پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، محتوای اطلاعاتی، سود سهام، سود حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضای استفاده‌كنندگان است. (کردستانی ، 1386).
سود مستمر و غیرمستمر/عملیاتی و غیرعملیاتی
مدافعان مفهوم سود عملكرد جاری، اغلب ادعا می‌كنند كه اجزای مستمر عملیات جاری معمولاً به عنوان اقلام عملیاتی و آن قسمت از اجزای بی‌قاعده و غیرقابل پیش‌بینی به عنوان اقلام غیرعملیاتی تعریف می‌شوند. اما این تعریف لزوما صحیح نیست، اقلام زیادی ممكن است ماهیتا عملیاتی بوده ولی لزوما قابل تكرار نباشند، ضرورت پرداخت مبالغ اضافه‌كاری در مقطع نیاز مبرم و تحصیل مواد خام تحت شرایط بسیار مساعد، هر دو رویداد عملیاتی هستند اما ممكن است غیرمستمر باشند، برعكس برخی رویدادها غیرعملیاتی هستند كه در طبیعت تكرار شدنی هستند، سیل‌های سالیانه غیرقابل اجتناب در نواحی خطرناك، گرچه ممكن است نوعاً، در هزینه‌های غیرعملیاتی تاثیر بگذارند لكن آنها در طبیعت تكرار شدنی هستند(حقیقت،1390).
یك رقم سود خالص بر مبنای رویدادهای مستمر معمولا برای سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود آتی و جریان سود سهام سودمندتر است، بنابراین رویدادهای غیرعملیاتی مستمر درست به همان اندازه رویدادهای عملیاتی مستمر دارای اهمیت هستند.
فرق گذاشتن بین عملیاتی و غیرعملیاتی بیشتر برای اندازه‌گیری كارآیی مدیریت سودمند است، این عقیده از این فرض ناشی می‌شود كه علی القاعده رویدادهای عملیاتی قابل كنترل‌تر هستند تا رویدادهای غیرعملیاتی (همان ماخذ).
اهميت سود سهام پيشبيني شده
اهميت سود پيشبيني شده، به ميزان انحرافي كه با مقدار واقعي آن دارد بستگي دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيشبيني از دقت بيشتري برخوردار است. تحقيقات نشان ميدهد بازار براي برآورده شدن انتظارات ارزش قابل ملاحظهاي قائل است و نسبت به بر آورده نشدن آن نيز واكنش نشان ميدهد(صدری،1390)
زماني كه سود هر سهم فراتر از انتظارات رود، بازار نسبت به آن ديد خوش‌بينانهاي دارد و آن را خبر خوب تلقي ميكند. زماني كه سود هر سهم پايينتر از پيشبيني آنها باشد، اعتبار شركت در برآوردن انتظارات كم ميشود .
سهامداران جهت اتخاذ تصميمات صحيح و مناسب، نيازمند اطلاعاتي سودمند هستند. در ميان اطلاعات موجود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پيشبيني شده مقياسي است كه از نظر بسياري از استفاده كنندگان با اهميت و مربوط تلقي ميشود و آنها در تصميمات خود از آن استفاده مي‌كنند. پيشبيني سود هر سهم نقش مهمي در ارزيابي شركتها دارد. افراد به وسيله آن مقياسي براي ارزيابي عملكرد شركت ايجاد ميكنند. در حقيقت، اطلاعات مربوط به پيشبيني سود سهام شكل دهنده انتظارات بازار است (بسياري از مطالعات نشان دادهاند در مؤسساتي كه عملكرد ضعيفي دارند خطاهاي وسيعتري در سود پيشبيني شده آنها مشاهده ميشود. آنها به احتمال زياد در برآوردن سود پيشبيني شده خود با مشكل مواجه ميشوند.
اكثر شركتهاي سهامي سود سهام ساليانه را با دورانديشي و محتاطانه پيشبيني ميكنند تا در صورت عدم توان تحقق مبلغ اعلام شده باعث ايجاد طرز فكر منفي در سهامداران نشوند. عدم تحقق سود پيشبيني شده به معني ناتواني شركت در پوشش سود سهام پيشبيني شده است. (صدری،1390)
نوسانات سود
هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد، در حالی که هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. صورت‌های مالی منابع بسیار مهمی از اطلاعاتی می باشند که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری به آن نیاز دارند. محتوای اطلاعاتی سود حسابداری یکی از موضوعات جالب در زمینه تحقیقات حسابداری می‌باشد، که در زمان بال و بروان که اولین تحقیق را در این زمینه انجام داده‌اند، تاکنون مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. محققین مختلف با رویکردهای مختلفی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را مورد بررسی و آزمون قرار داده‌اند. بیشتر محققان بر این مسئله توافق داشته‌اند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد(صدری،1390)
محتوای اطلاعاتی و نوسانات سود
محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری در رابطه با پیش‌بینی برخی عوامل از جمله بازده و سود سهام می‌باشد. منظور از محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری در رابطه با پیش‌بینی برخی عوامل از جمله بازده و سود سهام می‌باشند. منظور از محتوای اطلاعاتی یک معیار حسابداری، میزان استفاده و فایده آن در فرآیند تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه می‌باشد. تحقیقاتی که تاکنون در زمینه بررسی محتوای اطلاعاتی سود بیشتر به محتوای اطلاعاتی ارقام سود توجه کرده‌اند. کمتر به همواری و میزان نوسانات این رقم و به تبع آن تاثیر هموار بودن سود بر محتوای اطلاعاتی رقم سود توجه کرده‌اند. جایز من(2008) اعتقاد دارد سودهایی که هموارتر یا پرنوسان‌تر از جریان‌های نقدی می‌باشد، اطلاعات مناسب یا تحریف شده برای استفاده‌کنندگان فراهم می‌آورد. بنابراین بهتر به این نکته توجه شود که مقررات حسابداری از قبیل الزام تطابق درآمد و هزینه‌ها، برای هموارکردن نوسانات جریان‌های نقدی و ارائه یک جریان سود هموار طراحی شده است. سودهایی که نسبت به جریان‌های نقدی هموارتر یا پرنوسان‌تر می‌باشد ممکن است به کاربرد عادی مقررات و میثاق‌های حسابداری یا انتخاب اختیاری توسط مدیریت مربوط باشد(صدری،1390)
نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی سود
نوسان‌پذيري سود يكي از متغيرهاي سري زمانيِ كيفيت سود است. نوسان بيش‌تر با ريسك بالاتر همراه است و معلول عوامل متعددي است. هر چند عوامل مختلفي ممكن است بر نوسانات سود تاثيرگذار باشند؛ اما دو دليل اصلي نوسانات سود كه مبتني بر پژوهش‌هاي، انجام شده مي‌باشد؛ عبارت‌اند از : عوامل اقتصادي و نحوه عمل حسابداري شركت‌ها در محيط اقتصادي فعاليت مي‌كنند. اگر محيط اقتصادي را به مثابه دريا و شركت را مانند كشتي فرض نمائيم؛ كشتي‌ها در اثر تلاطم دريا به چالش و تلاطم در مي‌آيند. لذا مي‌توان بيان كرد كه شوك‌هاي اقتصادي و امثالهم، كه بصورت خارج از كنترل شركت‌ها مي‌باشند؛ عملكرد واحد تجاري را تحت تأثير قرار مي‌دهد. هر چند وجود رابطه فوق بر همگان پوشيده نيست؛ ولي پژوهش‌هاي اندكي به بررسي ارتباط آن‌ها پرداخته‌اند. عوامل حسابداري كه عمدتاً در خصوص شيوه و نحوه شناسايي درآمدها و هزينه‌ها و به تبع سود واحد اقتصادي است؛ مي‌تواند بر اين ساز و كار تاثيرگذار باشد. ناگفته پيدا است كه عواملي چون “اصل مقابله هزينه‌ها با درآمدها ” و مشكلات پيرامون “تخصيص هزينه‌ها به دوره‌هاي مالي”، ” شناسايي درآمدها”، ” محافظه كاري حسابداري ” و موارد مشابه، مهم‌ترين عواملي هستند كه مي‌توانند در محاسبه سود و رابطه بين سودهاي گذشته و آينده تاثيرگذار باشند و رابطه بين آن‌ها را دچار نوسان سازند. ( ديچو و تانگ،2011).
همان‌طور که گفته شد، سود یکی از اطلاعات مهم و اساسی صورت‌های مالی است که توجه سرمایه‌گذاران و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. اطلاعات ارائه شده شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آن‌که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده شرکت هستند. در واقع پیش‌بینی سود به وسیله مدیریت، اطلاعاتی در مورد آینده شرکت فراهم می‌کند. یکی از عواملی که در پیش‌بینی سود باید مورد توجه قرار گیرد نوسانات سود است. گاهی برای جلوگیری از نوسانات زیاد سود، هموارسازی سود بوسیله مدیران انجام می‌گیرد. یکی از انگیزه‌های هموارسازی سود وجود سودهای پرنوسان است. قابلیت پیش‌بینی سود با نوسان‌پذیری سود رابطه منفی دارد. از آن‌جایی که پیش‌بینی سود از اهمیت زیادی برخوردار است، مدیران دقت زیادی در پیش‌بینی سود دارند که اگر منجر به پیش‌بینی نزدیک به واقعیت شوند، مطلوب‌تر خواهند بود. همچنین پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرآیند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های نادرست را بکاهند. سرمایه‌گذاران علاقه دارند منافع آینده سرمایه‌گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خود داوری کنند.(حقیقت،1390).
سهم بازار
سهم بازار با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه‌گیری می‌شود. مشخص است که سهم بازار یک کالای خاص در محدوده‌ای که شرکت در آن فعالیت دارد مفهوم پبدا می‌کند. سهم شرکت با توجه به این‌که در چه بازاری فعالیت می‌کند (منطقه‌ای محلی جهانی و…) می‌تواند به صورت پویا تغییر کند. دامنه بازار به طور معمول محدوده ویژه‌ای خواهد بود. اغلب بازار بنا به محدوده‌ای که محققین بازار توانایی جمع‌آوری اطلاعات فروش و سهم بازار را دارند تعریف می‌شوند. مشکل تاریخی تحقیقات بازار در مورد رقبا بررسی تعداد رقبای موجود در بازار، تراکم سهم بازار (ترکیبی از سهم بازار سه شرکت رقیب) و دارایی‌های مجازی رقبای اصلی دارد. با توجه به پویایی سهم بازار و در مواردی نبودن سرنخ‌های کافی برای بدست آوردن اطلاعات شرکت را در تحقیقات بازار در مورد رقبا دچار سردرگمی و یا عدم تصمیم‌گیری صحیح و کارآمد بر مبنای واقعیت میکند. هرچند که سهم بازار تنها معیار برای بررسی رقبا نیست اما همان‌طور که گفته شده تغییر در سهم بازار شاخص حیاطی برای محیط رقابتی است و در واقع زنگ خطری که شرکت از جانب رقبا احساس میکند. (خداداد کاشی،1377).
اقتصاد صنعتی یکی از گرایش‌هاي علم اقتصاد است که به مطالعه عناصر سه گانه ساختار، رفتار و عملکرد بازارها میپردازد چگونگی ارتباط این عناصر سهگانه و عوامل مؤثر بر آن‌ها، موضوع مطالعات متعدد نظري و تجربی بوده است. سهم بازاري به عنوان یک متغیر ساختاري بازار مطرح می‌باشد. و میانگین بالاي سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع داراي ساختار انحصاري مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهاي رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر براي بنگاه‌ها می باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، می‌تواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد. از جمله متغیرهاي اثرگذار بر تغییرات سهم بازار و تغییرات ساختاري بازار می‌توان به هزینه‌هاي تحقیق و توسعه، اشاره نمود، که از متغیرهاي رفتاري بازار می‌باشند . در حالی که برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه می‌گیرند، در عین حال مطالعات دیگري توسط اقتصاددانان انجام شده‌اند که رابطه مستقیم را نتیجه‌گیري نمی‌نمایند و ارتباط غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیرخطی نتیجه‌گیري شده است. (خداداد کاشی،1377).
شركت‌ها به منظور كسب مزيت رقابتي، از منابع خود در جهت بهبود موقعيت نسبي خويش نسبت به رقبا استفاده میكنند و ارتقاي موقعيت شركت سبب شكل‌گيري فرصت‌هاي بهتري در آينده مي‌شود. در مطالعات سازماندهي صنعتي، سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص‌هاي مهم عملكردي شركت شناخته شده‌اند و همچنين رابطه‌ي مثبت بين سهم بازار و سود اقتصادي به اثبات رسيده است. در پارادايم ساختار- رفتار- عملكرد ، دو رويكرد رقابتي براي توضيح اين رابطه ارايه شده است. اولين رويكرد، نظريه‌ي اثباني است كه بر مبناي آن، با متمركز شدن سهم بازار در ميان تعداد معدودي از شركت‌هاي مقتدر، آنان قيمت محصول را بالاتر از سطح قيمت بازار رقابت كامل تعيين مي‌كنند و درنتيجه به سود متعارف بالاتري دست مي‌يابند. براساس دومين رويكرد كه ديدگاه كارايي است، كسب سهم بازار ناشي از افزايش كارايي شركت و نوآوري بوده و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس آن سودهاي اقتصادي را براي شركت به همراه مي‌آورد. صرف نظراز اين دو رويكرد، اگر هدف مطلوب شركت‌ها، كسب سهم بازار بيشتر باشد و انتظار رود كه در آينده افزايش سودآوري و فرصت‌هاي رشد از آن شركت‌هايي باشد كه سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص داده اند، آن‌گاه تغيير در سهم بازار نشان دهنده‌ي عملكرد آتي و فرصت‌هاي رشد است. برخلاف اهميت سهم بازار به عنوان شاخصي از محيط رقابتي شركت، نقش آن در مدل‌هاي ارزش‌گذاري مبتني بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سود حسابداری، محافظه كاری، ارزش سهام، استانداردهای حسابداری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، ساختار بازار، عملکرد بنگاه، مبانی نظری