پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رسانه های گروهی، جمع آوری اطلاعات، منابع معتبر، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

داد ودر انتها نیز به محتوای مورد تحقیق، روش جمع آوری داده وروش تجزیه وتحلیل داده ها خواهیم پرداخت.

روش كيفي :
روش تحقيق كيفي، به رويه تحقيقي گفته مي شود كه يافته هاي آن از طريق داده هاي آماري و يا كمي كردن حاصل نشده است Bogdan & taylor , 1975:4)) . يا به عبارتي تحقيق كيفي با معاني، مفاهيم، تعاريف، نمادها و توصيف ويژگي ها سروكار دارد، در صورتي كه تحقيق كمي بر شمارش و اندازه گيري تأكيد مي كند (Berg,1989:2). لذا، از اين تعاريف و بسياري از تعاريف ديگر برمي آيد كه علاوه براين كه روش تحقيق كيفي داراي تنوع تعاريف است كه خود حاكي از تنوع نگرش ها، گرايش ها و تكنيك هاست، تأكيد بر تعبيري و تفسيري بودن مفاهيم مفروض نیزدارد. به عبارتي : روش تحقيق كيفي تلاشي است جهت توصيف غيركمي از موقعيت ها، حوادث و گروه هاي كوچك اجتماعي، با توجه به جزئيات، و همچنين سعي براي ارائه تعبير و تفسير معاني كه انسان ها در موقعيت هاي طبيعي و عادي به زندگي خود و حوادث مي بخشد. و بر اين فرض استوار است كه كنش متقابل اجتماعي كليتي در هم تنيده از روابطي را تشكيل مي دهد كه به وسيله استقراء قابل درك است. Payne,2005:175)& (Payne
ارائه تعريف جامع و كامل از روش كيفي در ابتدا، اگر ممكن هم باشد، الزاماً مطلوب نيست زيرا، همانطور كه از تعريف فوق مشهود است روش تحقيق كيفي آنچنان وسيع، گسترده و پيچيده است كه فهم بهتر آن با آشنايي با مفاهيم و اصول نظري خاصي ممكن مي شود.(محمدي ، 16:1390)

تفاوت روش كيفي با روش كمي :
با اينكه بسياري از نويسندگان سعي مي كنند و احياناً به درستي هم اظهار مي دارند كه تقابل اين دو روش و قراردادن آنها در دو قطب مخالف چندان صحيح و منطقي نيست و محقق نبايد بين اين دو روش، قائل به تفكيك قطعي باشد، اما به هر حال، چنين تقابلي يا به عبارت صحيح تر تفاوتي وجود دارد. البته محققاني كه بر تفاوت ها تأكيد دارند، دلايلي را نيز در تمايز بين اين دو روش پيش مي كشند. روش كمي، پهنانگر و روش كيفي، ژرفانگر است. يافته هاي روش كيفي، غيرقابل تعميم، اما يافته هاي روش كمي تعميم پذيرند، بعضي روش هاي كمي، تحقيق خود را در محيط هاي ساختگي انجام مي دهند، در صورتي كه تحقيقات با روش كيفي در محيط هاي طبيعي صورت مي گيرد، يافته هاي تحقيق كمي با ارقام بيان مي شود اما يافته هاي تحقيق كيفي بيشتر به توصيفي از نگرش ها و مفاهيم مي انجامد. شايد يك دليل اصلي تقابل اين دو روش اين باشد كه با هر روشي فقط مي توان به سوالات خاصي جواب داد (زيرا كه هر سوالي داده هاي خاصي را مي طلبد و هر نوع داده اي، روش گردآوري اطلاعات و پردازش و تحليل خاص خود را دارد). به عبارتي هر روشي با گرايش نظري خاصي سنخيت دارد.
نكته مهم ديگر اين است كه در بعضي شرايط امكان گردآوري اطلاعات قابل اعتماد و قابل اعتبار با روشي امكان پذيرتر است تا با روشي ديگر. براي مثال اكثر محققان ايراني به تجربه دريافته اند كه در نظرخواهي هاي پيمايشي در ايران اغلب مردم به بعضي سوالات (مانند سوالات مربوط به درآمد يا سياست) به محقق جواب صحيح نمي دهند، اما با مصاحبه عميق به همراه مشاهدات دقيق و با كمي دقت و پيگيري مي توان براي خيلي از سوالات جواب درست پيدا كرد كه در غير آن صورت ممكن نيست. و اين كار با داشتن طرحي منسجم كه به روش كيفي انجام خواهد شد امكان پذير مي شود.(محمدي، 18:1390)

ويژگي هاي روش تحقيق كيفي :
ویژگی های متعددی برای تحقیق کیفی وجود دارد که از آنجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1) روش تحقيق كيفي در كليت خويش، تعبيري است . بدين معني كه با چگونگي تعبير، درك، تجربه و سرانجام ايجاد فضاي اجتماعي سروكار دارد. گرچه ممكن است انواع مختلف روش هاي كيفي يا جنبه اي از آنها، مانند ادراكات اجتماعي، تعابير، گفتمان، روند يا ساختار مورد استفاده و تأكيد قرار گيرد، ولي وجوه مشترك همه اين گرايش ها ، پرداختن به عناصري معني دار است.
2) با توجه به چگونگي گردآوري اطلاعات، روش كيفي نسبت به محتواي اجتماعي كه اين اطلاعات در آن ايجاد يا گردآوري مي شود، حساسيت و انعطاف دارد. و كمتر به داده هاي خنثي، استاندارد شده و مجزا از محتوا مي پردازد.
3) روش تجزيه و تحليل و تبيين مستلزم درك پيچيدگي ها، ظرافت ها و به طور كلي، مستلزم درك محتوا است. هدف تحقيقات كيفي، درك همه جانبه موضوع براساس داده هايي است كه محتوا همراه با ظرافت هايش در آن منظور شده است. بدين معني كه در اين روش، بيشتر روي تحليل هاي كل گرايانه تأكيد مي شود تا نمايش هاي جدولي و همبستگي آماري؛ و اگرچه ممكن است آمار و ارقام نيز به نوعي مورد استفاده قرار گيرد اما تحليل آماري نقش محوري ندارد.
4) در تحقيقات كمي، داده ها معمولاً به صورت جداول (يا آمار و ارقام) براي آگاهي خوانندگان ارائه مي شود . در تحقيقات كيفي معمولاً چنين ارقامي وجود ندارد بلكه توضيحات و تبيين هايي كه از داده ها منتج شده است، ارائه مي شود. قابل ذكر است كه توضيحات معمولاًً با مقداري داده به عنوان مصاديق يا شاهد مثال آورده مي شود.

روش اسنادی :
روش‌هاي اسنادي يكي از مهم‌ترين ابزار‌هاي تحقيق، به ويژه تحقيق موردي محسوب مي‌شوند. روش‌هاي اسنادي در زمره روش‌ها يا سنجه‌هاي غير‌مزاحم و غير واكنشي به شمار مي‌آيد زيرا با مشكل جمع‌آوري اطلاعات مواجه نيستيم و اطلاعات از قبل موجود هستند. علاوه بر آن، این روشها از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی یا حتی مصاحبه پیش می آید مبری هستند.
استفاده از اسناد و مدارك زماني صورت مي‌گيرد كه يا تحقيقي تاريخي در دست انجام باشد، يا آن‌كه تحقيق مربوط به پديده‌هاي موجود بوده ولي محقق در صدد شناسايي تحقيقات قبلي در مورد آن موضوع برآمده باشد يا آن‌كه پژوهش نياز به استفاده از اسناد و مدارك را ايجاب نمايد. به عنوان مثال زماني كه محقق در صدد شناخت خانواده در عصر صفوي يا قاجار بر مي‌آيد، گفته مي‌شود تحقيقي تاريخي صورت پذيرفته است. بايد توجه داشت كه اصالت يك تحقيق اسنادي به منابع حائز اهميتي است كه از آن استفاده مي‌شود. همانطور كه اصالت و درستي يك تحقيق ميداني به روش‌هاي درست و نمونه‌گيري معتبر آن است. به عنوان مثال چنانچه تحقيقي در زمينه خانواده در عصر قاجار از ديدگاه جامعه شناسي صورت گيرد، بايد در آن از تمامي منابع معتبر استفاده شود، اگر منبع مهمي باشد و مؤلف از آن سود نجسته باشد، به يقين از اعتبار تحقيق كاسته خواهد شد. سند‌هايي كه پديده‌هاي اجتماعي بر رويشان اثرهايي باقي مي‌گذارد، بسيار فراوان و گوناگون‌اند: بايگاني‌ها، شمارش‌هاي آماري، مطبوعات، اسناد شخصي، آلات و ابزار، تصاوير، عكس‌ها، فيلم‌ها، صفحه‌هاي گرامافون، نوارهاي ضبط صوت و…. بنابر‌اين هر محقق براي ارتقاي سطح شناخت و اثبات يا رد فرضيه‌هايش مي‌تواند از اسنادي وسيع وگوناگون استفاده كند. ابزار‌ها و كالاهاي دوران‌هاي مختلف نيز نه تنها شاخص دوران‌اند، بلكه هر دگرگوني در آن‌ها مي‌تواند به عنوان سندي معتبر در راه ارتقاء شناخت به كار آيد. علي رغم تعدد منابع، شاخص‌ها و علائم، كتب و مراجع مكتوب مهم‌ترين منبع در راه شناخت اجتماعي است.

انواع اسناد :
1.اسناد و مدارك مربوطه به افراد :
اينگونه منابع عبارتند از نامه ها (اعم از نامه های ارسالی و يا دريافتی) روزنامه ها، مجلات، زندگينامه ها بريده هاي جرايد، اسناد مربوط به تولد، ازدواج، طلاق، خدمت سربازی، نوشته های دوره تحصيل، ورقه های امتحان، كتابهای مربوطه به كتابخانه شخصی مدارك تحصيلی، يادداشتهای شخصی، وصيت نامه ها، حسابهای بانكی، اسناد مالكيت، دفترچه تلفن، شهادت نامه ها، قرار داد ها، اسناد مربوط به پايان خدمت، گزارش های اداری، تصاوير، نقاشیها، قلم ها، CD و دیسكت ها، كه معمولاً به نام اطلاعات شخصی ياد مي شوند. (طالب،1380 :148)
2.اسناد و مدارك درباره گروههای سازمانها و جوامع :
برای كسب اطلاعات درباره جوامع واجتماعات مي توان علاوه برمنابع فوق از اعلاميه ها، روزنامه ها و مجلات، پوسترها، فرمانها، رسانه های گروهی، مراسم و مجالس، نقشه های مختلف، نتايج سرشماری مدارك مربوطه به فرهنگ کشور و مردم، ترانه های محلی وغيره استفاده كرد.
زمانی كه مقصد مطالعه سازمان يا موسسه ای باشد ميتوان از منابعی نظير اساسنامه ها، آيين نامه ها، بولتن ها، گزارش های مربوط به فعاليتهای نظام شده، اسناد اعضا و مراجعان، انتشارات موسسه، قرارداد ها و گزارشهای مربوط جرايد بهره گرفت.

۳. منابع رسمی و غير رسمی :
منابع رسمی به آن دسته از مداركي گفته ميشود كه اعتماد و اطمينان به صحت آن وجود دارد زيرا معمولاً توسط سازمانهای رسمی تهيه و نگهداری ميشوند مانند اسناد رسمی و يا صورت جلسات مقامات و جلسات اداری و مدارك غير رسمی شامل آن دسته از اطلاعات و منابعی است كه توسط يك سازمان رسمی تهيه و نشر نيافته و يا توسط منابع غير رسمی منتشر شده است، مثل كليه مدارك و اطلاعات غير دولتی و يا گواهی نشده توسط يك مقام رسمی.
۴. مدارك شفاهی، كتبی :
برخی از اسناد و مدارك، مكتوب و برخی ديگر بصورت تصوير يا گرافيك يا نقاشی، يا دسته ای از اطلاعات نيز شفاهی هستند.
اطلاعات مكتوب با استفاده از كلمات يا ساير علايم به روی كاغذ، سنگ سفال و… نوشته شده اند. كتب، مجلات، نوشته های قبرهاو… از جمله مدارك مكتوب اند. مدارك گرافيك شامل اطلاعاتی هستند كه روی كاغذ يا چرم يا سنگ و … به شكل نقاشی با تصوير ثبت شده اند. از اشكال موجود روی سنگهایی كه از قرنها پيش به جای مانده اند تا گرافهای تهيه شده روی كاغذ های ويژه از مدارك تصويری به حساب مي آيند. مدارك شفاهی عبارت اند از گفتار های ثبت شده روی كاست و يا فیلم، دیسكت ويا CD كه عموماً از مصاحبه با افراد ميتوان مدارك شفاهی را تهيه و مورد استفاده قرار داد.(همان:152)
نقاط قوت روش اسنادي :
1. اين روش از مشكلات بزرگي كه در تحقيقات آزمايشي و مصاحبه پيش مي‌آيد مبري است. بعضي از اين مشكلات بدين قرارند:
– اثر خوک آزمایشگاهی :
«فرآیند سنجش در تحقیقات آزمایشی می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذارد. چنانچه انسانها احساس کنند همانند خوکهای آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته اند و باید بر مخاطبین (آزمایشگران) اثری نیکو برجای گذارند. یا اینکه اگر روش جمع آوری اطلاعات چنان باشد که جوابهایی را القاء کند یا تمایلی را در پاسخگو برانگیزد که از قبل نداشت، ابزار سنجش نتایج آزمایش را منحرف خواهد ساخت.»
– انتخاب نقش هایی خاص :
پاسخگویان در شرایط آزمایشگاهی، از طبیعت و جریان طبیعی رفتار و اندیشه فاصله می گیرند، چون از شرایط آزمایشگاهی آگاهند و به بیان دیگر می دانند در وضعی طبیعی نیستند، نقشی ویژه و به دور از نقش خود در واقعیت برعهده می گیرند . به نظر ناچمیاس ها «افراد مورد تحقیق در شرایط آزمایشگاهی تمایل می یابند، نقشهائی خاص و ویژه برگزینند» یعنی در هر حال از واقعیت فاصله یابند.
– سنجش محرک یا عامل تغییر :
در بسیاری از موارد، سنجش خود موجبات دگرگونی در اندیشه و رفتار را فراهم می سازد. شاید تا زمانی که از دانشجویان نپرسیده بودند، نظر شما درباره فلان استاد چیست؟ هرگز بدان امر توجه نکرده بودند، بعد از آن نه تنها بدان توجه می کنند، بلکه حساس می شوند. شاید همین حساسیت و توجه ویژه به کار و نقش معلم در سرنوشت شغلی او نیز تأثیر گذارد.
– شیب پاسخ :
پاسخگویان بیشتر تمایل می یابند طرز تلقی اظهار شده در یک جمله را در پرسشنامه تأیید کنند تا اینکه با آن مخالفت ورزند. به عنوان مثال چنانچه گفته شد کار استاد…. از نظر عدالت در نمره دادن مناسب است؟ تمایل پاسخگویان این است که جمله را تأیید کنند. بنابراین بی هیچ شبهه، می توان پذیرفت نوع سوالها، نحوه تنظیم و رده بندی آنان، خود بر جریان اندیشه تأثیر گذار است. گذشته از این، موقعیت تکمیل پرسشنامه و شخص پرسشگر نیز بر نوع اطلاعات حاصل شده تأثیر می گذارند.
در تحقیقات اسنادی هیچیک از این مشکلات بر سر راه محقق وجود ندارند. اطلاعات می توانند به درستی بدست آیند، ثبت شوند و بدون هیچ تحریف به کار آیند.
2) روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شناخت انسان، نظام ارزشی، نیازمندی ها، نظام ارزش ها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش عالی، جامعه آماری، توسعه اقتصادی، تعلیم و تربیت