پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عاطفه مثبت، عزت نفس، رضایت از زندگی، همسانی درونی

دانلود پایان نامه ارشد

دو مقیاس میباشد: 82/0 برای برونگرایی، 51/0 موافقت، 69/0 مسئولیتپذیری، 75/0 پایداری هیجانی، 48/0 پذیرندگی. اعتبار همگرا و واگرا TIPI توسط چهار پرسشنامهی منبع کنترل راتر(1966)، مقیاس خود بازنگری(اشنایدر231، 1987)، رضایت از زندگی(پاوت232، 1993) و اضطراب اشپیلبرگر(1979) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبت بین عاملها TIPI با خرده مقیاس درونی منبع کنترل ، مقیاس خود بازنگری، رضایت از زندگی دلیل بر اعتبار همگرایی پرسشنامه TIPI است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملها TIPI با خرده مقیاس کنترل بیرونی منبع کنترل و اضطراب اشپیلبرگر نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است. قابل ذکر است که دو مقیاس TIPI و IPIP- FFM الگوی همبستگی مشابهی با این مقیاسها بدست آوردند.

پژوهش دیگر در آمریکا توسط جانسون و همکاران(2011) بر روی 360 نفر دانشجوی کارشناسی با هدف بررسی اعتبار همگرا و واگرای TIPI ، براساس رابطه این پرسشنامه با سازههای عزتنفس و اجتماعیجنسی233، انجام شد. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبتی بین عامل برونگرایی و پذیرندگی با اجتماعیجنسی و همچنین رابطه مستقیمی بین برونگرایی و عزت نفس بدست آمد. از سوی دیگر رابطه معکوسی بین موافقت با اجتماعیجنسی و همچنین بین روانآزردهگرایی با عزت نفس نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار مناسبی برخوردار است.
ریمرو و همکاران(2013) در پژوهشی با حجم نمونهی 1178( 442 نفر مرد و 736 نفر زن)، شامل مردم عمومی و دانشجویان دانشگاه کشور اسپانیا با میانگین سنی 61/35 ، قابلیت پرسشنامه TIPI در سنجش پنج عامل شخصیت با روشهای مختلف مورد بررسی قرار دادند. در بررسی پایایی پرسشنامه TIPI از دو الگوی همسانی درونی و ضریب بازآزمایی استفاده کردند. همسانی درونی عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی ، پذیرندگی و کل بترتیب 61/0، 44/0، 51/0، 59/0، 46/0 و 50/0 گزارش شده است. همچنین ضرایب بازآزمایی با فاصله زمانی 6 هفته برای عاملهای برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری، پایداری هیجانی ، پذیرندگی و کل بترتیب 79/0، 52/0، 69/0، 83/0، 78/0 و 72 گزارش شده است. با توجه به این نتایج همسانی درونی پایینتر از سایر مطالعات است در مقابل نتایج ضرائب آزمون-بازآزمون با ارزش متوسط 72/0 همانند مطالعه گاسلینگ و همکاران (2003) نشان داده است. بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی انجام شد. انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده چرخش واریماکس پنج عامل را نشان که به طور مشترک 72/69 درصد از کل واریانس را به خود اختصاص دادند. آیتم های براساس ساختار اصلی گروه بندی شدهاند به استثنا یکی از آیتمهای موافقت، که بیشتر بار عاملی مسئولیتپدیری را داشت. در بررسی همگرایی ابعاد TIPI و NEO-PI-R نتایج گزارش شده نشان می دهد که همه مقیاس های TIPI همبستگی بالایی با ابعاد مشابهشان در NEO-PI-R بدست آوردند. بالاترین و پایینترین همگرایی به ترتیب برای و برونگرایی(64/0) و موافقت(36/0) به دست آمده است و عامل های مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی بترتیب همبستگی 64/0، 61/0- و 50/ 0 نشان دادند. اعتبار همگرا و واگرا TIPI با سایر سازههای روانشناختی توسط چهار پرسشنامهی مقیاس عاطفه منفی و عاطفه مثبت، مقیاس رضایت از زندگی234(دینر235 و همکاران، 200) و مقیاس ریسکپذیری236(بلایز و وبر237، 2006) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج گزارش شده ارتباط مثبت بین عاملها TIPI با مقیاس ها عاطفه مثبت، رضایت از زندگی و ریسکپذیری(به استثنای موافقت و مسئولیت پدیری) دلیل بر اعتبار همگرایی پرسشنامه TIPI است از سوی دیگر رابطه معکوس عاملها TIPI با مقیاس عاطفه منفی نشان داد که پرسشنامه TIPI از اعتبار واگرای لازم برخوردار است.

فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش

مروری کلی بر مطالب فصل
در این فصل، فرایند روش شناختی مطرح می گردد. نوع تحقیق ؛ جامعه تحقیق ، نمونه و روش نمونه گیری ، ابزارهای مورد مطالعه و سایر مولفه های مرتبط در این فصل مطرح می گردد.
3-1- نوع تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی است.
3-2- آزمودنی ها
3-2-1- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه بوده است:
الف- جمعیت غیر بالینی: دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شاهد در سال تحصیلی93-92
ب- جمعیت بالینی: افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اضطرابی مراجعهکننده به کلینک سلامت خانواده و بیمارستان مصطفی خمینی.
3-2-2- نمونه تحقیق و روش نمونه گیری
نمونه تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه می باشد :
الف) نمونه غیر بالینی
نمونه گیری برای این گروه در دو مرحله انجام گرفت:
1) نمونه اولیه : نخست با استفاده از یک نمونه 60 نفری از دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد، تلاش شد به شیوهی در دسترس مبتنی بر هدف اجرا گردید. هدف این مرحله بررسی مشکلات اولیه پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) و نیز محاسبه پایائی اولیه این پرسشنامه بود.
2) نمونه اصلی: نمونه اصلی تحقیق با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای نسبتی از میان دانشکدههای دانشگاه شاهد (دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، داندان پژشکی، پرستاری و کشاورزی) با توجه به حجم و جنسیت هر دانشکده جمع آوری شده است. و با توجه به مطالعات مرتبط در مورد حجم نمونه (هافمنز و همکاران، 2008، با حجم نمونه 345 نفر) و نیز با توجه به این که در مطالعات تحلیل عاملی به تعداد هر عامل 20 نفر پیشنهاد می گردد که با در نظر گرفتن تعداد سوالات حداقل نمونه 200 نفر می باشد.(شه و گلداشتاین238 ،2006). اما با توجه به مطالعات مشابه تعداد 300 نفر به عنوان نمونه اصلی انتخاب گردد.
ب) نمونه بالینی
آزمودنی ها در این گروه با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و با مراجعه به بیمارستان مصطفی خمینی و کلینیک سلامت خانواده در شهر تهران صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 56 بیمار مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی می باشد. در زیر به معیارهای ورود و خروج آزمودنی ها می پردازیم:
الف ) معیارهای ورود:
• دریافت تشخیص اختلالات افسردگی و اختلالات اضطرابی توسط روانپزشک و روانشناسی بالینی
• احراز نمره معیار در خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب مقیاسDASS-21
• بزرگسالان دارای محدوده سنی بین 18 تا 65 سال
• داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی
ب) معیار های خروج:
• دارا بودن اختلال های همبود هر یک از اختلالات افسردگی و اضطرابی بر اساس تشخیص روانپزشک و روانشناس بالینی
• وابستگی به الکل و اختلالات مرتبط با سایر مواد
• وجود اختلالات جسمانی حاد که اضطراب و افسردگی همبود آن اختلالات می باشند.
3-3- ابزار های تحقیق
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشند:
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی
این پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان از قبیل سن، تحصیلات و جنس و همچنین اطلاعات بالینی مراجع کنندگان از قبیل تاریخچه بیماری های جسمی و روانپزشکی خواهد بود.

3-3-2- پرسشنامه ی ده سوالی شخصیت(TIPI)
این پرسشنامه در سال 2003 توسط گاسلینک و همکاران برای سنجش سریع پنج عامل شخصیت طراحی شده است. هریک از مادههای این پرسشنامه شامل دو توصیفگر می باشد که با کاما از هم جدا شدهاند و هر یک از عاملها دارای دو سوال می باشد. آزمودنی بایستی با خواندن هر یک از صفات، میزان شباهت خود را با آن دو صفت بر اساس یک مقیاس 7 نقطه ای از 1(کاملا نادرست) تا 7 (کاملا درست) درجه بندی نمایند. بنابراین هر عامل دارای 4 واژه توصیفگر می باشد که به شرح زیر می باشد:
روان آزردهگرایی: آرام، دارای ثبات هیجانی (قطب مثبت) مضطرب، زود رنج (قطب منفی)
برونگرایی: برونگرا، علاقه مند(قطب مثبت)کم حرف، ساکت(قطب منفی)
پذیرندگی: پذیرای تجارب جدید، پیچیده(قطب مثبت)قراردادی ، غیرخلاق(قطب منفی)
موافقت: انتقادی، ستیزهجو(قطب مثبت) همدلی کننده ، گرم و صمیمی(قطب منفی)
مسئولیتپذیری: قابل اعتماد، خود نظم بخش(قطب مثبت) بی نظم، بی دقت(قطب منفی)
تکمیل TIPI حدوداً یک دقیقه طول می کشد(گاسلینک و همکاران، 2003). گاسلینگ و همکارن (2003) پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را 72/0گزارش کرده اند(گاسلینگ و همکاران، 2003). پژوهش ریمرو و همکاران نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد(ریمرو و همکاران،2013). در پژوهشی دیگر ماک و همکاران (2007) آلفا کرونباخ پنج عامل TIPI را در دامنهای از 73/0 تا 42/0 گزارش کردهاند(ماک و همکاران، 2007). ریمرو و همکاران(2013) اعتبار همگرا را براساس رابطه مقیاسهای پرسشنامه TIPI با مقیاس های NEO-PI-R بررسی کردهاند که نتایج(برونگرایی 65/0، موافقت 59/0، مسئولیتپذیری 68/0، پایداری هیجانی/ روان آزردهگرایی 66/0- و پذیرندگی 56/0) نشاندهنده همبستگی همگرایی بالایی بین مقیاسهای این دو ابزار میباشد. در واقع این پرسشنامه ابزار اصلی این تحقیق است که با توجه به اهداف تحقیق وارسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه توسط محقق انجام می پذیرد.
3-3-3- فرم کوتاه مقیاس درجه بندی حرمت خود(SERS-SF)
مطالعه لکوتمه 239 و همکاران(2006) منجر به فرم کوتاه مقیاس درجهبندی حرمت خود (نوجنت240 و توماس241، 1993)شد. این ابزار20 آیتمی(10 آیتم مثبت و 10آیتم منفی) در یک مقیاس 7 درجهای توسط آزمودنی رتبهبندی میشود. فرم اصلی این مقیاس اعتباره سازه مناسبی با مقیاسهای حرمت خود هودسون242 و رضایت خاطرتعمیم یافته243 و همچنین آلفای کرونباخ بسیار بالایی (98/0) را نشان داده است. مطالعه لکوتمه و همکاران(2006) آلفای کرونباخ مقیاس مثبت و مقیاس منفی فرم کوتاه را به ترتیب 91/0 و 89/0 گزارش کردند. همچنین ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز( برای مقیاس مثبت و مقیاس منفی به ترتیب 90/0 و 91/0) ثبات مناسبی را نشان داده است. علاوه بر این هر دو مقياس همبستگي بالايي را با نمره كلي مقياس عزت نفس روزنبرگ244داشتند(برای مقیاس مثبت و منفی به ترتیب 72/0 و 79/0) که اعتبار هم زمان مناسب SERS-SF را نشان می دهد. در ایران شعیری و همکاران در پژوهشی ساختار عاملی فرم اصلی را وارسی و در نهایت فرم کوتاه این مقیاس را با دو عامل( تصور منفی راجع به خود و تصور مثبت راجع به خود) پیشنهاد دادند. در این مطالعه آلفای کرونباخ عامل تصور منفی راجع به خود و عامل تصور مثبت راجع به خود به ترتیب 91/0 و 90/0 گزارش شده است. ضریب بازآزمایی نیز برای این عامل ها به ترتیب 72/0 و 77/0 به دست آمده است. همچنین اعتبار سازه این فرم با مقیاسهای مختلف تأیید شده است. در پژوهش حاضر با توجه به ارتباط مستقیم عزت نفس با عامل های برونگرایی، پایداری هیجانی و پذیرندگی (هافمنز و همکاران، 2008) از مقیاس درجهبندی حرمت خود برای بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) استفاده خواهد شد.

3-3-4- مقیاس عاطفه مثبت و منفی PANAS
این مقیاس، ابزار خودسنجی 20 مادهای است و برای اندازهگیری دو بعد خلق، یعنی «عاطفه مثبت» و «عاطفه منفی» طراحی شده است (واتسون245 و همكاران،1988). هر خرده مقیاس 10 ماده دارد. مادهها بر روی یک مقیاس پنج درجهای (1= بسیار کم تا 5= بسیار زیاد) از سوی آزمودنی رتبه بندی میشود. «مقیاس عاطفه مثبت و منفی» با تغییر دستور العمل میتواند هم جنبه «حالت» و هم جنبه «صفت» را بسنجد. اگر چارچوب زمانی به هفته جاری اشاره کند، جنبه حالت عاطفه سنجیده میشود و اگر زمان طولانیتر در نظر گرفته شود، جنبه صفت را میسنجد(بخشی پور و دژکام،1384). پايايي اين مقياس بر اساس آلفاي كرونباخ براي مقياس عواطف مثبت 88/0، براي عواطف منفي 87/0 و به شيوه بازآزمايي براي مقياسهاي مذكور به ترتيب 68/0 و71/0 گزارش شده است(واتسون و همکاران، 1988). در پژوهشی مظفري، ميزان آلفاي كرونباخ براي مقياسهاي مذكور را به ترتيب 83/0 و82/0 و به شيوه بازآزمايي 65/0و 68/0گزارش کرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع روانسنجی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، همسانی درونی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی