پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

تفاده‌اي كه در آينده از آن‌ها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش‌پرداخت‌ها ابتدا به عنوان دارايي قلمداد مي‌شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته مي‌گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي‌يابد. (شباهنگ، 1388).
در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي‌شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي‌گذارد: يكي آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي‌شود مانند هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي‌گيرد و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي‌كند، ديگر استهلاك ماشين آلات كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي‌گردد. بديهي است آن قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي‌ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي‌شود. به بيان ديگر، اين نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد مي‌كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، انتقال يابد. (همان ماخذ).
فروش
فروش : عاملی است که تمام اجزاء عملیات شرکت از میزان آن متأثر می‌شود مثلا برای فروش بیشتر باید دارایی‌های بیشتر و یا حتی بدهی بیشتر ایجاد نمود. فروش متغیری است که بعد از نقطه سربه سری و پوشش حاشیه فروش و هزینه ثابت عامل تعیین کننده بقا شرکت‌ها، در رقابت می‌باشد. کلیه شرکت‌ها برای افزایش ثروت و قدرت خود در شرایط رقابتی به فروش بیشتر تکیه دارند (شباهنگ، 1388).
پژوهش‌های پیشین
پژوهش‌های داخلی
سجادی (1377) به بررسی رابطه بین سود غیر منتظره و بازده غیرعادی سهام از یک سو و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر سود غیر منتظره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در مدل رگرسیونی وی سود غیر منتظره تابعی از اندازه، عمر، مالکیت دولتی، اهرم مالی و وابستگی ارزی معرفی شده است. یافته‌های پژوهش او نشان می‌دهد که با استفاده از تحلیل رگرسیون (بر مبنای لگاریتمی) بین سود غیرمنتظره به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پیشنهادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد. این در حالی است که چنین رابطه‌ای با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده وجود نداشت .
خالقی مقدم(1377) در رساله دکتری خود دقت پیش بینی سود شرکت‌ها که توسط مدیریت اعلام می‌شود را در 45 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. نتایج این پژوهش نشان داد دقت پیش‌بینی سود با تغییرهای قیمت سهام رابطه معکوس و با اندازه شرکت رابطه مستقیم دارد.
جنت رستمی(1378) نقش و قابلیت سود در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی حتصل از سرمایه گذاری را بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین سودهای گذشته و سودهای آتی و همچنین بین سود و جریان‌های نقدی گذشته با جریان‌های نقدی اتی ارتباط معناداری دارد.
دستگیر و خدادای(1386) ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسون و مدل قیمت‌گذاری سهام را آزمون نمودهاند. بر اساس نتایج تحقیق آن‌ها سود غیرعادی یک دوره قبل به صورت جداگانه و همچنین همراه با ارزش دفتری دوره قبل می‌تواند در پیش‌بینی سود غیرعادی دوره جاری به کار رود و در نهایت میتوان از آن‌ها برای پیش‌بینی قیمت و ارزشیابی شرکت استفاده کرد.
جلال آبادي و میر جلیلی (1386 ) انحصار و تمرکز در صنایع ایران. نتايج نشان می‌دهد بخش زيادي از توليد اين صنايع در تمركز و سلطه تعداد اندكي بنگاه قرار دارد. همچنين با گذشت زمان و افزايش تعداد بنگاه‌ها در هر صنعت، اين شاخص كاهش می‌یابد و از اين رو تمركز در صنعت مربوطه كمتر می‌شود؛ اما كاهش تمركز در اين سال‌ها موجب تغيير اساسي در تمركز و انحصار اين دسته از فعالیت‌ها نشده است.
هاشمی و صمدی(1388) الگوی تاکر را بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا کردند. آن‌ها شواهدی بدست آوردند که نشان می‌دهد هموارسازی سود در پیش‌بینی سود و جریان‌های نقدی آتی را افزایش می‌دهد.
فرزین رضایی و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسي نقش متغير درجه تمركز بازار در پيش‌بيني بازده سهام و ارايه الگويي براي بيان اين رابطه پرداختند. داده‌هاي پژوهشي الگوي تحقيق متشكل از متغيرهاي مستقل شاخص تمرکز صنعتی هرفيندال، اندازه صنعت ارزش بازار سهام، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام، اهرم مالي و بتاي پرتفوي صنعت و هم‌چنين بازده سهام سال آتي به عنوان متغير وابسته بود. قلمرو زماني تحقيق از سال 1381تا 1376 بود. با توجه به اين كه شاخص تمركز بازار متغيري صنعتي ميباشد، لذا همه متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق در سطح صنعت تبيين و محاسبه شدند. به اين منظور بعد از بررسي گروه هاي صنعتي بورس اوراق بهادار تهران و احراز شرايط، 31 گروه فرعي فعال صنعتي به عنوان پرتفوي در نظر گرفته شد و آزمون‌هاي آماري لازم صورت پذيرفت. نظر به اين كه متغيرهاي معرفي شده در اين مطالعه از يك سو در ميان 31 صنعت مختلف بورس و از سوي ديگر در دوره زماني 7 ساله انتخاب مي‌شوند، لذا راه‌حل پيشنهاد شده در چنين مواردي تلفيق داده‌هاي ميان گروهي و سري‌هاي زماني با يكديگر و برآورد الگوي مورد نظر بر اساس مجموعه جديد تشكيل شد. با اين وصف، به منظور بررسي صحت فرضيه‌هاي تحقيق، از رهيافت اقتصادسنجي اثرات ثابت پانل ديتا( با وزن دهي به مقاطع صنعت) و به روش حداقل مربعات تعميم يافته GLSاستفاده شد. نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه بين متغيرهاي مستقل درجه تمركز صنعتي و اندازه صنعت با بازده سهام آتي رابطه معني‌داري وجود دارد. بين متغيرهاي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اهرم مالي و بتاي صنعت با بازده سهام رابطه معني‌داري مشاهده نشد. هم چنين مدل تحقيق قادر است 48 درصد رفتار بازده سهام سال آتي را توضيح دهد.
رشیدی‌زاد(1389) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشیابی سودها و فرصت‌های رشد آتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این پژوهش با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 168 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380تا 1385 تلاش شد تا با آمیختن این دو حوزه‌ی مطالعاتی، به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشیابی سودها و فرصت‌های رشد آتی پرداخته شود. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار (تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله بین دوره جاری و دوره گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطهی بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخت. نتایج حاکی از این بود که رابطهی بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه حتی بعد از معرفی سایر متغیرهایی که نشان گر باور سرمایه‌گذاران نسبت به چشم انداز رشد آتی شرکت میباشد، تا سه سال آینده تداوم می‌یابد.
خدادای و عرفانی(1389)، در تحقيقی پويايي خطي اطلاعات اولسن (LID) و اثر ساير اطلاعات يا Vt بر مجموعه سودهاي غيرعادي با استفاده از داده‌هاي پانل 100 شرکت طي دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) مورد مطالعه قرار دادند. اين تحقيق تاثير نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه را به عنوان ساير اطلاعات (Vt) بر سودهاي غيرعادي دوره آينده همراه با تداوم پايداري پويايي خطي اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار داد. نتايج تحقيق فرض پويايي خطي اطلاعات را تاييد مي‌کند. هم‌چنين نتايج تحقيق نشان داد که نوع صنعت و فشردگي سرمايه، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين نوع صنعت و فشردگي سرمايه داراي محتواي اطلاعاتي است و به عنوان ساير اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس مي‌شود. طبق نتايج تحقيق، فرض اينکه سهم بازار، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، رد مي‌شود که در اين صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتواي اطلاعاتي است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمي‌شود.
گرجی(1389)، در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقد شوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دوره زمانی تحقیق شامل شش سال متوالی از سال‌های 1383 تا 1388 بود.در این تحقیق 7 گروه صنعتی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه اماری انتخاب شد و داده‌های مربوط به آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین سهم بازار با نقدشوندگی سهام بود. به عبارت دیگر با افزایش سهم بازار محصول، درجه نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه آماری مورد مطالعه در طول دوره تحقیق افزایش یافته است. از طرف دیگر نتایج نشان داد که با وارد کردن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی به الگوی آزمون فرضیه، شدت ارتباط بین سهم بازار محصول با نقدشوندگی سهام کاهش یافته است. در واقع عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیری منفی بر محتوای اطلاعاتی متغیر سهم بازار محصول داشته است.
ولی پور و آشوب(1390)، در تحقيقی به مطالعه رابطه بين سودهاي ناپايدار فعلي شرکت‌ها با قابليت پيش‌بيني سودهاي آتي پرداختند، و سعی کردند تعيين نماييد ناپايداري سود به چه صورت بر انتظارات سرمايه‌گذاران در مورد سودهاي آتي اثر مي‌گذارد. به عبارت ديگر، آيا مي‌توان از سودهاي ناپايدار فعلي جهت پيش‌بيني سودهاي آتي استفاده نمود؟ براي انجام اين تحقيق، از داده‌هاي 120 شرکت، از شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي سال‌هاي 1382 تا 1387 استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از تجزيه و تحليل رگرسيوني استفاده کردند. نتايج تحقيق بيانگر آنست، که بين سودهاي ناپايدار فعلي و قابليت پيش‌بيني سودهاي آتي رابطه معني‌دار و معکوسي وجود دارد. نتايج همچنين حاکي از آنست، با کسر اقلام تعهدي از سود عملياتي، قابليت پيش‌بيني افزايش مي‌يابد.
حقیقت و معتمد(1390)، در تحقيقی رابطه نوسان‌پذيري و قابليت پيش‌بيني سود را بررسي کردند. عوامل اقتصادي و حسابداري از جمله عواملي هستند که رابطه نوسان‌پذيري و قابليت پيش‌بيني سود را تحت تاثير قرار مي‌دهند. تحقيق آن‌ها، اطلاعات مالي 165 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را بين سال‌هاي 74تا 87 در بر گرفت. يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق، نشان دهنده ارتباط منفي بين نوسان‌پذيري و قابليت پيش‌بيني سود در افق‌هاي زماني کوتاه‌مدت و بلندمدت است. هم‌چنين نتايج پژوهش، حاکي از وجود رابطه مثبت، بين نوسان‌پذيري سود فصلي و قابليت پيش‌بيني سود است که اين رابطه، از رابطه بين نوسان پذيري سود سالانه و قابليت پيش‌بيني سود، قوي‌تر است.
عباس‌زاده و همکاران(1390)، در تحقيقی به بررسي تاثير اطلاعات ارائه شده توسط سيستم اطلاعاتي حسابداري بر پيش‌بيني ارزش سهام و سودهاي غيرعادي از متغيرهاي سود (نماينده صورت سود و زيان)، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام (نماينده ترازنامه) و بازده دفتري حقوق صاحبان سهام (که بيانگر تعامل و ارتباط اين دو صورت مالي است) پرداختند. سود حسابداري به دو جزء تعهدي و نقدي (به عنوان نماينده صورت گردش وجوه نقد با تاکيد بر مفهوم جريان هاي نقدي عملياتي) تقسيم شد. هر چه توان پيش‌بيني کنندگي و قدرت توضيحي اطلاعات حسابداري بيشتر باشد، حسابداري به اهداف تعيين شده‌اش نزديک‌تر شده و بيانگر ارزشمندي و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداري است. نتايج آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، با به کارگيري اطلاعات مالي 132 شرکت توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال‌هاي 1379 تا 1388 نشان داد که اجزاي سود، با سودهاي غيرعادي رابطه اي معني‌دار ولي بر عکس هم دارند. بدين صورت که رابطه اقلام تعهدي مثبت و رابطه جريان‌هاي نقدي منفي است. همچنين اجزاي سود با ارزش بازار سهام رابطه‌اي مثبت و معني دار دارند. از ميان دو جز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، ساختار بازار، عملکرد بنگاه، مبانی نظری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، سهم بازار، رگرسیون خطی، جامعه آماری