پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شهروندان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان “رسانه هاي جمعي و اعتماد: بررسي تأثير رسانه هاي جمعي بر اعتماد اجتماعي” انجام داده اند. در اين راستا، رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعي (تلويزيون داخلي، تلويزيون ماهواره اي و روزنامه) با سه نوع اعتماد (ميان فردي، عام و نهادي) بررسي شده است. هم چنين در اين تحقيق، بر اساس نظريه هاي مربوط به اعتماد اجتماعي و کارکرد هاي رسانه هاي ارتباط جمعي، پنج متغير؛ عام گرايي، احساس امنيت اجتماعي، تعهد اجتماعي، ارزيابي مثبت از مسؤولان جامعه و ارزيابي مثبت از محيط اجتماعي به عنوان متغير هاي واسط رابطه بين رسانه ها و اعتماد اجتماعي انتخاب شده اند.
اين پژوهش با روش پيمايش انجام شده و جامعه آماري آن شهروندان تهراني 20 تا 64 ساله ساکن در مناطق چهارگانه يک، شش، يازده و شانزده شهر تهران، با حجم نمونه 372 نفر بوده است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي با اعتماد ميان فردي رابطه معناداري ندارد، اما با اعتماد عام و نهادي رابطه دارد. ديگر آن که، نوع مالکيت و شيوه مديريت بر رسانه با اعتماد اجتماعي ارتباط دارد. بدين معنا که ميزان و نوع بهره مندي از تلويزيون داخلي با اعتماد نهادي رابطه مستقيم و معني داري دارد. در حالي که جهت اين رابطه در مورد روزنامه و تلويزيون هاي ماهواره اي معکوس است.
– اجاقلو و زاهدي (1384) پژوهشي با عنوان “بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن در بين ساکنان شهر زنجان” انجام داده اند. متغير وابسته در اين تحقيق اعتماد تعميم يافته بوده که با شش بعد صراحت، صداقت، سهيم کردن، تمايلات همکاري جويانه، اطمينان و رفتار مبتني بر اعتماد مورد سنجش قرار گرفته است. متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از سنت گرايي، پايگاه اجتماعي و تحصيلات. به منظور بررسي جامع اعتماد اجتماعي، علاوه بر سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق، يک رشته از متغيرها هم تحت عنوان متغيرهاي پيشينه اي در اين تحقيق دخالت داده شده اند.
اين پژوهش با روش پيمايش و تکنيک پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماري آن را کليه مردان و زنان بالغ بالاي 18 سال شهر زنجان با حجم نمونه 380 نفر تشکيل مي دادند و شيوه نمونه گيري نيز خوشه اي چند مرحله اي بوده است.
يافتههاي تحقيق نشان مي دهد که بين متغير اعتماد تعميم يافته و سنت گرايي رابطه معني داري وجود ندارد. اما بين سنت گرايي و دو بعد اعتماد يعني صراحت و صداقت رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد. بين متغير پايگاه اجتماعي و اعتماد تعميم يافته هم رابطه معناداري مشاهده نشد و فقط يک بعد از پايگاه اجتماعي يعني منطقه سکونت رابطه معنادار مستقيمي با اعتماد اجتماعي نشان داد. اما بين تحصيلات پاسخگويان و اعتماد اجتماعي رابطه معنادار و مستقيمي وجود داشت. نتايج حاصل از آزمون هاي مربوط به متغير هاي فردي هم نشان داد که بين ميزان مطالعه و اعتماد اجتماعي رابطه معنادار مستقيمي وجود دارد. بين محل تولد افراد و اعتماد اجتماعي افراد رابطه معناداري ديده شد. بين متغيرهاي سن، جنسيت، وضعيت تأهل، مدت اقامت در شهر، نوع زبان، ميزان تماشاي تلويزيون و رفتن به سينما با اعتماد اجتماعي رابطه معناداري وجود نداشت.

2-2- تحقيقات انجام شده در خارج
– سئو22 و ديگران (2012) پژوهشي با عنوان “تمايل به کمک به دنبال زلزله سيچوان: مدلسازي اثرات دخالت رسانه، فشار رواني، اعتماد و منابع ارتباطي” انجام داده اند. آن ها در اين پژوهش به بررسي درگيري فردي با تلويزيون و اينترنت پس از زلزله سال 2008 استان سيچوان در کشور چين پرداخته اند.
اين مطالعه نشان مي دهد که استفاده از رسانه هايي که حوادث ناگوار را تحت پوشش قرار ميدهند، بر مصرف کنندگان تأثير مثبت و يا منفي دارد. هر چند استفاده از تلويزيون فشار رواني ادراک شده را افزايش مي دهد، استفاده از تلويزيون و اينترنت منافع ادراک شده از منابع ارتباطات اجتماعي (همنشيني و صميميت با دوستان و خانواده) و اعتماد اجتماعي را افزايش مي دهد.
در کل، مصرف رسانه اي رابطه مثبتي با تمايل افراد براي کمک به مردم آسيب ديده داشته است، هر چند که اين پيوند توسط ادراک فردي از فوايد منابع ارتباطي و اعتماد اجتماعي وساطت مي گردد. اين امر حاکي از آن است که تمايل افراد براي کمک به قربانيان حوادث ناگوار تا حدي توسط فاصله نسبي آن ها از مبدأ حادثه و هم چنين واکنش شخصي به پوشش اين حوادث شکل مي گيرد.
– بودوين23 (2011) در پژوهشي با عنوان “تاثير اخبار بر روي سرمايه اجتماعي پيوند دهنده و متصل کننده” به بررسي تجربي ابعاد پيوند دهندگي و متصل کنندگي سرمايه اجتماعي که اغلب مورد بحث قرار مي گيرد و به ندرت مورد آزمون قرار گرفته است، مي پردازد. او در اين پژوهش که در ايالات متحده امريکا صورت گرفته است، چگونگي ارتباط الگو هاي استفاده از رسانه هاي خبري سنتي (روزنامه، تلويزيون) و رسانه هاي خبري آنلاين (اينترنت) را با پيوند و اتصال افراد غير هم نوع که در اين جا بر اساس قوميت تعريف شده است، مورد بررسي قرار مي دهد.
نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که تنها استفاده از رسانه هاي خبري سنتي به گونه معناداري، با پيوند و اتصال افراد غير هم نوع مرتبط ميباشد. علاوه بر اين، رابطه بين استفاده از رسانه هاي خبري سنتي و نيز رسانه هاي آنلاين با پيوند و اتصال افراد غير هم نوع، در بين سفيد پوستان و آسيايي ها مثبت تر از سياه پوستان و امريکايي هاي لاتين مي باشد.
– اشميتبک و ولسينگ24 (2010) پژوهشي با عنوان “محيط هاي تلويزيوني اروپايي و اعتماد اجتماعي شهروندان: شواهدي از تجزيه و تحليل چند سطحي” در 25 کشور اروپايي انجام داده اند.
اين پژوهش با استفاده از داده هاي مربوط به سالهاي 2002 و 2004 پيمايش اجتماعي اروپا (ESS) و هم چنين داده هاي کلي تحقيق فاصله سنج مخاطب انجام شده است.
با تجزيه و تحليل تأثير تلويزيون بر اعتماد اجتماعي در سطوح خرد و کلان، محققان دريافتند که الگو هاي استفاده از تلويزيون عمومي در 25 جامعه اروپايي در مقايسه با استفاده از تلويزيونهاي فردي، تأثيرات عمدهاي را بر اعتماد اجتماعي فردي اعمال مي کند. در واقع، در تأييد نظريه پاتنام مي توان چنين گفت که زمان کلي تماشاي تلويزيون تأثير منفي بر اعتماد اجتماعي مي گذارد، اگر چه که سهم بيشتر تلويزيون عمومي اعتماد اجتماعي را افزايش مي دهد.
– لي و لي25 (2010) پژوهشي با عنوان “شبکه هاي ارتباطي وساطت شده توسط رايانه: کشف پيوند بين اجتماعات آنلاين و سرمايه اجتماعي” انجام دادهاند. اين تحقيق به کندوکاو پيرامون عوامل مختلفي از سرمايه اجتماعي، مصرف رسانه اي و متغيرهاي جمعيت شناختي که ممکن است بر استفاده از انجمن هاي آنلاين تأثير گذار باشند، پرداخته اند.
هر چند برخي استدلال کرده اند که استفاده از اينترنت ممکن است سرمايه اجتماعي فرد را دچار فرسايش سازد، اين مطالعه نشان داد، افرادي که به منظور استفاده از اجتماعات آنلاين به اينترنت دسترسي داشتند، در مقايسه با کساني که از چنين امکاني برخوردار نبوده اند، جامعه پذيري بيش تر و سطح بالاتري از هنجارهاي تعميم يافته را نشان دادند. هر چند زماني که مؤلفه هاي مهم رواني- اجتماعي سرمايه اجتماعي نظير اعتماد و رضايت از زندگي در نظر گرفته شدند، سرمايه اجتماعي با استفاده از اجتماعات آنلاين مرتبط نبود. ملاحظه اين امر نشان مي دهد که ارتباطات آنلاين ممکن است توانايي برقراري ارتباط ناشي از پيشرفت هاي فناورانه را در افراد افزايش دهد، اما در شکل اجتماع سنتي و به منظور تضمين کيفيت جامعه به عنوان يک کل، روابط چهره به چهره هنوز هم ضروري مي باشند.
– بودوين (2009) پژوهشي با عنوان “کاوش در پيوند بين استفاده از اخبار و سرمايه اجتماعي” انجام داده است. او در اين پژوهش به ارزيابي پيوند بين استفاده از اخبار و سرمايه اجتماعي در ايالات متحده امريکا مي پردازد و سعي دارد به اين سؤال اساسي پاسخ دهد که آيا اين پيوند با در نظر گرفتن قوميت و نوع رسانه متفاوت مي باشد.
نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي دهند که سرمايه اجتماعي با ميزان مطالعهي روزنامه قابل پيش بيني بوده، اما ميزان تماشاي اخبار تلويزيون ملي و محلي تأثيري بر آن ندارد. به علاوه، دو رابطه معني دار بين ميزان تماشاي برنامه هاي خبري و قوميت، در ارتباط با پيش بيني سرمايه اجتماعي وجود دارد: نخست، پيوند بين ميزان مطالعهي روزنامه و سرمايه اجتماعي در ميان سفيد پوستان مثبت تر از رنگين پوستان مي باشد. دوم، پيوند بين ميزان تماشاي اخبار تلويزيون ملي و سرمايه اجتماعي در ميان سياه پوستان مثبت تر از سفيد پوستان است.
از ميان چهار عامل بالقوه کمک کننده، فرهنگ ارتباطي مهم تر از همه مي باشد. به طور خاص، سنت هاي شفاهي گروه هاي قومي امريکا، مناسب ترين عامل به منظور تبيين چگونگي پيوند بين استفاده از اخبار و سرمايه اجتماعي و تفاوت آن بر اساس نوع قوميت و رسانه بوده است.
– ايوري26 (2009) در پژوهشي با عنوان “تأثير اخبار رسانه ها بر اعتماد سياسي” به بررسي اين مسئله پرداخته است که چگونه منبع خبر و مشخصات فردي مصرف کنندگان خبر، در نحوه تأثير قرار گيري در معرض اخبار بر اعتماد سياسي نقش مهمي را ايفا ميکنند.
داده هاي اين پژوهش از چندين مطالعه طولي يک پيمايش تهيه شدند که به طور خاص، به منظور واکاوي استفاده از رسانه ها و پويايي هاي مبارزات انتخاباتي و در طول انتخابات رياست جمهوري سال 2000 امريکا طراحي شده بود.
نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که تأثير مثبت يا منفي اخبار رسانه ها بر اعتماد سياسي، هم به منبع خبر (روزنامه يا تلويزيون) و هم به سطح فعلي اعتماد سياسي فرد، وابسته مي باشد. به گونه اي که افراد با اعتماد سياسي پايين، حتي با در نظر گرفتن انواع مختلف رسانه، تحت تأثير مثبت يا منفي اين اخبار قرار نميگيرند. اگر چه افراد داراي اعتماد سياسي بالاتر، با قرار گرفتن در معرض اخبار روزنامه، داراي اعتماد سياسي بيش تر مي شوند، اما با قرار گرفتن در معرض اخبار تلويزيون، اعتماد سياسي آنها کم تر مي شود.
– رومه و جميسون27 (2009) پژوهشي با عنوان “ساخت سرمايه اجتماعي در بين جوانان: نقش رسانه هاي جمعي و چشم انداز زندگي” انجام داده اند. هدف اين پژوهش بررسي اين نکته بوده است که آيا استفاده از تلويزيون و ديگر رسانه هاي رايج، توسعه سرمايه اجتماعي را تسهيل کرده و يا آن را دچار اختلال
مي سازد؟
بدين منظور نمونه اي 1800 نفره از افراد 22-14 ساله مورد پيمايش قرار گرفتند. فرض پژوهشگران بر اين بود که افراد داراي نگرش بدبينانه نسبت به زندگي در مقايسه با ديگران کم تر داراي اعتماد بوده، از فعاليت هاي مدني عقب نشيني کرده و بيش تر از رسانه هايي (نظير تلويزيون) استفاده مي کنند که نياز شناختي کم تري دارند و از رسانه هايي که نياز به منابع شناختي بيش تري دارند (نظير کتاب و استفاده اطلاعاتي از اينترنت)، دوري مي جويند.
نتايج حاصل از مدلسازي معادلات ساختاري در اين پژوهش نشان داد که وقت سپري شده با تماشاي تلويزيون، هم با اعتماد اجتماعي و هم با درگيري مدني داراي ارتباط معکوس مي باشد. اگر چه که آزمون هاي مدل نشان داد که فعاليت مدني از طريق کاهش زمان تماشاي تلويزيون و هم چنين افزايش زمان مطالعه کتاب، سطح اعتماد را افزايش مي دهد. علاوه بر اين، نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که تماشاي متعادل تلويزيون به منظور سرگرمي، موجب کاهش اعتماد نمي گردد.
– وَلنزوئلا28 و ديگران (2009) پژوهشي با عنوان “آيا سرمايه اجتماعي در سايت هاي شبکه هاي اجتماعي وجود دارد؟ استفاده از فيس بوک و دانشجويان دانشگاه” انجام داده اند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثيرات استفاده از پايگاه اينترنتي فيس بوک بر رضايت از زندگي، اعتماد اجتماعي، مشارکت سياسي و مشارکت مدني در بين جوانان بوده است.
اين پژوهش با روش پيمايش و در بين نمونه اي 2603 نفره از دانشجويان دانشگاه هاي ايالت تگزاس امريکا انجام شده است.
نتايج حاصل از تحقيق حاکي از آن است که بر خلاف ديدگاه هاي رايج، افزايش استفاده از فيس بوک رابطه مثبتي با رضايت از زندگي، اعتماد اجتماعي، مشارکت سياسي و مشارکت مدني دارد. هم چنين افزايش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، ثبت اسناد، حقوق ثبت Next Entries منبع پایان نامه با موضوع دستور موقت، حق ملاقات، انتقال سهام