFI)
موافقت
(FFI)
مسئولیتپذیری
(FFI)
روانآزردهگرایی
(FFI)
پذیرندگی
(FFI)
برونگرایی (TIPI)
**60/0
12/0
20/0
07/0-
13/0-
موافقت
(TIPI)
*29/0
**43/0
16/0
07/0-
06/0
مسئولیتپذیری
(TIPI)
21/0
*30/0
**70/0
23/0-
01/0-
پایداری هیجانی
(TIPI)
12/0-
*29/0
03/0-
**36/0-
01/0
پذیرندگی
(TIPI)
05/0
08/0
10/0
18/0-
*33/0
جدول ‏435 ماتریس همبستگی مقیاس های پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) و آزمون نئو (NEO-FFI) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود بین برونگرایی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و برونگرایی آزمون نئو (60/0) همبستگی مثبت ، بین عامل موافقت پرسشنامه ده سوالی شخصیت با عامل های موافقت(43/0) و برونگرایی(29/0) آزمون نئو همبستگی مثبت، بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل های مسئولیتپذیری(70/0) و موافقت(30/0) آزمون نئو همبستگی مثبت ، بین عامل پایداری هیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل روانآزردهگرایی(36/0-) آزمون نئو همبستگی منفی و با عامل موافقت(29/0) این مقیاس همبستگی مثبت و بین عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل پذیرندگی(33/0) آزمون نئو همبستگی مثبت و به دست آمده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه ده سوالی شخصیت