پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، پیش‌فرض‌ها، اندازه شرکت، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از قرعه‌کشی نمونه مورد نظر را بدست آوردیم. دلیل انتخاب این روش نمونه‌گیری ساده بودن آن می‌باشد.
روش گردآوری داده‌ها
مطالعه کتابخانه‌ای، که برای گردآوری داده‌ها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
کاوش اینترنتی، که برای گردآوری داده های مربوط به سوابق گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
مطالعه اسناد و مدارک،با توجه به نوع طرح تحقیق، بر اساس عملکردهای گذشته داده‌ها را جمع‌آوری خواهد کرد.

ابزار گردآوری داده‌ها
از فیش و جدول خلاصه، جهت طبقه‌بندی و تعیین متغیرهای مورد بررسی، استفاده شده است.
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
روش‌های آماری
آمار توصیفی: از روش‌های محاسبه میانگین، واریانس،انحراف معیار و استفاده از جدول تلخیص و طبقه‌بندی و نمودارهای گرافیکی(نمودارهای میله ای،خطی،هیستوگرام و…)
روش‌های تحلیل پیش‌فرض‌ها:
برای ارزیابی نرمال بودن توزیع Xو توزیع Y (متغیر مستقل و وابسته) از آزمون كلموگوروف- اسميرنوف(KS) استفاده شده است.
براي انتخاب بين روش‌هاي داده‌هاي تابلويي و داده‌هاي تلفيقي، از آزمون F ليمر استفاده شده است.
از آماره آزمون هاسمن براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت‌هاي واحدهاي مقطعي استفاده شده است.
براي بررسي و کشف ناهمساني واريانس‌ها از آزمون وایت استفاده شده است.
برای تحلیل روابط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.
برای تعمیم پارامترها به جامعه‌ی موردنظر در مدل و جهت تعیین روابط از آماره t و آماره F استفاده می‌نماییم.

مدل تحقیق
مدل مفهومی تحقیق

مدل ریاضی تحقیق
Y=F(X_۱,X_۲)
تعریف متغیرها
Y: نوسان‌پذیری سود
X_۱: سهم بازار
X_۲: فشردگی سرمایه
X_۳: اندازه شرکت
X_۴: اهرم مالی
نحوه اندازه‌گیری متغیرها:
Y:
نوسان‌پذیری سود : عبارت از انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم بر میانگین کل دارایی‌ها در پنج سال متوالی آخر، شامل سود سال مورد محاسبه در شرکت مورد نظر و سود چهار سال ماقبل است. علت استفاده از سود عملیاتی سهولت در جمع‌آوری اطلاعات است.
Y =(عملیاتی سود معیار انحراف)/(داراییها کل میانگین)

X_۱ : سهم بازار :سهم بازار به صورت نسبت بين فروش سالانة شركت و فروش سالانة صنعت اندازه‌گيري مي‌شود.
X_۱=(شرکت سالانه فروش)/(صنعت سالانه فروش)

X_۲ = فشردگي سرمايه به صورت نسبت بين كل هزينه استهلاك دارايي‌ها و فروش خالص شركت اندازه‌گيري مي‌شود.
X_۲=(داراییها استهلاک هزینه)/(خالص فروش)

X_۳ = اندازه شرکت: در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺪازه ﻣﻌﺎدل ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ارزش ﺑﺎزار شرکت ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻠ‌‌ﻀﺮب ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم در ﺟﺮﻳﺎن شرکت در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺮف اﻧﺪازه شرکت اﺳﺖ.
X_۳=LN(MVit)
که در آن:
MVit: ارزش ﺑﺎزار

=X_۴ اهرم مالی: مجموع دارایی‌ها / مجموع بدهی‌ها= X_۴
دسته‌بندی متغیرها
Y = متغیر وابسته
X_۱ = متغیر مستقل
X_۲ = متغیر مستقل
X_۳ = متغیر اندازه شرکت (کنترلی) که در تحلیل چند سطحی منظور می‌شود.
X_۴ = متغیر اهرم مالی(کنترلی) که در تحلیل چند سطحی منظور می‌شود.

رابطه بین متغیرها
رابطه خطی X_۲ β_۲ +X_۱ β_۱ Y=α +

اندازه‌گیری رابطه
Y = از طریق برآورد رگرسیون n متغیره با برآورد پارامترهای α و 1βو 2β تخمین زده می‌شود.

نرم افزارها
پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوطه از نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل، جهت طبقه‌بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها استفاده می‌گردد و در نهایت از نرم افزار SPSSکه برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، نرمال بودن داده‌ها، نرمال بودن خطاها، همبسته نبودن متغیرهای مستقل و از نرم‌افزار Eviews که برای آزمون‌های لیمر، هاسمن، بررسی همسانی واریانس‌ها و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

مقدمه
پس از تشريح مباني نظري تحقیق، تدوين فرضيات به شکلي سازگار با اهداف تحقیق، تدوين روش تحقیق مناسب، تعيين جامعه و نمونه آماري و بالاخره، گردآوري داده‌ها و اطلاعات مورد نياز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از فنون و روش‌هاي آماري مناسب و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اين آزمون‌ها مي‌رسد. در مرحله تجزيه و تحليل، محقق بر اساس يافته‌هاي ناشي از تحلیل روابط بین متغیرها، به قضاوت درباره تصميم‌گيري در مورد پذیرش يا عدم‌پذیرش روابط بین آن‌ها مي‌پردازد و از اين طريق به سوالات تحقیق پاسخ مي‌گويد. در فصل قبل، مسائل مربوط به روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات مورد نياز، نحوه محاسبه و اندازه‌گيري متغيرها و شيوه بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از اين اطلاعات، ارائه گرديد.
در اين فصل، به آزمون روابط بین متغیرها، گزارش نتايج اين آزمون‌ها و تجزيه و تحليل يافته‌ها پرداخته مي‌شود. شايان ذکر است در اين فصل فقط به نتايج و يافته‌هاي مستقيم ناشي از تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته مي‌شود و بحث و بررسي بيشتر و نيز نتيجه‌گيري درباره اين يافته‌ها، به فصل بعد موکول مي‌شود. بالاخره اين‌که، بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق حاضر به کمک نرم‌افزار Eviews و Spss انجام شده است
توصیف جامعه و نمونه آماری
قبل از بررسی و توصیف داده‌ها به بررسی جامعه آماری و نمونه برگرفته از این جامعه به صورت اجمالی می‌پردازیم. همان‌طور که در فصل سوم گفته شد روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده می‌باشد. بدین صورت که شرکت‌های مورد نظر در جامعه آماری(110 شرکت) را کد گذاری کرده سپس با استفاده از قرعه‌کشی نمونه مورد نظر را بدست آوردیم(86 شرکت)، در ادامه شرح مختصری از شرکت‌های نمونه آماری به صورت خلاصه آورده شده است.( لیست شرکت‌های جامعه در پیوست ارائه می‌گردد).
جدول(1-4): توصیف شرکت‌های نمونه آماری
ردیف
صنعت
شرکت‌ها
تعداد
درصد
1
خودرو و قطعات
رادیاتور ایران.سازه پویش.سایپا.سایپا آذین.قطعات اتومبیل.کمک فنر ایندامین.لنت ترمز.محورخودرو.مهرکام پارس.نصیر ماشین.نیرو محرکه.فنرسازی خاور.
12
0.139
2
قندوشکر
قند اصفهان.قند قزوین.قند نقش جهان
3
0.034
3
ذغال سنگ
ذغال سنگ نگین
1
0.011
4
سیمان آهک گچ
سیمان ارومیه.سیمان اصفهان.سیمان دورود.سیمان شمال.سیمان غرب.سیمان کارون.سیمان کرمان
7
0.081
5
شیمیایی
باما.پتروشیمی آبادان.پتروشیمی خارک.پتروشیمی شیراز.پتروشیمی فارابی.صنایع شیمیایی ایران.کربن ایران.گل گهر.لعابیران.معدنی املاح ایران.مهندسی حمل و نقل پتروشیمی.نیروکلر.
12
0.139
6
غذایی بجز قندوشکر
بهنوش.بیسکویت گرجی.پارس مینو.پگاه اصفهان.شهد ایران.کشت و صنعت پیاذر.لبنیات پاک.لبنیات کالبر.مهرام.ناب.
10
0.116
7
فلزات اساسی
آلومتک.آلومینیوم ایران.صنعتی سپاهان.فرآوری مواد معدنی.فروسیلیس ایران.فولاد امیرکبیر کاشان.فولاد خوزستان.فولاد کاویان.کالسیمین.لوله و ماشین سازی.مس باهنر.ملی سرب و روی.ملی صنایع مس ایران.
13
0.151
8
کانه های فلزی و غیر فلزی
پشم شیشه ایران.شیشه دارویی رازی.شیشه قزوین.شیشه و گاز.فارسیت اهواز.فرآورده های نسوز آذر
6
0.069
9
ماشین آلات و تجهیزات
الکتریک خودرو شرق.ایران خودرو دیزل.پارس خودرو.پمپ پارس.تراکتورسازی.سرماآفرین.لوازم خانگی پارس
7
0.081
10
مواد دارویی
البرزدارو.پارس دارو.دارو اکسیر.دارو امین.دارو زهراوی.دارو لقمان.داروسازی کوثر.روز دارو.سینادارو.شیمی داروپخش.کارخانجات داروپخش.کیمیدارو.مواد داروپخش
13
0.151
11
دستگاه های برقی
نیروترانس
1
0.011
12
فراورده نفتی
نفت بهران
1
0.011
جمع
86
100
همانطور که در جدول بالا ملاحظه می‌گردد، بیشترین فراوانی مربوط به صنایع مواد دارویی و فلزات اساسی می‌باشد که هر کدام حدود 15% از کل نمونه را به خود اختصاص داده است و کم‌ترین فراوانی مربوط به صنایع ذغال سنگ، دستگاه‌های برقی فراورده نفتی، می‌باشد که هر کدام تنها در حدود 011/0% از کل نمونه‌ی آماری را به خود اختصاص داده‌اند.

توصیف یافته‌ها
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه‌ای متغیرها (سری‌ها ) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه و تحلیل دقیق آن‌ها، برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. به وسیله این مشخصات می‌توان دیدی کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها بدست آورد. میانگین داده‌ها نشان دهنده‌ی آن است که در صورت منظم کردن داده‌ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. میانه نشان‌دهنده اين است که %50 داده‌ها کمتر از عدد وسط و %50 داده‌ها بيشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزديک بودن مقدار ميانگين و ميانه، تقارن داده‌ها را نشان مي‌دهد. انحراف معيار و واریانس، پراکندگي داده‌ها را نشان مي‌دهند. چولگی 9عدم تقارن توزیع را نسبت به یک شاخص معین بیان می‌کند. هم‌چنین نسبت ضریب چولگی به خطای استاندارد آن خطای استاندارد ضریب چولگی نامیده می‌شود. که می‌تواند به عنوان آزمون نرمال بودن تلقی کرد اگر این مقدار کوچک‌تر از 2- یا بزرگ‌تر از 2+ باشد، فرض نرمال بون رد خواهد شد. در نهایت شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال آن ضریب کشیدگی10 نام دارد. که نسبت ضریب کشیدگی به خطا یا ستاندارد، خطای استاندارد ضریب کشیدگی نام دارد.
جدول (2-4): اندازه شاخص‌هاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقیق
متغير
علامت
اختصاري
ميانگين
ميانه
بيشينه
کمينه
انحراف معيار

چولگی

کشیدگی
تعداد
مشاهدات
تعداد شرکت
الف : متغير وابسته
نوسان پذیری سود
NS
1/1
0889/0
50/56
000/0
846/4
872/8
462/86
430
86
ب : متغيرهای مستقل
سهم بازار
SB
286/0
0232/0
1
01/0
4328/0
041/1
905/0-
430
86
فشردگی سرمایه
FS
0018/0
0004/0
06/0
000/0
0044/0
881/7
425/91
430
86

جدول(2-4) نشان دهنده تحليل توصيفي داده‌هاي تلفيقي و متغيرهاي اصلي حسابداري استفاده شده در اين مطالعه مي‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود مقادير ميانگين و ميانه، کمينه و بيشينه، انحراف معيار و چولگی و کشیدگی براي متغيرهای مستقل و متغيرهاي وابسته مربوط به 86 شرکت نمونه و 430مشاهده ( سال – شرکت ) از ابتدای سال 88 تا پايان سال 1392 با استفاده از نرم‌افزار Spss محاسبه شده است. اطلاعات اجمالي راجع به هر يک از متغيرهاي توضيحي به شرح زير مي‌باشد:
الف ) متغير وابسته اين تحقیق، نوسان‌پذیری سود مي‌باشد که کمينه آن‌ها در نمونه 000/0و بیشینه آن 50/56 مي‌باشد و دارای ميانگين 1/1در نمونه آماري مي‌باشد.
ب ) متغيرمستقل اول، سهم بازار می‌باشد که کمينه آن‌ها در نمونه 01/0و بیشینه آن 1مي‌باشد و دارای ميانگين 286/0درنمونه آماري مي‌باشد.
ج ) متغيرمستقل دوم، فشردگی سرمایه می‌باشد که کمينه آن‌ها در نمونه 0و بیشینه آن 06/0 مي‌باشد و دارای ميانگين 0018/0 در نمونه آماري مي‌باشد.
تحلیل یافته‌ها
تحلیل یافته‌ها در سه بخش 1- تحلیل پیش‌فرض‌ها 2- پیش‌فرض‌های استفاده از مدل تابلویی3- تحلیل روابط بین متغیرها انجام پذیرفته است. که در ادامه به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته شده است.
تحلیل پیش فرض‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، سهم بازار، رگرسیون خطی، جامعه آماری Next Entries منابع مقاله درمورد سودآوری، وجوه نقد، بازده سهام، اندازه شرکت