پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، رویکرد سیستمی، زیست محیطی، توسعه گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻫﺎ درﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮنامه ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻨﺪ چشم انداز 20ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮراﺳﺖ ، ﺑﺎﻳﺪاﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ 20ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درآﻣﺪارزي در ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ(مجله اقتصادشهر؛شماره اول؛زمستان 89)
2-17- تاثیر گردشگری بر اقتصاد (مولفه اقتصادی )
توسعه گردشگری درمــقاصدمی تواند نیــروی محرکی برای اقتصاد آن مقصد باشد این مسئله به خصــوص در
کشورهای کمترتوسعه یافته اهمیت بیشتری دارد . در بسیاری ازکــشورهای درحال توسعه گردشگری «شاهراه اقتـصادی »مناسبی بشمارمی آیدو فوایـد اقتصادی بسیاری را بــهمراه دارد از فواید آن می توان به درآمد های کــسب شده از گردشگران؛ درآمدهای صادراتی ؛ کمــک به افزایش تولیدناخالص ملی؛ و ایجاد شغل اشاره کرد (شارپلی و تفلر ؛2008؛180 )30
کشورهاوجوامع بصورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضع اقتصاد خود باید ابتکارعمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه های تازه ای بر آیند اگرچه در مناطق مختلـف دنیا شرایط متفاوت است امـــا همواره گردشـــــگری عاملی برای پیشـــرفت اقتـصادی است باوجود آن از آنجا که منافع اقتصادی گردشگری در مقاصد نسبت به هزینه های آن نمود بیشتری دارنددرارزیابی اثرات اقتصادی اغلب برجنبه های مثبت ( ارز آوری واشتغال زایی) تاکید شده واثرات منفی (واردات بی رویه ونشت اقتصادی)مورد غفلت واقع شده است .
* تاثیرا ت گردشگری بر درآمد ملی (مولفه اقتصادی )
* تاثیرات گردشگری براشتغال (مولفه اقتصادی )
* تاثیر گردشگری بر قیمتها (مولفه اقتصادی )
* تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی (مولفه اقتصادی )
*اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی)
* اثرات زیست محیطی گردشگری ( مولفه زیست محیطی )
همچنانکه گفته شده تمام موارد فوق می تواند اثر گردشـــگری بر یک کشــور باشد که تماما مورد بحث قرار خواهد گرفت .( شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 135؛122؛ 1392 )
* تاثیرا ت گردشگری بر درآمد ملی ( مولفه اقتصادی )
(میزان توســعه صنعت گردشگری براقتـصاد بستـگی به نوع سرمایه گذاری ؛ جایگاه این صـــــنعت در اقتصاد ملی وهم پیوندی باسایر بخشهای اقتصادی دارد. برای مــثال درصورتی که توسعـه گردشگری ازطریق سرمایه خارجی صورت گیرد ؛ سود حاصل از این سرمایه گذاری و پرداخت حق الزحمه کارکنان خارجی مــبالغ قابل توجهی ارز غیر ماندگار در کشور را شامل می شود که به کشورهای دیگرانتقال می یابد . )31شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-18* تاثیرات گردشگری براشتغال(مولفه اقتصادی )
گردشگری می تواند عامل مناسبی در ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی انسانی بدون تخصص و کارگران نیمه ماهربه شماررودبطوری که دربرخی کشورهای درحال توسعه بیش از 50%نیروی کارفعال درفعالیتهایی اشتغال دارند که مــستقیما وبطورغیرمستقیم به گردشگری مربوط است این قبیل کشورهامعمولا تک محصولی هستند . در زمینه اشتغال زایی در صنعت گردشگری غالبا به وجوه مثبت آن تاکیدمی شودامالازم است تاوجوه منفی اشتغال در صنعت گردشگری نیز مد نظر قرار گیرد .(شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )

33
2-18-1- ویژگی اشتغال در صنعت گردشگری( مولفه اقتصادی )
شکل شماره 3/ منبع : ( شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
یژگی های منفی
ویژگی های مثبت
* دستمزد و مزایای پایین دارند
* فصلی هستند
* پاره وقت هستند
* امنیت شغلی کمی دارند ( به استثنای بخشهای اصلی صنعت مانند اقامتگاه ها )
* سهم عمده ای از نیروی کارگردشگری ؛از سایر بخشها مثل کشاورزی تامین می شود و به همین بدلیل ممکن است سایر بخشها را با کمبود نیرو مواجه نماید .
* مشاغل گردشگری معمولا به سطوح مهارتی و کار آموزی پایینی نیلز داشته بنا بر این از امــکان ارتقاء شغلی محدودی برخوردار است .
*ورد و خروج در مشاغل زیاد است.
* در رده های پایین شغلی به کار آموزی و مهارت های کمی نیاز است .
* نسبتا آسان و ساده خلق می شوند .
* بیشتر از سرمایه محور بودن ؛ کار محور هستند ( به استثنای مواردی که به ایجاد تسهیلات نیاز باشد مانند بخش هتلداری )
ایجاد فرصت های جدید شغلی
* افزایش عرضه ی نیروی کار

2-19 * تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )
تاثیر گردشگری برسطوح عمومی قیـمت کالا و خدمات بستگی به جایــگاه این صنـــعت در اقتــــصاد ملی دارد افزایش حضور گردشگران دریک ناحیه ؛ انگیزه ی مناسبی برای توسعه تاسیسات گردشگری بوســـیله سرمایه گذاران غیر بومی دارد.این امر عامل مناسبی برای افزایش قیمت زمین درمقاصد گردشگری به شمارمی رود . افزایش قیمت زمین درمناطق سیاحتی؛موجب افزایش قیمت زمین درتمام کشورخواهد شد که نه تنها گردشگران بلکه متقاضیان بخشهای کشاورزی ؛ صـنعتی و اجتماعی را نیزتحت تاثیرقرارمی دهد .نتیجه این افزایش تقاضا تورمی است که د تمام کشورانعکاس می یابد .البته این تورم را می توان با کاهش تقاضــای گردشگری ؛افزایش تولیدات ملی یا افزایش واردات به وســــــیله ارزی که مصرف کنندگان خارجی برای آنهامی پردازند مهار کرد .خطر تورم ناشی از توسعه گردشـگری؛ ضرورت برنامه ریزی موثر برای مدیـــریت توسعه بخش گردشگری راآشکارترمی سازد.(شناخت صنعت گردشگری دررویکردسیستمی ؛ضیایی ؛احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-20 * تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی ( مولفه اقتصادی )
بهسازی وتوسعه تاسیســات زیر بنایی بزرگترین فشاررابر بودجه عمومی وعمرانی کشور واردمی سازد. طرفداران توسعه گردشگری عقیده دارندکه گردشگری اززیر بناهای موجوداســـــتـفاده می کند؛این تاسیـــسات (بندر ؛ فرودگاه ؛ جاده ؛ ارتباطات راه دور ؛ شبکه ؛ شبکه توزیع آب سالم؛ برق ؛ گاز ؛ دفع زباله ؛ وخدمــات بهداشتی را شامل می شود که برای توسعه وبهبودآن به ناچارانجام بسیاری ازخدمات عمومی به تعویق می افتد؛ به همین دلیل لازمه تامین توقعات گردشگران درمقاصد؛ارتقاء کیفیت واستاندادردهای این تاسیسات و تجهیزات
35
به سطح قابل قبول است توسعه این قبیل تاسیـسات بسیارهزینه براست اما موجب آسایش مردم و افزایش سطح زندگی و توقعات آنان می شود.(شناخت صنعت گردشگری دررویکرد سیستمی؛ضیایی؛احمدی؛ 122؛ 1392)
2-21 *اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی )
اگردرصنعت گردشــــگری به فرهنگ هم چون کالایی نگریســته شودوساکنان محلی برای ارائه فرهنگ خودبه شکل محصولات فرهنگی ؛ آن را به گونه ای نمایشی و منطبق با خواستــــه های گردشگران تبدیل کنند ؛آن گاه می توان نتیجه گرفت که تداوم چنین فرآیـنــدهایی آسیب های جدی به فرهنـــگ جامعه میزبان وارد آورده و به شیوع از خود بیگانگی بیانجامد . اما مدافــــــعان گردشگری براین اعتقادند که فرهنگ یکی از عوامل مهم در بسط و گسترش گردشگری است و در انگیزش گردشگران نقش موثری دارد چرا که امروزه این باوردر سطح جهانی شکل گرفته است که آثارفرهنگی وتـــاریخی متعلق به یک گروه یا ملـت نبوده و هر یک از آثار معرف گوشه ای از تاریخ تمدن بشردرکره خاکی است ومیراث جهانی محسوب می شودوبه همه جهانیــــان تعلق دارد وگردشگری راهی برای حفظ و صیـــانت ازاین میراث فرهنگی و اجتماعی است . (شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
اسمیت اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری را در سه گروه معرفی نموده
1) بعضی ازانواع اثرات اجتماعی- اقتصادی؛تغییرات طبیعی هستندوفشارهای ناشی ازهرنوع توسعه اقتصادی را شامل می شوند .
2)اثرات دیگر ناشی از تفاوت اجتماعی واقتصادی بین بومیان وگردشگران است که ممـکن است دارای زمیــنه اقتـصادی – اجتماعی یکسان یا متفاوتی باشند که تفاوت ســطوح نسبی با توسعه اقتـــصادی -اجــتماعی-سیاسی بومیان و گردشگران به عنوان یک فاکتور مهم شناخته شده است .
3) نوع سوم اثرات منتج از تفاوت های فرهنگی چشمگیر بین بومیان گردشــــــگران است . آن تفاوت ها ممکن است به ارزشهای اصلی ونظام قانونی اعتقادات مذهبی؛ سنن؛ رسوم؛ سبـــــــک زندگی؛ الگوهای رفتاری؛نوع لباس ؛ تقـسیم بندی زمان ؛گرایش نسبت به بیگانگان وعوامل دیگرمرتبط باشد . (شناخت صنعت گردشگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 122؛ 1392 )
2-22 * اثرات زیست محیطی گردشگری( مولفه زیست محیطی )
رابطه بسیار نزدیکی بین گردشگری و محیط زیست وجود دارد که درسه قالب جای می گیرد
1) بعضی از اشکال محیط زیست فیزیکی جاذبه هایی برای گردشگران محسوب می شوند .
2) تسهیلات وزیر بناهای گردشگری بخشی از محیط زیست ساخته شده را تشکیل می دهد
3) توسعه گردشگری و استفاده گردشگران از یک ناحیه ؛ اثرات زیست محیطی ؛ ایجاد می کند .
حضورگردشگران دریک کشورمانند شمشیردولبه می ماند ؛ از یک سو موجب حفاظت ازثروتهای طبیعی و یاد
مانها ی باستانی ومذهبی کشورمی شود وازسوی دیگرعامل تخریب وحتی نابودی منابع است.بنابراین درتوسعه
36
حضورگردشگران لزوما با یدافزایش اثرات مثبت ومحدودسازی آثارمنفی این توسعه رامدنظرقرارداد.
(شناخت صنعت گردشگری دررویکردسیستمی ضیایی؛احمدی؛ 122؛ 1392)
شکل شماره 4 – فرآیند اثر تکاثری گردشگری ( 32کوپر و همکاران ؛ 2005 ؛ 165 )
هزینه کرد مستقیم

هزینه
کرد غیر
مستقیم

هزینه
کرد
القایی

شکل شماره 5 – فشارهای واردبر میهمان و میزبان 33(برنز؛1385؛150)

شکل شماره6 – مولفه های آموزشی و علمی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی وصنعت گردشگری

آموزش های رسمی و دانشگاهی

دوره های کوتاه مدت

مولفه های آموزشی و علمی گردشگری در کتابهای روز جهــانگردی وصنعت گردشگری می توانددرسطح مدیران (وسعت دید ؛ آموزش ؛مهارتهای مفهومی؛ توانایی فکری؛ اصلاح فرآیند ؛ حرفه ای گرایی ؛ دانـــش چرایی ؛ چند فرهنگی و مهمانوازی) قرارد ارد ودرسطوح پایین (دانش چگونگی ؛ آموزشهای ضمن خدمت ؛ مهارتهای دستی ؛ مهارتهای تکـنیکی ؛ کار آموزی ومحدوده فعالیت ) قرارمی گیرد.
دولتها برای توسـعه منابع انسانی موردنیازجهانگردی به صورتی فعال اقدام نموده اند و به سازمانـهای مربوطه وکار فرمایان کمـک می کنند تا نیازهای مهارتی را شناسایی کنند اجرا گنندگان برنامه های آموزشـی هم در این حرکت مشارکت می کنند و به بررسی مشاغل و شرح وظایف پرداخـته اند امر آموزش در توسعه جهانگردی و گردشگری امری بس مهم می باشد تا بتوان بدینوسیله به توسعه این مهم پرداخت (شناخت صنعت گردشــــگری در رویکرد سیستمی ؛ ضیایی ؛ احمدی ؛ 184؛ 1392 )
2-23 – مولفه های اعتقادی گردشگری در کتابهای روز جهانگردی وصنعت گردشگری
وقتی سخن ازاعتقاد بمیان می آید باید بررسی نمود که اعتقاد درگردشگری یعنی چه ؟آیاگردشگری می تواند در اعتقاد گردشـگران و جهانگردان تاثیر داشته باشد ویابالعکس .
در گردشگری روش دیگری مبتنی بر ارزشـــها و نــگرش های شیوه زندگی وجود دارد این روش بر اساس کار آبرهام مــازلو که یک روان شناس بود قراردارد ودراجرای این چنین روشی گروه های مصرف کننــده به
39
نه گروه تقـــسیم می شوند کاربرد این روش در صنعت جهانگردی به سرعت گسترش می یابد وسبب ایجاد انگیزه برای مسافر می گردد در اینـجا نمونه هایی از عوامل ایجاد انگیزه برای مسـافر برون مرزی را بیان می داریم .
* دیداراز افراد ومردم بیگانه
*فرصت برای بالا بردن آگاهی
*امنیت شخصی
*تجربه کردن شیوه های تازه ای از زندگی
*تفریح ؛ خوش بودن
*بازدید ار دوستان و خویشاوندان
*فقط استراحت
*گرد هم جمع شدن مثل اعضای یک خانواده
*بحث در باره سفر پس از بازگشت به وطن
*دیدن مردمانی که علاقه های مشابه دارند
*رهایی از کار طاقت فرسا
*فرار از تقاضاهایی که در کشور خودم با آن روبرو بودم
*مشاهده کار یا چیزهای هیجان انگیز
*غرق شدن در زندگی مجلل
*آزمودن شیوه تازه ای از زندگی
*طرحی نو برانداختن
البته باکمی دقت می توانیم همین مواردرا در کتابها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، حمل و نقل، تحلیل اقتصادی، مدیریت پروژه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه ریزی توسعه، پوشش گیاهی، جاذبه های طبیعی، صنایع دستی