پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سیاست کیفری، سلسله مراتب، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

در مفهوم جزایی آن مترادف جرم دانسته اند و بین تخلف و جرم تفاوتی قائل نشده اند. شاید بتوان در تمایز این دو از هم گفت که هر دو به نوعی ، رفتار یا ترک فعل ضد ارزشی در جامعه محسوب می شوند و نظم ، امنیت ، صلح و ثبات و یا حق اساسی افراد را با خطر مواجه می نمایند . از این رو ، چندان تفاوتی ندارند ؛ اما از لحاظ آثار به جا مانده از آنها و میزان تأثیر گذاری بر ارزش های موجود در جامعه ، می توانند از هم متمایز باشند . لذا در نوع برخورد و اتخاذ سیاست کیفری و ضمانت اجراهای نسبت به آنها ، باید قائل به تفکیک و تمایز شد . به عبارتی ، مواردی که تأثیر شدیدی بر اجتماع دارند ، حداکثر ضمانت اجراها و مواردی که تأثیرات کمتری دارند ، ضمانت اجراهای حداقلی را قائل شد . با چنین رویکردی ، عملا تفکیک خیلی روشنی را نمی توان بین جرایم انتخاباتی و تخلفات انتخاباتی قائل شد . بنابراین ، صرفا می توان ضمانت اجراهای متفاوت را برای اعمال ضد ارزشی متفاوت اتخاذ نمود.
در واقع واژه تخلف در انتخابات به شمار وسیعی از اعمال همچون تلاش برای تقلب در صندوق های رأی از طریق آراء تقلبی یا تقلب در مراحل شمارش آراء ، خرید رأی ، رأی دادن با شناسنامه دیگری یا با شناسنامه جعلی ، دخالت در مراحل انتخابات و … اشاره می کند . اما به طور کلی تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات است به طوری که قوانین عادلانه انتخابات را نقض می کند.
جریان انتخابات از ابتدای ثبت نام تا انتهای اعلام نتیجه را شامل می شود . در طی این دوره نهادهای مسئول بر جریان سلامت و صحت انجام مراحل انتخابات نظارت دارند و وظیفه مراقبت بر اجرای دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنان چه مواردی از تخلف و تعلل را مشاهده نمایند موظفند نسبت به گزارش آن با رعایت سلسله مراتب اقدام نمایند.
در خصوص این که چه تشکیلات و نهادهایی مسئولیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی را دارندو آیین رسیدگی به این شکایات چگونه است ، الگوهای متفاوتی در کشور های مختلف وجود دارد . در برخی کشورها این مسئولیت به عهده نهادهای مستقل از سه قواه اجرایی ، قضایی و مقننه ، و بی طرف است و در برخی کشور ها این شیوه به گونه ای دیگر است و به یکی از قوا سپرده می شود . امام مهم ترین و اساسی-ترین مسئله در رسیدگی به اعتراضات کاندیداها و احزاب در انتخابات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدیریت ریسک، مسائل حقوقی