پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رساند.، بلندتر، کوتاهتر، باسن

دانلود پایان نامه ارشد

مغز می رساند. در نتیجه بدون توقف در امتداد خط حرکت کرده و مغز بدون توجه به اندازه واقعی خط مورد نظر آن را درازتر تصور می کند. بنابر این خط افقی موجب می شود تا حرکت چشم ها به سمت کناره ها ادامه یابد و در نتیجه خط را وسیع تر ببیند. خط عمودی به دلیل هدایت حرکت چشم ها به سمت بالا و پایین بلندتر تصور می شود.
خط افقی خطی آرام، بی هیجان، غیرفعال و وسیع است و چنانچه در یک لباس به کار برده شود، آرامش و لطف خاصی می آفریند. بدین سبب از این خطوط در طراحی لباس های بچه گانه و لباس های راحت بیشتر استفاده می شود.
و همچنین خط عمودی خطی نیرومند، فعال، ایستا و بادوام است که وقار و تناسب موقرانه ای به لباس می بخشد. ویژگی هایی که برشمرده شد در واقع خصوصیات ویژه لباس های رسمی و برخی از لباس های کار است که با به کارگیری خط عمودی در طراحی اینگونه لباس ها بروز می کند و هماهنگی های لازم را ایجاد می نماید. برش های عمودی و افقی با ایجاد خطای دید موجب می شود تا طول و پهنای اندام ها به گونه ای دیگر دیده شود به طوری که خط عمودی اندام را بلند و باریک نشان دهد و خط افقی اندام را پهن و کوتاه به نظر برساند. وجود خط افقی در لباس باعث چاق و کوتاه به نظر رسیدن اندام می شود که میزان تأثیر آن بستگی به نحوه کاربرد آن دارد. وجود خط افقی روی خط کمر بیشترین جلب توجه را کرده و این ناحیه را پهن تر نشان میدهد. از طرفی به علت تقسیم کردن اندام به دو قسمت کوچک تر قد را کوتاهتر به نظر می رساند. اگر همین خط افقی جابجا شده و بالاتر برود، درست زیر خط سینه، به غیر پهن کردن این قسمت، این بار روی قد تأثیر معکوس دارد. چون از بلندی بالاتنه کاسته و به بلندی پاها اضافه کرده، قدرا بلند تر به نظر می رساند. اگر خط افقی در ناحیه باسن قرار گیرد، تأثیر منفی آن روی قد بیشتر شده، چون از قد پاها می کاهد. در اینصورت پیشنهاد است که حد امکان رنگ بالاتنه و پایین تنه را یکسان انتخاب کرده تا تأثیر این خط تا حد امکان کاهش یابد.
خط عمودی در لباس اندام را باریک تر و کشیده تر به نظر می رساند که البته بستگی به جای قرار گرفتن روی اندام دارد. اگر خط عمود در وسط لباس قرار گیرد با تأثیر گفته شده است، ولی اگر خط عمودی در کنار اندام قرار گیرد، چون عرض بدن را به دو قسمت کوچک و بزرگ تقسیم می کند، اثرش از حالت قبلی کمتر است و تأثیر آن روی اندام به نسبت کمتر است، ولی همین خط اگر در امتداد خط گردن قرار گیرد، قد را چندین برابر بلندتر به نظر می رساند.
2- تأثیرات بصری و روانی خط مایل
خط مایل، خطی عصبی، مهیج، بی ثبات و نشان دهنده سقوط است. این خط در لباس، نسبت به خط افقی و عمودی بیشتر جلب توجه می کند و در عین حال، خصوصیات روانی و بصری هر دو خط را توأماً دارا است. ویژگی هایی مانند وقار، لطافت، زیبایی و نافذ بودن از جمله خصوصیاتی هستند که در طراحی لباس های میهمانی مورد نظر قرار می گیرند و خط مایل تمام این ویژگی ها را از خود بروز می دهد. وجود خطوط مورب در لباس اندام ها را باریک و بلند نمایان می سازد. درجه شیب یک خط مورب موجب می شود تا به خط عمودی یا افقی نزدیک شود و علاوه بر ویژگی های خود تا اندازه ای تأثیرات بصری و روانی خطوط افقی یا عمودی را بروز دهد.
3- تأثیرات بصری و روانی خط شکسته و منحنی
خط شکسته، خطی بسیار مهیج، عصبی و در عین حال نافذ است و تا اندازه ای خصوصیات خط مایل را در بر دارد. تکرار خط شکسته در یک لباس آن را خسته کننده جلوه می دهد. بنابر این بهتر است در طراحی لباس از این خط تنها در نقاطی خاص که لازم است مورد توجه قرار گیرند، مانند یقه یا برش روی ناحیه کمر و باسن استفاده شود.
خط منحنی، خطی بدون خطر، آرامش دهند و موزون است و حسی از جنبش و تحرک را القاء می کند. نکته قابل توجه این است که هر قدر انحنای خط کمتر باشد، ملایم تر و آرام تر به نظر می رسد و خطوطی با انحنای زیاد، بی قرار و ناآرام جلوه می کنند.
خطوط منحنی، در طراحی لباس های بچه گانه لباس های میهمانی بیشتر به کار گرفته می شوند. خطوط شکسته و منحنی بسیار نافذ است و توجه را به خود جلب می کنند. خطوط منحنی اندام ها را چاق و کوتاه و خطوط شکسته آن ها را بلند و لاغر نمایان می سازد که البته به نحوه کاربرد آن در لباس نیز بستگی دارد. اگر خط منحنی روی نواحی برجسته، مانند سینه و باسن به نحوی قرار گیرد که این ناحیه در داخل خط منحنی باشد، برجستگی آن چندین برابر به نظر می رسد. از طرفی خطوط شکسته به علت وجود نقطه تکی در محل برخورد ساق ها بسیار در این ناحیه جلب توجه می کنند و در نظر گرفتن محل این نقطه در لباس بسیار حائز اهمیت است و می توان از آن استفاده های فراوانی کرد.
4- تأثیرات بصری خطوط کوتاه یا بند
در طراحی لباس چنانچه طول خط ها و برش ها بلند تر شود، ویژگی های بصری و روانی خطوط بیشتر نمایان شده ، تحت تأثیر آن ها اندام بلندتر دیده می شود.
در طراحی لباس استفاده از برش های موازی اندام را تا اندازه ای چاق نمایان می سازد و هرگاه فاصله بین خطوط موازی، بیشتر با ایجاد خطای دید اندام ها به مراتب چاق به نظر می رسند.
5- تأثیر بصری خطوط زاویه دار
اگر خطوط مورب رأس زاویه به سمت بالا ادامه پیدا کند و در امتداد خط گردن قرار گیرد، قد را به مراتب بلند تر به نظر می رساند و اگر برخورد با خطوط افقی شانه ها حرکت چشم ها ثابت شده اندام کوتاه تر و شانه ها پهن تر به نظر مرسند.
برخورد خطوط در یک فضا موجب تقویت یا تضعیف اثرات روانی و بصری آنها می شود. در طراحی لباس به این وسیله می توان طول اندام ها را کوتاهتر و یا بلندتر نمایان ساخت. در جایی حرکت چشم ها به سمت بالا به وسیله خط افقی ثابت می شود، در نتیجه اندام کوتاه و چاق به نظر می رسد و در جایی حرکت چشم ها به وسیله خط شکسته 7 به سمت بالا ادامه می یابد، طول اندام بلند تر به نظر می رسد و اگر حرکت چشم ها به وسیل خط شکسته 8 به سمت پایین هدایت شود، قد کوتاهتر به نظر می رسد.

پوشاک نا مناسب (تنگ)
به علت ناتوانی از انتخاب صحیح پوشاک و نا آشنایی با آداب و اصول بهزیستی، سلامتی و رفاه بشر به نوعی نادیده گرفته شده و در اثر پیروی کورکورانه، مشکلات مادی و معنوی و اقتصادی و بهداشتی بسیاری در امر پوشاک برای انسان های متمدن معاصر به وجود آمده است. بطوری که مشاهده می کنیم، پوشاک یکی از عوامل بیماری زا و کوتاه کننده عمر به شمار می رود. در اینجا اصولی را در انتخاب هرچه بهتر لباس ارائه می دهیم که امید است با رعایت این موارد، قدمی در مسیر سلامت بدن و جلوگیری از ورود بیماری برداریم.
در ابتدا نظرات بعضی از محققین را در این باره متذکر می شویم. آقای دکتر احمد صبور اردوبادی، در جلد چهارم آیین بهزیستی، در مورد پوشاک تنگ می گوید: می توانیم نقش لباس های تنگ و چسبان زنانه و مردانه را در یک جمله خلاصه می کنیمقشری است بر پوست که رابطه پوست را با هوای آزاد قطع می کند. در حالیکه انسان با آن درجه ضرورت و نیاز مبرم به اکسیژن نه تنها اغلب در هوای محبوس ساختمانها و اماکن سرپوشیده و بر سر مشاغل گرفتار است، بلکه با پوشش دیگری بنام لباس پوشیده شده که این هم عایق دوم و مانع ثانوی است برای دسترسی مستقیم بدن به هوای سالم و آزاد. حال تاسف آور خواهد بود که بر این دو حائل و عایق بدن ، مانع سومی هم بمانند تنگی لباس علاوه کنیم. بخصوص اگر از پوشاک ریز بافت و یا غیر قابل نفوذی استفاده شود و یا از پوست حیوانات غیر قابل نفوذ، مانع را بیشتر کنیم. هر چه لباس هواگیر بوده و هوا بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت ها، بهای تمام شده، کشورهای پیشرفته، تناسب اندام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جغرافیای سیاسی، انقلاب اکتبر، سیاست خارجی، دوره مشروطه