پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رفتار حرفه ای، اخلاق حرفه ای، مقررات زدایی، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 25/1387از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود.
در بحث مقررات زدایی ماده 7این قانون مقرر می دارد:
((به منظور تسهیل وتسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (86)این قانون،شوراهای اسلامی وشهرداری ها ومجامع واتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف6ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره 4همان ماده 7نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی وتسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند))
با این حال باید دقت کرد که همه این امور نیاز مند بررسی دقیق وکارشناسانه همراه با ارائه شیوه اصولی در اجراست .در غیر این صورت چه بسا خود باعث فساد شوند ،زیرا گاه رفع موانع وتشریفات در جایی ممکن است باعث بروز فساد دیگر شود به عنوان مثال ممکن است حذف تشریفات مربوط به اخذ مجوز از ده مورد به یکی ،در شرایطی باعث افزایش مبلغ رشوه شود ویا راه کار خصوصی سازی در راستای کاهش دخالت دولت با آفت هایی از فساد همراه باشد .که البته با تدابیر مناسب میتوان تا حد زیادی از میزان آن کاست1 (دادخدایی 1390،210).

2-7- کد های اخلاقی یا رفتاری
اخلاق در لغت جمع خلق به مفهوم خلق وخو ،طبع وعادت است2 (عمید 1373،563)آنچه از مفهوم اخلاق متبادر به ذهن می شود مجموعه ای از((خوب ها ))و((بدها))ودر واقع ارزش های هنجاری مربوط به یک شخص است با این حال نویسندگان غربی میان مفهوم اخلاق فردی واخلاق حرفه ای قائل به تفکیک شده اند .در این که اخلاق ورفتار حرفه ای خودجزئی از مفهوم اخلاق به طور کلیمحسوب می شودتردیدی نیست ،منتهی اخلاقی که علم رفتار در یک سازمان ومحیط کسب وکار وحرفه را تشکیل می دهداز سوی دیگراخلاق حرفه ای که با تمام در گیری هایش ،از فرهنگ کلی جامعه (عقاید،مذهب ،آداب ورسوم)شکل می گیرد .در عین حال خود در درون یک سازمان ویا مجموعه ،حالت اختصاصی تری به خود می گیرد وبه عنوان فرهنگ سازمانی متبلور می شود .به عبارت دیگر زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه میشود که آن سازمان دارای نوعی رفتار ویژه است که در تک تک افرادش قابل مشاهده است1 (نشریه تدبیر 1392 ،135).
در واقع آیین های مربوط به رفتار حرفه ای ،در صدد ارائه الگو یا اصلاح رفتار مستخدم در سه شاخه از روابط وی هستند :
1-نحوه بر خورد ورفتار وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود
2-تعامل وی با همکاران
3-نحوه بر خورد ورفتار وی با اشخاص ثالثی که او به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با آنها سر وکار دارد.
قواعد ومقررات مربوط به رفتار حرفه ای غالبا در قالب آیین نامه ،نظام نامه و بخش نامه تنظیم شده اند .از سوی دیگر ،مجموعه مقررات رفتاری در کل بیشتر جنبه غیر رسمی دارند ودر اعمالشان کمتر از قوانین ،سر سختی روا داشته میشود.
بعضی از آنها شکل قانونی دارند واز این رو از نیروی اجرای قوانین ،از جمله اعمال مجازات های مدنی و کیفری بر خوردارند .اما اغلب این مجموعه مقرراتدارای ماهیتی غیر رسمی ودر عین حال الزام آور هستند هر چند ضمانت اجرای آنها کافی به نظر نمی رسد .با توجه به اینکه یکی از منافذ عمده ومهم فساد ،در ارتباط میان ارباب رجوعان وشخص مستخدم ویا شخص مستخدم ودستگاه متبوع شکل می گیردلذا توجه به مقررات رفتار حرفه ای از اهمیت خاصی بر خور دار است .به برخی از این قواعد در قانون اساسی بعضی از کشور ها از جمله ایران اشاره شده است مانند اصل148در ارتباط با منع استفاده از امکانات ارتش به منظور شخصی ،ویا در برخی کنوانسیون های مهم بین المللی همانند سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در ماده 8خود تحت عنوان ضوابط مربوط به رفتار مقام های دولتی صراحتا به موضوع پرداخته است.
بند اول:اخلاق حرفه ای در ایران
متأسفانه در ایران به این مهم توجه کافی نشده است ،اگر چه مصادیقی را جسته وگریخته در برخی قوانین متفرقه مانند مواد 544و545قانون مجازات اسلامی ،مواد 2و3قانون مجازات انتشار وافشای اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب 29/11/53وماده قانون مبارزه با پولشویی همگی در ارتباط با حفظ ونگهداری اسناد وسو.ابق محرمانه ویا مواردی که منظور از آنها ویا نتیجه اجرا ،جلوگیری از تعارض منافع بوده است می توان یافت .تنها قانونی که تقریبا صراحتا به موضوع-البته نه تحت عنوان قواعد رفتار حرفه ای بلکه با نام تخلفات اداری پرداخته است عبارت است از قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اولا از حیث موضوع وافراد تحت شمول محدود بوده وشامل تمام شاغلان حتی شاغلان دولتی در مفهوم عام کلمه(لشکری ،کشوری ،شهرداری ها ونهاد های عمومی غیر دولتی )نمی شود وثانیا از حیث مصادیق نیز صرفنظر از اینکه در بعد سلبی (یعنی رفتار هایی که نباید انجام شوند)مطرح شده اند کاملا کلی است .هر دستگاه باید مقررات خاص خود در ارتباط با قواعد رفتاری کارمندان متبوع داشته با شد.این الزام در مورد نهاد شهرداریها که با حجم عظیمی از افراد جامعه در ارتباط هستند وامکانات بالقوه فساد در آن ها فراهم است کاملا ضروری به نظر میرسد لذا قانون گذار می تواند با تصریح به موضوع ،مقررات رفتار حرفه ای هر سازمان یا نهادی را مخصوصا با دیدگاه پیشگیری از فساد در قالب آیین نامه به دستگاه یا وزارت خانه مربوط واگذار کند ،به صورتی که اینگونه مقررات تنها در قالب یک توصیه اخلاقی نبوده واز ضمانت اجراهای کافی وقاطع اداری وکیفری بر خور دار باشند1 (شهری 1389،77).
بنددوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد:
به طور کلی تعین وتنظیم کد های رفتاری در هر مجموعه با هدف ایجاد نظم وانضباط کاری ،پیشبرد اهداف آن مجموعهوسلامت رفتاری کارکنان در ارتباط با سازمان یا موسسه متبوع ویا در روابط با مردم صورت می گیرد؛از آن جمله می توان به وفاداری به سازمان،بی طرفی ،وقت شناسی ،نزاکت در رفتار شخصی ،حفظ سلامت مالی ،حفظ اسرار شخصی ،سوء استفاده نکردن از موقعیت شغلی،جلوگیری از تعارض منا فع اشاره کرد.پیش بینی مقررات اخلاق حرفه ای ممکن است همراه با ضمانمت اجراهای اداری ،انتظامی ،صنفی وگاه کیفری بوده ویا تنها در حد توصیه های رفتاری باشد که البته اعتبار و رسمیت آن در یک ساز مان کمی بالاتر از صرف یک اندرز اخلاقی است ؛زیرا عدم توجه ورعایت آن همراه با اعمال سرزنش از سوی مقام ما فوق وحتی سایرین خواهد بود .در این میان برخی از این مقررات –آگاهانه یا نا آگاهانه در جهت پیشگیری از فساد تنظیم شده ودارای کاربرد هستند این موضوع به وضوح با مراجعه به فصل دوم از قانون رسیدگی به تخلفات اداری در باب بیان موارد تخلف قابل برداشت است هر چند استناد به قانون مذکور به عنوان آیین نامه ،رفتار حرفه ای با مسامحه است .زیرا قانون مذکور همچنان که از نام آن پیداست به جای بیان اخلاق ومقررات حرفه ای به نحوایجابیبه ذکر موارد تخلف وگاه جرایم سلبی ونحوه رسیدگی به آنها پرداخته است.نکته قابل توجه آنکه به نظر می رسد بر خلاف مقرراتی ولو در قالب قانون کیفری برای عامه اشخاص جامعه پیش بینی شده وبه دلیل اینکه فاقد ضمانت اجراء بوده ویا دارای ضمانت اجرای مشخص وقاطعی نیستند ،معمولا نتیجه آن عدم اعتنا وتبعیت از سوی مخاطبان اعم از عموم افراد جامعه ویا مجریان قانون خواهد بود کد های رفتاری حتی در قالب آیین نامه یا نظام نامه ولو آنکه اگر برخی از آنها نیز فاقد هر گونه ضمانت اجرای مقرر بوده باشند غالبا از توجه وتبعیت بالایی بر خوردارند.علت عمده آن جو حاکم بر محیط شغلی افراد است ؛زیرا در این محیط فردمتبوع یک سازمان ویا کار فرمایی است که وی از آن در یافت حقوق ودستمزد می کند .بنا بر این فرد نا چار به تبعیت است ؛چرا در غیر این صورت چه بسا با مخالفت وحتی اهمال شخصی در انجام وظیفه ورعایت اصول وقواعد رفتار حرفه ای وی تا مرز اخراج از آن مجموعه وتهدید زندگی اقتصادی پیش رود از سوی دیگر،موقعیت وجایگاهی که یک فرد از حیث آبرو ،اعتبار وشخصیت در میان همکاران در پیشگیری ودر نتیجه مقید به آیین های رفتاری مربوطه موثر خواهد بود ؛هر چند همیشه افراد متخلف ومتخطئ وجود خواهد داشت1(شهری1389،177) .
بند سوم :از رویکرد شعار زده تا رویکرد عملی
اصول اخلاقی مناسب از پیش شرط های مدیریت استراتژیک است.مدیران دو رویکرد به اخلاق حرفه ای دارند ،یکی رویکرد عامیانه وشعار زده ودیگری رویکرد علمی در رویکرد شعار زده وعامیانه ،مدیران منشور هایی به اسم منشور اخلاقی را در سازمان هایشان قرار می دهند که حاوی نکته های کلی و غیر عملیاتی اخلاقی است وبیشتر جنبه شعار گونه وتزئینی دارد وحتی می تواند نقش عوام فریبی هم داشته باشد .چون که شعار هایی می دهند ومردم هم فکر می کنند با این شعارها ،سازمان اخلاقی شده است اما در رویکرد علمی ،مدیر ان برای اخلاقی کرد ن سازمان ،مطابق با با استاندارد های علمی ،سند جامع اخلاقی را تد وین و آن را به طور دقیق مشخص می کنند که مدیران ،کار کنان وارباب رجوعان نسبت به یکدیگر چه خط مشی های اخلاقی داشته باشند گر چه در حال حاضر دیوان به عنوان یک ناظر عالی بر حقوق اداری حتی دارای یک منشور اخلاقی در خصوص اخلاق حرفه ای در ادارات نیست باید در یک سند جامع اخلاقی کل ،وظایف مدیران ،کار کنان وارباب رجوعان نسبت به یکدیگر تدوین کند از قوانین ساز مانها بخواهد که از اخلاق حرفه ای حمایت ودر برابر رفتار غیر اخلاقی ایستادگی کند .آموزش نقش مهمی در اخلاقی سازی ساز مانها دارد ،دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری با آموزش کارکنان اداری وآگاهی داد ن به آنها نسبت به فساد اداری می تواند نقش موثر پیشگیرانه از فساد داشته باشد طبیعی است هر گاه کارکنان اداری نسبت به پدیده فساددارای آگاهی وشناخت کامل بوده واز ویژگی ها و آثار آن مطلع باشند در برخورد با موضوع می کوشند اولا از ورود به آن محیط(فساد)خودداری کنند ثانیا در صورت ورود از طرق مختلف در پی دفع آن باشند آموزش کارکنان اداری بالاخص مدیران نسبت به فساد دارای ابعادی است که از جمله شامل آگاهی دادن ایشان در رابطه با حقوق و تکالیف شهروندان در بخش های مختلف است به عنوان مثال این آموزشها می تواند شامل مواردی همچون عدم تسلیم در مقابل پیشنهاد رشوه از سوی ارباب رجوع،همچنین می توانند بر این نکته تاکید کنند که انجام وظایف قانونی یک کارمند جزء وظایف اوست ودر مقابل این تکلیف ،مستحق حقوق ودستمزدی اسنت که از سوی اداره یا نهاد متبوع وی پرداخت می شود بنا بر این دریافت هر گونه وجه حتی با انگیزه خیر خواهانه (مانند کمک به یک موسسه خیریه )خلاف قانون بوده ومی تواند ایشان را در معرض فساد قرار دهد .همچنین آثار وتبعات منفی فساددر تمام ابعاد جامعه از جمله امور اقتصادی وسیاسی وتفهیم این مطلب که شیوع این آثارمنفی نهایتا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع خصوصی سازی، فساد اداری، نیروی انسانی، یارانه ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نظارت قضایی، قانون اساسی، مقررات دولتی، آیین نامه های دولتی