پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رگرسیون، سهم بازار، رگرسیون خطی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تأثيرگذار است. آن‌ها با طبقه‌بندي شركت‌ها به گروه‌هاي با فرصت‌هاي رشد بالا و پايين، دريافتند كه فرصت‌هاي آتي رشد و پايداري سود بر مربوط بودن ارزش سود تأثير مي‌گذارد و تعامل بين اين دو موجب واكنش شديدتر قيمت سهام نسبت به سود مي‌شود.
بندیوپادایا و همکاران(2012)، نشان دادند که میان نوسان‌پذیری اقلام تعهدی و بازده آینده سهام همبستگی منفی و معنی‌داری وجود دارد و نیز این همبستگی و همچنین نوسان‌پذیری اقلام تعهدی پایدارند.

جدول2-1:پژوهش‌های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
سال
نام پژوهشگر
عنوان تحقیق
مدل
نتیجه‌گیری
1377
سجادی
بررسی رابطه بین سود غیر منتظره و بازده غیرعادی سهام
رگرسیون مقطعی
یافته های پژوهش او نشان داد که با استفاده از تحلیل رگرسیون (بر مبنای لگاریتمی) بین سود غیر منتظره به عنوان متغیر وابسته و متغیر های مستقل پیشنهادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد . این در حالی است که چنین رابطه ای با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده وجود نداشت .
1378
جنتی
بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی حتصل از سرمایه‌گذاری
رگرسیون و همبستگی
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین سودهای گذشته و سودهای آتی و همچنین بین سود و جریان های نقدی گذشته با جریان های نقدی اتی ارتباط معناداری دارد.
1386
دستگیر و خدادای
ساختار خطی اطلاعات در مدل اولسون و مدل قیمت گذاری سهام
رگرسیون مقطعی
بر اساس نتایج تحقیق آن‌ها سود غیرعادی یک دوره قبل به صورت جداگانه و همچنین همراه با ارزش دفتری دوره قبل می‌تواند در پیش‌بینی سود غیرعادی دوره جاری به کار رود و در نهایت میتوان از آن‌ها برای پیش بینی قیمت و ارزشیابی شرکت استفاده کرد.
1389
فرزین رضایی و همکاران
بررسي نقش متغير درجه تمركز بازار در پيش بيني بازده سهام
رگرسیون مقطعی

نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه بين متغيرهاي مستقل درجه تمركز صنعتي و اندازه صنعت با بازده سهام آتي رابطه معني‌داري وجود دارد. بين متغيرهاي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، اهرم مالي و بتاي صنعت با بازده سهام رابطه معني‌داري مشاهده نشد. هم‌چنين مدل تحقيق قادر است 48 درصد رفتار بازده سهام سال آتي را توضيح دهد.
1389
رشیدی زاد
بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشیابی سودها و فرصتهای رشد آتی در بورس اوراق بهادار تهران
رگرسیون خطی چند متغیره
نتایج حاکی از این بود که رابطهی بین عملکرد جاری و آتی به طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه حتی بعد از معرفی سایر متغیر هایی که نشان گر باور سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز رشد آتی شرکت میباشد،تا سه سال آینده تداوم می یابد.
1389
خدادای و عرفانی
بررسیر تاثير نوع صنعت، سهم بازار و فشردگي سرمايه بر سودهاي غيرعادي
رگرسیون مدل دادههای تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته

نتايج تحقيق نشان داد که نوع صنعت و فشردگي سرمايه، پايداري سودهاي غيرعادي را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين نوع صنعت و فشردگي سرمايه داراي محتواي اطلاعاتي است
1389
گرجی
بررسی ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقد شوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رگرسیون
نتایج حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین سهم بازار با نقدشوندگی سهام بود.به عبارت دیگر با افزایش سهم بازار محصول،درجه نقدشوندگی سهام شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه در طول دوره تحقیق افزایش یافته است
سال
نام پژوهشگر
عنوان تحقیق
مدل
نتیجه‌گیری
1390
ولی پور و آشوب
رابطه بين سودهاي ناپايدار فعلي شرکت ها با قابليت پيش بيني سودهاي آتي
رگرسیون خطی چند متغیره
نتايج تحقيق بيانگر آنست، که بين سودهاي ناپايدار فعلي و قابليت پيش بيني سودهاي آتي رابطه معني دار و معکوسي وجود دارد. نتايج همچنين حاکي از آنست، با کسر اقلام تعهدي از سود عملياتي، قابليت پيش بيني افزايش مي يابد.
1390
حقیقت و معتمد
بررسی رابطه نوسان پذيري و قابليت پيش بيني سود
رگرسیون
يافته هاي حاصل از اين تحقيق، نشان دهنده ارتباط منفي بين نوسان پذيري و قابليت پيش بيني سود در افق هاي زماني کوتاه مدت و بلندمدت است. هم چنين نتايج پژوهش، حاکي از وجود رابطه مثبت، بين نوسان پذيري سود فصلي و قابليت پيش بيني سود است که اين رابطه، از رابطه بين نوسان پذيري سود سالانه و قابليت پيش بيني سود، قوي تر است.
1392
مشایخ
عوامل موثر بر نوسان پذيري سود
رگرسیون خطی چند متغیره
نتايج پژوهش نشان داد كه عوامل حسابداري و عوامل اقتصادي( به استثناي چرخه عملياتي شركت) تاثير با اهميتي در بوجود آوردن نوسانات سود دارد.
1986
لو
فشردگي سرمايه، سهم بازار و اندازة شركت
رگرسیون خطی چند متغیره
رابطة معني داري بين آنها وجود دارد.
2000
فینی
عوامل موثر بر سود آوري صنايع
همبستگی
شدت اثر سرمايههاي مورد مطالعه بر سود فعاليتهاي مختلف صنعتي متفاوت است. همچنين، بين نوع فعاليتهاي صنعتي و عوامل موثر بر سودآوري آنها رابطه معني داري وجود دارد.
2002
کلی
بررسی تاثیر کوتاه و بلند مدت هزینه های تبلیغات بر سهم بازار در صنایع دخانی
رگرسیون مقطعی

هزینه های تبلیغات در کوتاه مدت دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر سهم بازار بوده ولی رابطه بلند مدت بین هزینه های تبلیغات و سهم بازار برقرار نمی باشد.
2005
ماتراوس و روندی
بررسی تاثیر متغیرهای تمایز محصول و تمرکز بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع تولیدی آمریکا
رگرسیون
یافته های این مطالعه نشان می دهد که درجه درجه بی ثباتی سهم بازار با افزایش اندازه بازار افزایش یافته اما سرمایه گذاری در هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه بی ثباتی سهم بازار را تشدید نمی کند.
2009
دیچو و تانگ
بررسی رابطه نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی سود در کوتاه و بلند مدت
رگرسیون و همبستگی
نتایج این تحقیق عبارت بود از نوسان پذیری سود با قابلیت پیش بینی سود در کوتاه و بلند مدت رابطه منفی دارد.
2009
گراونیتز و ساندنر
بررسی اثرات متقابل هزینه های تبلیغات، هزینه های تحقیق و توسعه و سهم بازار
رگرسیون خطی چند متغیره
رابطه مستقیمی بین سهم بازار از یک سو و هزینه های تبلیغات و هزینه های تحقیق و توسعه از سوی دیگر وجود دارد.

سال
نام پژوهشگر
عنوان تحقیق
مدل
نتیجه‌گیری
2010
روبل و ورساول
بررسی رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و سهم بازار را برای صنایع تولیدی اتحادیه اروپا
رگرسیون خطی چند متغیره
نتایج این مطالعه بیانگر این است که هزینه های تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معنی دار بر سهم بازار این صنایع داشته است.
2011
مانسون و کوآکلی
بررسی رابطه نوسان پذیری سود و سود آتی
رگرسیون مقطعی

نتایج این پژوهش وجود رابطه منفی بین نوسان پذیری سود و سود آتی را نشان داد. به اعتقاد آنها ،توجیه این رابطه منفی از طریق سرمایه گذاری کمتراز حد ، انگیزه مدیریت و مالیات تصاعدی امکان پذیر است.
2011
جونز و همكاران
تبيين رابطهي بين فرصت‌هاي رشد و پايداري سود بدون درنظر گرفتن نقش تغييرات در سهم بازار
رگرسیون
نتايج نشان داد كه فرصت هاي رشد متفاوت در صنايع گوناگون بر رابطهي بين سود و ارزش تأثيرگذار است. آنها با طبقه بندي شركت‌ها به گروههاي با فرصت‌هاي رشد بالا و پايين، دريافتند كه فرصتهاي آتي رشد و پايداري سود بر مربوط بودن ارزش سود تأثير مي گذارد و تعامل بين اين دو موجب واكنش شديدتر قيمت سهام نسبت به سود مي شود.
2012
بندیوپادایا و همکاران
تعیین رابطه بین نوسان پذیری اقلام تعهدی و بازده آینده سهام
رگسیون
میان نوسان‌پذیری اقلام تعهدی و بازده آینده سهام همبستگی منفی و معنی‌داری وجود دارد و نیز این همبستگی و همچنین نوسان‌پذیری اقلام تعهدی پایدارند.

فصل سوم:
روش تحقیق

مقدمه
روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد.
در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد. در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش کلی تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و روش تعیین آن، نحوه جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
روش کلی تحقیق
همان‌طور که در فصل اول گفتیم روش کلی تحقیق بر مبنای معیارهای مختلف مبتنی بر مدل، روش استنتاج، طرح تحقیق و نوع متغیرها را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
-از جهت هدف:
این تحقیق به جهت تکیه بر مبنای نظری و پیشینه تحقیق در ایران و جهان در راستای حل مسئله مربوط به این تحقیق در قلمرو تحقیق کاربردی است.
-از جهت روش استنتاج:
روش استنتاج در این تحقیق استقرائی است، به دلیل آن‌که جمع‌آوری اطلاعات از مسیر داده‌های اولیه برای قبول یا رد فرضیه‌ها انجام پذیرفته و نتایج حاصله به کل جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده شده است.
-از جهت طرح تحقیق:
طرح تحقیق به جهت استفاده از داده‌های عملکردی تاریخی گذشته پس‌رویدادی و به عبارتی تحلیلی علی پس از وقوع است.
-انواع متغیرها و ابزار تحقیق:
در این تحقیق متغیرها، داده‌ها و ابزار تحلیل کمی به جهت استفاده از روش‌های مدل‌سازی و الگوریتم ریاضی از نوع کمی و غیر قضاوتی است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک بار در سال معامله شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
جدول(1-3) ، داده‌ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال‌های 88 الی 92 نشان مي‌دهد.
تعداد شركت هاي كه در سال هاي 1388الي1392 در بورس حضور داشته اند.
535 شركت
تعداد شركت هايی که جزء شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها نبوده اند.
358 شركت
تعداد شرکت هايي كه سال مالي آن ها منتهی به پایان اسفند مي باشد
225 شركت
تعداد شركت هايي كه نماد معاملاتی آن ها بیش از 4 ماه متوقف نبوده است.
172 شركت
تعداد شركت هايي که اطلاعات آن ها برای کل دوره تحقیق در دسترس می باشد.
110 شركت
تعداد شرکت های جامعه آماری
110 شركت
جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه

نمونه آماری
شركت‌هايي كه اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه متغيرهاي تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و در نهایت 110 شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره 5 ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، نمونه مورد نظر 86 شرکت می‌باشد که با استفاده از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را بدست آوردیم.
بنابراین حجم نهایی نمونه 430 سال-شرکت می‌باشد که به عنوان داده‌ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده شده‌اند.
حجم نمونه و کفایت آن
حجم نمونه مورد نظر با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده‌اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه‌های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده‌اند.
روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب
روش نمونه‌گیری در این تحقیق تصادفی ساده می‌باشد. بدین صورت که شرکت‌های مورد نظر در جامعه آماری را کد گذاری کرده سپس با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، تحقیق و توسعه، سودآوری، بازار سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سهم بازار، پیش‌فرض‌ها، اندازه شرکت، متغیر مستقل