پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شورای شهر، بندر انزلی، انقلاب مشروطیت، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

و… بسیار متفاوت تر از شهرهای کوچک تر است.
در این پژوهش، برای نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی از روش توصیفی – تحلیلی بهره جسته شده و از طریق پرسشنامه به عملکرد شورای اسلامی در شهر با توجه به دیدگاه مردم به بررسی و تحلیل آن پرداخته ایم.
نتایج حاصل نشان دهنده این بوده که شورای اسلامی تاکنون نتوانسته اند تاثیر مستقیمی در توسعه ژئوکالچر شهر ایفا کنند.
کلید واژگان: شورای اسلامی، توسعه ژئوکالچر،سیاست و اقتصاد، بندرانزلی

مقدمه
از هنگامی که انسان ها بر آن شدند تا از دل کوه ها و جنگل ها بیرون آیند و در کنار هم به صورت دسته جمعی زندگی کنند نیاز به برنامه ریزی را احساس کردند. آنگاه با پیدایش اجتماعات و گروه ها و قبایل مختلف راه های وصول به جامعه متمدن مورد توجه قرار دادند. مهمترین عنصر پایداری یا تداوم حاکمیت در جوامع وجود رابطه بین جامعه، فرهنگ و سیاست است.
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت، شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. نقش شوراهای اسلامی در اداره جامعه بر شهروندان پوشیده نیست و ورود اهل فضل و دانش و متخصص و کارآمد در شوراهای اسلامی شهرو روستا برای خدمت به مردم اهمیت فراوان دارد.
وظایف شورای اسلامی شهر انتخاب شهردار برای مدت چهار سال بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی و …بوده است.
وظایف دیگر و مهمتری هم بر عهده شورا قرار دارد که از اوجب واجبات است، حمایت ازمتولیان فعالیت های هنری،سرگرم کننده ،تفریحات جمعی ، حمایت از تشکل های مردمی وتقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله است .
در این پژوهش سعی شده که نقش مهمی را که شورای اسلامی می تواند در شکل گیری و توسعه فرهنگ، سیاست و اقتصاد در توسعه یک شهر ایفا کند و نیز شاخه های مهم ژئوکالچر را شناسایی و بررسی کند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1.بیان مساله
بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت . بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.
برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.راهی که امروز به عنوان انتخابات شوراها در پیش داریم، داستان درازی دارد که سرنخ آن به دوران انقلاب مشروطیت برمی گردد. زمانی که انقلابیون برای شور ومشورت و هماهنگی نیروها علیه استبداد انجمن هایی تشکیل دادند و پنهانی و آشکار مشروطه خواهان را سازماندهی کردند. پس از انقلاب مشروطیت گرچه مستبدان که از این انجمن ها دل پرخونی داشتند خواستار انحلال آن بودند اما با پافشاری آزادی خواهان و همت نمایندگان مجلس این انجمن ها به منظور مشارکت مردم در اداره امور شهری مشروعیت قانونی یافت. اما علی رغم این پیشروی، در یکصد سال اخیر همچنان مشارکت مردم در سرنوشت خودشان، فراز و نشیب هایی را طی کرد و تجارب گوناگونی را پشت سرگذراند. حال در این پژوهش سعی شده تا با کند و کاو در این زمینه روندی نو را پایه ریزی نموده و تاثیر گذاری آن در توسعه ژئوکالچر شهر را بررسی کند. در این پایان نامه عوامل سازنده شورای اسلامی عنوان متغیرمستقل و توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-2.سوال تحقيق
چگونه مولفه های شورای اسلامی در ژئوکالچر شهر بندرانزلی تاثیر می گذارد؟

1-3.فرضیه
– ترکیب سیاسی شورای اسلامی بر روی توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی تاثیر گذار بوده است.
– اثر گذاری در موقعیت ژئواکونومیک شهر بندر انزلی در ترکیب شورای اسلامی و به دنبال آن بر روی توسعه ژئوکالچر این شهر تاثیر گذار بوده.

1-4.اهداف تحقیق
1-شناخت و بررسی نقش شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.
2-بررسی اثر گذاری موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی در ژئوکالچر این شهر.
3-دیگر ضرورتهای این تحقیق پویش در زمینه اثر گذاری موقعیت جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

1-5.ضرورت تحقيق
اهمیت این مساله زمانی بیشتر مشخص می گردد که دولت ها با شناخت و تعیین نقش آفرینی شوراهای اسلامی و تاثیرگذاری ژئوکالچر در عصر کنونی بتوانند به خوبی با ارایه راهکارهای مناسب و بهره گیری از عامل کرونوپلتیک کمترین درجه غافلگیری را در تصمیم گیری ها داشته و در مواجه با بحران ها و چالش های پیش روی آمادگی لازم را داشته باشند تا بتوانند در تقابل با چالش ها، کمترین چالش را شهری نظیر بندر انزلی داشته باشد.به بیان دیگر شناخت این فرایند یکی از مهمترین اصول سازماندهی سیاسی فضا محسوب می شود.

1-6.هدف كاربردي
این پایان نامه در شورای اسلامی شهر و استانداری و بخشداریها می تواند هدفی کاربردی داشته باشد.

1-7.روش كار
1-7-1-نوع روش تحقيق
اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي- تحليلي با استفاده از اصول علم جغرافيا و با تأکيد بر جغرافياي سياسي و ساير علوم وابسته مانند: علوم اقتصادي و سياسي و … و با استناد به شيوه مطالعات کتابحانه اي و اسنادي از طريق مراجعه به کتب و مجلات علمي و سايت هاي اينترنتي و همچنين استفاده از نقشه، جدول هاي آماري و نرم افزارهاي مرتبط که پس از تدوين، اطلاعات بدست آمده طبقه بندي شده و پس از آن آناليز داده هاي آماري، تحقيق به رشته نگارش درآمده است.
در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده، متغير، شي يا مطلب چگونه است. به عبارت ديگر، اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي کند و به توصيف منظم و نظامدار وضعيت فعلي آن مي پردازد.
1-7-2.قلمرو تحقيق
قلمرو اين تحقيق در زمينه هاي موضوع تحقيق- زمان تحقيق و مکان تحقيق است.

1-7-3.روش گردآوري اطلاعات
اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمی و پژوهشی، مقالات و سایت های اینترنتی بوده است.

1-7-4.ابزار گردآوري اطلاعات
ابزار گردآوری کتابخانه ای و اسنادی، مجلات، سایت و اینترنت، نقشه ها و جداول آماری در قوام بخشیدن به محتوای آن کمک شایانی نموده.

1-7-5.روش تجزيه و تحليل اطلاعات
در روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کتابخانه ایی و نرم افزار GIS و SPSS و Excel استفاده می گردد.

1-8.واژه ها و مفاهیم
1-8-1.ماهيت و قلمرو جغرافياي سياسي
«جغرافياي سياسي شاخه اي از جغرافياي انساني است. در اين راستا نقش ويژه ي جغرافياي سياسي تحليل فضايي پديده هاي سياسي و شناسايي فرايندهاي سياسي است.» (ميرحيدر، 1387، 3)
هارتشون در سال 1954 اولين تعريف منسجم زير را كه اغلب جغرافيدانان آن را پذيرفتن، ارائه داد.
«جغرافياي سياسي، تفاوتها و تشابهات سياسي منطقه اي و ارتباط آنها را با ساير تفاوتها و تشابهات جغرافيايي بررسي مي كند». (پرسكات، 1358)
«با توسعه ي جغرافياي سيسماتيك و تئوريك نياز به تعريف جديد احساس مي شد. در اواخر دهه ي شصت ارائه و تعريف تغييرات ديدگاهي اين علم را پديدار ساخت. جكسون كار اساسي جغرافياي سياسي را بررسي پديده هاي سياسي در جايگاه منطقه اي آنها تعريف كرددر حالي كه آكادمي ملي علوم در كميته ويژه جغرافيا مصالحه اي ميان ديدگاه ها ايجاد كرده و كار اساسي جغرافياي سياسي را بررسي كنش متقابل منطقه جغرافيايي و فرآيند سياسي دانست دو تن از جغرافيدانان به نامهاي كوهن و رزنتال با استفاده از متدولوژي جديد الگويي طرح كردند كه نقش سياسي انسان در جامعه و ارتباطي با سرزمين و نتايج حاصل از اين ارتباط را در تشكيل نظام سياسي نشان مي دهد. در اين الگو نقش سياسي انسان به صورت ايدئولوژي سياسي ساختار سياسي و تصميم هاي اجرايي بروز مي كند.
فرايندهاي سياسي از نيروهاي اجتماعي به وجود آورنده ي آنها جدا نيست چون اين نيروها به نهادهاي سياسي شكل مي دهند و فرآيند سياسي نيز از طريق همين نهادها عمل مي كند. بنابراين نظام سياسي از نيروهاي اجتماعي فرآيند سياسي و فضاي جغرافيايي مربوط به آن (كه با هم كنش متقابل دارند) تشكيل مي شود. نظام سياسي نيز طيف وسيعي دارد كه دو سر آن را نظامهاي كاملاً باز و يا بسته تشكيل مي دهند. تقريبا تمام نظامها جايي را بين اين دو سر افراط و تفريط اشغال مي كنند. ارتباط نظام سياسي با سرزمين مستقيم و گسترده است. نظام باز، فشرده سكونت نمادهاي بهره برداري متمركز از منابع توسعه ي بندرهاي ورودي و پيدايش علامتهاي بين المللي مي توان نام برد. در نظام بسته چون هدف خودكفايي است، چشم انداز به صورت ديگري ظاهر مي شود در اين نظام الگوهاي سكونت به صورت پراكنده (نه مجتمع) و بهره برداري از منابع به صورت غير متمركز و گسترده نمايان مي گردد. در اين نظام به ايجاد تسهيلات و امكانات رفاهي در مكان مركزي توجه بيشتري مي شود و علامتها و شعارهاي ملي جانشين نمادهاي بين المللي مي گردد. بنابراين بر اساس ميزان باز و بسته بودن نظام سياسي ،تغيير چشم انداز را مي توان پيش بيني كرد.

1-8-2.نظريه حكومت محلي
تجربه ي كشورهاي در حال توسعه ي جهان، در رابطه با حكومت محلي، بيانگر اين واقعيت است كه اينگونه حكومتها به وسيله حكومت مركزي تشكيل ميشوند. بي شك، اختلافاتي كه همواره بين هدفهاي كنترل دولت مركزي و گرايشهاي خود مختاري وجود داشته، ايجاد موازنه بين اين دو را مشكل ساخته است. از اين رو گونهاي بي ثباتي در تشكيلات حكومت هاي محلي ديده ميشود، كه نميتوان آن را ناديده گرفت. ولي در دهه هاي اخير شاهد استقبال برخي از كشورهاي جهان در تشكيل حكومتهاي محلي بودهايم.(قاليباف، 1386، 68).
موضوع مشاركت مردم در امور محلي از يك دهه قبل تاكنون به عنوان عامل اساسي در بررسي هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در اين رابطه، حكومتهاي محلي ميتواند به عنوان وسيله اي مطمئن براي شركت مردم در تصميم گيريهاي محلي نقش مهمي ايفا كند. شايد در يك كشور مدرن تشكيل حكومت روستايي ممكن نباشد، اما تشكيل شورايي در اين سطح با عنوان شوراي روستا كه بتواند امور مهم روستا را تشخيص داده و درباره آنها تصميم-گيريهاي بخردانه بگيرد، معقول و علمي است.(شكيبا مقدم، 1384، 150)
نظريه ي جديد سياستهاي محلي به كنش سياسي مردمي كه در يك محل زندگي ميكنند، توجه ميكند. بر اساس اين نظريه مردم محلي موجوداتي بدون احساس و تحرك نيستند كه صرفاً امور محلي خود را تجربه كنند، بلكه آنان در خرده فرهنگ محلي به صورت جامعه اي درآمدهاند كه مطابق خواستههاي آن رفتار ميكنند. يك سياست محلي قدرت مردم را براي ساختن محل زندگي خود را براساس مال انديشي و دفاع در برابر تهديدات نسبت به خود مورد توجه قرار ميدهد. امروزه در بسياري از كشورها اين عقيده پذيرفته شده است، مردمي كه در محلي خاص زندگي ميكنند، بايد تا اندازهاي امور محلي را اداره نمايند. از سويي توسعه نابرابر، دولت مركزي را وادار ميكند تا عوامل محلي را براي مديريت تفاوتهاي سرزميني آنها سازمان دهد. در اينجا تقابل بين سياستهاي سطح ملي و سياستهاي سطح محلي بروز ميكند. سطح ملي سعي بر اعمال علايق خود دارد، در حالي كه گروههاي محلي از طريق سازو كار حكومت محلي ميتوانند سياستها و تصميمات خود را در برابر سياستهاي مشابه سطح ملي ارتقا بخشند. با وجود بر اين، براي برخورد با چالش توسعه ي نابرابر، دولت مركزي ناچار است براي كنترل بر سرزمين خود نوعي خودگرداني محلي را ساماندهي كند و هرگز منسوخ كردن حكومت محلي راه حل تنش در روابط دولتهاي مركزي و محلي نيست. حكومت محلي براي حكومت مركزي اهميت دارد، زيرادر شرايط بروز بحران در سطح محلي دولت مركزي فاقد حلقه ي ارتباطي ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه فرهنگی، نظام جهانی، جهان اسلام، جهانی شدن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قبض و بسط، فشار تقاضا