پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، مبدأ و معاد

دانلود پایان نامه ارشد

از لفظ سطح و آنجا كه سخن از ويژگي فرارويدادگي است از لفظ سنخ يا نوع استفاده مي‌شود و به طور كلي كلمه ويژگي در برابر جوهر مستقل استفاده مي‌شود.
137. Epiphenomenalism.
138. Ibid, p.125.
139. Ibid, p.126.
140. Ibid, p.125.
141. مسأله تعیین کنندگی سطح فرارویدادگیه نسبت به سطح فرورویداده به ظاهر در تنافی با عدم تقلیل پذیری سطح هوشی ذهنی به سطح مادی به نظر می رسد، خصوصاً آنگاه که سخن از فروپاشی سطوح فرارویدادگیه بر اثر فروپاشی سطح فرورویداده به میان می آید.
142. Ibid, p.149.
143. در این رابطه مطالبی در پیوست 2 آمده است.
144. Ibid, p.vi.
145. Ibid, p.32.
146. Ibid, p.vi.
147. Ibid, p.148.
148. Ibid, p.148-149.
149. Ibid, p.108.
150. زندگي نامه ايشان در پيوست شماره 3 مي‌آيد.
151. زندگي نامه ايشان در پيوست شماره 4 مي‌آيد.
152. شیرازی، صدرالدین، الحکمه المتعالیه، ج8، ص6-7 و ص10.
153. شيرازي، صدرالدين، الحكمه المتعاليه، ج 1، ص 47.
154. طباطبايی محمد حسين، بداية الحکمة، ص 10.
155. مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه، ص 99 و 156.
156. در پیوست 5 مطالبی در باره وحدت و کثرت می آید.
157. مفارق: مجرد.
158. همان، ص13-14.
159. همان، ص23-27و نیز مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد الحسینی اردکانی، ص347.
160. شیوه طرح مباحث توسط ملاصدرا این است که ابتدا با قوم همراهی دارد و مباحث آنها را مطرح می کند و در نهایت دیدگاه خود را گاهی صریح و گاهی با اشاره ارائه می دهد.
161. شيرازي، صدر الدين، الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه العقليه، ج8، ص12.
162. همان، ج8، ص 12.
163. همان، ج5، ص286و 294.
164. همان، ص289.
165 ‌‌. همو‌، الحكمه المتعاليه، ج8، ص 133
166. همان، ص 347.
167. نسبت به اين كه نفس نباتی با بدن نباتی متحد است و انفکاک ميان نفس و بدن پس از مرحله نباتی است مخالفي ديده نشد.
168. همان، ملاصدرا، ج8، ص344-347.
169. همان، ج8، ص346-347.
170. همان، ص354 تعليقه.
171. همان.
172. همو، المشاعر، ص316.
173. همو، العرشيه، ص23.
174. سهروردي،‌ مجموعه مصنفات، ج2، ص214.
175. شيرازي، صدرالدين، شرح حكمه الاشراق، ص442.
176. همو، الحكمه المتعاليه، ج8، ص366و 367، 372، 375.
177. همو، الحكمه المتعاليه، ج8، ص 133.
178. همان، ص 134.
179. طاهري، اسحاق، نفس و قواي آن از ديدگاه ارسطو ، ابن سينا و صدرالدين شيرازي، ص151.
180. شيرازي، صدرالدين، مجموعه رسائل فلسفي، ص278.
181. حسن زاده آملي، هزار و يك نكته، ج1، ص41.
182. شيرازي، صدرالدين، الحكمه المتعاليه، ج2، ص13.
183. همان، ج8، ص 51.
184. شيرازي، صدر الدين، الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه العقليه، ج8، ص343.
185. همان، ج8، ص11-12.
186. در همين فصل، ذيل بخش 2-5- 3 نفس پيش از پيدايش مادي.
187. اقتباس از بررسی تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديدگاه فيلسوفان اسلامي، محمد رضا حاتمی، ص126.
188. حاتمی، محمد رضا، بررسی تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديگاه فيلسوفان اسلامي، ص140.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع رابطه نفس و بدن، زبان عربی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل مؤلفه های اصلی، چند متغیره