پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنایع دستی، اوقات فراغت، حمل و نقل، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

جاده های جدید احداث می کنند ؛ و یا به هر حال یک طـرح توسعه اجرامی کنند؛این فعالیت هابه نوعی بر محیـط زیست تاثیر می گذارد ؛توســعه به تنهایی نمی تواند به معنای ارتقای وضعیت اجتماعی باشد. رشد ممکن است باعث غــنی ترشدن مردم شوداما لزوما باعث بهــبود وضعیت رفاهی همه نمی شود . توسعه باید دنیا را برای نـــسل های بعدی حــفظ و حراست کند ؛ خطراستفاده تمام وکمال منابع به علت انجام فرآینـــد های ویرانگرورها نمودن و تبدیل کردن دنیا به مکانی فقیر تر همواره وجود دار دارد و این نوع توسعه قابل تحمل نیست . (مدیریت جهانگردی ؛164؛1378)
1-6-1-10- مولفه های صنایع دستی و گردشگری
صنایع دستی ماننددیگر پدیده های فرهنگی دارای ابعاد؛تاریخی؛زیبایی؛شناختی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی؛ اجتماعی وفرهنگی است دردنیای امروزکه هرکشـور برای هویت خود می کوشد و حتی کشورهایی وجود دارند که برای خودهویت جعلی می سازنددراین راســتا کشـوری مانند ایران به قدری از این نظر غنی است که معرف حضور
8
صاحبنظران جهان است . یکی از شناسه های این فرهنگ صنایع دستی است که علیرغم ملموس بودن و آشنایی تمام افرادواقشارجامعه به جهت کاربردی بودن این صنایع بسیاری ازاین هنرها دربسترزمان به دست فراموشی سپرده شده است .صـنایع دستی وروستایی ازنظرماهیت یکی از انواع فعالیتهای اقتصادی است که منجربه تولید کالاهی جدیدمی شود آمیختگی شدید این فعالیتها با عادات؛سنتها وبینش سازنده و همچنین تاثیر فوق العاده محیط جغرافیایی دراین صنعت ویژگی خاص به آن داده ست به طوری که فرآورده های دســـتی هر منطقه و حتی هر صنعتگر از اشیاء مشابه کاملا متمایز و قابل تشخیص می باشد . .(مقالات و دانستنیهای گردشگری1391 )

2-6- تعریف عملیاتی
در پژوهش حاضر مولفه های گردشـگری درکتب درسی دوره دوم ابتدایی ( فارسی ؛ تاریخ ؛ مد نی ؛ جغرافی؛
مطالعات اجتماعی )مشخص شده است وباارائه پرسشنامه به افراد این مولفه هاموردبررسی قرارخواهد گرفت .
– جهت تبیین مولفه اقتصادی گردشگری سوالات ( 1-10-19-28)درپرسشنامه به این امر تخصیص داده شده
است .
– جهت تبیین مولفه آموزشی ؛علمی گردشگری سوالات ( 2-11-20-29)به این امر تخصیص داده شده است .
– جهت تبیین مولفه های مذهبی گردشگری سوالات ( 3-12-21-30)به این امر تخصیص داده شده است .
– جهت تبیین مولفه های اجتماعی گردشگری سوالات ( 4-13-22-31)به این امر تخصیص داده شده است .
– جهت تبیین مولفه های سیاسی گردشگری سوالات ( 5-14-23-32)به این امر تخصیص داده شده است .
– جهت تبیین مولفه های فرهنگی -هنری گردشگری سوالات ( 6-15-24-33)به این امر تخصیص داده شده
است .
– جهت تبیین مولفه های وزشی گردشگری سوالات ( 7-16-27-34)به این امر تخصیص داده شده است .
– جهت تبیین مولفه های زیست محیطی گردشگری سوالات ( 8-17-26-35)به این امر تخصیص داده شده
است .
– جهت تبیین مولفه های صنایع دستی و گردشگری سوالات ( 9-18-27-36)به این امر تخصیص داده شده
است .

9

فصل دوم
ادبیات و پیشینه
پژوهش

مقدمه
دراین فصل ادبـــیات ومـــــبانی نظری پژوهش شامل مواردی چون تعاریف توریسم وگردشگری ؛ تاریخچه گردشگری درجهان و ایران؛ اشکال مختلف گردشگری ؛ تاثیر آب وهوا برگردشگری وپیـــــشینه پژوهش در ایران و دنیا ؛ بررسی شده است .
2- الف) مبانی نظری پژوهش
2-1گردشگرو گردشگری
گردشگر کسی است که به منـظور تفرج ؛ بازدید از نقــاط دیدنی ؛ اســــتراحت ؛ کار و دلایل دیگر به خـارج از محل اقامت خود سفر کرده ؛ حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کند. (پاپلی یزدی ؛ 1388)2
توریسم یاگردشگر؛حرکت معاصرمردم است برای اینکه اوقات فراغت خودرادرمکانهای بیرون ازخانه صرف نموده واقامت نمایند؛فعالیتهایی است که طی اقامتشان انجام می دهندونیزتسهیلاتی است که متناسب بانیازهایشان ایجاد می شود . (ماتیسن و وال ؛ 1982)3
( تور)4 به معنـای دور زدن و گشتن اخذ شده؛ که ریشه در لغت لاتین (توریسم )5 دارد .
گردشگری:از کلــمه رفت و برگشت بین مبداء و مقصـد دارد گردشگری؛سیــاحت یاتوریسم بطورکلی به عنوان مسـافرت تفریحی درنظرگرفته میشود.
گردشگری رافــــعالیتی اجتماعی توصـیف می کندکه دربرگیرنده رفتارانـسانی ؛استفاده ازمنابع ؛تعامل بامنابع ؛ تعامل بادیگران اقتصاد و محیط دیگران ؛ اقتصاد و محیط است . (کرف و هانزیلکر 1984)6
گردشگری باتوجه به تــــــفاوتهای مکانی وزمانی؛اشکال مکانی وزمانی ؛ اشکال خاصی به خودمی گیرد یعنی گاهی محصول یک جامعه است و از آن تاثیر می پذیرد و گاهی نیز بر جوامع تاثیر می گذارد ( حیدری؛ 1378؛17)
2-2- تاریخچه ی گردشگری در جهان
واژه توریسم برای اولین باردرسال 1811درمجله ی ورزشی انگلستان(مجله ورزشی )مطرح شد در آن زمان این لغت به معـنای مسافرت به منظورتماشای آثارتاریخی وبازدیدازمناظرطبیعی برای کسب لذت بکارمی رفت ؛ چنین پیداست که واژه توریسم درگذشته بیشتربارمعنایی لذت بردن و تفـنن داشت بعدها این اصطلاح در مورد کسانی به کارمی رفت که برای سرگرمی ووقت گذرانی وگردش به فرانسه سفرمی کردندوبعدها با تعمیـم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصـــولابه این منظور سفر می رفتند بتدریج توریسم به زبانهای دیگر وارد شد و از آن واژه توریسم بوجود آمد ( شرق ؛ 1388)
توریسم پدیده ای است کهن که ازدیربازدرجوامع انسانی وجود داشته است وبتدریج طی مراحل تاریخی مختـلف ؛ به موضوع فنی ؛ اقتصادی و اجتماعی خود رسیده است .(رضوانی؛ 1385 )
جهانگردی از دوره های بسیار دور بوجود آمده است .آغاز جهانــگردی از دوران باستان بودکه انسانها ندانسته با کوچ نشینی ورفت وآمدهای خودازنقطه ای به نقطه دیگربرای آب وهوای مناسب و محیط امن انجام می دادند و بعد از آن جهانــگردی در دوره قرون وســـطی که در قرن 4و5 میلادی با سقوط امپراطوری روم ؛ امنـیت سفرهای تفریحی وگردشگری دراروپادچاربحران شدواز فروپاشی این امپراطوری تادوره رنسانس سفردراروپا با خطرات بسیار همراه بود ( الوانی و همکاران ؛ 1385)
دردوران قرون وسطی به غیرازسفرهای دریانوردی سفرهای زیارتی نیزرونق گرفت.جهانگردی دردوره های رنسانس ؛ انقلاب صنعتی و دوره اسلامی به رونق رسید . مسافرتهای کوتاه مدت متداول شد . مردم عادی وقت آزادخودرابه امورمذهبی اخـتصاص می دادندوبه همین دلیل روزهای تعطیل روزهای مقدس تلقی می شد.بیـشتر مسافران هم اززائران مکــانهای مذهبی بودند . با پیدایش مناطقی که چشمه های آب معدنی داشــــتند مردم برای معالجه ودرمان به سوی آن نقاط مسافرت می کردندبا فرارسیدن عصرمدرنیــته؛مردم سفرهای فرهنگی رانیزبه سفرهای خود افزودند وازاینجاست که مسافرتها وتورهای بزرگی که امروزه متداول شده مورداستقـبال و توجه مردم قرارگرفت.باشتاب گرفتن سیرتحولات اقتصادی واجتماعی کشورها بویژه (اروپا و آمریکای شمالی)درآمد وشرایط کاری بهبود یافت ورسیدن به مقصدسریع تروارزانتر شد .همه تحولات نتیجه انقلاب صنعتی ورنسانس بود.درقرن نوزدهم با ایجاد خطوط راه آهن ؛ دسترسی به مناطق تفریحی و ساحلی برای مردم امکان پذیر شد ( محمدی ؛ 1386)
درنیمه اول سده نوزدهم طبقات پردرآمدبروسعت سفرهای خودافزودند استفاده ازاوقات فراغت برای گردشگری ؛برای بیشترمردم عادی؛بادرآمد متوسط محدود بود . این محدودیت هنوز هم برای بسـیاری از مردم کشـورهای در حال توسعه وجود دارد .
جهانگردی درکشورهای توسعه یافته وصـنعتی پس از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است . ( محمدی ؛ 1386؛ 35)
2-3- تاریخچه گردشگری در ایران
آثار بدست آمده دربرخی ازمناطق باستانی فلات ایران نشان میدهدکه نواحی مرکزی فلات ایران اقوامی ازدیگر نقاط واردشده اند و حمل و نقل این افرادبه وسیله شتر؛اسب وگاو بود.دردوران مادهاوسیله ای بنام چرخدارهای دستـــی برای حمل و نقل پا به عرصه گذاشت .(نوربخش؛1370)
دردوران هخامنشــیان وسلوکیان باپیشرفت راههای ارتباطی و پیدا شدن مسیرهای جـدید و بازشده راههای جدید بین ایران ودیگر کشورها؛این عامل سبب شدکه رفت وآمددرایران زیاد شده وتجاروبازرگانان ازنــقاط مختـــلف به کشورما بیایند.این عامل باعث ایجاد کاروانسراها و آب انــــــبارها دراین دوران شد . در دوران اشــکانیان و سـاسانیان به علت اینکه تجارت از راه ابریشم بسیار زیاد شده بود و بازرگانان بســیاری از این مسیررفت وآمد می کردند و برای ورود محصولات خودبه داخل ایران و یا خروج باید مالیات می پرداخـتنـد بنار براین خدماتی را در اختیار مسافران قرار می دادند (الوانی و همکاران ؛ 1385)
گردشــگری دردوران اســـلامی هم رونق خاص خودراداشت دراین دوران بیشـــترمسافران به غیرازتجارسعی میکردند که سرزمینهای نا شناخـته را کشف کنند. از تحولات جهانگردی در این دوران می توان زیارت زائران به خانه خدا را ذکر کرد . این عامل یک تحول جدید در جهانگردی میباشد .از بهترین و با ارزشترین دورانهای
12
جهانگردی می توان دوران صفــوی را نام برد در دوران پادشاهی صفویان مسافران زیادی وارد ایران شدند و پادشاهان این دوره از آنها استــقبال می کردند.در این دوران راههــای ارتباطی مناسب ؛ اقامتــگاههای متــــعدد و مناسب ایجاد شد . امنیت عبور ومروراز مهم ترین عواملی بود که باعث شدمسافران زیادی از دیگر نقاط به ایران بیایندو ا ز مهمترین عواملی که درجذب جهانگردی در ایران تاثیر داشــــت ذوق و هنر و علم بود که در نوع خود بی نظیر بود و به دست معماران و نقاشان ثبت شد .
صنعت جهانگردی بطوررسمی درنیم قرن پیش با تشکیل اداره ای بنام امور جهانگردی در وزارت کشور شکل گرفت تافعالیتهایی درزمینه ایجادتسـهیلات مربوط به این صنعت انجام دهد .جهانگردی درسال 1330جای خود را به شورای عالی جهـانگردی داد این سازمان بعنــوان متولی بخش جهانگردی در کـــشور محســوب می شود ودر این سالها دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
درسال 1383 با ارائه لایحه دولت؛شکل تازه ای به خودگرفت وراهکار های مناسبی جــــهت بهره برداری از ظرفـیت ها و قابلیت های بالقوه گردشـگری در کــشورمان که سالانه پذیرای تعداد زیادی جهــانگرد می باشد داده است. ( صومعلو؛1378؛ 58-56)7
2-4- محیط جغرافیایی و برنامه ریزی گردشگری
محیط بعنوان یکی ازارکان اصلی جریان گردشگری محسوب می شود ازاین روگردشــگری ومحـــــیط درابعاد انسانی وطبـیعی بطور متقابل به هم وابسته می باشند . محیــط بسـیاری از جاذبه ها را شکل می دهد و پیشـــبرد توسعه گردشــگری به محیط مورد بازدید وابســته است .علاوه بر آن اجرای پروژه های گردشــگری درمراحل مختلف همچون انتخاب و تعیین محل ایجادامکانات دسترسی به محل های موردنظر؛احداث هتل ها ؛ مهیانمودن تاسیسات زیربنایی؛همگی دررابطه بامحیط هابوده وتوجه به ابعاد محیطی درپروژه های گردشگری ؛ همیشــه دراولویت قرار دارد. (میراب زاده ؛ 1375)
باگسترش گردشگری ؛استفاده ازمحیط برای بهره برداری نیزافزایش خواهد یافت ولاجرم برای بهره برداری بیشتر ؛ مرتب موردپردازش قرارگرفته و باساخت های محیـطی با رویکرد به دورنمایی گردشگر در سطوح بالاتر ؛ کیفـیت تجربه گردشگری را مد نظر داشته و با توجهی به کشش های محــیطی تنها سود آوری آن را مورد قرار می دهد .
(کاز) 8 منابع مورد نیاز گردشگران را موارد ذیل می داند :
منابع طبیعی
مانند آب وهوای مناسب ؛ عوارض مختلف زمین ( توپوگرافی ) کوه ها ؛ دریاچه ها ؛ سواحل و مجموعه گیاهان و جانوران.
منابع اجتماعی – فرهنگی
مانند فعالیت ها و جلوه های هنری ؛ جشنواره ها ودیگر موارد انسانی که شکل دهنده فرهنگ محیطی است .

منابع دارای ویژگی اقتصادی
برطرف کننده نیازمندیهای خدماتی ؛ تسهیلاتی ورفاهی گردشگران در محیط مقاصد گردشگری میباشد .
پیرامون پردازش این منابع محیطی و برای پاسخـگویی به خواست گردشگران ؛ در چارچوب بازساختــــهای محیطی است که درهمه کشورهای جهان مهمانسراهای بزرگ ومجهز؛ شبکه عـــــظیم راه های هوایی؛دریایی وزمینی؛ فرودگاه ها ؛ تاسیسات تفریحی در مراکز شهری و روستایی ؛ در کنار دریاها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالعات اجتماعی، زیست محیطی، صنایع دستی، مدارس ابتدایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، برنامه ریزی گردشگری، گردشگری ساحلی