پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، حمل و نقل، تحلیل اقتصادی، مدیریت پروژه

دانلود پایان نامه ارشد

نیزاندیشه ها و مفاهیم توسعه یافته آن دوره درتحلیل اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
اقتصاد دان انگلیسی جان مینارد درکتـاب نظریه عمومی اشتغال ؛ بهره وپول )که درسال 1936 منتـــشرشد ه ؛ نظریه جـدیدی در باره تقاضای کل ارائه داد . او از رکورد اقتصادی بــــزرگ سال 1930الهام گرفت وخــاطر نشان ساخت که افزایش مخارج دولت دراقتصاد برای حمایت از اقتصادهایی که دچار مخمــصه و تکاپو شده اند ضروری است ؛ ز یراساز و کارها خود تصحیح کننده ای ؛ برای افزایش تقاضای کل وجود نداشت .
دبیرکل سازمان جهانی توریسم با اشاره به اهمیت صنعــــــت گردشگری و رشد و توسعه اقتصادی کشــورهای جهان خاطر نشـــان نمود :
سهم اقتصــادکــشورهای درحال توسعه ازورودی گردشگران بین الـــــمللی بارشد ثابت از 31درصــد در سال 1990به 47درصـددرسال 2011رسیده است.گسترش توریسم سلامت یکی ازبهـترین راهکارها برای ارائـــه خدمات سلامتی؛ پزشکی وکسب د رآمدهای ارزی است . درحال حاضرگردشگری سلامت و پزشکی د ر50 کــشورجهان شناخته شده است؛ا اعتبار سنجی ومعیارهای کیفی آن در سطـــح جهان متفاوت بوده وبا توجه به مســائل اخلاق پزشکی به لحاظ شیوه ها وابزار دسترسی به این خدمات ملاحظاتی وجوددارد .
گردشگری یک تجارت چند ین میلیارد دلاری است چراکه اتخاذ تـصمــــیم درخصوص سطوح بالا ی سازمانی یک سازمان وابسته به گردشگری می تواند شامل سرمایه گذاری بالایی باشد .
این تصمـــیمات ؛ حرکات پروژه های بزرگ با عملکردهای متداول پیــچیـده را تنظـیم می نماید؛ مدیریت باید با مشـکلات نــاشی از این پروژه های پیچیده با دوراندیشی ؛ ابزارسازمانی وارتباط درونی مـــحاوره ای برخورد نماید . ره یافت شبــکه ای مدیریت پروژه پویا است . و این موضـــــوع در برنامه ریزی و مراحل اجرایی غیر قابل چشم پوشی است. دلایل اثباتی کافی برای عملکرد موفقیت آمیز رهیافت شبکه ای در پروژه های نـظامی ؛ شــهری و شـــــــــرکتهای بـــخش خصوصی وعمومی با کارکردهای خدماتی و صـنعتی وجود دارد . تجارت گردشـگری برنامه های بزرگی برای استفاده از فواید آن دارد.
گردشگری تعریف گسترده ای دارد ؛ حقیقتی که موجب می شود تا سنجش و تجزیه و تحلیل و بررسی اقتصادی
آن از دقت لازم برخوردار نباشد آثار اقـتصادی و حجم گردشگری در حال رشد است ؛ نیازی به سوال ندارد . آثار متــــفاوت آن و به طور ویژه آثار اجتــماعی آن بر جوامع یکسان نیست .ارزیابی آثار اقتصادی آن که غالبا مشکل و پر هزینه است؛مشکل مشترک همه اقتصاددانان می باشد .
ودرنهایت اینکه صنعت گردشگری می تواند یکی ازابعاد رشداقتصادی باشدوهمزمان اقتصاد کشوررا ازحالت تک بعدی بودن رهایی دهدپس بایددر راستای گسترش این صـنعت گامهایی موثر و در واقع راهگــشا برداشت.
( اقتصاد گردشــــگری ؛ فرزین ؛ 1387)
2-13- صنعت گردشگری
(کالین کلارک )23 اقتصاد دان آلمانی (1940) فعالیت هاای اصلی را به سه بخش تقسیم می کند :
گروه اول : کشاورزی و فعالیتهای وابسته
گروه دوم : صنعت
گروه سوم : خدمات
همچنین وی تقسیم بندی بخش های اصلی اقتصاد را چنین بر شمرد :
گروه اول : موادخام و اولیه را تولید می کند .
گروه دوم : مواد خام و اولیه را به کالا تبدیل می کند .
گروه سوم : تعاملات و ارتباطات گروهای اول و دوم را تسهیل می کند .
با این وصف بعضی با این امر که گردشگری صنعت است مخالف و بعضی موافق هستند .
2-14- دیدگاهی از مخالفین
بعضی همانند (توکووساندیک 1988)24( ولز و جنکینز1944)25گردشگری راواجد مشخصه های صنعت نمی دانندچراکه بنابرتعریف ولز«صنعت به مجموعه ای ازواحدها گفته می شودکه محصولات مشابهی تولیدمی کنند
وبایکدیگـر قابت دارندحال آنکه درگردشگری واحدها وبنگاه هایی فعالیت دارند که بجای محصولات وخدمات یکسان و رقابت با یـکدیگر ؛محصولات و خدمات مکمل یکدیگر تولیدمی کنند واز دیدگاه فنی؛ چند بعدی بودن صنعت گردشگری تعریف آن درقالب صنعت را غیر ممکن می سازد
چرا که شرایط اصــلی تولید و یا شاخــصهای عملیاتی آن تعریف نشده است بدون دخالت عوامل اجتــماعی و فرهنگی ومحیطی ؛بعد اقتصادی در صـــــنعت گردشگری نمایان نمی شود .
دیدگاهی ازموافقین :
برخی انگیزه موافقین را برای اطلاق واژه صنعت به گردشگری ناشی از دلایل زیر می دانند :
* کسانی که برای گردشگری خصیصه هایی همانند صنعت قائل هستند .
* کسانی که گردشگری را فراتر از یک صنعت می دانند .
* کسانی که بر اصلاح و بهبود وجه منفی گردشگری تاکید دارند .

* کسانی که گردشگری را به دلایل حرفه ای صنعت می نامند .
– رویکردها و دیدگاه های نسبت به توسعه گردشگری
1- خط مشی و رویه جانبدارانه
2- خط مشی و رویه محتاطانه
3- خط مشی و رویه تطابق گرایانه
4- خط مشی و رویه علمی ودانش محور
شکل شماره 1- خط مشی و رویه گردشگری
اکیدات
پیدایش
دیدگاه
به طورکامل گردشگری راتایید می کند .( نگاه سطحی و یک جانبه به پدیده گردشگری )
دهه1960
خط مشی و رویه جانبدارانه
با گردشگری مخالف است ( تاکید بر تهاجم فرهنگی و ملاحظات امنیتی )
اواخر دهه1960
خط مشی و رویه محتاطانه
جرح وتعدیل دیدگاه های قبلی(تلاش برای ارائه راهکاربرای تعدیل تبعا ت منفی گردشگری )
دهه1980
خط مشی و رویه تطابق گرایانه
دیدگاهی است که گردشگری را به صورت سیستمی و در چارچوب روابط علت و معلولی مطالعه و مدیریت می کند .
————-
خط مشی ورویه علمی ودانش محور

2-15- سیستمهای گردشگری
2-15-1- سیستم گردشگری (ماتیسون و وال )26
ماتیسون و وال ؛ 1982 ) گردشگری را متشکل از سه جزء می دانند
1- عامل پویا: اشاره به گردشگر دارد .
2- عامل ایستا : اشاره به مقصد با تمام اجزایش دارد .
3- عامل تبعی یا پیامدی : اشاره به اثرات گردشگر دارد .
وجه تمایزاین سیستم توجه به عامل اثرات است.وایشان معتــقدند که هر سیستمی اثرات و پــــیامدهایی داردکه می تواند مثبت یا منفی باشد .
2-15-2- سیستم گردشگری (میل و موریسون 27)
این سیســـتم متشکل از چــهار جزء ( بازار ؛ ســفر ؛ مقصــد و بازار یابی ) است و این الگو گردشگری را از منظر چرخه خرید و فروش سفربه عنوان محصول نهایی نشان می دهد.فرآیندخرید وفروش دراین سیستم نقطه آغازوانتها نداردومتوالی و مداوم است .
2-15-3- سیستم گردشگری گان :
گان سیستم گردشگری را متـشکل از دو جزء اساسی عرضه وتقاضا می داند . و این سیـــستم پنج بخش ( جاذبه ها ؛ حمل و نقل ؛ خدمات ؛ اطلاعات و ترویج بعد عرضه راشکل میدهد.
2-15-4- سیستم گردشگری (لیپر)28
لیپردرسال 1979 و بعد ها درسال 1990 الگوی سیستم گردشگررا بشکل ساده ای ارائه داد . این الگو از سه جزء اصلی ( گردشگران – عناصر جغرافیایی ؛ صنعت گرددشگری ) ارائه می دهد .
2-15-5- سیستم گردشگری (گلدنر وریتچی ) 29
اجزاء و عناصر گردشگری ومدیریت در این الگو عبارتند از :
منابع طبیعی و محیط زیست : جاذبه های طبیعی و چشم اندازها ؛ آب وهوا و مردم اعم از ساکنان و گردشگران
محیط انسان ساخت ( ساخته شده ) : شامل زیر ساختها و رو ساختها ؛ فرهنگ ؛ فناوری
فعالان صنعت گردشگری : بخش های اقامت ؛ حمل وهوا و مردم اعم از ساکنان و گردشگران
فعالان صنعت گردشگری : بخش های اقامت ؛ حمل و نقل ؛ تسهیلاات و خدمات ؛ بخش های پذیرایی
سازمان های برنامه ریز ؛ تسهیل کننده و توسعه دهنده : بخش های دولتی و خصوصی
فرآیندفعالیتهاوپیامدهای گردشگری:
رسالت راهبرد؛برنامه ریزی؛سازماندهی؛تحقیق وپژوهش؛ توسعه بازاریابی ؛ اثرات ؛ نظارت و ارزیابی

شکل شماره 2- رفتار گردشگر

( شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی ؛ احمدی ؛ ضیایی ؛ 1391؛64)

30

2-16- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﺳﻔﺮﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ . ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟــــﻪ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﺧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎري ازﻛــــﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.

اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري دارد. ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﺑﻪ کارکنانی ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي داﺷﺘﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮآﻧﻬﺎﻫﺮﭼﻴﺰﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎپ ﻫﺎﺑﺮاي ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﻳﺪﻣﻨـﻮﻫﺎي ﺧﻮدراﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪ .ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﺎﻛﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻫای ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﺳﺎزﻧﺪ.با ایجاد چنین شرایطی در سطح شهر و یا کشور است که اقتصاد می تواند جریان داشته و رو به پیشرفت باشد .
تورﻳﺴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒـﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ اﻓﺮاد وارﮔﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ گﺮدﺷـﮕﺮي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪﻧﻴﺰﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺮﻛﺸﻮ، ﺷﻬﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ روﺳﺘﺎ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ روﻧﻖاﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻫﻤﭽﻮن ﻳﻚ ﻛﺎرﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺳﺒﺐ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻮد.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻻ درﺻﺪدرﻗﺎﺑﺖ،ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﺑﺮﻣﻲ آﻳﻨﺪدرﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻴﺰازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان روزﺑﻪ روز دﻧﺒﺎل ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮﻓــﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺟـﻬﺖ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻛﺸﻮر ﺧﻮداﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.(مجله اقتصاد شهر ؛شماره اول ؛ زمستان 89)
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎراﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زورﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ رااراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛـﺸﻮر ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.اﻳﺮان ﻛﺸﻮري اﺳﺖ ﺑﺎﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درزﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد ا ﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ آدابﺳﻨﻦ ﻣﻨــﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد؛ ﭼﻬﺮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺰرگ، ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ وﺳﻌﺖ و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه است .
ﻟﻘﺐ اﻳﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي « ﺑﻬﺸﺖ ﮔﻤﺸﺪه »است وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮدن ﺑــﺴﻴﺎري از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪﻫﻤﭽـﻨﺎن ﮔﻤﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي از اﻳﺮان ﺑﻪ عنوان غول خفته این صنعت نام میﺑﺮﻧﺪ .
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﻟﺬت ﺑﺮدن( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ درﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻟﺬت ﺑﺮدن اﻧــــﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺳﻔﺮﻣﻲﻛﻨﺪ،ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ازﻟﺤﺎظ اﻣﻜﺎﻧﺎت ازﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ازﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎيﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮدﺳــﺖ ﺳﺎزبرخوردارند ؛ ازﻛﺸـﻮرﻫﺎ دﻳﮕﺮ ي در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ می کنند.(مجله اقتصاد شهر ؛شماره اول ؛ زمستان 89)
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي اﻣﻨﻴﺖ و ﮔﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ در کشـورﻫﺎ و وﺟﻮد ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﻔﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮازﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻳﺎريﻛﻨﺪ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي وآﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﺮدم
31
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻛﺸﻮرﭼﻴﻦ درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﻟﻤﭙﻴﻚ 2008 ﭘﻜﻦ، در ﺣﺎل آﻣﻮزش دادن ﻟﺒﺨﻨﺪواﻳﺴﺘﺎدن داﺧﻞ ﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪﻛﺎري ﺳﺎده اﻣﺎﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار.(مجله اقتصاد شهر ؛شماره اول ؛ زمستان 89)
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ:
– ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
کرمان ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در –
– راه اﻧﺪازي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ 70 درﺻﺪي ورودﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛــﺸﻮر ﺑﻮده. در روﻧﻖ وﮔـــــﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶاﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ نادﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ شود . (مجله اقتصــــــاد شهر ؛شماره اول ؛ زمستان 89)
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﮔﺮدﺷﮕﺮي 20ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺮان در ﺑﺨﺶﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃــﺒﻴﻌﻲ و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴـﻢ رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ودر ﺑﺨﺶﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ رﺗﺒﻪ دﻫﻢ دﻧﻴﺎ را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری مجازی، ایدئولوژی، گردشگری ایران، پتانسیل تجاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت گردشگری، رویکرد سیستمی، زیست محیطی، توسعه گردشگری